Kategorier
2015 Nyhetsbrev 02/2015

Workshop i Vasa om utspridd förnyelsebar energiproduktion

Workshopen Distribuerad energiproduktion som motor för hållbar tillväxt – från valtal till handling 19.1.2015I Finland vill man öka den spridda produktionen av förnybar energi som ett led i hållbar energipolitik och grön ekonomisk tillväxt. Vad ska vi göra för att komma från ord till handling? Vilka politikinstrument, innovationer och resurser behövs det, och hur säkerställs den spridda energiproduktionens ekologiska och ekonomiska hållbarhet? Vem bör agera för att den menliga regleringen kan avskaffas, investeringar kan riktas rätt och den spridda produktionen av förnybar energi förmås att tjäna den hållbara utvecklingen av landsbygden och av hela samhällsekonomin? Du kan berätta om dina tankar och synpunkter på en workshop på Vasa universitet 19.1.2015.

Landsbygdens resurser står i centrum då man försöker minska användningen av fossila bränslen för att stävja klimatförändringen och minska beroendet av importerad energi. Samtidigt kan de nya innovationerna och affärsverksamhetskoncepten inom den spridda energiproduktionen skapa hållbara näringar och välfärd på landsbygden.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 44/2014

Workshop om spridd energiproduktion som motor för hållbar tillväxt hålls i Vasa

Workshopen Distribuerad energiproduktion som motor för hållbar tillväxt – från valtal till handling 19.1.2015I Finland vill man öka den spridda produktionen av förnybar energi som ett led i hållbar energipolitik och grön ekonomisk tillväxt. Vad ska vi göra för att komma från ord till handling? Vilka politikinstrument, innovationer och resurser behövs det, och hur säkerställs den spridda energiproduktionens ekologiska och ekonomiska hållbarhet? Vem bör agera för att den menliga regleringen kan avskaffas, investeringar kan riktas rätt och den spridda produktionen av förnybar energi förmås att tjäna den hållbara utvecklingen av landsbygden och av hela samhällsekonomin? Du kan berätta om dina tankar och synpunkter på en workshop på Vasa universitet 19.1.2015.

Landsbygdens resurser står i centrum då man försöker minska användningen av fossila bränslen för att stävja klimatförändringen och minska beroendet av importerad energi. Samtidigt kan de nya innovationerna och affärsverksamhetskoncepten inom den spridda energiproduktionen skapa hållbara näringar och välfärd på landsbygden.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 38/2014

Hur kan man göra en insats för Skärgårdshavet? – projektverkstad för föreningar

Skärgårdshavets biosfärområdes nyhetsbrev År 2013 nummer 1Skärgårdshavets Biosfärområde ordnar projektverkstäder i november för er som önskar starta ett projekt eller göra en insats för Skärgårdshavet i samband med er övriga verksamhet. På plats finns Katja Bonnevier och Sonja Tobiasson från Biosfärområdet, Laura Johansson från Egentliga Finlands Byar rf och Emil Oljemark från Leader-föreningen I samma båt rf som berättar om finansiering, experter på miljöfrågor på land och i vatten ger bakgrund och visar på lyckade projekt. Tanken är även att visa på möjligheter att ingå i större projekthelheter med andra föreningar eller privatpersoner för att åstadkomma mera tillsammans. Verkstäderna ordnas 11.11 kl. 18 i gamla kommunalstugan i Nagu och 18.11 kl. 18 på Café Adéle i Sagalund i Kimito. Verkstäderna ordnas som en del av projektet Jag är en del av Biosfären. Biosfärområdet står för programmet och kaffe-/ teserveringen.

För anmälningsuppgifter till Naguträffen (anmälan senast 10.11) och till Kimitoträffen (anmälan senast 17.11) se webbplatsen skargardshavetsbiosfaromrade.fi.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 34/2014

Landsbygdssäkring görs i två kommunindelningsutredningar

Wooden mannequins pushing puzzle pieces into the right placeI höst genomförs en landsbygdssäkring – en bedömning av konsekvenserna för landsbygden – inom ramen för två kommunindelningsutredningar, vilket höjer beredningsprocessens kvalitet, när frågor som gäller landsbygden och dess invånare granskas närmare redan innan kommunindelningsutredningarna färdigställs. Landsbygdssäkringen görs i kommunindelningsutredningen för Brahestad, Siikajoki och Pyhäjoki i Norra Österbotten, samt i kommunindelningsutredningen för Nilakka som omfattar Pielavesi, Keitele, Tervo och Vesanto kommuner i Norra Savolax. Avsikten med pilotprojekten är att koppla bedömningen av konsekvenserna för landsbygden till kommunindelningsutredningen, till dess olika faser, och att dokumentera processen.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 45/2013

Engagera unga tema i årets sista nyhetsbrev från HSSL

HSSLs nyhetsbrev 5-2013För att motverka den kraftiga urbanisering som sker just nu i Sverige, är en av de stora utmaningarna att skapa förutsättningar, så att ungdomar skall kunna bo kvar i, eller återvända till, sina bygder. Men för att komma dit krävs det – förutom väl utbyggd infrastruktur och service – även att barn och unga får känna att det går att förverkliga små som stora drömmar och idéer. Kanske handlar det om att arrangera en festival, att få gehör för en företagsidé eller dra igång ett brett engagemang då det behövs bredband i bygden. Det finns många olika projekt och metoder som skall fånga barns och ungdomars lust att vara delaktiga i bygdens utveckling. Riksorganisationen Hela Sverige ska leva (HSSL) arbetar med utbildning av ungdomar via processen Landsbygd 2.0. Ett annat spännande projekt i Västerbotten är Ungdomsforum Norr. Där pågår bland annat ett annorlunda mentorskap för ungdomar – nämligen att de har blivit mentorer åt kommunalrådet. Det är alltså ungdomarna som utbildar och utvecklar den vuxne, och som sätter agendan för deras möten.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 43/2013

Helsingfors lokala utvecklingsstig håller öppningstillfälle och workshop

Orden Helsingin paikallinen kehittämispolkuDen 12 december kl. 16-19 håller Helsingfors lokala utvecklingsstig (Leader-liknande verk-samhet i stan) öppningstillfälle och workshop i Olympiastadions seminarieutrymme, Paavo Nurmis väg 1. De som deltar i workshopen kan nätverka med tanke på sammansättningen av de första lokala utvecklingsgrupperna. Stigens ”prototyp” skall även utvärderas och ge färdkost för fortsatt arbete. Till tillfället har Helsingfors stadsdelsföreningar rf (Helka) inbjudit en stor grupp lokala aktörer.

Mer info (på finska) finns på Helsingfors lokala utvecklingsstigs blogg. Anmälan (senast 9.12) görs på e-mailadress outi.rissanen@helka.net. Tilläggsuppgifter fås av Eeva Kuuluvainen från Helka, eeva@kuuluvainen.fi, mobil 0400 374 544.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 32/2013

Workshops för lokala aktörer hålls i Tammerfors och Uleåborg

Ordet workshopByaverksamhet i Finland rf gör upp ett lokalt utvecklingsprogram 2014-2020 tillsammans med de regionala byaföreningarna, stadsdelsföreningen Helka ry, samt andra utvecklare på lokal nivå. Programgruppen påbörjade planeringen av programmet under våren 2013. Men för ett framgångrikt programarbete behövs ett brett deltagande av lokala aktörer som ger sin syn på framtiden och sin roll i samhället. Därför hoppas man att ni deltar i någon av de två nationella verkstäderna, 15.10 i Tammerfors på hotell Victoria kl. 10-17 och 29.10 i Uleåborg på hotell Scandic kl. 10-17, där man i smågrupper diskuterar följande ämnen med tillhörande åtgärdsförslag i programmet: