Kategorier
2014 Nyhetsbrev 26/2014

Realistiska tydliga mål, engagerad personal, relativt kort projekttid – faktorer för lyckade projekt

Nyhetsposten - Nyheter från Österbottens förbund (1)Varje år startar tiotals och åter tiotals strukturfondsprojekt i vårt land. Vad får dessa projekt egentligen till stånd? Ett sätt att få svar på den frågan, är att utvärdera avslutade projekt. Österbottens förbund har hållit på med systematiska projektutvärderingar under några år. Landskapsstyrelsen föreläggs två gånger om året en rapport som bedömer projektens resultat och effekter, där alla projekt som plockats ut för utvärdering, har fått medfinansiering ur Europeiska regionala utvecklingsfonden, varifrån förbundet har fått mest pengar att dela ut.

Vid utvärderingen granskas projektens målsättningar, resultat, effekter och kontinuitet utgående från en uppsättning kriterier. Var och en ges både ett skriftligt omdöme och ett numeriskt värde. Avsikten med den numeriska utvärderingen är inte att rangordna projekten, utan tanken är att hitta sådant som förbundet måste fokusera mer på i beredningen och vägledningen av projekt, så i rapporterna anges därför bara ett medelvärde.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 32/2013

EU-strukturstöden koncentreras till fyra olika NTM-centraler

SpargrisMinisterarbetsgruppen för förvaltning och regional utveckling (HALKE) beslutade den 18 september att fyra närings-, trafik- och miljöcentraler skall specialisera sig på förvaltningen av strukturfonderna under den strukturfondsperiod som inleds vid årsskiftet. Varje storregion skall ha en egen närings-, trafik- och miljöcentral som specialiserar sig på strukturfondsförvaltning: Uleåborg, S:t Michel, Jyväskylä och Lahtis. I praktiken bereds projekten fortsättningsvis i regionerna och kunderna betjänas av sin egen närings-, trafik- och miljöcentral, men storregionens strukturfondsförvaltning skall dock alltid vara underställd en enda centraliserad ledning, d.v.s. föredragandena och beslutsfattarna för projektet skall vara anställda hos den central som har specialiserat sig på strukturfondsärenden. Kundservicen på svenska tryggas under hela strukturfondsprocessen, och för att trygga de mest tvåspråkiga regionerna inrättas under Närings-, trafik- och miljöcentralen i Jyväskylä en svenskspråkig enhet, som förläggs till Närings- trafik- och miljöcentralen i Österbotten.