Kategorier
2013 Nyhetsbrev 16/2013

SLC:s kommunkampanj Lokalt är smart vill påminna om de lokala resurserna

SLC - infobildTa till vara de lokala möjligheter som landsbygden erbjuder och stärk den lokala ekonomin! Det är Svenska lantbruksproducenternas centralförbunds (SLC:s) uppmaning till kommunernas beslutsfattare i och med kampanjen Lokalt är smart. Landsbygden och dess binäringar erbjuder många utvecklingsmöjligheter för kommunerna, bl.a. med tanke på sysselsättning, lokala energilösningar, närproducerad mat, vilket i sig kan stöda den lokala ekonomin. Därför vill SLC genom kampanjen Lokalt är smart påminna kommuner om att ta vara på de lokala resurser som finns och utveckla dem genom rätta beslut. Som en uppföljning av organisationens ställningstagande inför kommunalvalet, kommer SLC via sina lokalavdelningar under våren, att inom sitt verksamhetsområde aktivt lyfta fram landsbygden och dess näringar i kommunerna och påminna kommunala beslutsfattare om vikten av att trygga närområdets arbetsplatser, investeringar och service, vilka gagnar ekonomin i det egna området.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 14/2013

Oro för landsbygdsinvånarnas service i YTR:s nätkolumn

YTR - logoI YTR:s nätkolumn för april månad (1.4) skriver Antonia Husberg, projektledare för förutredningsprojektet för landsbygdens serviceprogram vid Kommunförbundet/en-heten regioner och samhällen, om den negativa trenden i servicen för landsbygdens invånare. Här under följer texten, som finns på Landsbygdspolitiska samarbetsgruppens hemsida, i sin helhet:

Ett genuint invånarorienterat välfärdssamhälle 3.0

Vardagliga iakttagelser

Gården har funnits i sekler. Huvudbyggnaden är min mans barndomshem. Trädgården som omger det gula stockhuset inbjuder med sin färgprakt till gemensamma kaffestunder sommartid.  Under sensommaren går vi till växthuset efter tomater, gurkor, paprikor och vindruvor.  Vår egen småtting älskar skördandet.  Hon älskar också ”Fafa aktor”, alltså farfars traktor.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 13/2013

”Aktivitetsdemokrati” – professor Eero Uusitalo i ledaren för Landsbygd Plus

Landsbygd Plus nr 2-2013I kommunalpolitiken har man fört mycket lite diskussion om närdemokratin. Men nu då strukturerna rämnar, är tiden kommen att bygga upp närdemokrati. Kopplar man ihop den representativa och direkta demokratin, får man ”aktivitetsdemokrati”, vilket är till fördel för både kommunen och lokala aktörer. Representativ och direkt demokrati är inte motsatser, utan kompletterar varandra. Beslutsfattare som valts i val, förlorar inte sin makt, utan får mer och gör bättre beslut genom närdemokratiorganisationernas beredning. Berörda organisationer samlar lokala aktörer, vilka har att göra med byaplaner och lokalt utvecklingsarbete. Den offentliga makten klarar inte själv av sina uppgifter enligt gammalt mönster.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 12/2013

”Slåss för landsbygdsutveckling” – HSSL-ordförandens öppna brev till landsbygdsministern

BloggInez Abrahamzon, en av Riksorganisationen Hela Sverige ska levas (HSSL:s) två ordföranden, önskar i ett öppet brev (20.3) till Sveriges landsbygdsminister att han är beredd att slåss för landsbygdsutveckling. Abrahamzon vänder sig till landsbygdsministern, eftersom han är hennes talesman i regeringen och i de europeiska samtalen. Brevet finns i sin helhet här under:

Öppet brev till landsbygdsminister Eskil Erlandsson

Eskil, härom dagen läste jag att du lovade värna bondens rätt i kommande landsbygdsprogram. Det är bra, men det räcker inte! Om hela Sverige ska leva, och då menar jag verkligen också bönderna, måste du som är vår minister vara beredd att slåss för landsbygdsutveckling. För alla, och kanske särskilt bönder, behöver levande bygder där det finns vettiga telefonförbindelser, bredband, butik, skola och dagisplatser inom rimligt avstånd.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 11/2013

Den Territoriella Agendan

AEBR-logoPå internationella kvinnodagen den 8 mars 2013 firade jag bokstavligt internationellt med att sitta med på ett europeiskt möte i Santiago de Compostela i Gallicien. Sammankallare till mötet var Europas gränsregioners förbund, AEBR, och på agendan stod främst den kommande EU-perioden 2014-2020. För att verkligen ha en direktlänk till beredande tjänstemän hade en av kommissionens tjänstemän från DG Regio inbjudits. Spanjoren José Antonio Ruiz de Casas gav sin syn på den kommande EU-perioden utgående ifrån den europeiska territoriella agendan, och glädjande nog verkar det som om den finansiella insatsen kunde öka något. EU-parlamentet har dock ännu inte sagt sista ordet.

Den territoriella agendan kommer i likhet med mycket annat av EU-policyn att vara starkt sammankopplad med EU:s tillväxtprogram, EU 2020. För små aktörer ute i regionerna blir detta en utmaning, då såväl program som projekt tenderar att bli allt större. Representanter från olika hörn av Europas gränsregioner gavs möjlighet att ge sina kommentarer och många lyfte speciellt fram möjligheten för ”people to people activities” vilket innebär projektinsatser utifrån gräsrotsengagemang via föreningar, organisationer, NGO:s eller den så kallade tredje sektorn.  Sett ur ett nordiskt sammanhang är detta speciellt betydelsefullt, eftersom många föreningar och organisationer de facto bidrar till en socio-ekonomisk utveckling med sina insatser.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 06/2013

En fungerande vardag på landsbygden – Egentliga Finlands program för lokal utveckling nu även på svenska

Egentliga Finlands program för lokal utveckling 2010-2015Platserna inte längre lokala utan de knyts samman genom människornas rörelser i vårt nätverksliknande samhälle. Mer än tidigare måste platserna beaktas som en del av en större helhet; hur man tar sig till arbetet, var man utför olika ärenden och var man tillbringar sin fritid. En fungerande vardag på landsbygden innebär fungerande förbindelser, strukturer och servicetjänster, förhållandevis tillgängliga för alla. Dialogen mellan offentlig sektor, företagare och medborgaraktörer, samt överenskommelserna om arbetsfördelningen mellan dessa, är i nyckelposition för att garantera en fungerande vardag. Programmet En fungerande vardag på landsbygden – Egentliga Finlands program för lokal utveckling 2010-2015 har sammanställts av Egentliga Finlands Byars rf och listar målsättningarna för tredje sektorn, alltså de lokala utvecklarna i landskapet, för de närmaste åren. En del av de 31 verksamhetsförslagen är ämnade för aktörer på gräsrotsnivå, medan andra är klart riktade till organisationer inom regional utveckling. Följande utvecklingsteman lyfts fram som de viktigaste:

  1. En fungerande vardag
  2. Bibehållen service och serviceutveckling
  3. Klimatförändringen
  4. Kulturella resurser på landsbygden
  5. Stärkande av medborgarverksamhetens roll
  6. Tredje sektorns roll inom landsbygdspolitiken

Programmet finns att läsas på Egentliga Finlands Byar rf:s hemsida.