Kategorier
2014 Nyhetsbrev 36/2014

Lokal nytta underlättar för utbyggnad av vindkraft visar rapport

Rapporten Lokal nytta av vindkraftDet går lättare att bygga ut vindkraften om större fokus sätts på den lokala nyttan, en slutsats som dras i den nya rapporten Lokal nytta av vindkraft från forskningscentrat ETOUR vid Mittuniversitetet. Bosse Bodén, forskare vid Mittuniversitetet som lett projektet Lokal nytta av vindkraft, menar att deras exempel visar att lokal nytta är viktigt för att underlätta vindkraftens utbyggnad, och utbyggnaden går smidigare om legitimiteten är hög, vilket kräver att även den lokala nyttan beaktas när ny vindkraft planeras. Projektet fokuserar på frågan om hur utbyggnader av vindkraft kan underlättas, givet svenska regeringens planeringsram på 30 TWh vindkraft och kommunernas översiktsplaner. Att rapportens fallstudier är hämtade från mellersta Norrland förklaras av den kraftiga vindkraftsutbyggnad som skett och sker i regionen, samt det intresse som finns för att få till stånd nya stora vindparker i bl.a. Jämtlands län.