Kategorier
2014 Nyhetsbrev 35/2014

Är det värt att hålla landsbygden levande?

BilarUrbaniseringen har intensifierats under de senaste åren, och storstäderna verkar erbjuda en mer gynnsam omgivning för många typer av verksamheter. Det är här som utvecklingen sker och det är här som de nya jobben skapas, för problemet är att antalet arbetsföra individer inte kommer att öka och därför är det svårt att utveckla näringslivet i hela landet. Generaldirektör Juhana Vartiainen på Statens ekonomiska forskningscentral VATT, säger att det sker en ekonomisk utveckling i vissa regioner, som t.ex. i huvudstadsregionen, och då är det en obönhörlig matematisk sanning att folk inte räcker till överallt, och då måste det ske en avfolkning någonstans. Bara själva koncentrationen av individer och företag verkar ha en gynnsam effekt på produktiviteten, så därför kan det till och med vara problematiskt att bromsa inflyttningen till städerna. På det viset bromsas nämligen också städernas framgång, så om det stämmer att koncentreringen till städerna ökar produktiviteten, så kommer vi att bli ännu fattigare om vi fortsättningsvis är utspridda.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 27/2014

”Regionalpolitik har blivit ett ofint ord” – professor Katajamäki om regionalpolitikens tillbakagång och stora reformer

Illby, Borgå
Postbacken i Illby, Borgå
Bildkälla: Wikimedia Commons

”Regionalpolitik kan definieras som ett medvetet beslutsfattande för att påverka hur samhället är organiserat i regioner. I Finland var den klassiska regionalpolitikens idé att garantera utvecklingsmöjligheter för medborgare, företag och lokalsamhällen i alla delar av landet. En av regionalpolitikens prestationer var en decentraliserad välfärdsstat med livskraftiga lokala samhällen. Man bedömde att en stark regionalpolitik bäst kunde säkra rättvisa, ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft.”

Men efter det sista stora regionalpolitiska decenniet, 1980-talet, har regionalpolitiken rasat. Det fattas beslut som djupgående påverkar samhället, men man ser inte längre sammanhanget mellan beslut och regional utveckling. Ordet regionalpolitik har blivit ofint. Förvaltningsgrenar gör reformer som inte baserar sig på medborgarnas geografi och intresse, utan på egen bekvämlighet, samt blind tro på storhetens och centraliseringens logik, och så tär man på lokalsamhället och ökar otrygghet. Ett paradexempel är polisförvaltningens utveckling till ett vidunder med jättestora förvaltningsområden, vilket medfört att säkerhetstjänsterna har försämrats drastiskt, särskilt på landsbygden.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 03/2014

Att hålla hela landet bebott är norska statsmaktens uttalade politik

Kommuncentrum i Skjervöy i Nordnorge
Kommuncentrum i Skjervöy
Bildkälla: Skjervöy kommun
Foto: Helge Bakkevoll

Den lilla nordnorska kommunen Skjervöy, ute i havsbandet några timmar med bil från Tromsø, är en kommun ungefär hälften så stor som Malax eller Ingå. Skjervöy är ett exempel på hur en målmedveten statlig regionalpolitik och innovativt tänkande kan ge välstånd i glesbygden. Allra största delen av de 2 900 invånarna bor i kommunens tätort. Kommunen är största arbetsgivare med 450 anställda, medan den största privata arbetsgivaren är Norges ledande och världens näststörsta laxproducent Leröy som har ett laxslakteri med ca 130 personer i tätortens centrum. I Finland äger moderbolaget partihandeln Jokisen Eväät, numera Leröy Finland. Fiskodlingen blir allt viktigare på bekostnad av det traditionella kustfisket. År 2014 steg fiskodlingen till 70 procent av de norska fiskexportintäkterna från 60 procent året innan.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 35/2013

Regionkommunen vinnare i Sverige?

Ordet regionkommun + andraDet var med stor besvikelse från de flesta håll som nyheten togs emot, att Sveriges regering bestämt sig för att inte heller genomföra det senaste förslaget till nedbantad regionreform. Det var EU-medlemskapet som 1995 påtvingade Sverige nyheten att börja utforma regionala utvecklingsplaner ute i landet, istället för att det gjordes centralt, vilket blev den första svenska regionalreformen sedan regionalpolitiken införts tidigt 1960-tal för att hantera utflyttningen från skogslänen. I stället för att använda tillfället till en genomtänkt regionreform, har saker fått utveckla sig planlöst, vilket resulterat i dagens smått förvirrande flernivåstyrning över svensk regional utveckling. Ansvaret för den regionala utvecklingen ligger i vissa län hos kommunala samverkansorgan, i andra län hos staten via sin länsstyrelse och i några län i landstingen, vilka döpts om till regionkommuner. Det ganska uppenbara alternativet till lösning – att slå samman mindre kommuner till större – kommer inte ens på tal.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 13/2013

Regioner och lokala samhällen lika viktiga – professor Hannu Katajamäki

Autobahn Passing FarmsFinlands konkurrensförmåga och framgång har rest sig nerifrån, från lokala samhällen. Det här fundamentet har inte förändrats, och Finland blomstrar även i framtiden om vi kan ta hand om alla lokala samhällens och alla invånares möjligheter till framgång och lycka. Det är alltför vågat och grundlöst att anta att framgången bara kan födas i vissa miljöer, och ännu oskäligare är det att tro att Finland kan bli ett storstadssamhälle. Principen för Finlands äkta regionalpolitik är att skapa förutsättningar, och alla regioner och lokala samhällen är lika viktiga. I regional utveckling gäller ett slags evolution: man måste erbjuda den gynnsamma slumpmässigheten maximala möjligheter, och man måste ge rum till oväntade kombinationer.

”Om man tryggar mångfaldiga möjligheter kan det fantastiska hända: de riktiga människorna och de riktiga sakerna möts på de riktiga platserna. Genom att skapa likvärdiga möjligheter för alla regioner och lokalsamhällen, skapar man nya uppfattningar, nya arbetsplatser, nya hjältesagor.”

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 06/2013

Ökad makt för kommuner i förändrad regionalpolitik till förmån för aktörer på lokal nivå

Mittuniversitetet - avhandling Regionalpolitik i förändringAnsvaret för svensk regionalpolitik har alltmer förts över från statlig till kommunal nivå, till kommuner, företag och andra lokala aktörer, visar en nypublicerad avhandling i statsvetenskap vid Mittuniversitetet. I avhandlingen studeras förändringar i regionalpolitiken från 1970-talet och framåt utifrån exemplet Åre kommun. Svensk regionalpolitik har förändrats så att allt mer av det som tidigare varit centralstatliga uppgifter har förskjutits till den kommunala nivån, och samtidigt med denna maktförskjutning finns tecken på att det politiska styret har förändrats från att vara hierarkiskt organiserat, till att i dag präglas av process- och projektpolitik, nätverkande, samarbete och partnerskap med fler aktörer än tidigare. Andra aktörer kliver fram, när statens roll förändras. I sin studie har doktoranden Sara Nyhlén valt Åre som exempel, där man tydligt ser en gradvis maktförskjutning till förmån för aktörer på lokal nivå, offentliga och privata.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 04/2013

Norsk modell bäst i att skapa utveckling och tillväxt på landsbygden

Tillväxtanalys - rapporten Rural HousingTrots att Finland, Sverige och Norge har en ambition att underlätta för byggande på landsbygden, så är de politiska målen och styrmedlen för byggande och boende väldigt olika. Norges metod att ge lån till unga och agerar snabbt på trender som hindrar utveckling i hela landet, är effektivast i Norden, visar den rapport som Tillväxtanalys gjort på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Utredningen jämför bland annat effekten av politiska mål och styrmedel i de tre nordiska länderna utifrån deras mål att skapa bättre utveckling och tillväxt på landsbygden. Fokus har lagts på sätten att finansiera och planera för byggande på landsbygden och vilka regelverk som styr detsamma. Klart är att den norska modellen är den mest effektiva och landets politiker skriver i klartext att målet är spritt boende över hela landet och att alla skall ha möjlighet att bosätta sig var de vill. Det följs upp med ett statligt lånesystem, med startlån och grundlån, som är lika för alla. Grundlånet tar geografiska hänsyn, vilket gör att alla kan hitta finansiering till sitt boende, oavsett var de bor i landet. Räntan är även här densamma för alla. Norska politikerna förmår att även agera snabbt på trender som hotar bostadsbyggandet i hela landet, eftersom det utgör ett hinder mot utveckling och tillväxt.

Uppgifterna är från ett blogginlägg av Inez Abrahamzon, en av Riksorganisationen Hela Sverige ska levas (HSSL:s) två ordföranden, och finns på HSSL:s hemsida. Rapporten Rural Housing – Landsbygdsboende i Norge, Sverige och Finland finns på organisationen Tillväxtanalys´ hemsida.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 03/2013

Utvecklingen av östra och norra Finland gagnar hela landet – baseras på områdenas särdrag och kunnande

Arbets- och näringsministeriets arbetsgrupp - slutrapportHela Finland kommer att ha nytta av ett övergripande, systematiskt utvecklande av östra och norra Finland utifrån områdenas särdrag och starka sidor. De praktiska åtgärderna förutsätter ett omfattande samarbete mellan och engagemang av olika aktörer. Arbetsgruppen som begrundat utvecklandet av östra och norra Finland under ledning av sin ordförande riksdagsledamot Jouni Backman, överlämnade sin slutrapport till näringsminister Jan Vapaavuori 11.1. Arbetsgruppens 36 förslag till fortsatta åtgärder och pilotprojekt inom områdena grundar sig på de riktlinjer som man fastställde sommaren 2012. Det är viktigt med tanke på hela landets framtida utveckling att man i östra och norra Finland satsar på omständigheter, vilka baserar sig på områdenas särdrag och kunnande:

  • arktiskt kunnande och utveckling av turismen (särskilt hållbar turism)
  • utnyttjande av naturresurserna och ökning av kompetensen, innovations- och utvecklingsverksamheten, samt utbildningen kring dessa
  • nya möjligheter att använda virkesråvara och till ämnet anknytande forskning, bioenergi
  • beaktande av miljön och den hållbara utvecklingen i all ekonomisk verksamhet och en bättre sammanjämkning av naturvärden och annan ekonomisk verksamhet
  • utveckling av kompetens av världsklass på de viktigaste kompetensområdena
  • utveckling av distribuerade lösningar särskilt inom energi- och serviceproduktionen
  • utnyttjande av den potential som Ryssland innebär

Hela meddelandet från arbets- och näringsministeriets finns här. Arbetsgruppens slutrapport Katse Pohjoiseen, toimenpide-ehdotukset (TEM raportteja 2/2013) och arbetsgruppens riktlinjer (Katse Pohjoiseen) som utgör grunden för rapporten, samt den tillhörande promemorian finns (på finska) tillgängliga här.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 02/2013

”Nationell politik handlar både om att skapa och riva strukturer” – HSSL-ordförandens öppna brev till Reinfeldt och Löfven

BloggEtt nytt år är här och Inez Abrahamzon, en av Riksorganisationen Hela Sverige ska levas (HSSL:s) två ordföranden, önskar i ett öppet brev till Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt (M) och socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven att man tar nya tag i politiken, för det gamla sättet att agera och regera fungerar inte. Brevet, där hon bl.a. ger exempel på problem i glesbygden, finns här under:

Öppet brev till Fredrik Reinfeldt och Stefan Löfven

Ett nytt år är här. Och jag önskar mer än något annat nya tag i politiken. För det gamla sättet att agera och regera, fungerar inte. Jag vet, att ni liksom jag, vet det. Men ni skall få några exempel på varför.

I den by som jag bor i, blev butiken och med den bensinstationen nedlagd förra året. Ett område ungefär lika stort som Umeå kommun är numera utan mataffär. I fjol kom också beskedet om att skolan är hotad. Det var också året när Nordea stängde bankkontoret i Vilhelmina. Och även om det är kul att få en inbjudan till invigningen av det nya lokalkontoret, är det långt att åka 20 mil för att fira det.