Kategorier
2013 Nyhetsbrev 37/2013

Demokratiutmärkelser för tydlig och begriplig kommunikation

Demokratidagen 17.10.2013Nylands räddningsöverinspektör Matti Virpiaro och Helsingfors biträdande stadsdirektör Pekka Sauri beviljades den 17 oktober 2013 de första demokrati-utmärkelserna. Erkännandena, som utdelades i samband med demokratidagen vid Kommunhuset i Helsingfors, gavs för tydlig och begriplig kommuni-kation, samt arbete för främjandet av öppen förvalt-ning och medborgarnas påverkningsmöjligheter. Båda mottagarna är goda exempel för samtliga anställda inom den offentliga förvaltningen. Juryns motivering är:

”Räddningsöverinspektör Virpiaro kommunicerar tydligt, sakligt och begripligt. Hans information präglas av lätthet och lättläslighet. Tydlig kommunikation gentemot såväl medborgare som beslutsfattare är synnerligen viktig inom hans bransch och kräver både förmåga att fokusera på det väsentliga och att forma innehållet i och formen av meddelandena, så att de anpassas till målgruppen. Han har deltagit i skrivandet av guider för tryggt boende och befolkningsskydd, och han spelade en central roll vid bl.a. räddningsarbetet i samband med tsunamikata-strofen i december 2004.”

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 23/2013

Björn Wallén ny medlem i YTR

Björn WallénRektorn för Svenska studiecentralen Björn Wallén har valts (28.5) till ny medlem i Landsbygdspolitiska samarabetsgruppen (YTR) i stället för avgående Stefan Svenfors, kommundirektör i Pedersöre. Även Walléns suppleant Mikko Ollikainen, kommundirek-tör i Malax, är ny i YTR. Wallén var tidigare suppleant. Med i gruppen finns även bl.a. ombudsmannen Rikard Korkman från Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC (suppleant VD Kim Nordling från ProAgria, Svenska lantbrukssäll-skapens förbund) och generalsekreterare Risto Matti Niemi från Byaverksamhet i Finland SYTY (andra vice ordförande i SYTY Silja Saveljeff). Kanslichef Jaana Husu-Kallio från jord- och skogsbruksministeriet sitter som ordförande i samarbetsgruppen. Som generalsekreterare fungerar industrirådet Heikki Aurasmaa från arbets- och närings-ministeriet.

Se YTR:s sammanstättning på dess hemsida.