Kategorier
2018 Nyhetsbrev 01/2018

Dubbelt kommunmedlemskap är multilokalitet – allt vanligare att dela sin tid mellan olika orter

Bildkälla: Wikimedia

Inom projektet Framtidens kommun har det gjorts en utredning om dubbelt kommunmedlemskap. Utredningsarbetsgruppen konstaterar att multilokalitet baserar sig på möjliggörande lagstiftning: i statsrådets och de olika förvaltningsområdenas strategi- och framtidsarbete, samt i beredningen av lagstiftningen ska man i fortsättningen bättre beakta olika sätt att främja multilokalitet.

”Många tillbringar sin tid på olika orter på grund av arbete, fritid och familjeband. I och med att arbetets karaktär ändras och digitaliseringen framskrider kommer det att bli allt vanligare att dela sin tid mellan olika orter.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 38/2013

Gränserna har inte försvunnit – pro gradu-avhandling om kommunidentitet i kommunsammanslagningsområden

????????????????I förvaltningsmagister Anni Kyöstis avhandling Rajat eivät kadonneet – puhetta ja tarinoita kuntaidentiteetin merkityksestä kuntaliitosalueilta (Gränserna har inte försvunnit – kommentarer och berättelser om betydelsen av kommunidentiteten i kommunsammanslagningsområden) granskas olika uttryck för kommunidentitet och olika kommunidentiteter på områden för kommunsammanslagningar. Det empiriska materialet har samlats in genom intervjuer med ett tjugotal kommunala beslutsfattare i Salo, Kouvola, Joensuu och Jyväskylä. I den aktuella undersökningen söker man svar på frågor om hurdana erfarenheter av kommunidentitet som förekommer i frivilliga kommunsammanslagningar och vilka olika former kommunidentiteten fått under sammanslagningarna, samt efter dem. Enligt avhandlingen har kommunreformen stärkt de lokala identiteterna, då dessa har varit hotade i sammanslagningsprocesserna.