Kategorier
2018 Nyhetsbrev 04/2018

De nordiska regionernas utvecklingsmöjligheter i ljuset av samarbete diskuteras på seminarium i Vasa

Bildkälla: Malene Thyssen, http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Malene

De nordiska länderna har en djup och livlig integration på tvärs av statsgränserna, men av en alldeles särskild betydelse är det gränsöverskridande samarbetet mellan olika regioner. Genom seminariet Nordiska regioner – framtida utvecklingsmöjligheter med hjälp av ett enat Norden vill Centrum för Norden-studier (CENS, Helsingfors universitet) och tankesmedjan Yggdrasil bjuda upp till en diskussion om de nordiska regionernas utvecklingsmöjligheter i ljuset av färska visioner om det nordiska samarbetet.

Johan Strang från CENS fungerar som moderator för seminariet, medan Joakim Strand riksdagsledamot och vice-ordförande för Kvarkenrådet och Ulrika Lövdahl chef för Yle Österbotten deltar i en diskussionspanel med kommentarer till föreläsningarna. Föreläsare är Sten Palmgren, författare till pamfletten Nordens tid är nu, och Ann-Louise Rönestål Ek, projektledare för Mer nyheter över gränsen. Seminariet hålls 5 mars kl. 17.30 i stora salen på Bocks bryggeri på Gerbyvägen 18 i Vasa.

Mer info med anmälningsförfarande finns på webbplatsen yggdrasil.fi.

Kategorier
2018 Nyhetsbrev 04/2018

Österbottens Fiskarförbund söker projektchef

För att stärka Österbottens Fiskarförbunds verksamhet söks nu en projektchef, vars huvudsakliga uppgift är att sköta två av fiskarförbundets utvecklingsprojekt, Testodling av gös och De kustnära småvattnen som fisklekplatser. Arbetet är ett heltidsuppdrag med början från och med 1.4 till årets slut och med möjlighet till förlängning. Tjänsten besätts förutsatt att fiskarförbundet beviljas projektstöd. Tjänsten förutsätter tillgång till egen bil, samt beredskap till kvälls- och veckoslutsarbete i någon mån.

En framgångsrik skötsel av tjänsten förutsätter en utbildning och erfarenhet som lämpar sig för uppgiften, förmåga att jobba i team, att du är målmedveten och kan ta initiativ, är såväl en van skribent som praktiskt lagd, behärskar de vanligaste datorprogrammen och förutom fullständig svenska även behärskar finska och engelska nöjaktigt.

Mer info med ansökningsförfarande finns på webbplatsen fishpoint.net. Ansökan med löneanspråk ska vara framme senast torsdagen den 15 mars, antingen elektroniskt till info@fishpoint.net eller brevledes till Österbottens Fiskarförbund, Fredsgatan 20, 65100 Vasa.

Kategorier
2018 Nyhetsbrev 04/2018

Elva idéer vidare i efterlysningen av nationella landsbygdsprojekt

Sammanlagt 58 projektidéer lämnades in till den nationella idé-efterlysningen som löpte ut i januari för landsbygdsprojekt inom Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland. Utvärderingsgruppen har valt elva förslag som bäst stöder programmets målsättningar till vidare beredning. De projektidéer som valts ut till vidare beredning kan delta i den egentliga projektansökningen som är 12.3-4.5. NTM-centralen i Tavastland arrangerar ett utbildningstillfälle den 6 mars för de som valts till vidare beredning.

Uppgifterna är från webbplatsen maaseutu.fi.

Kategorier
2018 Nyhetsbrev 04/2018

Företagens behov av service på landsbygden

Tillgång till kommersiell service är grunden för att företag ska kunna verka och utvecklas i alla delar av Sverige. Tillgänglighet till bensin, dagligvaror, samt möjlighet att hämta eller lämna paket, måste finnas inom rimligt avstånd för att vi som individer ska vilja bo på en plats. Men vilken service behöver företag som verkar i serviceglesa områden för att de ska vilja, våga och kunna verka på orten?

Just detta har man i denna rapport tagit reda på. Rapporten Företagens behov av service i gles-och landsbygder tar avstamp i befintlig kunskap om utveckling av kommersiell service i gles-och landsbygder. För att få svar på vad företag tycker, har man låtit göra intervjuer med 30 företagare och analyser av enkätsvar från 454 företag.

Med denna rapport vill man bidra till ökad kunskap och att den ska kunna utgöra ett diskussionsunderlag för utvecklingsgrupper, kommuner och regioner när de genomför regionala serviceprogram. Man önskar att den inspirerar till nya sätt att tänka kring servicelösningar. För rapporten och dess slutsatser svarar Sweco, som skrivit den på uppdrag av Tillväxtverket.

Uppgifterna är från svenska Landsbygdsnätverkets senaste nyhetsbrev med temat Service i landsbygder. Nyhetsbrevet (nr 28/2018) finns på webbplatsen anpdm.com.

Kategorier
2018 Nyhetsbrev 04/2018

Landsbygders olika servicebehov diskuteras i podcast Landet

Ofta är det så att ju glesare trakterna är bebodda ju sämre är tillgången till grundläggande service. Olika delar av Sverige brottas med olika problem för att behålla befintliga och utveckla nya innovativa servicelösningar. Följ med svenska Landsbygdsnätverkets podden Landet, som för övrigt firar 50 avsnitt, till Västerbotten, landets näst största län med kust i ena änden och fjäll i den andra. Här får vi träffa Lovisa Carneland, Kristina Lindström och Calle Birgersson som berättar om utmaningar och möjligheter för service i Västerbotten.

Femtionde avsnittet, Från kust till fjäll – om landsbygders olika servicebehov, finns att lyssnas på webbplatsen soundcloud.com.

Kategorier
2018 Nyhetsbrev 04/2018

Ny upplaga av State of the Nordic Region

År 2030 väntas Norden ha cirka 29 miljoner invånare, en ökning på mer än 10 procent. Den nordiska ekonomin går bra, och trots de olika utmaningarna som hänger samman med pågående globala marknadsförändringar har Nordens återhämtning efter den ekonomiska krisen varit imponerande. Du kan läsa om detta och mycket mer i den senaste versionen av State of the Nordic Region. I rapporten presenteras fakta och siffror från de nordiska länderna på socioekonomiska kärnområden, såsom demografi, ekonomi, arbetskraft, utbildning, bioekonomi, digitalisering, hälsa och välfärd, samt kultur och konst.

Nordregio fungerar som nordiskt forsknings-, rådgivnings- och analysinstitut med fokus på strategisk, policy-relevant forskning på relevanta sektorer inom Nordiska ministerrådet och ger professionellt och effektivt stöd till ministerrådet och till nationella och lokala/regionala myndigheter, inklusive Arktis. Nordregio bidrar med underlag till Nordiska ministerrådets regionalpolitiska samarbete genom att stötta Ämbetsmannakommittén för regionalpolitik (ÄK-R) och Ministerrådet för näringsliv, energi och regionalpolitik (MR-NER). Nordregio är placerat i Sverige.

Uppgifterna är från webbplatsen norden.org.

Kategorier
2018 Nyhetsbrev 04/2018

Servicen avfjärmas men organisationerna kan vända utvecklingen

I SYTY:s senaste nyhetsbrev skriver ordförande Petri Rinne bl.a. om att landskapsreformen i själva verket möjliggör så att servicen kommer närmare människorna, t.ex. så producerar byaföreningarna redan nu tjänster vad gäller infra, säkerhet, dagvård och äldreomsorg, och med SOTE-reformen kunde man utnyttja effektivare de tjänster som organisationerna producerar. Tillhanda finns ett unikt och stort nätverk, ungefär 4 200 byaföreningar och byaråd. Med hjälp av nätverket kan servicens avfjärmande vändas till ett närmande. Även digitaliseringen för servicen närmare, och på hundratals orter erbjuds redan digital vägledning.

Förutom Rinnes text kan man i föreningens nyhetsbrev (2/2018) bl.a. läsa om aktuellt från SYTY:s byautskottet, en kylatoiminta.fi-enkät, en medlemsregisterförfrågan, ansökan om Årets by, projektet Me miehet som kört igång, information för rundan för kvalitetsarbetet, samt tävlingen Finlands smartaste by. SYTY:s hemsida finns på webbplatsen kylatoiminta.fi.

Kategorier
2018 Nyhetsbrev 04/2018

Webbplatsen bredbandsinfo.fi ska påskynda utbyggnaden av bredband

På webbplatsen bredbandsinfo.fi finns information om olika tekniker för snabba nätförbindelser och om den finansiering som står till buds. Webbplatsen ger vidare information om tillgången på bredband i olika delar av landet och exempel på de möjligheter digitaliseringen ger om nätförbindelserna är snabba.

Utbyggnaden av bredband finansieras dels med nationella medel som anvisats kommunikationsministeriets projekt Snabbt bredband, dels med medel ur Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland, som administreras av jord- och skogsbruksministeriet. På bredbandsinfo.fi finns det samlad information om olika finansiärer.

Kategorier
2018 Nyhetsbrev 04/2018

Webbplatsen kylatoiminta.fi förnyas under våren – ge din åsikt!

Ge din åsikt om hur förnyelsen av Suomen Kylät ry (SYTY) – Finlands Byar rf:s webbplats kylatoiminta.fi ska se ut! Att svara på den enkät som gjorts tar 3-5 minuter och är guld värt för SYTY:s förnyelsearbete: goda idéer realiseras genast! Man kan svara på enkäten till och med 1.3.

Enkäten finns på webbplatsen link.webropolsurveys.com.

Kategorier
2018 Nyhetsbrev 04/2018

Årets by för 34:e gången

Byn Kuorevaara i Polvijärvi kommun, Norra Karelen utsågs till Årets by på riksnivå år 1985. Det var då som valet av Årets by på riksplanet startade. Sedan dess har ytterligare 32 utnämningar hållits med Eskola i Mellersta Österbotten som fjolårsvinnare. Man står nu alltså inför den 34:e utnämningen i denna ”tävling”, där 16 landskap av fastlandets 19 kan stoltsera med att man har åtminstone en vinnande by genom åren. Norra Karelen har vunnit mest, hela fem gånger, medan Egentliga Finland kammat hem segern fyra gånger och Österbotten en gång genom Björköby.

Valet förrättas i två steg. De regionala byaföreningarna väljer var och en sin egen Årets by eller tillsammans med sitt landskapsförbund. Årets by 2018 i riket väljs sålunda bland de regionala/landskapsvisa Årets byar.

Blanketterna för Årets by ska tillställas SYTY senast 2.5. Mer info och blanketter (på finska) finns som länkar på webbplatsen kylatoiminta.fi. Här finns också länkar till info om Byaverksamhetens vägvisare och Årets landsbygdsaktör. Sista datum för de regionala byaföreningarna och Leader-grupperna att lämna in personförslag, är även här 2.5.