Kategorier
2020 Nyhetsbrev 19/2020

Förändringens år 2020

Det är känt att samhällsomvälvningar, även betraktade som revolutionerande, återgår över tiden till stor del till status quo, som de brukade vara. Detta är relaterat till samhällens flexibilitet mot förändring, d.v.s. förmågan att återställas efter en plötslig blindhet. Sensibiliteten och tiden för återställandet skiljer sig för olika kriser. Stora förändringar är långsamma. Dessutom är det bra att minnas, att kriser alltid är unika. De ger upphov till möjligheter till påverkan: exponerade sinnen kan berikas med nya idéer eller försöka agera annorlunda – förändringar är möjliga.

Läs mer (på finska) vad chefredaktören Torsti Hyyryläinen skriver i ledaren (Käänteen tekevä vuosi 2020) för tidningen Maaseutututkimus (vol 28, 2/2020) som har temat Maaseudut yhteiskuntien kestävyysmuutoksissa (Landsbygden i samhällens hållbarhetsförändringar).

Kategorier
2016 Nyhetsbrev 09/2016

Solutions for a broken world – föreläsning om hållbarhetsfrågor på Tammerfors-träff

Helhetssyn för bioregional utveckling - Daniel Hansson 29.9.2016 flyerVi lever i en tid av allt mer komplexa problem. Ökande klimatkaos, landsbygdsdöd, globalisering av marknader och datorisering bidrar till att snabbt öka vår sårbarhet för plötsliga systemkollapser. I samma takt tenderar våra “lösningar” att bli allt mer otillräckliga. Denna frustrerande realitet möter många inom strategisk verksamhet, t.ex. samhällsplanering, regional utveckling och hållbarhet.

På vissa håll finns en ökande medvetenhet om att helhetslösningar krävs för att bemöta vår tids komplexitet. Men vad är en helhetslösning, och när förlorade vi helhetsbilden? Och hur går man från systemlåsning till en verklig systemlösning?

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 14/2015

”Vi är dom vi har väntat på – och vi väntar inte längre” – ung omställare

Rapporten Omställningsrörelsens bidrag till en hållbar framtid i Örebro län”Aldrig tidigare har vårt samhälle stått inför så stora utmaningar som idag med de globala ekologiska, sociala, ekonomiska och även mänskliga kriserna. Samtidigt har vi aldrig tidigare haft så stora möjligheter att samverka över gränser för att möta hoten och förverkliga genuint hållbara samhällen, byggda på dagens vetenskapliga förståelse för världen som levande, komplexa och sammanhängande system. Omställningen till hållbarhet är samtidigt nyckeln till att vitalisera lokal utveckling. Tillsammans kan vi skapa samhällen som speglar en genuin och hållbar välfärd, där mänskliga relationer, livskvalitet och lycka står i centrum. Det innebär starka, resilienta lokalsamhällen med blomstrande ekonomi, näringsliv och service, en möjliggörande offentlig sektor, ett civilt samhälle som sjuder av liv och engagemang och en forskning som stöder lärprocesserna. ROS(Regional Omställning i Samverkan)-arbetet tillför det som saknas och behövs för att ta tillvara på allas handlingskraft för en gemensam vision som berör våra barns framtid.”

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 35/2013

Kristider eller tid för nya möjligheter? – forskarseminarium i Helsingfors om anpassning till kristendenser

Soc&kom - logo 70 årForsknings- och samarbetscentret FO-RUM vid Svenska social- och kommunalhögskolan (Soc&kom) inbjuder till ett forskningssemi-narium 8.11 på Soc&kom i Helsingfors om problem för anpassning till kristendenser, Time of Crisis or Time of New Possibilities? Empowering Local Communities in the Shadow of the Project Society. Alla europeiska samhällen ställs inför problem med att anpassa sig till kristendenser, orsakade inte bara av finanskriser inom den globala ekonomin, utan även av migration, urbanisering, klimatförändring och miljöpåverkan. Problemen uppstår i en komplicerad samverkan mellan global, nationell och lokal dynamik. En viktig sak är lokalsamhällets framtida roll och hur lokala resurser kan mobiliseras för att möta utmaningarna. De här frågorna diskuteras under seminariet, baserat på de senaste erfarenheterna från Grekland, Italien, Sverige och Finland.

Program och anmälan (senast 1.11) finns som länkar på webbplatsen sockom.helsinki.fi.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 20/2013

Anmälan till nordiska konferensen i Åre om lokalekonomin ännu nästa vecka

Konferensen Living Local EconomiesNär den globala ekonomin vacklar, är det många som vill se en åter-lokalisering. Man söker nya lösningar för att utveckla lokalsamhället i en globaliserad värld. Vad för slags exempel kan vi då se på den nordiska arenan? Vilka instrument är tillgängliga för att stöda lokala aktörers arbete i utvecklingen av den lokala ekonomin? Vilken roll kan allmänheten spela för att stöda sådana här slags initiativ? Konferensen Living Local Economies – supportive financial tools and instruments, som hålls 25-26.6 i Åre, vill hjälpa till att sprida och diskutera existerande och nya lösningar. Den är ämnad för aktörer på alla nivåer i innovationssystemet. Konferensen ordnas av Sveriges lantbruksuniversitet i samband med Nordiska ministerrådets ministermöte.

Program, anmälningsförfarande (anmälan senast 24.5) och annan info finns som länkar på webbplatsen lokalekonomerna.ning.com.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 09/2013

Nordisk konferens i Åre diskuterar lösningar för den lokala ekonomin

Konferensen Living Local EconomiesNär den globala ekonomin vacklar, är det många som vill se en åter-lokalisering. Man söker nya lösningar för att utveckla lokalsamhället i en globaliserad värld. Vad för slags exempel kan vi då se på den nordiska arenan? Vilka instrument är tillgängliga för att stöda lokala aktörers arbete i utvecklingen av den lokala ekonomin? Vilken roll kan allmänheten spela för att stöda sådana här slags initiativ? Konferensen Living Local Economies – supportive financial tools and instruments, som hålls 25-26.6 i Åre, vill hjälpa till att sprida och diskutera existerande och nya lösningar. Den är ämnad för aktörer på alla nivåer i innovationssystemet. Konferensen ordnas av Sveriges lantbruksuniversitet i samband med Nordiska ministerrådets ministermöte.

Program och anmälningsförfarande finns som länkar på webbplatsen lokalekonomerna.ning.com.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 06/2013

Pamflett vill sporra till diskussion om vår ekonomi och framtid

Tankesmedjan Lokus - logoEuropas kris har visat sig synnerligen svår att bemästra p.g.a. att den egentligen handlar om ett antal parallella – eller tvärgående – kriser. En handlar om EU, en handlar om euron, en handlar om eftersvallet från den amerikanska subprimekrisen, en handlar om en hårdhänt globalisering och en handlar om inhemskt företagande. Tankesmedjan Lokus vill med pamfletten Europas öde. EURON – omstöpt eller bortsmält sporra till diskussion om vår ekonomi och vår framtid. Pamflettens skribenter är europaparlamentariker Nils Torvalds (redaktör), VD Alexander Bargum, professor Sten Berglund, VD Stefan Törnqvist och ekon. lic. Johnny Åkerholm. Skribenterna medverkar vid lanseringen av pamfletten, vilket sker 14.2 i SFV-salen, Nylandsgatan 17 D, Helsingfors. Pamfletten kommer att finnas tillgänglig fr.o.m. 14.2 på eftermiddagen på Lokus webbplats www.lokus.fi . Pamfletten kan även kostnadsfritt beställas av Lokus.

Anmälan till lanseringen görs senast 11.2 till e-mailadressen sebastian.gripenberg@studiecentralen.fi.

Tankesmedjan Lokus grundades år 2006 och upprätthålls av Svenska folkskolans vänner.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 05/2013

Nordisk konferens på temat Living Local Economies hålls i Åre

Living Local Economies - nordisk konferensNär den globala ekonomin vacklar, är det många som vill se en återlokali-sering. Man söker nya lösningar för att utveckla lokalsamhället i en globaliserad värld. Vad för slags exempel kan vi då se på den nordiska arenan? Vilka instrument är tillgängliga för att stöda lokala aktörers arbete i utvecklingen av den lokala ekonomin? Vilken roll kan allmänheten spela för att stöda sådana här slags initiativ? Konferensen Living Local Economies – supportive financial tools and instruments, som hålls 25-26.6 i Åre, vill hjälpa till att sprida och diskutera existerande och nya lösningar. Den är ämnad för aktörer på alla nivåer i innovations-systemet. Konferensen ordnas av Sveriges lantbruksuniversitet i samband med Nordiska ministerrådets ministermöte.

Program och anmälningsförfarande finns som länkar (under fliken Living Local Economies) på webbplatsen lokalekonomerna.ning.com.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 03/2013

Kriser tema i senaste numret av katalanska byarörelsens tidning Proeurope1

Tidningen Proeurope1Inom den katalanska byarörelsen finns ett par entusiaster som ger ut en tidning, Proeurope1, som handlar om uthållig utveckling och landsbygdsutveckling på europeisk nivå. I senaste numret, med temat kriser, medverkar bl.a. verksamhetsledaren för Riksorganisationen Hela Sverige ska leva (HSSL) Staffan Bond och specialsakkunnig på Svensk Byaservice Peter Backa. Deras artikel har rubriken A voice for the rural people in Europe.

Uppgifterna är från HSSL:s hemsida och finns här. Tidningen (nr 10, december 2012-april 2013) kan läsas här.