Kategorier
2014 Nyhetsbrev 42/2014

Tätortsnära skog erbjuder urban livskvalité

Yellow Autumn Leaves On TreesOlof Olsson vid Umeå universitet har i en avhandling studerat efterfrågan och utbud av sociala värden, framförallt rekreation, i tätortsnära skog. Det är en komplicerad uppgift att planera, identifiera, beakta och utveckla den tätortsnära skogens mångsidiga värden, när skogen ställs mot starka exploateringsintressen inom den urbana miljön. ”Medan urbaniseringen inte nödvändigtvis utgör ett hot mot utbudet av skog över tid, så kan den ändå påverka de faktorer som influerar människor att besöka skogen – primärt dess tillgänglighet och attraktivitet.  Skogens betydelse för människor ser dessutom olika ut beroende på bland annat socioekonomiska, kulturella och åldersrelaterade faktorer”, säger Olsson. För det personliga välbefinnandet är skogens betydelse särskilt viktig hos kvinnor, samt hos äldre och högutbildade, medan god tillgänglighet till skogen anses viktig främst bland äldre och lågutbildade.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 33/2014

Skogsbesök ökar det mentala välbefinnandet

Light Streaming Through the Crown of a TreeUtmattningssyndrom har blivit en vanlig form av psykisk ohälsa, vilket ofta leder till allvarliga negativa konsekvenser för individen och samhället. Tidigare studier har emellertid visat att naturmiljöer har positiva effekter på mental och kroppslig återhämtning hos stressade, men friska individer. I sitt avhandlingsarbete har Elisabet Sonntag-Öström, doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet, undersökt om vistelse i skogsmiljöer även kan ha positiva effekter på patienter med utmattningssyndrom. Tre av fyra studier i hennes avhandling fokuserar på effekter och upplevelser av en tre månader lång skogsrehabilitering, där hälften av patienterna med diagnostiserat utmattningssyndrom deltog i skogsrehabilitering, medan hälften ingick i en kontrollgrupp utan särskild behandling.