Kategorier
2013 Nyhetsbrev 05/2013

Sveriges förre statsminister dömer ut regioner – vill se större och starkare kommuner

Göran Persson
Foto: Martin Olsson

Att utvecklingen i Europa går mot större federalism är inget att vara rädd för, menade Sveriges förre statsministern Göran Persson (S) när han talade under Ekonomichefsdagarna i Stockholm (10-11.1). Han sade att det behövs starka politiska institutioner för att balansera ett alltmer våldsamt finansiellt kapital. Eurosamarbetet driver fram ett federalt Europa, var en av Göran Perssons teser. Han tror att det är bra att man tagit fram regler för budgethantering i medlemsstaterna i europeiska organ, att bankunionen snart är på plats och att man snart har den första europeiska skatten, men kände en oro inför risken att Storbritannien kan välja att dra sig ur EU. Persson tror man tar sig igenom eurokrisen, men ser samtidigt ett ökat behov av en stark svensk stat för att kunna balansera ett allt mer federalt Europa och hävda svenska intressen, något han kopplade till diskussionen om statens framtid och regionaliseringen av Sverige. Persson är emot utvecklingen mot regioner och avfärdade bildandet av regionala parlament som kosmetiska grepp och beklagade att han inte lyckats stå emot regionivrarna i sitt eget parti.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 05/2013

Landsbygdsnätverkets regionala innovationsläger ett nytt sätt att arbeta med regionutveckling

landsbygd.fi - logoInnovationslägren är ett regionalt verktyg för Landsbygdsnätverket och med hjälp av lägren kan man skapa, utmana och utveckla; idéer, människor, företagsverksamhet och nätverk. Lägren utgör en väsentlig del av Landsbygds-nätverkets verksamhet åren 2013 och 2014. Innovationslägren anpassas efter behoven i en region och landsbygdsnätverksenheten stöder i lägerarrangemangen. Innovationslägret, som alltid har samma utgångspunkt – behovet att utveckla och utvecklas, är ett nytt sätt att arbeta med regionutveckling, och det betjänar regionen oberoende av vilka utvecklingsbehov man har. På lägret diskuterar ens egna sakkunniga och utomstående experter frågor som är viktiga just för er. Allt börjar med en idé och utgångspunkten är den regionala strategin för utveckling av landsbygden. Med hjälp av den väljer man ett tema och gör upp en plan om vad man vill utveckla, när, och framför allt med vem. Främja innovationer på landsbygden, utveckla den egna regionala verksamheten och skapa nya verksamhetsmodeller är exempel på lägerteman. Vilken regional aktör som helst kan ansöka om att få ordna ett läger i sin region.

Mer info och ansökningsförfarande (genomförs i två faser: 1 ansökningsrundan slutar 22.2 – lägren 2013, 2 ansökningsrundan slutar 14.10 – lägren 2014) finns på webbplatsen landsbygd.fi.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 03/2013

Utvecklingen av östra och norra Finland gagnar hela landet – baseras på områdenas särdrag och kunnande

Arbets- och näringsministeriets arbetsgrupp - slutrapportHela Finland kommer att ha nytta av ett övergripande, systematiskt utvecklande av östra och norra Finland utifrån områdenas särdrag och starka sidor. De praktiska åtgärderna förutsätter ett omfattande samarbete mellan och engagemang av olika aktörer. Arbetsgruppen som begrundat utvecklandet av östra och norra Finland under ledning av sin ordförande riksdagsledamot Jouni Backman, överlämnade sin slutrapport till näringsminister Jan Vapaavuori 11.1. Arbetsgruppens 36 förslag till fortsatta åtgärder och pilotprojekt inom områdena grundar sig på de riktlinjer som man fastställde sommaren 2012. Det är viktigt med tanke på hela landets framtida utveckling att man i östra och norra Finland satsar på omständigheter, vilka baserar sig på områdenas särdrag och kunnande:

  • arktiskt kunnande och utveckling av turismen (särskilt hållbar turism)
  • utnyttjande av naturresurserna och ökning av kompetensen, innovations- och utvecklingsverksamheten, samt utbildningen kring dessa
  • nya möjligheter att använda virkesråvara och till ämnet anknytande forskning, bioenergi
  • beaktande av miljön och den hållbara utvecklingen i all ekonomisk verksamhet och en bättre sammanjämkning av naturvärden och annan ekonomisk verksamhet
  • utveckling av kompetens av världsklass på de viktigaste kompetensområdena
  • utveckling av distribuerade lösningar särskilt inom energi- och serviceproduktionen
  • utnyttjande av den potential som Ryssland innebär

Hela meddelandet från arbets- och näringsministeriets finns här. Arbetsgruppens slutrapport Katse Pohjoiseen, toimenpide-ehdotukset (TEM raportteja 2/2013) och arbetsgruppens riktlinjer (Katse Pohjoiseen) som utgör grunden för rapporten, samt den tillhörande promemorian finns (på finska) tillgängliga här.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 02/2013

For Future – Facebooksida för hållbar utveckling på landsbygden

st. patrick's day background”Vi vill att alla kommuner i landet skall ha möjlighet att utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt och social sammanhållning. Det bygger på en förändrad politik. De kommuner och regioner som producerar tillväxt genom sina naturtillgångar, måste få tillbaka en del av vinsten. Något är fel när de fattigaste kommunerna är det mest produktiva.”

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 02/2013

Samspel mellan stad och landsbygd ger ett långsiktigt och uthålligt samhälle

Sheds in Hay FieldPå förhållandevis kort tid har landsbygden allt mer förlorat sin status i takt med och till förmån för växande städer. Men genom denna process har landsbygden också tvingats till anpassning, nytänk och omvandling. Den moderna landsbygden utvecklas dels i symbios med staden, men även på egen hand, som innovations- och samverkansmiljö. För vid hållbar regional utveckling måste även utvecklingen av den moderna landsbygden främjas, och landsbygden utvecklas i allt större utsträckning från att vara en perifer arena till att bli s.k. intersektioner – det vill säga knytpunkter för utbyte av idéer och samverkan mellan invånare, förenings- och näringsliv. Ett tecken på detta är den ökande mängden tvärsektoriella samarbeten som i allt större utsträckning sker runtom på Sveriges landsbygd, där tätt sammansvetsade och välfungerande lokalsamhällen bidrar till en gemensam problemformulering och där innovationer uppstår till följd av en utmaningsdriven process. Ett sådant exempel är i Röstånga i Skåne, där invånare och föreningsliv tillsammans startade ett aktiebolag, Röstånga Utveckling AB (RUAB), som i ett första projekt mobiliserar Röstångas befolkning och erbjuder alla att bli aktieägare i syfte att bevara och utveckla restaurangen och mötesplatsen Stationen. RUAB kommer att drivas som ett kommersiellt bolag med de risker och möjligheter som en marknadsekonomi erbjuder. I vissa fall kan andra värden prioriteras än att maximera vinsten.