Kategorier
2015 Nyhetsbrev 12/2015

Finland behöver en stark landsbygdspolitik – YTR kritisk till Vartiainens utredning

Rapporten Finland behöver stads- och landsbygdspolitikI utredningen, Finland behöver stads- och landsbygdspolitik, betonas tillväxt- och innovationspolitik för den regionala utvecklingen. Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (YTR) efterlyser i sitt utlåtande ett bredare perspektiv och en regionpolitik som är riktad till olika regioner. Som strategisk vägvisare för stads- och landsbygdspolitiken föreslår utredningsmannen ett mycket fokuserat tillväxt- och innovationspolitiskt synsätt. Ett sådant här smalt synsätt och begränsade regionpolitiska medel räcker inte enligt YTR:s synsätt som ett framgångsrikt recept för Finlands olika regioner. Utredningsmannen behandlar inte t.ex. deltagande och närdemokrati, vilket är ett av landsbygdspolitiska helhetsprogrammets fem centrala teman som sträcker sig fram till år 2020. Enligt YTR inriktar sig utredningsmannen för mycket på EU-programmen och andra s.k. begränsande regionpolitiska medel. Inom landsbygdspolitiken är en bred landsbygdspolitik minst lika viktig, alltså på vilket sätt påverkas landsbygden av olika sektorers beslut.

Mer info finns (på finska) på webbplatsen maaseutupolitiikka.fi med bl.a. länk till YTR:s utlåtande.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 08/2015

Ge din syn på hur stads-, landsbygds- och skärgårdspolitiken bör utvecklas

Rapporten Finland behöver stads- och landsbygdspolitikVad kan man påverka genom den finländska stads-, landsbygds- och skärgårdspolitiken? Vilka slags verktyg och tillvägagångssätt behövs det för att målen för dessa politikområden kan nås? Ta ställning till utvecklingsförslagen i professor Perttu Vartiainens utredning, Finland behöver stads- och landsbygdspolitik, senast den 13 mars 2015.

I den utredning som Vartiainen gjorde för arbets- och näringsministeriets räkning, drar han slutsatser om och lägger fram förslag till åtgärder för utveckling av stads-, landsbygds- och skärgårdspolitiken. Vartiainen föreslår att fokusen i stads-, landsbygds- och skärgårdspolitiken bör läggas på nationellt viktiga temahelheter, så att också EU-program kan utnyttjas mer effektivt än nuförtiden.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 01/2015

Utvecklingsbehoven för stads-, landsbygds- och skärgårdspolitiken har utretts

Rapporten Suomi tarvitsee kaupunki- ja maaseutupolitiikkaaFokusen i stads-, landsbygds- och skärgårdspolitiken bör läggas på nationellt viktiga temahelheter, så att också EU-program kan utnyttjas mer effektivt än nuförtiden. Det här föreslår professorn i samhällsgeografi Perttu Vartiainen i sin utredning Suomi tarvitsee kaupunki- ja maaseutupolitiikkaa. Som utredningsman hade Vartiainen till uppgift att göra en utredning av behoven att utveckla stads-, landsbygds- och skärgårdspolitiken. I utredningen granskas stads-, landsbygds- och skärgårdspolitikens uppgifter, roll och effektfulhet som en del i den nationella utvecklingen av regionerna. Enligt utredningen behöver Finland en ny slags, starkt fokuserad regional tillväxt- och innovationspolitisk helhetssyn som skulle kunna tjäna som en allmän strategisk vägvisare för stads- och landsbygdspolitiken, där utgångspunkten bör vara att resurserna i hela landet utnyttjas.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 39/2014

Behoven att utveckla stads-, landsbygds- och skärgårdspolitiken utreds

Stad, landsbygd och skärgård - bildmontageNäringsminister Jan Vapaavuori har utnämnt filosofie doktor, rektor och professor i samhällsgeografi Perttu Vartiainen till utredningsman för att göra en utredning av behoven att utveckla stads-, landsbygds- och skärgårdspolitiken. I utredningen granskas stads-, landsbygds- och skärgårdspolitikens uppgifter, roller och effektfulhet som ett led i den nationella utvecklingen av regionerna. Utredningens utgångspunkt är en ändring i regionutvecklingens verksamhetsbetingelser: bl.a. intensifiering av strukturomvandlingen, differentiering av regionutvecklingen, samt ändring av regionutvecklingens resurser. Utredningsmannen skall bl.a. begrunda följande frågor: