Kategorier
2022 Nyhetsbrev 13/2022

Vem jobbar för lagen om aktionsgrupper?

Finlands Byar - Pasi Mäenpää, ordförande för stadsdelsutskottet
Pasi Mäenpää                                                                                                                    Bildkälla: suomenkylat.fi

Får den lokala verksamheten en boost? Erkänns fjärde sektorn i lagstiftningen? Lagen om aktionsgrupper, som förberetts länge, noggrant och inkluderande inom justitieministeriet, är i trångmål.

Lagen skulle möjliggöra snabb och projektliknande medborgarverksamhet för även små grupper och enklare administration för föreningen. Som juridisk person kunde man ansöka om pengar och ingå hyresavtal m.m. Dessutom kunde de tynande föreningarna i ett åldrande Finland fokusera på att göra det de grundades för, det vill säga verkligt praktiskt arbete och inte pappersvändande.

Läs mer (på finska) vad ordföranden för Finlands Byars stadsdelsutskott Pasi Mäenpää skrivit i organisationens blogg på webbplatsen suomenkylat.fi.

Kategorier
2018 Nyhetsbrev 01/2018

Dubbelt kommunmedlemskap är multilokalitet – allt vanligare att dela sin tid mellan olika orter

Bildkälla: Wikimedia

Inom projektet Framtidens kommun har det gjorts en utredning om dubbelt kommunmedlemskap. Utredningsarbetsgruppen konstaterar att multilokalitet baserar sig på möjliggörande lagstiftning: i statsrådets och de olika förvaltningsområdenas strategi- och framtidsarbete, samt i beredningen av lagstiftningen ska man i fortsättningen bättre beakta olika sätt att främja multilokalitet.

”Många tillbringar sin tid på olika orter på grund av arbete, fritid och familjeband. I och med att arbetets karaktär ändras och digitaliseringen framskrider kommer det att bli allt vanligare att dela sin tid mellan olika orter.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 21/2015

Webbdiskussionen om bättre förvaltningspraxis i föreningarna

Utredning Selvitys hyvistä yhdistyskäytännöistä. Yhteenveto kevään 2015 verkkokeskustelustaVåren 2015 arrangerade justitieministeriet tillsammans med vissa frivilligorganisationer en nätdiskussion om god förvaltningssed i föreningar, vilken ordnades på justitieministeriets webbtjänst Dinasikt.fi. Projektsidorna besöktes av totalt 753 personer under de sex veckor som diskussionen pågick. Nu har ett sammandrag av diskussionen publicerats, Selvitys hyvistä yhdistyskäytännöistä. Yhteenveto kevään 2015 verkkokeskustelusta (Utredning om god föreningspraxis. Sammandrag av nätdiskussionen våren 2015), och enligt detta skulle föreningsverksamheten och föreningsmedlemmarnas möjligheter att delta i verksamheten kunna underlättas betydligt genom tydliga anvisningar. Både med tanke på föreningarnas verksamhet och det civila samhället finns det behov av en enhetlig, tydlig och praktisk rekommendation om god förvaltningssed för hela föreningsfältet, där man genom tydliga anvisningar skulle kunna underlätta föreningarnas vardag, skapa en enhetligare praxis och klargöra spelreglerna.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 33/2014

Ge din åsikt om verkställandet av kulturmiljöstrategin

Statsrådets principbeslut 20.3.2014 om en Kulturmiljöstrategi 2014–2020 (3)Hur kan man bättre stöda livskraften i kulturmiljön med hjälp av lagstiftning eller planering av markanvändningen? Hur kan man med hjälp av kulturmiljön stöda bekämpning av klimatförändringen och en anpassning till den, samt stöda en hållbar utveckling? Vilken roll har medborgarna? Hur kan kulturmiljön vara till större nytta för näringslivet? Ge din åsikt och dela med dig av dina tankar fram till den 12 oktober via webbtjänsten Dinasikt.fi. Den arbetsgrupp som utarbetar genomförandeplanen för miljöstrategin, Statsrådets principbeslut 20.3.2014 om en Kulturmiljöstrategi 2014-2020, samlade i början av september in respons till stöd för sitt arbete via Dinasikt.fi. Nu kommer en fortsättning på enkäten, nu med följande teman: hållbar utveckling, planering av markanvändningen, lagstiftning samt samarbete och deltagande. Enkäten riktar sig speciellt till de som arbetar med kulturmiljöfrågor, men enkäten kan besvaras fritt av alla intresserade.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 12/2013

Guide för förädling av ekologiska produkter

Guide för förädling av ekologiska produkterHandboken Guide för förädling av ekologiska produkter är en bred sammanställning av information för dem som arbetar med förädling av ekologiska produkter och för andra intresserade. Man vill särskilt lyfta fram särdragen hos ekologisk produktion, både i lagstiftningen och genom de erfarenheter och den kunskap som finns i branschen. Guiden innehåller viktig information om lagstiftningen och kraven kring ekologisk produktion, samt hänvisningar till annan lagstiftning, vilken skall följas vid framställning av ekologiska livsmedel. Den ger också en bred översikt över bakgrunden till den ekologiska produktionen och lyfter fram kommersiella faktorer som bör beaktas, men som inte nödvändigtvis är inskrivna i lagen.