Kategorier
2014 Nyhetsbrev 28/2014

”Inga storkommuner utan utvecklad närdemokrati”

Ordet närdemokrati”Hur ska den lilla människan komma till tals i en storkommun?” Ja, det har invånarna i Kristinestad klurat på genom diskussioner i ett medborgarforum. Sekreteraren i medborgarforumet Dennis Rundt menar att vi inte kan skapa storkommuner utan att utveckla närdemokratin. Kristinestadsborna har nu själva tagit tag i saken och utvecklat en lokal modell för närdemokrati – Kristinestadsmodellen. Den går ut på att skapa delområdesnämnder i kommunerna.

Kristinestadsmodellen presenterades på seminariet Jag är, alltså påverkar jag, vilket hölls 19.8 i Kristinestad. Seminariet riktades till förtroendevalda, tjänstemän, företrädare för näringslivet, byaföreningar och lokala organisationer i Vasaregionen. På seminariet presenterade så Rundt kristinestadsbornas lösning med delområdesnämnder, vilka skulle få budgetmakt av fullmäktige och väljas av invånarna i områdena.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 14/2014

Första nationella kulturmiljöstrategin

Statsrådets principbeslut 20.3.2014 om en Kulturmiljöstrategi 2014–2020 (3)Statsrådet fattade den 20 mars ett principbeslut om den första nationella kulturmiljöstrategin, Statsrådets principbeslut 20.3.2014 om en Kulturmiljöstrategi 2014-2020, där målet med strategin är att öka förståelsen för de möjligheter kulturmiljön medför och att främja bra skötsel av den som en del av hållbar utveckling. Med kulturmiljö avses byggd kulturmiljö, kulturlandskap, samt fasta fornlämningar. Strategin sträcker sig till år 2020 och omfattar 20 åtgärder grupperade under fem mål. Åtgärderna främjar verkställandet av de internationella avtal om kulturmiljön som Finland har undertecknat, samt skyddet av kulturmiljön. För att målen för strategin ska kunna uppnås, betonar man betydelsen av medborgaraktivitet.