Kategorier
2017 Nyhetsbrev 08/2017

Nytt nyhetsblad från HSSL

Nu är Riksorganisationen Hela Sverige ska levas (HSSL:s) nyhetsblad nummer tre här. Läs om deras nya styrelse vars ordföranden Staffan Nilsson och Åse Classon omvaldes, om ung kulturs sommarturné, skärgårdsfrågor och mycket annat. Här presenteras också deras lista över poddar med landsbygdsperspektiv – perfekt för hängmattan i sommar.

Nyhetsbrevet (3/2017) finns att läsas på Riksorganisationen Hela Sverige ska levas webbplats helasverige.se.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 07/2017

Handbok för att stötta unga på landet

Projektet Motkraft handlade om att stötta unga i att hitta vägar för att skapa sig ett liv på landsbygden. Irland, Island, Rumänien och Sverige deltog i projektet. I handboken Opposing Force – How to Combat the On-going Drain of Young Adults from Rural Areas, som nu finns tillgänglig, beskrivs de metoder och tekniker som användes i projektet och vilka resultat de gav.

Uppgifterna är från webbplatsen helasverige.se.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 42/2015

Finland bland de aktivaste i EU att genomföra internationella Leader-projekt

Rapporten Kansainvälisyys ja paikalliskehittäminen – Selvitys kansainvälisistä Leader-hankkeista 2007-2013Under programperioden 2007-2013 genomförde Finlands 54 Leader-grupper totalt 94 internationella Leader-projekt och 86 förberedande projekt. Antalet projekt varierade regionspecifikt, men när man ser på alla projekt, hörde Finland till de allra aktivaste länderna inom EU visar en studie från Ruralia-institutet vid Helsingfors universitet. Studien, Kansainvälisyys ja paikalliskehittäminen – Selvitys kansainvälisistä Leader-hankkeista 2007-2013, gjordes på uppdrag av jord- och skogsbruksministeriet och handlade om internationellt samarbete och internationella projekt i samband med Leader-arbetet inom Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007-2013. Materialet bestod av enkäter till projektgenomförare och aktionsgrupper, intervjuer med nyckelpersoner, skiftliga dokument, samt projektregisterinformation.

Temaområdena för de internationella projekt som genomfördes via Leader-grupperna, handlade ofta om ungdomar.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 39/2015

ERP-manifest för att hålla den europeiska landsbygden levande

Europeiskt landsbygdsmanifest 2015Årets europeiska Landsbygdsriksdag, European Rural Parliament (ERP), har precis avslutats (4-7.11) i Schärding, Österrike, där 240 delegater från landsbygdsrörelser i 40 europeiska länder diskuterat och antagit ett landsbygdspolitiskt manifest. Manifestet ger förslag på åtgärder som behövs för att hålla den europeiska landsbygden levande, samt begränsa urbaniseringens framfart. Under våren har förslag samlats in i alla länder, vilket involverat tusentals människor. Förslagen ligger till grund för manifestet.

”Det har varit ett fantastiskt arbete, både innan Landsbygdsriksdagen och under. Vi tror att den europeiska landsbygdsrörelsen kommer att växa sig allt starkare och få allt större självförtroende genom våra möten – och detta kommer att gagna utvecklingen i alla europeiska länder”, säger Riksorganisationen Hela Sverige ska levas ena ordförande Staffan Nilsson, som också var konferencier för ERP. I manifestet står bland annat:

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 28/2015

Jakten på en miljon goda timmar i Världens Största Talko

Världens Största Talko - logoVärldens Största Talko ordnas 14-20.9 på olika håll i Finland med målet är att under en veckas tid göra en miljon goda timmar med unga och till förmån för unga. Det är enkelt att komma med i talkot då bara en timmes talko per person räcker. Men man får förstås göra hundra om man så vill. I jakten på en miljon talkotimmar kan vem som helst delta och bli utmanad. Man kan själv ordna ett talko, delta i andras talkon eller bara göra talko ensam eller tillsammans med en kompis. Webbsidan maailmansuurimmattalkoot.fi (världensstörstatalko.fi) fungerar som en plattform där man kan meddela om talkon och anmäla sig till dem, utmana andra till talkon och samla talkotimmar.

Världens Största Talko är också en nationell tävling, där man tävlar om vem som har 1) absolut sett flest talkotimmar inom sin region (Leader-föreningarnas serie), 2) flest talkoarbetare i ett talko, 3) det originellaste och intressantaste talkot, och dessutom 4) en fototävling på Instagram. Världens Största Talko är en kampanj organiserad av Finlands Leader-grupper och Landsbygdsnätverket. Genom kampanjen vill man, förutom att göra goda saker, även lyfta fram talkoandan och vikten av att göra talkoarbete.

Uppgifterna är från webbplatsen maaseutu.fi.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 22/2015

Landsbygden behöver även kyrkans stöd

KyrkbyDen evangelisk-lutherska kyrkan i Finland offentliggjorde officiellt sina riktlinjer för landsbygden 23.5 i anslutning till kyrkodagarna i Kouvola. Det är Kyrkans landsbygdskommitté som utformat riktlinjerna, och bland de problemställningar som kyrkan lyfter, fram finns att landsbygdsområdena nära städerna växer, men utanför de här tillväxtområdena blir befolkningen allt äldre, samtidigt som helårsboendet minskar. Utvecklingen är inte så våldsam, men fortfarande är avfolkningen en realitet som tilltar ju längre bort från tätorterna man kommer. Trots att också gårdarna fortsätter att minska i antal, är emellertid basnäringarna fortfarande mycket viktiga på landsbygden, en betydelse som stiger ju glesare bygden blir. Att skapa ett mångsidigare näringsliv är en av de känsligaste frågorna för landsbygden, konstateras det i kyrkans riktlinjer.

Här kommer en annan allvarlig utmaning in, nämligen hur stora chanser att återvända har de ungdomar som flyttar till städerna och utbildar sig? Vilka är möjligheterna att utöva sitt yrke? Man kunde tillägga en fråga: Erbjuder våra utbildningsinstitutioner utbildning i mångsidiga yrken som behövs på landsbygden?

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 16/2015

300 miljoner för lokal utveckling via Leader-grupperna

Tvåspråkiga Leader-grupper - undertecknande av Leader-avtal i Ständerhuset 7.4.2015
De tvåspråkiga LAG-grupperna som undertecknade avtalet i Ständerhuset. Från vänster i bild Aktion Österbottens ordförande Mats Brandt, Pomovästs projektsekreterare Nancy Kaunisranta, I samma båts verksamhetsledare Emil Oljemark, Pomovästs ordförande Lennart Biström, Aktion Österbottens verksamhetsledare Mathias Högbacka, SILMU:s verksamhetsledare Gina Forsström och samma organisations ordförande Gunilla Holmberg.
Foto: Birgitta Antell

Finlands 54 Leader-grupper, jord- och skogsbruksministeriet och Landsbygdsverket har ingått ett avtal om lokala utvecklingsstrategier. Avtalet undertecknades den 7 april i Ständerhuset av Leader-gruppernas ordföranden och verksamhetsledare, samt jord- och skogsbruksminister Petteri Orpo och Landsbygdsverkets överdirektör Leena Tenhola. Leader-grupperna är utvecklingsorganisationer som beviljar finansiering för landsbygdens utvecklingsprojekt och företagsstöd enligt målen i landsbygdens lokala utvecklingsstrategier. Leader-arbetet får finansiering från Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland. Via grupperna kanaliseras under programperioden 2014-2020 sammanlagt 300 miljoner euro till mikro- och småföretag, samt sammanslutningar. Finansieringen består av EU:s, statens och kommunernas medel.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 06/2015

Nordisk ungdom lärde sig om landsbygdens och skärgårdens möjligheter

Konferensen Just här är det möjligt 26.1.2015 på Hanaholmens kulturcentrumDen 26 januari hölls den nordiska konferensen Just här är det möjligt med ett hundratal deltagare på Hanaholmen i Esbo. Temat var unga företagare på landsbygd och i skärgård, men man vände sig också till vuxna och politiker, de som bör möjliggöra en levande landsbygd. Konferensen, som ordnades av Nordiska Skärgårdssamarbetet, är en del av det nordiska demografiprojektet Egna pengar. Projektet synliggör ungdomars och unga vuxnas möjligheter att försörja sig på landsbygden och i skärgården. Ett trettiotal deltagare kom från Sverige och Norge.

Tio unga företagare berättade om sin drivkraft och sina val. Birgitta Mörn-Ekqvist, lärare i företagsekonomi och starta eget vid Västra Nylands folkhögskola, var imponerad. Hon sade att seminariet gav många goda exempel på företagaranda, kraft och kreativitet, och menade att det är viktigt att vi stöder och uppmuntrar dagens ungdom till nytänkande, att inte ge upp för lätt och att även våga misslyckas ibland. Riksdagsledamot Thomas Blomqvist inledde konferensen med sin historia från gården i Tenala, medan Ålands näringsminister Fredrik Karlström var ännu mer personlig i sitt inlägg.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 05/2015

Nya Leader-grupper inleder arbetet

Leader-logo 1Jord- och skogsbruksministeriet har valt Leader-grupperna som under åren 2015-2020 utvecklar landsbygden över hela landet. Grupperna, 54 till antalet, är lokala utvecklingsföreningar som beviljar finansiering för företag och olika utvecklingsprojekt. Leader-arbetet finansieras med medel från Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland, varav ungefär fem procent av programmedlen går till Leader. Grupperna fick sammanlagt 300 miljoner euro som består av EU-medel, samt medel från stat och kommuner. Varje Leader-grupp har tagit fram en utvecklingsstrategi som inverkade på storleken av gruppens finansiering. Medel reserverades speciellt för glesbygden och kärnlandsbygden.

Leader-grupperna är av stor vikt när man tar i beaktande hur enskilda människors idéer omvandlas till bärande affärsverksamhet och förbättringar som tjänar en vidare krets.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 02/2015

”Just här är det möjligt” – konferens om ungas möjligheter att försörja sig på landsbygden och i skärgården

Konferensen Just här är det möjligt 26.1.2015 på Hanaholmens kulturcentrumDe ungas vilja att bo kvar, återflytta och flytta in, är avgörande för landsbygdens och skärgårdens framtid, och för att de ska vilja och kunna bo här, måste de känna att det är möjligt att försörja sig och förverkliga sina idéer på olika sätt. Därför är det viktigt att de trivs redan som unga. De är inte bara ”på tillväxt”, utan de är här och nu. Viktiga frågor för en kommun är därför hur man skapar verklig delaktighet, och hur utrymme ges åt ungas idéer, liksom hur främjar man sysselsättningen i kommunen och gör det attraktivt och intressant att vara ung och bo här. Nordiska Skärgårdssamarbetet är projektägare för demografiprojektet Egna pengar, finansierat av Nordiska ministerrådet. Tillsammans med partners har man under ett år samlat på förebilder och goda exempel i sina regioner. På konferensen, som hålls 26.1 kl. 11-17 på Hanaholmens kulturcentrum i Esbo, presenterar man en del av det man funnit. Representanter för kommuner och organisationer, samt ungdomar och unga vuxna från Finland, Åland och Sverige deltar.

Mer info, anmälningsuppgifter (anmälan senast 12.1) och program finns på webbplatsen static.ecome.fi.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 44/2014

Hur påverkas den svenska landsbygden av en ökande internationell migration?

Svenska Landsbygdsnätverkets nyhetsbrev nr 3-2014 (nya Landsbygdsnätverket)Forskningsprojektet When the World Goes Rural har studerat närmare hur en ökande internationell migration påverkar landsbygden. Vad händer i de kommuner som tar emot personer med utländsk bakgrund och hur upplever migranterna detta? ”Vi har tidigare studerat landsbygdens omvandling utifrån befolkningsförändringar”, säger professorn och projektledaren Gunnel Forsberg från Stockholms universitet. Redan då kunde vi konstatera att det finns ett flöde av människor som flyttar från städer till landsbygdsområden, även om den stora migrationsströmmen går till städerna, medan vi idag ser en ny trend där både antalen och andelen personer från andra länder ökar i vissa landsbygder.

I projektet, som är finansierat av forskningsrådet Formas, valde man ut landsbygdskommuner med en relativt stor ökning av utrikesfödda, och redan där konstaterades att det inte var en homogen grupp.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 42/2014

Årets by Vuolenkoski ger tips om hur en aktiv by fungerar och hur de unga fås med

Årets by 2014 Vuolenkoski - text
Bildkälla: Byaverksamhet i Finland rf:s hemsida

Det är entusiasm i salen då Årets by 2014 Vuolenkoskis representanter berättar om vardagen i Vuolenkoski under byaverksamhetens utbildnings- och rådplägningsdagar 26-27.11 i Helsingfors. De är alla ca trettioåriga, yrkeskunniga byautvecklare och det är anmärkningsvärda resultat. De ger konkreta svar på alla aktuella frågor, t.ex. hur man får unga med i verksamheten. Representanterna från Vuolenkoski konstaterar, att de har varit med i byns verksamhet med föräldrarna ända sedan de varit små. Men en viktigare sak är, att byn inte håller fast vid gamla byggnader och försöker truga på ungdomarna färdiga byggnader, inom vilka ramar man ska verka. De unga ska ges fria händer att agera och ta ansvar. Genom detta uppstår en bindning till verksamheten. Vuolenkoski är även ett bra exempel hur man redan har inlett inkörning av barnen i den gemensamma verksamheten. Barnen lockas nämligen att under tillställningar sälja karameller och chips. Med de förtjänade pengarna får de sedan själva besluta vad de införskaffar. Alltså då man tar del i ett gemensamt åtagande, får man mera till stånd än då man är ensam, och så utlovas även belöning. Dessutom är det roligt!

Läs mer (på finska) på webbplatsen kylatoiminta.fi.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 32/2014

Tudelningen av Sverige en stor utmaning

Sveriges Radio P1 Vetandets världUrbaniseringen går fort i Sverige, som är ett stort land med en mycket liten befolkning. Inte minst ungdomarna lämnar landsbygden och småorter. Hela 250 av Sveriges 290 kommuner tappar idag unga, som inte kommer tillbaka. Denna verklighet som pågår, verkar inte gå att stoppa, och den är på intet sätt unik för just Sverige, men effekterna märks snabbt när befolkningen till att börja med är så liten. Enligt professorn i nationalekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping Charlotta Mellander har många kommunpolitiker trott att de unga som flyttar, kommer tillbaka när de skaffar familj, men hennes undersökning visade att så inte är fallet. Den tudelning av Sverige som pågår är en jätteutmaning, menar Mellander.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 32/2014

Minska möjlighetsgapet mellan stad och land

??????Människor i alla åldrar behövs för att landsbygden ska kunna leva och blomstra, men någonting sådant kommer inte att ske, ifall inte samhällets makthavare, organisationer och invånare arbetar med att förändra de missvisande attityderna mot ungas möjligheter på mindre orter. Stannar man kvar, likställs det ofta med att man saknar ambitioner. Många vuxna uppmanar oss unga att flytta härifrån, men är inte sena med att välkomna oss tillbaka när vi utbildat oss och skaffat barn. Vore det inte en bättre strategi att uppmuntra, göra oss delaktiga och betrakta oss som den resurs för bygden vi faktiskt är? Vuxna landsbygdsbor har ett stort ansvar för att förändra attityden mot oss unga som väljer att stanna kvar. Precis som ett liv i staden kan ett liv på landsbygden kan vara hållbart, kreativt och erbjuda framtidsmöjligheter. Om unga ska stanna kvar på landsbygden, måste möjlighetsgapet mellan stad och landsbygd minskas.

Läs hela debattartikeln (från 18.9), Tvinga inte oss unga att flytta till städerna, på webbadressen aftonbladet.se. Skribenter är Anna Frestadius, Riksorganisationen Hela Sverige ska leva, Elin Larsson, Vi unga och Josefina Andersson, nätverket U LAND. Se även webbadressen landsbygdsnatverket.se om storstadsnormen i fokus på konferens om unga.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 30/2014

De flesta ungdomar föredrar landsbygden framom staden visar ny undersökning

?????????????????????????Tre fjärdedelar av ungdomarna föredrar landsbygden framom staden, visar en ny undersökning som gjorts vid Åbo universitets enhet för framtidsforskning. De tillfrågade var speciellt intresserade av att bo på landet, men nära en stad – ett alternativ som intresserade hela 55 procent av ungdomarna. Det är närheten till naturen och den personliga integriteten som var de främsta motiven till att man vill bo på landet. Till önskedrömmarna hörde ett eget hus på landet, lugnet, ett eget revir och samhörighet, men samtidigt vill ungdomarna också ha god service och goda förbindelser. Det är också viktigt var man är född, för enligt forskaren Tuomas Kuhmonen vid Åbo universitet vill många bo på landsbygden men i hemstadens närhet. En fjärdedel av ungdomarna vill bo i staden och de har ingen längtan efter landsbygdens lugn och ro. I undersökningen deltog över 700 personer i åldern 18-30 år.

Uppgifterna är från (10.9) webbplatsen svenska.yle.fi. Se även text (på finska) på Åbo universitets webbplats utu.fi.