Kategorier
2021 Nyhetsbrev 13/2021

Landsbygds- och skärgårdspolitiskt temanätverk söks för åren 2021-2023

Fyren Rajakari på ön med samma namn i Erstan
Bildkälla: Wikimedia Commons

För första gången lanserar Landsbygdspolitiska rådet och skärgårdsdelegationen ett gemensamt nätverksprojekt för barnfamiljer på landsbygden, i kust- skärgårds- och vattenområden. Anvisningar (på finska) för projektansökan finns på landsbygdspolitikens webbplats.

Målet med nätverksprojektet är att öka välbefinnandet för barn och barnfamiljer och att förbättra vardagsflytet på landsbygds- och skärgårdsområden. Nätverket fokuserar särskilt på att säkra och utveckla tjänster för barn, ungdomar och barnfamiljer, samt tjänster som är viktiga för dem.

Mer info med ansökningsförfarande (ansökan inlämnas senast 31.8 kl. 16.15) finns (på finska) på webbplatsen maaseutupolitiikka.fi.

Kategorier
2021 Nyhetsbrev 08/2021

Öppen ansökan för nationella landsbygdsprojekt – idéer söks för tre teman

Ordet projektIdésökandet för landsbygdsfondens nationella landsbygdsprojekt är öppnad. Teman i sökningen är landsbygdsboende, ägar- och generationsskiften för företag på landsbygden, samt ett livsmedelssystem med låga koldioxidutsläpp. Stödberättigade projekt kommer bland annat att främja platsoberoende arbete, stärka koldioxidsnåla lösningar för livsmedelssystemet och främja en varaktighet för arbeten på landsbygden genom generationsväxlingar.

Läs mer (på finska) på webbplatsen maaseutu.fi.

Kategorier
2019 Nyhetsbrev 20/2019

Anslag att sökas för landsbygdens forsknings- och utvecklingsprojekt

Projektansökningar för landsbygdens forsknings- och utvecklingsprojekt 2020 kan göras ända till 10.2.2020 kl. 16.15. Temat är övergången till ett hållbart samhälle: hur övergången förverkligas så att man på samma gång främjar landsbygdsinvånarnas välmående som sammanslutningarnas och företagens verksamhetsförutsättningar. I projekten är betoningen på växelverkan mellan forskningen och utvecklingen. Projekten ska vara riksomfattande och landsbygdspolitiskt betydande. Anslagen är inte till för regionala och lokala projekt.

Läs mer på (finska) webbplatsen maaseutupolitiikka.fi.

Kategorier
2019 Nyhetsbrev 06/2019

Sex nationella forsknings- och utvecklingsprojekt för landsbygden föreslås få finansiering

Landsbygdspolitiska rådets tillsatta projektgrupp föreslår finansiering för sex nya projekt år 2019 – fyra på temat sociala innovationer och två på öppet jokertema. Bland temat sociala innovationer finns projektet SMILE: Svenska modeller för social innovation i landsbygdsutveckling med Åbo Akademi som huvudsökande, samt ett projekt om landsbygdssäkring – Makova: Maaseutuvaikutusten arviointimenetelmän käyttö, kokemukset ja vaikutukset Suomessa med Vasa universitet som huvudsökande.

Mer info finns (på finska) på webbplatsen maaseutupolitiikka.fi.

Kategorier
2019 Nyhetsbrev 01/2019

SILMU:s TEMA-infotillfällen


Anmäl dig senast en vecka före tillställningen via webbplatsen silmu-lv.creamailer.fi.

Kategorier
2018 Nyhetsbrev 21/2018

Efterlysning av idéer till riksomfattande landsbygdsprojekt

Nu tas idéer som gäller landsbygdsutveckling och som lämpar sig för riksomfattande projektfinansiering emot. Denna gång efterlyses riksomfattande projekt inom Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014-2020 som ska få finansiering under år 2019. Efterlysningen pågår fram till den 31 januari 2019.

De projekt som utvecklats vidare utifrån idéefterlysningen ska utveckla landsbygdsnäringar enligt principerna för hållbar utveckling. Målet är att hitta idéer som stöder hållbar utveckling och i synnerhet klimatmålen inom näringsgrenar som är i stort behov av nytt kunnande och ny kunskap eller som kämpar med särskilda utmaningar.

Avsikten är att ta fram lösningar på näringsgrenarnas problem och utmaningar genom att förbättra till exempel användningen av ny kunskap och att främja utveckling av innovativa lösningar eller nytt kunnande.

Kategorier
2018 Nyhetsbrev 17/2018

Snart dags att söka anslag för landsbygdens forsknings- och utvecklingsprojekt

Projektansökningar för landsbygdens forsknings- och utvecklingsprojekt 2019 kan göras från 24.10. Ansökningsrundans tema är ”sociala innovationer i utvecklingen av landsbygdens livskraft”, samt ett fritt ”jokertema”. Sammanlagt finns 510 000 euro till förfogande från Gårdsbrukets utvecklingsfond (Makera) för riksomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt som berör landsbygden, under förutsättning att finansieringen tas med i Makeras dispositionsplan för år 2019 och om denna godkänns i början av 2019.

Mer info (på finska) finns på webbplatsen maaseutupolitiikka.fi.

Kategorier
2018 Nyhetsbrev 09/2018

Inspirera och inspireras – ansökan till Aktion Österbottens nya temaprojekt pågår

Aktion Österbottens nya temaprojekt Inspirera och inspireras möjliggör studiebesök till en annan region eller ett annat EU-land. Det internationella temaprojektet är ett utvecklingsprojekt som har som mål att hitta nya former för den egna verksamheten. Idéerna som fås utifrån ska ha en positiv inverkan på helan regionen. Genom temaprojektet aktiveras interaktionen mellan lokala aktörer med hjälp av internationellt samarbete. Den preliminära avsikten med projektet är att initiera till ett framtida internationellt samarbetsprojekt mellan aktörer i Österbotten och aktörer i Leader-grupper i andra europeiska länder.

Ur projektansökan (ansökningstiden 15.4-25.5) bör framgå resmålet, avsikten med resan och på vilket sätt sökanden har för avsikt att följa upp resultaten av resan. Efter att underprojekten valts uppgörs ett skriftligt avtal mellan Aktion Österbotten och genomförarna av projekten. Sökande ska vara en registrerad förening, sammanslutning eller kommun (om det inte är fråga om deras lagstadgade verksamhet).

Mer info finns på webbplatsen aktion.fi.

Kategorier
2018 Nyhetsbrev 05/2018

Investerings- och utvecklingsunderstöd för cirkulär ekonomi

Ansökan om investerings- och utvecklingsunderstöd för cirkulär ekonomi har öppnats. Arbets- och näringsministeriet tilldelar i år och nästa år sammanlagt fyra miljoner euro för projekt som sätter fart på utvecklingen av kommersiella ekosystem inom cirkulär ekonomi, företags förnyelse och hållbar tillväxt.

Genom stödfinansieringen uppmuntras företag och andra aktörer att starta utmanande samprojekt och integrera kretsloppsekonomiskt tänkande i sin affärsstrategi. Understöd kan beviljas finländska bolag, andra sammanslutningar, föreningar, andelslag, stiftelser eller självständiga yrkesutövare.

Kategorier
2018 Nyhetsbrev 04/2018

Elva idéer vidare i efterlysningen av nationella landsbygdsprojekt

Sammanlagt 58 projektidéer lämnades in till den nationella idé-efterlysningen som löpte ut i januari för landsbygdsprojekt inom Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland. Utvärderingsgruppen har valt elva förslag som bäst stöder programmets målsättningar till vidare beredning. De projektidéer som valts ut till vidare beredning kan delta i den egentliga projektansökningen som är 12.3-4.5. NTM-centralen i Tavastland arrangerar ett utbildningstillfälle den 6 mars för de som valts till vidare beredning.

Uppgifterna är från webbplatsen maaseutu.fi.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 14/2017

Idéer till landsomfattande landsbygdsprojekt välkomnas

Har du en idé om hur landsbygden borde utvecklas och kan idén leda till ett projekt och resultat som kan användas i hela landet? NTM-centralen i Tavastland har påbörjat en efterlysning av idéer som hör samman med landsbygdsutveckling och som lämpar sig för landsomfattande projektfinansiering. Om idén rör digitalisering, upphandlingslagens möjligheter eller landsbygdsutveckling kan du eventuellt ha nytta av projektstöd som ingår i Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland. Under denna ansökningsomgång söker man landsomfattande projekt inom programmet som ska få finansiering under år 2018. Ansökningstiden pågår fram till 31.1.2018. Idésökningen av landsomfattande projekt gäller denna gång utvecklandet av det internationella kunnandet inom näringsverksamheten, samt utvecklandet av tillväxtbranscher och nya näringsbranscher.

Mer info finns på webbplatsen maaseutu.fi.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 02/2017

Små Invest och Aktiva byar – underprojekt kan sökas hos Aktion Österbotten

projektet-aktiva-byar-logoAktion Österbotten rf öppnar upp ansökningen till två temaprojekt, Små Invest och Aktiva byar. Ansökningstiden pågår till 31.3. Små Invest, investeringsprojekt med 50 % stöd, kan innehålla projekt som snyggar upp byns gemensamma områden, investeringar som förbättrar säkerheten som alarm till föreningshus, utrustning som används vid allmänna tillställningar som projektor eller duk, små investeringar i byns gemensamma anläggningar som bord och stolar etc.

Aktiva byar, utvecklingsprojekt med 70 % stöd, kan innehålla projekt där man planerar och ordnar nya evenemang, gör bya- eller säkerhetsplaner, nya former av marknadsföring som byavideon, planering av nya verksamhetsformer som ökar samvaron och samhörighetskänslan i byn, kunskapsförbättring som behövs vid nya former av verksamhet och service genom t.ex. en studieresa.

Kategorier
2016 Nyhetsbrev 04/2016

Newsletter – info från aktionsgruppen I samma båt

I samma båts Newsletter april 2016I samma båt – samassa veneessä rf ry, som fungerar som Leader-grupp i Åbo skärgård, har kommit ut med sitt senaste nyhetsbrev – Newsletter. Verksamhetsledaren Emil Oljemark skriver bl.a. i sin spalt om projektansökan, och rådet är att sätta mycket tid på själva projektplanen och budgeten. En bra plan och budget är den grund som behövs också för att fylla i resterande delen av ansökningen, och att allt fungerar sedan när man har en deadline som närmar sig och då man försöker få sina Hyrrä-koder att fungera. Han ger även några tips om projektplanering från en Leader-anställds synvinkel. I samma båt har ju fått två nya anställda, Hanna Hermansson och Maria Saarinen, och aktionsgruppens fiskeriverksamhet är nu fullt i gång. Som projektrådgivare fungerar Hermansson och som fiskerikoordinator Saarinen, vilka presenterar sig själv i nyhetsbrevet.

Det tvåspråkiga Newsletter (april 2016) finns att läsas på webbplatsen sameboat.fi.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 38/2015

Nio landsbygdsprojektidéer vidare i den landsomfattande idéefterlysningen

Landsbygdsnätverket - logo (1)Efterlysningen av idéer till landsomfattande landsbygdsprojekt inom Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014-2020 resulterade i sammanlagt 55 projektidéer. Av de här idéerna gällde 20 temaområdet Att stärka livsmedelskedjans konkurrenskraft och utveckla exportmöjligheter och 35 temaområdet Digitalisering i utveckling av tjänster och företagsverksamhet. Bedömningsgruppen valde ut nio idéer till fortsatt beredning och för den egentliga projektansökan. För dessa projekt kommer det att användas uppskattningsvis 1,5 miljoner euro av 2016 års anslag. Idéerna som går vidare är:

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 34/2015

LFA – från projektidé till tydlig ansökan i raketfart

Linda Kass
Linda Kass

Det svåraste med att skriva en ansökan, är att omvandla lösa tankar till en tydlig helhet som en utomstående kan förstå. En idé som känns kristallklar på planeringsmötet, faller lätt pladask då den ska överföras till text. Då det dessutom ofta råder osäkerhet kring vad det är som finansiären vill veta, blir ansökan ofta utdragen. Här nere följer forsknings- och utvecklingsledaren inom kultur & entreprenörskap vid Yrkeshögskolan Novia Linda Kass´ text i sin helhet som ingår i det kommande internationella numret av Landsbygd Plus:

LOGIAL FRAMEWORK APPROACH
– Från projektidé till tydlig ansökan i raketfart!

Projekt är en tacksam form av utvecklingsarbete där man formulerar ett gemensamt behov som man under en begränsad tid och med en begränsad summa pengar tar sig an. Att omvandla en projektidé till en ansökan, är dock förknippad med utmaningar. En idé som känns kristallklar på planeringsmötet, faller lätt pladask då den skall överföras till text.