Kategorier
2019 Nyhetsbrev 06/2019

Regional innovation handlar om människor – nya rapporter om digitalisering och smart specialisering från Nordregio

Nordregio har nyligen publicerat två rapporter om regional innovation – en som handlar om mänskliga element i digitaliseringen och en annan om genomförande av smart specialisering i Norden. En lyckad digitalisering inom offentliga sektorn handlar om människor, inte teknologi. Det förutsätter att människor är öppna för att lära sig något nytt. Så, sett på digitaliseringen ur människans perspektiv, hur ska processen styras, och var ligger den starkaste potentialen för digitalisering på regional nivå? Den andra rapporten från Nordregio om smart specialisering handlar om det nordiska innovationssystemet, dess likhet med smart specialisering och vad det här politiska verktyget kan bidra med beträffande Nordens möjligheter att behålla sin ledande ställning på innovationsområdet i framtiden.

Publikationerna Governing the digital transition in Nordic Regions: The human element och The status, characteristics and potential of smart specialisation in Nordic Regions finns på webbplatsen nordregio.org.

Kategorier
2018 Nyhetsbrev 14/2018

”Den toppstyrda regionalpolitiken ska ändras till att vara en verksamhet styrd nedifrån” – näringsminister Lintilä

Enligt näringsminister Mika Lintilä står regionalpolitiken inför stora förändringar. Det är inte bara landskapsreformen 2021, utan även de förändringar som ett allt mer digitaliserat arbetsliv för med sig. Det här sade Lintilä då han 10.9 presenterade ett dokument som en arbetsgrupp, tillsatt av Arbets- och näringsministeriet, tagit fram.

Rapporten Keskustelunavauksia alueiden Suomeen (Underlag för fortsatt diskussion om regionernas Finland) ska fungera som ett underlag för den omfattande debatt om framtidens regionalpolitik som minister Lintilä initierat, och som nu förs runtom i Finland under en debatturné som arrangeras av Arbets- och näringsministeriet.

Lintilä menar att staten i framtiden inte ska bestämma vilka verksamheter som ska utvecklas i regionerna, utan regionernas framgång ska bygga på den utveckling regionerna själva ser som potentiellt framgångsrik.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 18/2015

Slutrapporter från skärgårdsprojekten Next stop och Företagarsamarbete

Rapporten Next stop – the small islandsSyftet med det nordiska samarbetsprojektet Next stop – the small islands var att analysera de demografiska förhållandena på danska, svenska och finska små öar, samt att utbyta erfarenheter om möjligheter till att utveckla de små öarna till starkare lokalsamfund. Projektet var ett samarbete mellan ö-föreningarna Sammenslutningen af Danske Småøer, Skärgårdarnas Riksforbund och Finlands öar rf – Suomen saaret ry (FÖSS).

Företagarsamarbete i skärgården (1.8.2011-31.12.2014) var ett annat projekt, lett av FÖSS, vars syfte var att utreda möjligheter till näringsklusters i skärgården, och i första hand byggnadsbranschen, eftersom samarbetet inom denna utretts i så liten grad i jämförelse med t.ex. mathantverk och turism, och är en av de starkaste näringarna i Åbolands skärgård som det Leader-finansierade projektets område var.

Uppgifterna är från webbplatsen foss.fi med länkar till rapporterna.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 43/2014

Det populära projektet Kylien Bisneskeissit är i slutfasen

Kylätoiminta ry-namnetSuomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverksamhet i Finland rf:s projekt Kylien Bisneskeissit, som pågått flera år och som fått stor popularitet på fältet, är redan i slutrapporteringsskedet. Projektet har samlat och delat med sig av goda affärsverksamhetsidéer, modeller och praxis på områdena. Man har samlat mycket material om erfarenheterna, av vilka man har sammanställt handböcker för byarna och landsbygdsutvecklarna. I senaste Landsbygd Plus ingick även projektchef Juha Kuismas konklusioner och iakttaggelser under projektet. Material kan beställas från SYTY:s kansli på adressen marianne.lemettinen@kylatoiminta.fi.

Uppgifterna är SYTY:s senaste nyhetsbrev (november-december 2014), i vilket man även bl.a. kan läsa om aktuellt från SYTY med sammansättningen på dess valda styrelse, om att behandlingsläget för avloppsvatten (projektet Jässi-jätevesi) finns regionvis på nätet och landsbygdsprogrammets nyheter ”Maanantain MAKEat”.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 26/2014

Goda svenska exempel på lokala servicelösningar

Rapporterna Engagemang och vilja och Lokala servicelösningarSedan år 2010 har Tillväxtverket i Sverige genomfört ett program, vars syfte har varit att stimulera lokalt anpassade servicelösningar som tar hänsyn till varierande förutsättningar och behov. För att utveckla dessa servicelösningar har man under perioden 2010-2013 beviljat medel till 45 projekt, vars resultat nu har sammanställts i två olika publikationer.

I skriften Engagemang och vilja – ökad attraktionskraft i serviceglesa områden, som även sammanfattar den lärandekonferens som genomfördes 1.4, lyfter Tillväxtverket fram fyra olika projekt från Boden i norr till Kalmar i söder. Företrädare för projekten beskriver hur de gått tillväga i arbetet med att stimulera lokala servicelösningar, varav två projekt har kommunen som initiativtagare och två har genomförts av den regionala nivån. En tydlig medverkan av kommuner är gemensamt för alla fyra.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 21/2013

Bok som stöd i integreringen av invandrare i Norden

Handboken Ny i NordenHandboken Ny i Norden är ett alster av ett tvåårigt projektarbete med inriktning Ny i Norden – folkbildningens roll i integreringen. Handboken är ett resultat av möten och träffar med både invandrare och ledare inom folkbildningen med mångårig erfarenhet av hur det är att komma till Norden, alternativt som arbetar frivilligt inom folkbildningen i nordiska samhällen. Handboken, som skall fungera som ett stöd i integreringen av invandrare i respektive land och i Norden, finns nu i svensk version att laddas ner. De andra nordiska versionerna kommer att läggas in inom kort.

Uppgifterna är från Förbundet Nordisk Vuxenupplysnings hemsida med länk till handboken.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 08/2013

”Max 20 kommuner annars fungerar inte social- och hälsovården”

Sjukvårdspersonal”Det är dags att skära ned antalet kommuner ordentligt; 20 kommuner är maximum, annars får vi aldrig social- och hälsovården att fungera.” Det här något drastiska förslaget kommer inte från vilken debattglad pamflettist som helst, utan från social- och hälsovårdsministeriets förra kanslichef Kari Välimäki. Hans pamflett Kakkua jaettavaksi (på svenska ungefär Kaka att dela ut) utkom 18.2 på beställning av Kommunbranschens utvecklingsfond. Enligt Välimäki bör varje kommun självständigt kunna sköta bashälsovård, specialsjukvård och socialpolitik, och för att det skall vara möjligt, räcker det inte med en moderat nedskärning av antalet kommuner i stil med den som regeringen just nu strävar efter, utan det krävs stora enheter för att alla uppgifter skall kunna skötas ordentligt. Förslaget är inte alls radikalt, utan Välimäki ser det som det enda realistiska alternativet.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 08/2013

Ny broschyr om landsbygdssäkring

Landsbygdssäkring - broschyrEn ny broschyr, både i en finsk och i en svensk version, har utkommit om landsbygdssäkring. I den nya broschyren får man reda på vad landsbygdssäkring är, när en utvärdering skall göras, hur den fungerar som arbetsredskap, samt exempel på beslutens inverkan på lokal nivå.

Uppgifterna är från Landsbygdspolitiska samarbetsgruppens hemsida med länk till mer info om landsbygdssäkring, broschyr, samt uppgifter om broschyrbeställningar.