Kategorier
2020 Nyhetsbrev 06/2020

Hjälp till landsbygden via webbtjänsten töitäsuomesta.fi

Coronaepidemin kan förorsaka behov av snabb hjälp för landsbygdens företag och invånare. Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, ProAgria och Finlands Byar rf har beslutat att tillsammans utveckla och utvidga MTK:s webbtjänst töitäsuomesta.fi, som togs i bruk år 2018. Nu har en nödhjälpssektion öppnats för företag och invånare som behöver hjälp under coronakrisen. Frivilliga kan anmäla sig för att hjälpa till med arbetet på gårdarna eller för butiksresor, säger MTK:s expert inom arbetskraft Kati Kuula.

Mer info finns (på finska) på webbplatsen mtk.fi.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 22/2015

Ta del i förnyandet av demokrati.fi

Webbplatsen demokrati.fiNu är det möjligt att kommentera utvecklingsförslagen för justitieministeriets webbplats demokrati.fi, vilken håller på att förnyas. Man kan svara på en enkät eller delta i diskussionen som gäller detta på adressen dinasikt.fi. Syftet är att samla justitieministeriets verktyg för webbdeltagande på en och samma webbplats så att de är lätta att hitta, för på webbplatsen ska användarna kunna delta i pågående initiativ, kommentera ärenden som håller på att beredas och följa hur beslutsfattandet framskrider. På webbplatsen ska även finnas allmän information om demokratifrågor, och en ny egenskap är att användarna ska kunna välja innehållet enligt målgrupp och tema. Synpunkter på hur demokrati.fi borde förnyas, framförs på dinasikt.fi fram till den 29 maj. Svaren och kommentarerna kommer att utnyttjas i utvecklingsarbetet, och avsikten är att den förnyade demokrati.fi kan öppnas före slutet av detta år. Förnyandet av demokrati.fi finansieras av Programmet för påskyndande av elektronisk ärendehantering och demokrati (SADe).

Uppgifterna är från (18.5) justitieministeriets pressmeddelande.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 18/2015

Regionala utvecklingsbolag behövs fortsättningsvis

YTR-logoEn koncentrering av regionala företagstjänster skulle innebära en risk för att företag på landsbygden förblir utan service. Landsbygdspolitiska samarbetsgruppens nätverk för Näringar och kompetens på landsbygden (MESI) tar i sitt utlåtande upp goda sidor med regionala företagstjänster i nätverksform. MESI konstaterar i sitt utlåtande till arbets- och näringsministeriet att landsbygden är ett viktigt område för företagsverksamhet. Av företagen är två femtedelar belägna inom landsbygdsområdena, och per invånare räknat finns det i genomsnitt fler verksamhetsställen för företag på landsbygden än i städerna, men företagsverksamheten sker i mindre skala på landsbygden än i städerna.

Oförutsedda förändringar på kommunfältet och i politisk styrning har inneburit en utmaning för regionala utvecklingsbolag på många ställen.  Inledningen av en ny EU-programperiod och den väsentliga minskningen av strukturfondsmedel har gjort att många utvecklingsbolag, särskilt i södra Finland, fått uppleva ekonomiskt kärva tider, samtidigt som situationen förvärras ytterligare av att kommunerna är tvungna att spara.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 10/2015

Över 2 000 företag med i nätverket Äkta smak

BärPå aktasmak.fi-platsen presenterar sig de lokala när- och ekomatföretagen, samt producenterna i landet. Söktjänsten ger även hjälp med att hitta inköpsplatser för lokal mat. Äktasmak.fi-platsen öppnades på hösten 2008 och där presenterar sig nu över 2 000 små och medelstora livsmedelsföretag. Platsen är en täckande kunskapskälla, då man vill hitta närområdets lokala företag som producerar och tillverkar närmat, men där finns också samlat platser, var närmat kan köpas, t.ex. specialaffärer och restauranger som profilerat sig inom när- och ekologisk mat. ”Det är verkligen fint att, som resultat av ett mångårigt riksomfattande samarbete, så många när- och ekomatföretag nu presenterar sig på webbplatsen. Både konsumenterna och professionella, som söker samarbetsparter, har lätt att på webbplatsen se vilket utbudet i närområdet är”, gläder sig Päivi Töyli, projektledare för Äkta smaker II.

Uppgifterna är från Äkta smak.fi senaste nyhetsbrev (februari 2015) som även innehåller info om REKO-närmatringen, samt om lokal karaktär och innovationer som landsbygdsföretagandets möjligheter.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 26/2014

Främjar webbtjänster byggande av bredband på glesbygdsområden?

DatorkablarKommunikationsministeriet utreder om man med hjälp av elektroniska tjänster kunde främja byggandet och ibruktagandet av bredbandsnät på glesbygdsområden. Ministeriet påbörjade utredningsarbetet genom att sammanställa ett diskussionsunderlag som fungerar som en lägesrapport och diskussionsöppnare. Diskussionsunderlaget har sänts ut på remiss och är öppen för alla intresserade. Man vill ha synpunkter, bl.a. om hurdana tjänster som skulle vara efterfrågade, vilka de största hindren är för ibruktagande av elektroniska tjänster och hur man kunde främja ibruktagandet av tjänsterna. Målet med remissrundan är att få en uppfattning om behovet av det nya utvecklingsprojektet eller om bredbandsanslutningar naturligt kommer att sprida sig genom företagens och kommunernas egna åtgärder. Den utsatta tiden för utlåtandena är 20.8.2014, och de ska sändas per e-post till ministeriets registratorskontor på adressen: kirjaamo@lvm.fi.