Kategorier
2013 Nyhetsbrev 10/2013

Karl-Gustav Byskata nytt ombud på Aktion Österbotten

Karl-Gustav ByskataByaombudet Karl-Gustav Byskatas första arbetsuppgifter på Aktion Österbotten rf är av det trevligare slaget – att koordinera nomineringen av kandidater till Årets by, Årets Landsbygdsaktör, Byaverksamhetens vägvisare och Årets byavänligaste kommun. I år är det möjligt att nominera kandidater på Internet. Anmälnings-tiden pågår från till 15.4. Kandidater till Årets Landsbygdsaktör nomineras i år för första gången genom en officiell process, och väljs både lokalt och nationellt. Från och med i år skall likaså Årets byavänligaste kommun utses både lokalt och nationellt. Byskata har som mål att systematiskt besöka byarna i Österbotten, ett arbetsfält som omfattar 14 kommuner och ca 300 byar. Som byaombud har han sitt kontor på Handelsesplanaden 23A i Vasa.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 09/2013

Sportsmannaanda och humor önskas som bagage av deltagare i LINC-evenemanget i Iisalmi

LINC - logoTill det internationella LINC(Leader Inspired Network Community)-evenemanget i Iisalmi 11-13.6 väntar man 200 deltagare med intresse för landsbygdens nutid och framtid. Som arrangörer hoppas Leader-grupper i Norra Savolax att deltagarna har med sig en rejäl dos sportsmannaanda och humor i bagaget. Syftet med LINC-samarbetet är att stärka idén bakom den europeiska Leader-verksamheten, samt att främja nätverkande och utbyte av erfarenheter mellan aktionsgrupperna och landsbygdsaktörerna. LINC-samarbetet mellan de europeiska landsbygdsnätverken har pågått sedan år 2010. Serien av årliga LINC-konferenser inleddes av Österrike, medan Tyskland stod i turen 2011. I juni i fjol ordnades evenemanget i Estland och i år alltså i Iisalmi i Norra Savolax. År 2014 är Österrike åter arrangör. När Finland står värd för LINC i juni är temat välfärd. ”På evenemanget söker vi efter nya idéer i anslutning till välfärd och utvecklar partnerskap.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 09/2013

MTK och Leader intensifierar samarbetet

Uhoo-uutiset - logoVerksamhetsledarna för MTK (Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter) och Leader träffades i januari på ett tvådagars samarbetsseminarium i Seinäjoki. Nätverksbildandet var det bästa med träffen, men viktigt var även att man fann gemensamma intressen för den kommande programperioden. Utgående från de diskussioner som fördes, kom det fram att MTK:s och Leader-gruppernas gemensamma intressen gäller särskilt stödjandet av produktionen för närmaten, -servicen och -energin. Konkret skulle Leader-grupperna kunna främja detta genom finansiering, bl.a. kartläggning av byarnas förnyelse av energipotentialen, samt genom att stöda utvecklingen av inköpsringar och jordbrukens mångsyssleri. Vad gäller landsbygdsbyggandet och miljöärenden, kunde Leader-grupperna stöda röjandet av vägrenar, samt ordna olika tävlingar och kampanjer som höjer byarnas särdrag. Dessutom är det viktigt att Leader-grupperna är med i jord- och skogsbrukets framtida tillväxtmöjligheter.

Uppgifterna är från (19.2) webbplatsen uhoo.fi.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 09/2013

I valet av Årets byavänligaste kommun ges erkänsla för samarbetet mellan kommunen och byarna

SYTY-logoFinlands Kommunförbund och Byaverksamhet i Finland rf söker Årets byavänligaste kommun 2013. I valet av den byavänligaste kommunen vill man lyfta fram kommunens och byarnas samarbete, ge det erkänsla och ta fram goda exempel på samarbete. Valet stöds även av målen för kampanjen Byar med livskraft. Valkriterierna är:

  • goda erfarenheter av samarbete mellan kommunen och byaföreningar/andra lokala föreningar
  • kommuninvånarnas hörande och deltagande
  • verksamhetsresurser för lokala utvecklare
  • exemplariskt ordnad närservice
  • nya lösningar i närserviceproduktionen tillsammans med lokala föreningar
  • tilläggskriterium: ur byarnas synvinkel en god genomförd kommunsammanslagning

Förslagen skall vara tillhanda de regionala byaföreningarna senast 31.5. Förslagsgivare kan vara en regional byaförening, enskild by, Leader-grupp eller kommun, gärna i samarbete.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 06/2013

Den öppna förvaltningen, medborgarsamhället och tomma fraser – läs YTR:s nätkolumn

YTR - logoI Finland håller man som bäst på att under ledning av finansministeriet utarbeta en handlingsplan för öppen förvaltning som omfattar öppen verksamhet, tydligt språk, öppen information och stödjande av medborgarsamhällets frivilliga verksamhet. Interaktionen mellan förvaltningen och medborgarna utvecklas och medborgarnas delaktighet främjas. Men tänk om det här bara är tomma fraser? Här följer ett exempel från det verkliga livet. Landsbygdspolitiken och -utvecklingen bygger till stor del på ett starkt medborgarsamhälle och medborgarnas frivilliga verksamhet. På landsbygden har medborgarnas deltaktighet främjats genom Leader-metoden, alltså arbete i lokala aktionsgrupper där invånarna, föreningarna, företagen och den lokala förvaltningen tillsammans planerar hur de vill utveckla sin egen region, och för att de ska kunna genomföra planen ges de pengar, makt och ansvar. Under inkommande programperiod 2014-2020 ger kommissionen allt mera utrymme åt lokal utveckling inom det programarbete som medfinansieras av EU. I Finland skulle detta kunna innebära att Leader-metoden, som utgår från samhällenas egna behov, också kunde införas i städerna, så att den regionala ojämlikheten kunde minskas och skiljemurarna mellan stad och landsbygd, som försvårar samarbetet, göras lägre. Men så är det inte.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 05/2013

Aktionsgrupperna får hjälp i arbetet med sina kvalitets- och ledningssystem

landsbygd.fi - logoUnder detta år arbetas det systematiskt med kvalitet inom aktionsgruppsarbetet på hela aktionsgruppsfältet. Denna verksamhet bygger på de kvalitetspilotprojekt inom aktionsgrupps-arbetet som genomfördes åren 2011 och 2012, och utgående från de pilotprojekt som genomfördes tidigare utvidgas utvecklandet av aktionsgruppernas kvalitets- och ledningssystem, så att de omfattar hela landet. För att stöda aktionsgrupperna, utser landsbygdsnätverksenheten genom konkurrensutsättning en expert, vilken får i uppdrag att hjälpa aktionsgrupperna i arbetet med att utveckla sina kvalitets- och ledningssystem. Även NTM-centralerna medverkar i processen, och under arbetets gång genomgås aktionsgruppernas och NTM-centralernas gränsytor inom aktionsgruppsarbetet. Målet är att aktionsgrupperna efter kvalitetsarbetsprocessen har uppgjort en kvalitets- och ledningshandbok på basnivå, vilken identifierar och registrerar aktionsgruppens egen vision, identifierar och beskriver gruppens processer, definierar personalens befattningsbeskrivningar och behandlar NTM-gränssnittet. Arbetet fortgår fram till våren 2014.

Uppgifterna är från landsbygdsnätverksenhetens nyhetsbrev (25.1.2013) som inom kort kan läsas på nätverksenhetens hemsida. I nyhetsbrevet kan man också läsa om att Landsbygdsnätverket bjuder på ett stort antal evenemang i år, att det skett en kraftig tillväxt inom de internationella projekten och personalnyheter inom landsbygdsnätverksenheten.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 03/2013

Stadsleader i metropolregionen – på svenska!

Image
Svenska studiecentralens (SSC:s) rektor Björn Wallén

En ny förening – med det fyndiga namnet 4 Byar i huvudstadsregionen – har haft sitt grundande möte nyligen. Syftet med föreningen är att utgående från ett trepartssamarbete mellan kommuner, företag och tredje sektorn stöda lokala initiativ i huvudstadsregionen i form av Stadsleaderprojekt. Ett medborgarmöte planeras så fort arbets- och näringsministeriet kan ge besked om Stadsleader.

Initiativtagare till 4 Byar i huvudstadsregionen är Luckan, Norr om  Stan rf, Svenska studiecentralen, Sydkustens landskapsförbund och Södra Finlands företagarförening. Björn Wallén (SSC) är ordförande, Jessica Lerche (Luckan) viceordförande, och Agneta Eriksson (Sydkusten) är föreningens sekreterare.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 02/2013

Erfarenheter från Leader-systemet i Ryssland tas upp på seminarium i S:t Michel

Ruralia-institutet-logoRuralia-institutet vid Helsingfors universitet ordnar ett slutseminarium för Ladoga Initiative-projektet 22.3 kl. 9.30-15 vid S:t Michels universitetscenter. Under seminariet presenteras de mål som förverkligats i projektet, och så utvärderar man dess resultat, samt bl.a. erfarenheter av Leader-metodens tillämpningar utanför EU. Praktiska erfarenheter och resultat från de 30 förverkligade miniprojekten inom pilotområdena, presenteras på seminariet av de lokala projektkoordinatorerna från Pitkäranta, Olonets och Lotinanpelto. Målet för Ladoga Initiative-projektet, som hör till Kaakkois-Suomi – Venäjä ENPI CBC-programmet, är att överföra de erfarenheter man har från Leader-systemet i S:t Michel-området till Olonets, Pitkäranta och Lotinanpelto för att utveckla byaverksamheten där. Projektet, som handhas av Ruralia-institutet, startade 2011 och avslutades i Ryssland i slutet av 2012, i Finland avslutas det 31.3.

Anmälningsuppgifter och program.