Kategorier
2020 Nyhetsbrev 09/2020

Vad har apor, gårdar, gudar och robotar att göra med nutid och framtid? – lyssna på podden Landet

I detta avsnitt av podden Landet tar oss forskaren och föreläsaren Ashkan Fardorst från det att lantbruken revolutionerade våra samhällen till den allt snabbare tekniska utvecklingen vi lever i idag. Sedan vi blev en civilisation har majoriteten av människorna varit bönder och hållit på med matproduktion. Ju modernare vi blir desto mer verktyg och maskiner uppfinner vi, och nu är det bara några procent som sysslar med matproduktion. Det finns en stor risk, eller möjlighet, att överflödsproduktionen sakta men säkert tas över av robotar, så frågan är vad många människor ska göra när det här skiftet sker.

Kategorier
2020 Nyhetsbrev 06/2020

Sex sakfrågor som kan gynna landsbygden

Utvecklingsfonden Sitras rapport om utvecklingstrender under 2020-talet visar att det finns flera saker som pekar på att boende på landet kan komma att bli en trend under de tio kommande åren. Baserat på befolkningsprognoserna kommer storstäderna fortfarande att locka många bosättare, men landsbygden kan bli en motpol till den här utvecklingen.

Sitras framtidsexpert Mikko Dufva säger till Yle Uutiset, att förändringen inte syns i befolkningsprognoserna, men att det inte på något sätt är omöjligt. Man har lagt märke till flera saker som påverkar livskraften på landsbygden.

Kategorier
2019 Nyhetsbrev 06/2019

Lantbruk utvecklas med hjälp av Leader

En grupp lantbrukare runt Kungälv i Sverige hade en idé för att uppnå bättre lönsamhet i sina företag genom att samverka kring marknadsföring och försäljning i en förening. De tog kontakt med sitt Leader-kontor. I Leader-området fanns behov för att öka lönsamheten för lantbrukare och att hålla markerna öppna, så när en grupp lantbrukare kontaktade Leader-kontoret med projektidén att marknadsföra sina produkter direkt mot butik och konsument, tvekade inte Leader-föreningens styrelse att satsa.

Projektet var framgångsrikt och idag levererar det som blev producentföreningen Kungälvsmat kött och andra lokalproducerade varor direkt till en av kommunens största livsmedelsbutiker, och för att inte tappa kontakten med konsumenten, har de även kvar direktförsäljningen. Leader-projektet bidrog till att öka försäljningen och förbättra lönsamheten, konstaterar verksamhetsledaren för Leader-kontoret Ulrika Holmgren.

Mer info finns på webbplatsen landsbygdsnatverket.se med länk till inspirationsfilmer.

Kategorier
2018 Nyhetsbrev 14/2018

Ny upprätthållare för Svensk Byaservice och IDNET

Svensk Byaservice (SB) och det landsbygdspolitiska nätverksprojektet Svenskfinland som brobyggare och pilotområde (IDNET) har övergått från Svenska folkskolans vänner (SFV) till den nya upprätthållaren Svenska lantbrukssällskapens förbund (SLF) från och med 1 september, för Byaservice del det operativa, medan Byaservice verksamhet överförs från och med 1.1.2019. SLF är centralorganisation för den svenskspråkiga landsbygdsrådgivningen i Finland och ett av förbundets viktigaste syften är att jobba för landsbygdsutveckling i Svenskfinland. Den nya adressen för SB och IDNET är Österbottens Svenska Lantbrukssällskap (ÖSL), Handelsesplanaden 16 D, 65100 Vasa. SLF är takorganisation för ÖSL som har kontor, förutom i Vasa, även i Bennäs och Närpes.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 13/2017

Barns kunskap om matproduktion förbättras dramatiskt via gårdsbesök visar doktorsavhandling

En stor del av eleverna i grundskolans lägre årskurser har en svag uppfattning om matproduktionen, t.ex. vet många inte varifrån mjölken kommer. Det här kommer fram i en färsk doktorsavhandling av filosofie magister Pia Smeds, forskare vid Naturresursinstitutet Luke. ”Matfostran blir allt viktigare eftersom barn och ungas personliga upplevelser av matens väg från jord till bord är få p.g.a. de allt färre lantgårdarna i Finland”, säger Smeds som disputerade vid Uleåborgs universitet 10.11.

Inför undersökningen delade lärarna in eleverna i tre grupper: svaga, medel- och högpresterande elever. ”Resultaten var tydliga. I det test som genomfördes fem månader efter interventionen såg man klart att de elever som fått delta i undervisning i autentisk miljö på lantgården lärt sig bäst. De svagaste eleverna som fått vara med på gården hade högre poäng än de högpresterande elever som lärt sig samma sak endast i klassrummet”, konstaterar Smeds.

Kategorier
2016 Nyhetsbrev 10/2016

Den danske bonden som ”sticker ut”

frank-erichsen
Danske bonden Frank Erichsen
Foto: Kenneth Sundman

Frank Erichsen är den danske bonden, ”Bonderøven” på danska, som gjorde reality-TV om hur han rustade upp en fallfärdig bondgård, Kastanjegården”, på Jylland sommaren 2005. De första åtta avsnitten, som till en början sändes på danska tvåan, blev genast en succé som spred sig till de övriga nordiska länderna. I Finland heter programmet En tvättäkta lantis.

Erichsen tror att TV-seriens popularitet beror på själva innehållet. Att kunna göra någonting med sina händer är viktigt för vår livskvalitet, även om allt i våra moderna liv talar emot det, och därför blir avsaknaden av det praktiska ännu större. En stor del av TV-programmet handlar om hur Erichsen förvandlar sitt lantbruk till en självförsörjande gård. Hans familj har så att säga vägrat acceptera det system som största delen av oss väljer att leva i. Det gäller att ta ställning till sina grundläggande värderingar, vilket för Erichsen handlar om att fylla livet med sådant han tycker är roligt.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 40/2015

Lantbruket från kris- till framtidsbransch – uttalande från NSP:s höstmöte

Cow Grazing in PastureNylands svenska producentförbunds (NSP:s) höstmöte (10.11) framhåller i ett uttalande att lantbruksbranschen, trots att det finländska jordbruket nu befinner sig i sin djupaste ekonomiska kris under hela vår EU-tid, är en framtidsbransch. I regeringsprogrammet har bioekonomin lyfts upp som spetsprojekt, och det finns en stor potential inom de gröna näringarna, inklusive småskalig energiproduktion.

Nu behövs satsningar på nya investeringsmöjligheter och försäljningskanaler, men för att det ska omsättas i praktiken måste lantbrukets verksamhetsförutsättningar säkras och förbättras, och byråkratibördan måste minska.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 26/2015

Innovation i senaste nyhetsbrevet från svenska Landsbygdsnätverket

Svenska Landsbygdsnätverkets nyhetsbrev nr 7-2015I senaste nyhetsbrevet från svenska Landsbygdsnätverket är fokus på innovationer inom jordbruk, trädgård och rennäring. I nyhetsbrevet kan man läsa om Mia som hittade en innovativ marknadslösning, i ledaren om innovationer på landsbygden, vidare att Leader kan vara en hjälpmotor, att nya landsbygdsprogrammet innebär en kraftig satsning på innovation, under rubriken Medlem har ordet att alla innovationer startar som en idé, tips hur man bäst skyddar sin idé, att Sverige är aktivt i europeiska innovationspartnerskapet och studenter som löste lantbruksproblem under 24 timmar.

Nyhetsbrevet (nr 7/2015) finns som länk på Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 10/2015

Landet behöver mer landsbygd – SLC i valkampanj

Ord och bild - Vi älskar Landsbygden (1)Landet behöver mer landsbygd, framhåller Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC) i sin riksdagsvalskampanj och uppmanar: Så din röst i valet! I kampanjen lyfter SLC fram fem teman som är kopplade till ett lönsamt lantbruk och därigenom en livskraftig landsbygd, teman som är helt nödvändiga för Finlands bioekonomi, framhåller SLC-basen Holger Falck. I början av nästa regeringsperiod måste nödvändiga beslut tas för att bl.a. minska byråkratin för lantbruket och övrig företagsverksamhet. Till SLC:s målsättningar hör, utöver minskad byråkrati, att trygga finansieringen av jordbruket i Finland och skapa goda villkor för producentsamarbete inom handelskedjan. SLC vill vidare försnabba utvecklingen av decentraliserad bioenergiproduktion, trygga och utveckla kommunikationerna till och från landsbygden och skärgården, förverkliga åtgärder för att öka användningen av närmat i offentliga restauranger och inom matservice, samt möjliggöra en utveckling av service som utgår från människan.

Läs hela pressmeddelandet från SLC.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 44/2014

Godkänt landsbygdsprogram för med sig tillväxtmöjligheter i Finland

Julhälsningar från byn ut i världenEuropeiska kommissionen godkände 12.12 landsbygdsutvecklingsprogrammet för Fastlandsfinland för åren 2014-2020. Landsbygdsprogrammet finansierar förnyelse av lantbruksnäringar och landsbygdsnäringar, miljöskyddet, samt främjandet av välfärden på landsbygden. Den offentliga finansieringen är på 8,265 euro, varav en del är nationell och en del från EU:s landsbygdsfond. Jord- och skogsbruksminister Petteri Orpo är mycket nöjd med att Finlands program godkändes bland de första av EU-länderna. Enligt Orpo ger landsbygdsprogrammet efterlängtade möjligheter att skapa konkurrenskraft och grön tillväxt i ett svårt ekonomiskt läge. En aktiv landsbygd är i framtiden allt viktigare som Finlands trumfkort.

Uppgifterna är från SYTY:s senaste nyhetsbrev (december 2014), i vilket man även bl.a. kan läsa om att sända julhälsningar från byn ut i världen via Instagram, att landsbygd.fi-sidorna har förnyats, samt om den nya enheten för landsbygdsnätverkstjänster. Nyhetsbrevet kommer inom kort upp på SYTY:s hemsida. Se även info om landsbygdsprogrammets godkännande.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 19/2014

Kosläpp och betessläpp

Kosläpp
Foto: Mia Wikström

För tredje gången ordnas kosläpp i västra Nyland i samarbete mellan Valio, andelslaget Länsi-Maito, Nylands svenska producentförbund NSP rf, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf och Nylands Svenska Lantbrukssällskap. Kosläppet ordnas på Johan Wasströms mjölkgård Bryggars i Svartå, Raseborg lördagen den 10 maj kl. 10-13. Samtidigt som korna släpps ut på bete, får besökarna en god inblick i den trygga inhemska matens väg från jord till bord, samt arbetet på gården. Besökarna får bekanta sig med mjölkproduktionen, djuren, ladugården och mjölkningsrobotarna, medan arrangörerna på plats informerar om mjölkproduktion och djurens välmående. Som övrigt program finns jordnära aktiviteter för stora och små, samt möjlighet att bekanta sig med maskiner på gården.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 43/2013

”Har man kul på landsbygden som ung så kommer man tillbaka”

Multiple Players Holding Soccer Ball”Statliga utredningar har kommit fram till att har man kul på landsbygden som ung, så kommer man tillbaka. Vi har insett att fotbollen är en starkt bidragande orsak till att skapa en attraktiv gemenskap för unga och äldre. En av orsakerna till att jag är politiker, är att jag fann gemenskap i annat föreningsliv, eftersom jag var för dålig i fotboll. Föreningslivet är viktigt för alla”, sade landsbygdsminister Eskil Erlandsson som deltog i Svenska fotbollsförbundets seminarium i Almedalen i somras. Fotbollförbundets ordförande Karl-Erik Nilsson menade å sin sida att svensk fotboll kan och vill aktivt bidra till en positiv landsbygds-utveckling, och därmed stärkt attraktionskraft för de orter och de bygder som man verkar inom.

Det här kan man läsa om i det svenska Landsbygdsnätverkets senaste nyhetsbrev, Nytt från Landsbygdsnätverket, som denna gång bjuder på information om arbetet kring de gröna näringarna. Skogs- och lantbruken är viktiga för landsbygdsutvecklingen i landet och många projekt syftar till att stötta näringen. Man får även bl.a. en inblick i lands-bygdsprogrammets betydelse för det samiska samhället.

Nyhetsbrevet (nr 8/2013) finns som länk på Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 26/2013

Lantbruksmässa i stadsmiljö – Farmari omfattar allt från teknik till landsbygdsutveckling

Farmari 2013Med 600 utställare på fyra dagar (3-6.7) är Farmari 2013 i Seinäjoki en viktig mässa både nationellt och internationellt – högtuppsatta tjänstemän från både Finland och EU finns på plats. När den sista besökaren lämnar området på lördagen, väntar sig arrangörerna att ca 80 000 människor skall ha tagit del av årets mässa som har ett utställningsområde omfattande 25 hektar, varav ca 17 hektar är aktiv utställningsyta. Enligt direktören för Österbottens Svenska Lantbrukssällskap (ÖSL) Henrik Ingo fungerar det utmärkt att ordna en lantbruksmässa i stadsmiljö, något man har gjort förr. Mässan riktar sig till både producenter och konsumenter. Genom utställningen vill man dels föra fram nya idéer till företagare och lantbrukare, och dels visa upp lantbruket för konsumenterna. Mässans matavdelning utgörs av en egen gata, matprovinsgatan, vilken invigdes av justitieminister Anna-Maja Henriksson och social- och hälsovårdsminister Paula Risikko.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 25/2013

Leader-företag med på lantbruksmässan Farmari i Seinäjoki

Leader-tältet på Farmari-mässan i Seinäjoki 3-6.7.2013På lantbruksutställningen Farmari 3-6.7 i Seinäjoki kommer det att finnas ett 900 kvadratmeters Leader-tält, i vilket man samlat företag som beviljats Leader-stöd från olika delar av Finland. På mässan kan man på ett konkret sätt bekanta sig med Leader-metodens resultat, för alla de företag som marknadsför sina produkter och service, har bl.a. fått stöd till investeringar, utveckling och för att betala lön till arbetstagarna från det egna områdets Leader-grupp. Med på den gemensamma avdelningen finns även Österbottens landskap.

Uppgifterna är från Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverksamhet i Finland rf:s senaste nyhetsbrev (uutiskirje, kesäkuu 2013), i vilket man även bl.a. kan läsa om aktuella saker från SYTY, om att nästan 500 landsbygdsaktörer som samlades i Bryssel i april och annat intressant.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 17/2013

”ÖSP, Aktion Österbotten och företagarorganisationerna kunde bidra till den livskraftiga landsbygdens överlevnad”

Cow Grazing in Pasture”Staten, kommunerna och EU satsar en hel del resurser på landsbygdsutvecklingen och här är det viktigt att det finns en sammanhållning på landbygden. Det krävs samarbete över gränser”, sade EU-parlamentariker Nils Torvalds på Österbottens svenska producentförbunds (ÖSP:s) vårmöte i Korsholm 15.4. Jordbruket har en mycket viktig roll i att utveckla landsbygden som helhet, och här menade Torvalds, med hänvisning till åhörarna, att utmaningen är att under kommande sju åren åstadkomma ett program för hur verksamheten skall se ut under den följande perioden, en vision som kan kompletteras med många andra åtgärder. Torvalds hänvisar till nätverk som Aktion Österbotten rf som med små resurser byggt upp nätverk som har fokus på framtiden.