Kategorier
2021 Nyhetsbrev 03/2021

Finlands Byars lokala utvecklingsprogram finns nu som pdf-version

Det lokala utvecklingsprogrammet Bättre med lokal utveckling för åren 2021-2024 finns nu som pdf-version. Programmet är Finlands Byars femte lokala utvecklingsprogram och kommer även i en tryckt version. Med tanke på kommunvalet lönar det sig även att läsa igenom programmet, för det innehåller viktiga teman för byaaktörer, landsbygdsutvecklare och Leader-grupper.

Det lokala utvecklingsprogrammet Bättre med lokal utveckling kan läsas på webbplatsen suomenkylat.fi.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 12/2017

Idéer men inga pengar för landsbygdsutveckling i Finland

Sverige gör en helomvändning när det gäller landsbygdsutveckling. Den svenska regeringen storsatsar genom att avisera i budgeten för 2018 en summa på 1,2 miljarder kronor (ca 130 miljoner euro) för att människor ska kunna leva och arbeta i hela Sverige. Man vill också genomföra en långsiktig satsning på socioekonomiskt eftersatta kommuner och områden, vilka nästa år får 500 miljoner kronor (52 miljoner euro). Summan växer successivt för att år 2020 ligga på 2,5 miljarder kronor (260 miljoner euro). I Norge finns direkta statsstöd för landsbygdspolitik, som år 2016 låg på 145 miljoner euro.

Största skillnaden mellan svensk och finländsk landsbygdspolitik är att regeringen i Sverige reserverar pengar i statsbudgeten, medan Finland knagglar sig fram med fleråriga utvecklingsprogram.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 10/2015

Rådplägningsrundan för det lokala utvecklingsprogrammet i gång

Programmet Voimistuvat kylät – vahvistuvat lähiyhteisötRådplägningsrundan för förverkligandet av det lokala utvecklingsprogrammet på riksnivå 2014-2020, Voimistuvat kylät – vahvistuvat lähiyhteisöt. Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014-2020, har startat med tillfällen i Egentliga Finland och Satakunda, medan fyra andra tillställningar redan är överenskomna. Utvecklingschef Tuomas Perheentupa (tuomas.perheentupa@kylatoiminta.fi) tar emot förslag på datum för kommande tillfällen. Rundan förverkligas under år 2015.

Uppgifterna är från SYTY:s senaste nyhetsbrev (februari 2015), i vilket man även kan läsa om aktuellt och ansökningar under våren 2015, Transition Town-seminariet i Helsingfors 24.2, jord- och skogsbruksministeriets godkännande av 54 Leader-grupper, den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen i Pedersöre 28-29.3, Kommunförbundet som söker nya modeller för närservice genom tävling, samt olika händelser.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 03/2015

Rådplägningsrunda för det lokala utvecklingsprogrammet

Programmet Voimistuvat kylät – vahvistuvat lähiyhteisötSuomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverksamhet i Finland rf ordnar tillsammans med de regionala byaföreningarna och Leader-grupperna en rådplägningsrunda för förverkligandet av det lokala utvecklingsprogrammet på riksnivå 2014-2020, Voimistuvat kylät – vahvistuvat lähiyhteisöt. Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014-2020. Rundan hålls från vintern 2015 fram till och med vintern 2016. Rådplägningstillfällena arrangeras i huvudsak landskapsvis och är ämnade för de regionala byaföreningarnas och Leader-gruppernas förtroendemän, för byaombuden, verksamhetsledarna och tjänstemännen, samt andra organisationer som engagerar sig i lokal utveckling, liksom föreningar som stadsdelsföreningar. Under tillfällena går man igenom de centrala åtgärderna i det lokala utvecklingsprogrammet, samt förverkligandet av dessa i varje landskap. Dessutom går man igenom läget för den lokala utvecklingen inom hela landskapsområdet.

Uppgifterna är från ett utskick från SYTY.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 31/2014

Nytt hett datum för den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen: 27-29 mars 2015!

Landsbygdsriksdagen i Pedersöre 4-5.10.2014 - bildDen nya tidpunkten infaller tre veckor före riksdagsvalet. Det ger en möjlighet att framföra landsbygdens åsikter till de kommande beslutsfattarna på nationell nivå. Framförallt gäller det att påverka regeringsprogrammet som skall förhandlas fram efter valet.

I dag fattas besluten inte bara på nationell nivå. Landsbygdens röst kommer också att – för första gången – direkt kunna höras via en europeisk landsbygdsriksdag – European Rural Parliament.

Redan i fjol gjordes det första försöket med en europeisk landsbygdsriksdag. Försöket föll mycket väl ut, då 150 personer från 30 länder diskuterade landsbygdens framtid i Bryssel den 13 november 2013. I slutet av 2015 kommer den andra och mer omfattande landsbygdsriksdagen att hållas. Den kommer att förberedas genom en ”nerifrån – upp kaskad av idéer”, vilket betyder att idéer och krav samlas upp nationellt för att diskuteras på europeisk nivå. Den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen blir en del av denna kaskad.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 19/2014

Landsbygdspolitikens ”ökenvandring” fortsätter – SYTY:s generalsekreterare Risto Matti Niemi i Landsbygd Plus

Landsbygd Plus nr 3-2014I det finländska landsbygdspolitiska systemet har det väsentliga alltid varit samarbetsgruppen och dess nätverk, sekretariat och temagrupper, uppgörandet av helhetsprogrammet, samt landsbygdens utvecklingsprogram, såväl nationella som EU-finansierade. Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (YTR) har följdriktigt fört det landsbygdspolitiska systemet framåt, och därför har den landsbygdspolitiska strategin och dess innehåll i Finland utvecklats och preciserats hittills. För närvarande är dock läget bekymmersamt; YTR:s generalsekreterare har efter en lång väntan först nu utnämnts, YTR har ingen informatör eller uppdaterade hemsidor, bra fungerande och resultatframbringande temagrupper och deras regionala motsvarigheter har avslutats artificiellt, YTR:s sekretariat har skärts ner i onödan och utvecklingspengarna har väsentligt minskats.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 18/2014

SYTY flyttar kansliet till kommunhuset i Bjärnå

Kylätoiminta ry-namnetPå Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverksamhet i Finland rf:s styrelsemöte 28.11 beslöt man att SYTY:s kansli i Suomusjärvi flyttas till f.d. kommunhuset i Bjärnå. Både Suomusjärvi och Bjärnå finns belägna i landskapet Egentliga Finland. Bjärnå, som är en tätort i Salo stad, är belägen mellan Ekenäs (35 km) och centralorten Salo (23 km). Flytten sker redan den 13 juni. Kommunhuset i Bjärnå som renoverats, erbjuder goda mötes- och kansliutrymmen för SYTY.

Uppgifterna är SYTY:s senaste nyhetsbrev (april 2014), i vilket man även bl.a. kan läsa om att det blir byte på ekonomichefsposten. SYTY:s nuvarande ekonomichef Raija Tuppurainen går i pension 16.5 och efterträds av Tuomas Rokka (började 14.4). Vidare kan man läsa att det lokala utvecklingsprogrammet på riksnivå 2014-2020 är klart, att byaverksamhetens utbildnings- och rådplägningsdagar hålls 14-15.5 i Tammerfors och att vårens Leader-forum hålls 12-13.5 i Uleåborg.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 17/2014

Det lokala utvecklingsprogrammet i elektronisk version

Programmet Voimistuvat kylät – vahvistuvat lähiyhteisötDet lokala utvecklingsprogrammet på riksnivå 2014-2020, Voimistuvat kylät – vahvistuvat lähiyhteisöt. Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014-2020, täcker byaverksamheten och Leader-arbetet, samt dessutom även stadsdelsverksamheten och närdemokratin. Det här programmet, som innehåller 53 åtgärdsförslag, skall förverkligas under åren 2014-2020. Programmet granskas under första delen av år 2018. Programgruppens arbete kom igång i mars 2013. Programmet har stötts och blötts under ett flertal tillställningar för lokala aktörer, både nationellt och regionalt. Byaverksamhet i Finland rf:s styrelse godkände programmet på mötet den 5 mars.

Uppgifterna är från Byaverksamhet i Finlands hemsida.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 44/2013

Det lokala utvecklingsprogrammet på utlåtanderunda – ännu kan man påverka!

Kylätoiminta ry-namnetDet lokala utvecklingsprogrammet på riksnivå 2014-2020, Voimistuvat kylät – vahvistuvat lähiyhteisöt. Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014-2020, är nu i hamn. Efter Byaverksamhet i Finland rf:s höstmöte (28.11) har det sänts på utlåtanderunda till landskap och medlemsorganisationer. Beredningsgruppen beredde klarläggande frågor och utlåtandena begärs nu tillställas gruppen 21.1.2014. Man kan således ännu påverka via det egna landskapet, egna Leader-gruppen eller via beredningsgruppens sekreterare – Tuomas Perheentupa, tuomas.perheentupa@kylatoiminta.fi.

Uppgifterna är från Byaverksamhet i Finlands hemsida med länkar till programmets beredning och det program som sänts på beredningsrunda.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 43/2013

Eero Uusitalo återvaldes till SYTY:s ordförande med betryggande majoritet

Kylätoiminta ry-namnetPå Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverk-samhet i Finland rf:s höstmöte 28.11 röstade medlemsorganisationerna och styrelsen med klar majoritet för återval av ordförande Eero Uusitalo för en ny tvåårsperiod. Uusitalo är en svuren lokal utvecklare i redan flera årtionden. I sitt arbete betonar han närdemokratins betydelse, spridning av Leader-arbetet till hela landet, samt att han står bakom det lokala utvecklingsprogrammet. Ordförandepaneler hölls under hösten i samband med workshop för lokala aktörer. I panelerna deltog den valda ordföranden, samt ordförandekandidaterna Juha Kuisma och Matti Mäkelä. Inga nya kandidater föreslogs under mötet.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 32/2013

Workshops för lokala aktörer hålls i Tammerfors och Uleåborg

Ordet workshopByaverksamhet i Finland rf gör upp ett lokalt utvecklingsprogram 2014-2020 tillsammans med de regionala byaföreningarna, stadsdelsföreningen Helka ry, samt andra utvecklare på lokal nivå. Programgruppen påbörjade planeringen av programmet under våren 2013. Men för ett framgångrikt programarbete behövs ett brett deltagande av lokala aktörer som ger sin syn på framtiden och sin roll i samhället. Därför hoppas man att ni deltar i någon av de två nationella verkstäderna, 15.10 i Tammerfors på hotell Victoria kl. 10-17 och 29.10 i Uleåborg på hotell Scandic kl. 10-17, där man i smågrupper diskuterar följande ämnen med tillhörande åtgärdsförslag i programmet:

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 13/2013

Regioner och lokala samhällen lika viktiga – professor Hannu Katajamäki

Autobahn Passing FarmsFinlands konkurrensförmåga och framgång har rest sig nerifrån, från lokala samhällen. Det här fundamentet har inte förändrats, och Finland blomstrar även i framtiden om vi kan ta hand om alla lokala samhällens och alla invånares möjligheter till framgång och lycka. Det är alltför vågat och grundlöst att anta att framgången bara kan födas i vissa miljöer, och ännu oskäligare är det att tro att Finland kan bli ett storstadssamhälle. Principen för Finlands äkta regionalpolitik är att skapa förutsättningar, och alla regioner och lokala samhällen är lika viktiga. I regional utveckling gäller ett slags evolution: man måste erbjuda den gynnsamma slumpmässigheten maximala möjligheter, och man måste ge rum till oväntade kombinationer.

”Om man tryggar mångfaldiga möjligheter kan det fantastiska hända: de riktiga människorna och de riktiga sakerna möts på de riktiga platserna. Genom att skapa likvärdiga möjligheter för alla regioner och lokalsamhällen, skapar man nya uppfattningar, nya arbetsplatser, nya hjältesagor.”