Kategorier
2020 Nyhetsbrev 10/2020

Nordiska skärgårdssamarbetet har gemensamma utmaningar och möjligheter

Det finns cirka 50 000 invånare i skärgårdsområdet som sträcker sig från Östgötaland i Sverige via Åland till Kymmenedalen, ett område som är 800 kilometer långt och inkluderar nästan 50 kommuner. Enligt Annastina Sarlin, samarbetschef för Nordiska skärgårdssamarbetet, krävs det gränsöverskridande samarbete för att skärgården i hela området ska hållas livskraftig. Organisationen, som arbetar främst med samarbetsfrågor och upprätthållande av kontakter mellan skärgårdsområden, har som uppgift att se på de gemensamma utmaningarna, men också möjligheterna.

Sarlin menar att samarbetet fungerar kanske bättre nu än för fem år sedan. Ett nätverk byggs upp väldigt snabbt i dagens läge, för vi har andra distansarbetsmetoder som knyter ihop folk på ett annat sätt. De som bor ute i skärgården har inte tid eller pengar att fysiskt delta i olika tillställningar.

Kategorier
2020 Nyhetsbrev 07/2020

JSM bereder stödpaket för landsbygdsföretag

På grund av den marknads- och produktionsstörning som coronaviruset orsakar bereder jord- och skogsbruksministeriet (JSM) under ledning av minister Jari Leppä ett stödpaket för jordbruket och livsmedelsekonomin. Stödet ska riktas till företag som bedriver landsbygdsturism, företag som förädlar jordbruksprodukter samt till andra mikroföretag i landsbygdsliknande områden och gårdar som driver företagsverksamhet utanför jordbruket. Stöd bereds också för fiskefartyg, fiskodling och fiskförädlingsföretag. Närings-, trafik- och miljöcentralernas och andra finansiärers tilläggsfinansiering i coronavirusläget täcker för närvarande inte företag inom dessa branscher.

Uppgifterna är från JSM:s pressmeddelande.

Kategorier
2019 Nyhetsbrev 07/2019

Nya projektlotsar för Leader Åland

Filip Blomberg
Bildkälla: Leader Åland
Kristoffer Rancken
Bildkälla: Leader Åland

Filip Blomberg (Fma Levande Natur Åland) och Kristoffer Rancken (Fma Ädelskog) har anlitats som tillfälliga projektlotsar för Leader Åland. För fiskeprojektlots Filip Blomberg är uppdraget att hitta och stödja nya projektansökningar från FiskeLeader (FLAG) inom temat miljö, upplevelse och kunskap, riktat på fiske och hav. Blomberg kan hjälpa till med projektplanering, budgetering, ansökan och allmänna frågor.

För miljöprojektlots Kristoffer Rancken innebär uppdraget att ge allmän rådgivning och konsultering, planering av våtmarker med hjälp av GIS och terrängmätning, arbetsledning, samt dokumentation med drönare (foto, video, 2D, 3D) för utbildning och inspiration för andra.

Uppgifterna är från webbplatsen leader.webbhuset.fi.

Kategorier
2018 Nyhetsbrev 12/2018

Nytt nummer av KAGinfo!

Ett nytt nummer (nr 1/2018) av KAGinfo har producerats i samarbete med Kustmedia. I det nya fina numret kan man läsa om projekt som beviljats finansiering under det senaste året och aktuella frågor. Tidningens syfte är att berätta om verksamheten och lyfta fram viktiga och aktuella frågor. Innehållet speglar vad som händer inom fiskerinäringen i Österbotten. Det har tryckts 600 exemplar av tidningen och den delas ut vid olika evenemang i regionen.

Kustaktionsgruppens syfte är att främja fiskerinäringen inom Aktion Österbottens verksamhetsområde, på den österbottniska kusten från Kristinestad i söder till Karleby i norr. Projektmedel beviljas för projekt som lyfter och främjar fiskerinäringen i enlighet med deras strategi Österbottens kusttrakter 2020 – gröna näringar på en blå åker.  Medlen består av ett fristående finansieringsprogram under Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF).

De tvåspråkiga tidningen, KAGinfoKustaktionsgruppen i Österbotten, finns även att läsas i digital form på adressen aktion.fi.

Kategorier
2018 Nyhetsbrev 07/2018

Kan fisketurism och sportfiske skapa tillväxt och jobb?

Förutsättningarna finns, minst sagt, med hundratusen inlandsjöar, tiotusentals mil vattendrag och många långa kuststräckor – vatten med attraktiva fiskarter och miljöer som lockar fiskare från när och fjärran. Här skulle fisketurismen och sportfisket kunna stå för ett stort samhällsekonomiskt värde, skapa jobb och tillväxt i Sverige. Så vad står i vägen? Ja, det visar sig att det är flera bitar som måste på plats innan fisketurismen och sportfisket kan växa väsentligt, varav kunskap är en av bitarna. ”Det om att sprida kunskap om de nyttor och de värden som naturbaserad turism kan generera lokalt”, säger Lena Nerhagen vid Statens väg- och transportforskningsinstitut som tillsammans med Mats Jonsson arbetat fram Jordbruksverkets nya rapport om fisketurism; Sportfiske och fisketurism för landsbygdens utveckling. Lyssna till podden Landet!

Femtiofjärde avsnittet, Fisketurism & sportfiske kan skapa tillväxt och jobb – vad står i vägen?, finns att lyssnas på webbplatsen soundcloud.com.

Kategorier
2018 Nyhetsbrev 04/2018

Österbottens Fiskarförbund söker projektchef

För att stärka Österbottens Fiskarförbunds verksamhet söks nu en projektchef, vars huvudsakliga uppgift är att sköta två av fiskarförbundets utvecklingsprojekt, Testodling av gös och De kustnära småvattnen som fisklekplatser. Arbetet är ett heltidsuppdrag med början från och med 1.4 till årets slut och med möjlighet till förlängning. Tjänsten besätts förutsatt att fiskarförbundet beviljas projektstöd. Tjänsten förutsätter tillgång till egen bil, samt beredskap till kvälls- och veckoslutsarbete i någon mån.

En framgångsrik skötsel av tjänsten förutsätter en utbildning och erfarenhet som lämpar sig för uppgiften, förmåga att jobba i team, att du är målmedveten och kan ta initiativ, är såväl en van skribent som praktiskt lagd, behärskar de vanligaste datorprogrammen och förutom fullständig svenska även behärskar finska och engelska nöjaktigt.

Mer info med ansökningsförfarande finns på webbplatsen fishpoint.net. Ansökan med löneanspråk ska vara framme senast torsdagen den 15 mars, antingen elektroniskt till info@fishpoint.net eller brevledes till Österbottens Fiskarförbund, Fredsgatan 20, 65100 Vasa.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 01/2017

Stärkandet av fiskerinäringen kring Bottniska viken behandlas på seminarium i Vasa

gaddaUnder seminariet Hur kan vi stärka fiskerinäringen kring Bottniska viken? samlas olika aktörer kring Bottniska viken för att fundera på hur man genom att samarbeta och dela med sig av kunskap kan stärka fiskerinäringen och blå tillväxt vid Bottniska viken. Vilka nya möjligheter finns det för att växa? Deltagande i seminariet, samt kaffeservering är avgiftsfritt. Seminariet hålls 6-8.2 på Rantasipi i Vasa med Kustaktionsgruppen vid Aktion Österbotten rf som arrangör. Ämnen som behandlas är bl.a. hållbarhet, smartfisk, samarbete och nätverk kring Bottniska viken, projektfinansiering, vildfisk, redskapsutveckling, lakodling, samt även workshops och diskussioner. OBS! Åbo Akademi arrangerar ett seminarium om skarvens socioekonomiska effekter 8.2 kl. 14.

Hela programmet och anmälningsuppgifter (anmälan senast 13.1) finns som länk på webbplatsen kag.aktion.fi.

Kategorier
2016 Nyhetsbrev 04/2016

Newsletter – info från aktionsgruppen I samma båt

I samma båts Newsletter april 2016I samma båt – samassa veneessä rf ry, som fungerar som Leader-grupp i Åbo skärgård, har kommit ut med sitt senaste nyhetsbrev – Newsletter. Verksamhetsledaren Emil Oljemark skriver bl.a. i sin spalt om projektansökan, och rådet är att sätta mycket tid på själva projektplanen och budgeten. En bra plan och budget är den grund som behövs också för att fylla i resterande delen av ansökningen, och att allt fungerar sedan när man har en deadline som närmar sig och då man försöker få sina Hyrrä-koder att fungera. Han ger även några tips om projektplanering från en Leader-anställds synvinkel. I samma båt har ju fått två nya anställda, Hanna Hermansson och Maria Saarinen, och aktionsgruppens fiskeriverksamhet är nu fullt i gång. Som projektrådgivare fungerar Hermansson och som fiskerikoordinator Saarinen, vilka presenterar sig själv i nyhetsbrevet.

Det tvåspråkiga Newsletter (april 2016) finns att läsas på webbplatsen sameboat.fi.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 43/2015

Aktionsgruppen I samma båt utsåg nya medarbetare

I samma båt - Leader-logoStyrelsen för Leader-aktionsgruppen I samma båt – samassa veneessä rf ry möttes 24.11 och fattade två rekryteringsbeslut. Till fiskeriaktivator valdes FM Maria Saarinen, som inleder sitt arbete den 4 januari 2016. Till projektrådgivare utsågs FM Hanna Hermansson. Hon börjar jobba den 7 december. I samma båts byråsekreterare Anneli Hartiala går i pension den 1 februari 2016 och hennes sista arbetsdag blir den 31 december. De nya arbetstagarnas kontaktuppgifter publiceras genast på aktionsgruppens hemsida då de börjat sina jobb.

Uppgifterna är från I samma båts hemsida.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 15/2015

Hållbarhet och ekologi i fiskeripolitiken – färskt nyhetsbrevet från Aktion Österbotten

Aktion Österbottens nyhetsbrev 1-2015Den kommande målsättningen i fiskeripolitiken genomsyras av hållbarhet och ekologi och man kan tycka att fiskegrupperna kommer att ha en nyckelroll vid omställning till hållbarhetsfrågorna på det lokala planet. När man tolkar målsättningen för perioden fram till år 2020, är förväntningarna onekligen ambitiösa med stora förväntningar som vilar på de europeiska fiskegruppernas axlar och på ett utvecklingsarbete som stimulerar en hållbar ekonomisk och ekologisk utveckling inom fiskerinäringen. En av utmaningarna kommer att vara hur vi framgångsrikt kan integrera hållbarhetsfrågor i det dagliga arbetet i den lokala fiskegruppen. Jag vill hävda att det kustnära fisket i Österbotten redan nu är långt harmoniserad med den europeiska fiskestrategin.

För oss gäller det att ta avstamp från denna plattform som i grunden är sund. Det gäller att kunna motivera oss att finna nya lösningar som gör att vi har lönsamhet i näringen och att vi samtidigt i större utsträckning lyckas uppmärksamma konsumenten på den miljösmarta producenten av mat som yrkesfiskaren är och lyfta yrkesfiskarens viktiga roll som en matproducent som måste få utrymme och en ren miljö att verka i.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 14/2015

Naturturism i nyhetsbrev från svenska Landsbygdsnätverket

Svenska Landsbygdsnätverkets nyhetsbrev nr 5-2015I senaste nyhetsbrevet från svenska Landsbygdsnätverket fokuserar man på naturturism. Enligt forskningen finns en stor potential för att utveckla den svenska naturturismen, men det krävs kraftsamling. I nyhetsbrevet kan man även bl.a. läsa om det intensiva arbetet med urval av strategier för lokalt ledd utveckling, nya grupper inom det europeiska nätverket, nordsvenska hästar och sportfiske som lockar, finländska landsbygdsnätverket som rustar för nystart och samordningsgruppen för lokalt ledd utveckling som tycker att det nu är särskilt viktigt att prata med varandra och utbyta erfarenheter.

Nyhetsbrevet (nr 5/2015) finns som länk på Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 07/2015

Isvintrarna i skärgården behandlas på Skärgårdshavets vinterträff på Kimitoön

Kvinna i vinterkläderI skärgården har de olika årstiderna stor inverkan på det vardagliga livet, varav isvintrarna ger skärgården en helt egen karaktär, då tusentals öar binds samman av isen. Kunskap om hur man ska röra sig och hur man kan nyttja isarna går ofta vidare i generationer som traditionellt kunnande. När isen lägger sig, så känns det som om naturen skulle somna, men då är det isanpassade ekologiska samhällen som tar vid. Välkommen med på ett seminarium på Hotell Kasnäs, Kimitoön 5.3 kl. 9.30-16 där isen och vintern granskas från olika perspektiv. Man tar bl.a. upp isens inverkan på havets ekologiska balans, isvägar i skärgården förr och nu, vinterfiske, isens betydelse för skärgårdsbor och vinternotning, samt om vinterturismen kan sälja i skärgården. Arrangör är Skärgårdshavets biosfärområde med samarbetspartners.

Info, program och anmälningsuppgifter (anmälan senast 26.2) finns på webbplatsen skargardshavetsbiosfaromrade.fi.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 44/2014

Många små byar blir en stor by – läs senaste nyhetsbrevet från Aktion Österbotten

Aktion Österbottens nyhetsbrev 3-2014Aktion Österbotten rf har utkommit med ett färskt nyhetsbrev, där man bl.a. ger info om Öppna byarnas dag den 6 juni 2015. Det är Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverksamhet i Finland rf som arrangerar evenemanget i samarbete med de regionala byaföreningarna och byarna. Meningen med kampanjen är att lyfta fram byaverksamheten, i synnerhet det ideella arbete som görs ute i byarna. Med evenemanget vill man främja inflyttningen och lyfta fram det positiva i att bo på landsbygden, samt sänka tröskeln för att besöka grannbyn. Såsom restaurangdagen, vilken blivit rikskänd, så vill man ge byarna möjligheten att visa upp sig genom en nationell kampanj.

Vad som händer under dagen får byarna själva fria händer att planera, för det finns inga krav på hur programmet ska se ut. Byn ordnar en eller flera aktiviteter som man anser bäst belyser byn och dess invånare. Det kan vara allt från marknadstorg till gemensam bastutur. Meningen är att tillställningen är öppen för alla.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 34/2014

Fisket utvecklar landsbygden – tema i nya Landsbygdsnätverkets första nyhetsbrev

Svenska Landsbygdsnätverkets nyhetsbrev nr 1-2014 (nya Landsbygdsnätverket)Det nya svenska Landsbygdsnätverkets första nyhetsbrev, med nytt utseende och format, tar upp ett för Landsbygdsnätverket nytt ämne. Temat är Fisket utvecklar landsbygden och man får som läsare veta mer om vad som händer inom havs- och fiskeutvecklingen. I nyhetsbrevet kan man också bl.a. läsa om goda exempel på projekt från havs- och fiskerifonden, om strategier för att främja fritidsfiske, fisketurism och vattenbruk, att det europeiska landsbygdsnätverkets webbplats är arkiverad och fungerar nu som en kunskapsbank att ösa ur, samt om innovationsskapande inom jordbruket.

Nyhetsbrevet (nr 1/2014) finns som länk på Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 26/2014

Landsbygdsriksdag, kultursommar, studiebesök, sportfiske – färskt nyhetsbrev från Aktion Österbotten

Aktion Österbottens nyhetsbrev 2-2014Aktion Österbotten har utkommit med sitt senaste nyhetsbrev, där man bl.a. tar upp den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen som man är medarrangör för. Det är trettonde gången den arrangeras och hålls i år i Anderssénsalen vid Sursik skola i Pedersöre 4-5.10. Denna gång kommer det inte bara att handla om ”vanliga” Landsbygdsriksdagsförhandlingar, utan det lovas projekttorg, en giftshop, en utomordentlig kulturell upplevelse under kvällsfesten m.m.

Det internationella projektet Kultursommar med Tyskland och Sverige fortsätter sin framfart, och bl.a. i höstas besökte finländare och svenskar Ostprigniz-Ruppin i Tyskland. Det serverades upplevelser av alla de slag som de sedan förevigade på själv valt sätt; bild, foto, skulptur, text m.m. I slutet av maj och i början av juni i år var det så dags att besöka Dalsland-Årjäng i södra Sverige, och på samma sätt bereddes besökarna möjlighet att uppleva sin omgivning på alla tänkbara sätt, t.o.m. genom att färdas i varmluftsballong. I höst står Österbotten värd för besökare från Sverige och Tyskland.