Kategorier
2016 Nyhetsbrev 02/2016

SYTY:s kommentar till utkastet för barn- och familjetjänsternas reformprogram

SYTY-logoSuomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverksamhet i Finland rf, som är nationell centralorganisation för landets 3 125 registrerade byaföreningar och 54 Leader-grupper, fäster uppmärksamhet på följande saker i utkastet till reformprogram för barn- och familjetjänsterna:

  1. Vid utvärdering av programmets åtgärder förutsätts även landsbygdssäkring (skolornas läge och utbildningens ordnande på landsbygdsområden och i byar)
  2. Det behövs även ett utvärderingsförfarande för en barnomsorgssäkring (barnens ställning och gagn tas inte tillräckligt i beaktande vid längre skolresor, av vilket följer tröttare skolelever i lågstadiet)
  3. Indragning av småskolor genom beräkningsbesparingar på ekonomiskt lösa grunder (det som sparas på små skolor förloras ofta med ökade resekostnader och utvidgning av centrumskolor och andra investeringsbehov)
Kategorier
2013 Nyhetsbrev 33/2013

Småskaligheten blir allt större i projektvärlden

Ordet projektEn av dem som följt det lokala utvecklingsarbetet på nära håll är Mats Brandt, tjänstledig kommundirektör i Malax, nu arbetandes som sakkunnig på Finansdepartementet i Sverige. Han har varit flerårig ordförande för Aktion Österbotten rf, tidigare Studiefrämjandet i Österbotten rf, samt Svenska Österbottens Ungdomförbund rf. Brandt har hållit i trådarna för skrivandet av gällande Leader-program för Österbotten och det nya inlämnade programmet för den kommande perioden 2014-2020 (Österbotten 2020 – möter behoven hos lokalt livfulla gemenskaper).

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 32/2013

Workshops för lokala aktörer hålls i Tammerfors och Uleåborg

Ordet workshopByaverksamhet i Finland rf gör upp ett lokalt utvecklingsprogram 2014-2020 tillsammans med de regionala byaföreningarna, stadsdelsföreningen Helka ry, samt andra utvecklare på lokal nivå. Programgruppen påbörjade planeringen av programmet under våren 2013. Men för ett framgångrikt programarbete behövs ett brett deltagande av lokala aktörer som ger sin syn på framtiden och sin roll i samhället. Därför hoppas man att ni deltar i någon av de två nationella verkstäderna, 15.10 i Tammerfors på hotell Victoria kl. 10-17 och 29.10 i Uleåborg på hotell Scandic kl. 10-17, där man i smågrupper diskuterar följande ämnen med tillhörande åtgärdsförslag i programmet:

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 30/2013

55 grupper vill bli lokala Leader-aktionsgrupper – nytt nummer av Liiteri

Liiteri 1-2013Jord- och skogsbruksministeriet (JSM) har tagit emot 55 ansökningar (fram till 14.6) från grupper som vill bli lokala Leader-aktionsgrupper, varav en sökande är ny. Ansökningarna täcker de finländska landsbygdsområdena, med en del överlappningar. Enligt ansökningarna behövs det från drygt två miljoner upp till nio miljoner euro i finansiering av EU och staten för att genomföra en lokal strategi för landsbygdsutveckling. Ytterligare utredningar krävs för att räkna det sammanlagda beloppet på den ansökta finansieringen. ”Utifrån väldigt, väldigt preliminära iakttagelser som grundar sig på stickprov ser det ut som om beskrivningen av verksamhetsmiljön och SWOT har gjorts omsorgsfullt och att de tar upp viktiga saker för utvecklingen av den berörda regionen”, säger Sanna Sihvola, ordförande för ministeriets Leader-aktionsgrupp och Leena Anttila, sekreterare för arbetsgruppen, och fortsätter: ”De flesta grupperna kunde dock vara modigare då de prioriterar vad de skall satsa medlen för deras utvecklingsstrategi. Därtill skall analysen av nuläget och valen av fokusområden svara mot varandra. Nya öppningar och saker har lagts fram, men framför allt konkretiseringen av dessa kunde vara mer ingående”.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 18/2013

Leaders historia en framgångssaga publicerad i bokform – läs senaste Liiteri

Liiteri 1-2013Leaders historia i Finland, från att vi gick med i EU till tiden före den begynnande programperioden, finns nu att fås. Boken om verksamheten och resultaten i de lokala gemenskaperna är en beskrivning av Leader-systemet ur programarbetets perspektiv – en utredning av olika experiment inom Leader, och om god praxis i verksamheten och dess verkningsfullhet. Boken är full med nyttig information för den som är insatt i och intresserad av att utveckla metoden. ”Jag lyckades ändå på något sätt betrakta arbetet med en utomstående blick under skrivprocessen. Det var mycket upplysande”, summerar Sanna Sihvola som redigerat boken och arbetat med LEADER-ärenden under hela sin karriär som tjänsteman. Leader-metoden har en lång historia i Finland, så därför var det rätt tid att publicera framgångshistorien i form av en bok. Sammanställningen är särskilt aktuell just nu, då arbetet pågår med att dra ut riktlinjerna för Leader-verksamheten inför den nya programperioden som börjar 2014. ”Det är intressant att se hur mycket man i olika sammanhang diskuterar frågor som anknyter till Leader utgående exempelvis från verksamhetens förhållande till dess finansieringsandel i det nuvarande landsbygdsprogrammet, konstaterar Sihvola.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 08/2013

Kursdag om kvinno- och mansperspektiv i program- och projektarbete hålls i Vasa

Business Colleagues Working with LaptopHur får man bättre kvalitet och resultat inom program- och projektarbete och samtidigt tänka på könsperspektivet? Vad innebär kvinno- och mansperspektiv i program och projekt, och hur slår man ett slag för jämställdheten i alla utvecklings-program och projekt? Arbets- och näringsministeriet arrangerar i samarbete med Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten och Österbotten en kursdag med nämnda tema 25.3 kl. 13-16 i Vasa. Kursen, som är tänkt för projektfolk och finansierande myndigheter, hålls på finska, men föreläsningsmaterialet finns även att tillgå på svenska.

För anmälan (senast 8.3) och frågor se webbplatsen enyhetsposten.wordpress.com.