Kategorier
2013 Nyhetsbrev 17/2013

Missade ni diskussionen om platsbaserad politik? – Se inspelningen på nätet!

Place-based PolicyOm ni inte hade möjlighet att närvara eller via nätet följa diskussionen om den platsbaserade politiken inom finländsk landsbygdspolitik, som hölls 18.4 på projekt- och nätverksseminariet i Lahtis (18-19.4), så kan inspelningen ses i efterhand. Gå in på Svensk Byaservice hemsida och se de arkiverade inspelningarna.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 16/2013

Följ diskussionen om platsbaserad politik via nätet!

TVbildDen 18 april kl. 15.30 går ett startskott för diskussionen om platsbaserad politik inom finländsk landsbygdspolitik. Det sker på projekt- och nätverksseminariet i Lahtis 18-19.4. Om ni inte har möjlighet att närvara, så kan ni följa föreläsningarna via nätet, www.bya.net. Bland andra deltar riksdagsledamot Mats Nylund, generalsekreterare Heikki Aurasmaa och specialsakkunnig Peter Backa.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 13/2013

Vad är platsbaserad politik? – diskussion om dess logik på projekt- och nätverksträffen i Lahtis

heikki_aurasmaa_MMM_LL1web
Heikki Aurasmaa
Peter Backa (1)
Peter Backa

I samband landsbygdens projekt- och nätverksseminarium 18-19.4 i lärocentret Fellmannia i Lahtis ordnar Svenska temagruppen ett tvåspråkigt seminarium om platsbaserad politik. Man har YTR:s generalsekreterare Heikki Aurasmaa som föreläsare, kompletterad av special-sakkunnig Peter Backa på Svensk Byaservice. Seminariet handlar långt om att definiera begreppet och fundera över vad platsbaserad politik kunde vara i Finland. Ta del och diskutera denna modell för framtida politik och mycket annat under två dagars tillställningen.

För program och anmälan se händelsekalendern på landsbygd.fi.ny logo svet LITEN svenska

 

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 13/2013

Svenska temagruppen gör kommunrunda i Svenskfinland

ny logo svet LITEN svenskaSvenska temagruppen i samarbete med Leader-grupperna och lantbruksprodu-centerna (SLC) kommer att besöka alla finlandssvenska kommuner som är intresserade av landsbygdspolitik. Framförallt kommer aktuella programfrågor att diskuteras. Det nya landsbygdspolitiska helhetsprogrammet skrivs som bäst och kommunerna åsikt är viktig. Dessutom är Leader-programmen för nästa period på slutrakan. Landsbygdssäkring, d.v.s. hur man beaktar landsbygdens särfrågor, kommer också att diskuteras med kommunledningen. I samband med utredningarna inför eventuella kommunsammanslagningar är landsbygdssäkringen ett viktigt redskap. Närmat, d.v.s. hur kommunen bättre kunde göra upphandlingar av sina egna producenter, kommer också upp till diskussion. Kommunrundan inleds i Kimito, Åboland 9.4 (och fylls på efter hand).

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 12/2013

Det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet på gång – åsikter från nätverket efterlyses

YTR - logoEn strategigrupp, med uppgift att forumlera de stora linjerna, och en koordineringsgrupp, som skall föra samman strategierna med de åtgärdsförslag som kommer in från det heterogena och omfattande landsbygdspolitiska nätverket, sitter som bäst och funderar över hur landsbygden skall utvecklas fram till 2020. Både det långa tidsperspektivet och de många olika delarna av det nätverk som skall vara med och formulera programmet, gör uppgiften utmanande. En speciell utmaning utgör förnyandet av strukturen av den Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen. Det har bl.a. efterlysts större fokusering och bättre kontakter till de politiska beslutsfattarna. Men nu är det nätverket som skall komma med innehållet, d.v.s. byaföreningar, Leader-grupper, landsbygdstemagrupper, kommuner, förbund m.fl. bör föra fram sina åsikter, t.ex. till Svenska temagruppen (peter.backa/at/studiecentralen.fi).

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 10/2013

Diskussion om den platsbaserade politikens logik på projekt- och nätverksträffen i Lahtis

Place-based PolicyLandsbygdens projekt- och nätverksseminarium arrangeras 18-19.4 i lärocentret Fellmannia i Lahtis. Träffen samlar aktörer från olika håll, allt från förvaltning till förverkligare av nationella projekt, samt byaaktörer. Under dagarna får man bekanta sig med god praxis och resultat av nationell projektverksamhet, landsbygdspoli-tiska helhetsprogrammets beredande, diskutera lokal funktionalitet och landsbygdspolitikens internationella strategi. Man funderar även på hur man kunde utveckla nationella projekt, nätverksverksamhet och landsbygdspolitiska strategier för den kommande programperioden. Under första dagen (18.4) kan man på eftermiddagen kl. 15.30-17 välja mellan tre teman, där arbetsgruppen Place-based Policy (tvåspråkig) diskuterar den platsbaserade politikens logik och eventuella implementering i Finland för folk med intresse för utvecklingsstrategier.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 08/2013

Landsbygdens projekt- och nätverksträff hålls i år i Lahtis

Lärocentret FellmanniaDen 18-19 april arrangeras landsbygdens projekt- och nätverksseminarium i lärocentret Fellmannia i Lahtis. Träffen samlar aktörer från olika håll, allt från förvaltning till förverkligare av nationella projekt, samt byaaktörer. Under dagarna får man bekanta sig med god praxis och resultat av nationell projektverksamhet, landsbygdspolitiska helhetsprogrammets beredande, diskutera lokal funktionalitet och landsbygdspolitikens internationella strategi. Man funderar även på hur man kunde utveckla nationella projekt, nätverksverksamhet och landsbygdspolitiska strategier för den kommande programperioden. Tillställningen ordnas av Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (YTR), landsbygdsnätverksenheten och Tavastlands ELY-central.

Uppgifterna är från YTR:s hemsida och finns även i händelsekalendern på landsbygd.fi (program och anmälan inom kort).

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 06/2013

Den öppna förvaltningen, medborgarsamhället och tomma fraser – läs YTR:s nätkolumn

YTR - logoI Finland håller man som bäst på att under ledning av finansministeriet utarbeta en handlingsplan för öppen förvaltning som omfattar öppen verksamhet, tydligt språk, öppen information och stödjande av medborgarsamhällets frivilliga verksamhet. Interaktionen mellan förvaltningen och medborgarna utvecklas och medborgarnas delaktighet främjas. Men tänk om det här bara är tomma fraser? Här följer ett exempel från det verkliga livet. Landsbygdspolitiken och -utvecklingen bygger till stor del på ett starkt medborgarsamhälle och medborgarnas frivilliga verksamhet. På landsbygden har medborgarnas deltaktighet främjats genom Leader-metoden, alltså arbete i lokala aktionsgrupper där invånarna, föreningarna, företagen och den lokala förvaltningen tillsammans planerar hur de vill utveckla sin egen region, och för att de ska kunna genomföra planen ges de pengar, makt och ansvar. Under inkommande programperiod 2014-2020 ger kommissionen allt mera utrymme åt lokal utveckling inom det programarbete som medfinansieras av EU. I Finland skulle detta kunna innebära att Leader-metoden, som utgår från samhällenas egna behov, också kunde införas i städerna, så att den regionala ojämlikheten kunde minskas och skiljemurarna mellan stad och landsbygd, som försvårar samarbetet, göras lägre. Men så är det inte.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 04/2013

Rapport om landsbygdspolitikens genomförande i EU 2012

Europeiska kommissionen - rapport om landsbygdsutveckling i EUEuropeiska kommissionen (DG AGRI) har nyligen publicerat en rapport som innehåller info om genomförandet av landsbygdspolitiken 2012. Rapporten sammanfattar det senaste tillgängliga datan, tillsammans med en översikt av landsbygdspolitikens genomförande i EU, som bakgrundsinformation för beslutsfattare, forskare och landsbygdsutvecklare. Rapporten Rural Development in the EU Statistical and Economic Information Report 2012 ger på nationell och regional nivå statistisk och ekonomisk information gällande de tre målen för landsbygdspolitiken 2007-2013: 1) förbättrandet av konkurrenskraften för jord- och skogsbruk; 2) förbättrandet av miljö och landskap, och 3) förbättrandet av livskvaliteten på landsbygdsområen, samt befrämja diversifiering inom ekonomisk aktivitet.

Uppgifterna (från 21.1) är från webbplatsen elard.eu, varifrån länk finns till rapporten.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 04/2013

Det enda som är beständigt är förändring – om byråkrati och egna initiativ

Signpost of TimeTrots att utvärdering på utvärdering visat att exempelvis små projekt, eller ännu bättre enkla pengar utan byråkrati, ger mycket bra effekt, så går trenden åt andra hållet med större projekt, färre som genomför dem och större snårighet i byråkratin. Myndighetsstrukturerna förmår inte att ändra sig, men det går att ha ordning och reda på finanserna och samtidigt tillåta nytänkande och kreativitet. Speciellt viktigt är att den friheten finns på landsbygden, eftersom kapitalflödena inte snurrar där mer än på sin höjd något varv innan de försvinner, företrädesvis till storstadsregionerna, och där penningflöden snurrar, där skapas en annan slags marknad, ett slags självspelande piano – förglesning och förtätning hör ihop.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 04/2013

Rädda landsbygden!

Jonas Sjöstedt
Vänsterpartiets ordförande Jonas Sjöstedt

Jonas Sjöstedt, ordförande för Vänsterpartiet i Sverige, skriver i Ny Tid 3/2013 en kria för landsbygden, här några utdrag:

”Allt mer av politiken handlar om medelklassen i våra storstäder. Landsbygdssverige ses knappt som en tillgång. Inte sällan fnyser man i medierna åt landsbygden. Den ses som en belastning, folket där är förlorare. Detta trots att vårt välstånd byggdes och byggs på skogen, vattenkraften och gruvorna.”  Sjöstedt ser att utvecklingen i Norge är annorlunda:

”Det finns flera goda idéer att hämta från Norge på flera områden. Om hur de som bor längst uppe i norr, kan få studielån nedskrivna så att läkare, lärare och poliser kan rekryteras, om stöd till lokala sparbanker när storbankerna överger småorterna och om återbetalning på vinsterna från vattenkraften till kommuner där rikedomen skapas.”

Sjöstedt avslutar med en observation: ”I många av de småorter som tappar befolkning vänder invånarna makteliten och de etablerade partierna ryggen. Sverigedemokrater och sannfinländare är inte sällan som starkast i avfolkningsbygder. I detta finns en ironi, ofta handlar det om bygder som skulle behöva fler invånare och där invandrarna är ganska få.”

Läs hela texten på webbplatsen nytid.fi.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 03/2013

Varför behövs ett nytt landsbygdspolitiskt helhetsprogram? – läs YTR:s nätkolumn

YTR - logoI djungeln av olika program blir man onekligen tvungen att söka efter en motivering för att ett ytterligare program skall utarbetas. Skapar då helhetsprogrammet sådant äkta mervärde som inte redan finns? En utmaning för dem som skriver programmet, är att lyckas med konststycket att få de olika programmen att stöda varandra och att utnyttja sådant arbete som redan gjorts. Utgångspunkten och vägvisaren under arbetets gång är att olika program skall komplettera varandra. Arbets- och näringsministeriet godkände sommaren 2012 ett landsbygdspolitiskt åtgärdsprogram som innehåller målsatta linjedragningar och åtgärder som främjar dessa, och som helhetsprogrammet sammanlänkas till. När programmet skrivs utnyttjas även andra aktuella, ur landsbygdspolitisk synvinkel, viktiga strategier och program. Helhetsprogrammet skapar ramar för samarbetet och nätverksbildningen mellan olika parter, inte bara under beredningen utan även vid genomförandet. Det är ett viktigt verktyg som sammanlänkar de olika parterna och de olika nivåerna av verksamhet kring ett gemensamt tema. Programmet hjälper att skapa en helhetsbild av behoven att utveckla landsbygden och fastställer ansvariga parter för åtgärder, vilka har till uppgift är att föra saken vidare.

”Syftet med helhetsprogrammet, liksom också med andra program som styr landsbygdspolitiken, är att främja och utveckla livskraften och verksamhetsbetingelserna på landsbygdsområdena.”

Enligt de rekommendationer som lämnades i samband med den externa utvärderingen, finns det skäl att överväga hur omfattande det helhetsprogram som utarbetas borde vara i fortsättningen och om det finnas behov av prioritering.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 03/2013

Hur borde samhället organiseras? – om gemenskap och systemskap

Peter BackaMan talar om att det finns två grundläggande sätt att samverka människor emellan, Gemeinschaft eller gemenskap och Gesellschaft som kunde översättas med nyordet systemskap. Genom att ställa orden som motsatser och spegla dem i varandra så ökar förståelsen. Gemeinschaft föds man in i eller uppfostras man till, medan Gesellschaft är något som människor genom samhälleliga beslut och överenskommelser skapar. Gemeinschaft visar sig t.ex. som gemensamt språk, gemensamma seder och gemensam kultur, då Gesellschaft manifesteras t.ex. som lagar och regler. Gemeinschaft hör hemma t.ex. i familjen eller byn och Gesellschaft i staten, kommunen och på marknaden. Mänskligheten började som en mångfald familjer och stammar, d.v.s. Gemeinschaftstrukturer, men genom historiens gång har Gesellschaft vuxit sig allt starkare, och i dagens samhälle skulle naturligtvis enbart Gemeinschaft som samverkansform vara otänkbart.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 02/2013

”Nationell politik handlar både om att skapa och riva strukturer” – HSSL-ordförandens öppna brev till Reinfeldt och Löfven

BloggEtt nytt år är här och Inez Abrahamzon, en av Riksorganisationen Hela Sverige ska levas (HSSL:s) två ordföranden, önskar i ett öppet brev till Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt (M) och socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven att man tar nya tag i politiken, för det gamla sättet att agera och regera fungerar inte. Brevet, där hon bl.a. ger exempel på problem i glesbygden, finns här under:

Öppet brev till Fredrik Reinfeldt och Stefan Löfven

Ett nytt år är här. Och jag önskar mer än något annat nya tag i politiken. För det gamla sättet att agera och regera, fungerar inte. Jag vet, att ni liksom jag, vet det. Men ni skall få några exempel på varför.

I den by som jag bor i, blev butiken och med den bensinstationen nedlagd förra året. Ett område ungefär lika stort som Umeå kommun är numera utan mataffär. I fjol kom också beskedet om att skolan är hotad. Det var också året när Nordea stängde bankkontoret i Vilhelmina. Och även om det är kul att få en inbjudan till invigningen av det nya lokalkontoret, är det långt att åka 20 mil för att fira det.