Kategorier
2015 Nyhetsbrev 34/2015

Ny guide om landsbygdssäkring

Guide - Tehdään maaseutu näkyväksi! Maaseutuvaikutusten arviointi kunnan kehittämisen työkalunaFinlands Kommunförbund och Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen har utarbetat guiden Tehdään maaseutu näkyväksi! Maaseutuvaikutusten arviointi kunnan kehittämisen työkaluna. I guiden beskrivs landsbygdssäkringen, både generellt och särskilt i förändringen i kommunstrukturen. Landsbygdssäkringen är ett hjälpmedel som ger stöd vid beslutsfattandet. Den hjälper till att fastställa det som påverkar landsbygden och kan inkluderas i ärendenas beredning och beslutsfattande, såväl på lokal, regional som på nationell nivå. Det är viktigt att ta i beaktande påverkningarna, särskilt i olika förändrade lägen som i en kommunstrukturreform. Guiden ger nyttig information för kommunens utveckling, oberoende om det i framtiden blir en kommunstrukturförändring eller inte.

Mer info (på finska) med länk till den finskspråkiga guiden finns på webbplatsen maaseutupolitiikka.fi.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 31/2015

Kommuner i förändring – beaktas landsbygden?

Landsbygdssäkring - broschyrUnder Kommunmarknaden (9-10.9) ordnades en tillställning (10.9) där man diskuterade beaktandet av landsbygden i förändringsprocesser och beslutsfattande. Som redskap erbjöds landsbygdssäkring. Genom att binda landsbygdssäkringen till kommunindelningsutredningen har man fått positiva erfarenheter från pilotområden.

Finland är ett land med stor och varierande landsbygd. Kommunstrukturreformen har lett till att även många städer blivit ”landsortsbetonade”. Landsbygden med sina invånare och företag är en viktig resurs, vilket bör tas i beaktande vid planering, beredning, beslutsfattande och förverkligande av ärenden.

”Landsbygdssäkringen hjälper till att fastställa det som påverkar landsbygden. Om man inte fastställer det som påverkningar landsbygdens invånare och företag, så tar man inte heller det i beaktande. Syftet med landsbygdssäkringen är att öka de positiva verkningarna som riktas mot landsbygden och avstyra negativa”, sammanfattade överinspektör Hanna-Mari Kuhmonen på arbets- och näringsministeriet.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 28/2014

Lämna in era motioner inför Landsbygdsriksdagen!

Landsbygdsriksdagen i Pedersöre 4-5.10.2014 - bildSom vi alla vet, kommer samhället att förändras, t.o.m. radikalt, globaliseringen, social- och hälsovårdsreformen och kommunreformen har länge varit aktuella, men en reform av utbildningen och regionförvaltningen planeras också. Allt detta gör att vi måste formulera våra mål klarare än förut – och det skall vi göra på Landsbygdsriksdagen. Motionerna kommer att utredas av Svensk Byaservice på förhand, men besluten tas på Landsbygdsriksdagen efter det att de diskuterats i arbetsgrupper.

Sista inlämningsdag för motionerna är 5.9 och görs på Byaservice hemsida. Anmälan om deltagande görs (senast 12.9) på Landsbygdsriksdagen på hemsida.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 01/2014

Har regeringen lämnat verkligheten? – professor Hannu Katajamäki om storhetens ideologi

Namnet storhetens ideologiFastän regeringen har skingrat ideologin i den traditionella vänster-höger dimensionen, finns där dock en gemensam vision: regeringen vill ha ett Finland med stora städer och stora förvaltningsenheter, en strävan som jag kallar för storhetens ideologi. Naturligtvis kan man inte skriva in en sådan agenda i regeringsprogrammet, så därför är drömmen om de stora städernas och de stora förvaltningsenheternas Finland en typisk smygagenda som förnekas. Man kan identifiera storhetens ideologi i regeringens förvaltningsreformer – man strävar efter stora enheter och centralisering. Man kan se denna tendens i exempelvis arbets- och näringsförvaltning, polisförvaltning, nödcentralverket, samt i kommun- och vårdreformen.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 35/2013

Landsbygdssäkring bör tas i beaktande vid kommunfusioner

Kylätoiminta ry-namnetSuomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverksamhet i Finland rf har kommit med ett ställningstagande (25.9), där man vädjar för att landsbygdssäkring gör vid kommunfusioner. Landsbygdssäkringen behövs för att få regionalt, jämbördigt förverkligande och bevarande av landsbygdens service. Här under följer den (av Svensk Byaservice) översatta texten till svenska i sin helhet:

Byaverksamhet i Finland rf:s ställningstagande 25.9.2013

Landsbygdssäkring bör tas i beaktande vid kommunfusioner
Hur påverkar kommunreformen landsbygdens utveckling? Genom kommun- och servicestrukturreformen försöker man få till stånd en bättre tillgänglighet av service. Reformen för med sig synnerligen stora strukturella och principiella förändringar, t.ex. tillgången till närservice. Den här förändringen upplever man, förståeligt nog, som delvis ett hot bland Finlands byar. Erfarenheten har visat, att kommunsammanslagningar centraliserar servicen och att medborgarna måste företa längre resor för att sköta sina ärenden. Under sådana här omständigheter bör invånarna höras och behandlas lika.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 23/2013

Närdemokrati diskussionstema i kampanjen Byar med livskraft

Kampanjen Byar med livskraft - logoUnder första skedet av kampanjen Byar med livskraft blev resultatet att närdemokratin lyftes upp som diskussionsämne. Kampanjen, som startade under hösten 2010, utgick ifrån tanken att i service- och kommunstrukturerna behövs byarna som mindre verksamhetsenheter. Det behövs både företagsverksamhet som medborgarverksamhet för att komplettera kommunalförvaltningens serviceutbud, och kampanjen träffade mitt i prick: närdemokratin blev centralt diskussionstema under kampanjen. Byar med livskraft-kampanjen har nu gått in i ett andra skede, eller förverkligade rådplägningar landskapsvis. De centrala frågorna här är kampanjens uppnådda mål, samt bya- och Leader-aktörernas nuläge.

Uppgifterna ingår i Landsbygdspolitiska samarbetsgruppens (YTR:s) nyhetsbrev (30.5.2013), i vilket man även kan läsa om bl.a. att YTR föreslås få förlängningstid, att förutredningsprojektet för landsbygdens serviceprogram tagit steg framåt, att strategigruppen drar upp riktlinjerna för landsbygdspolitiska helhetsprogrammets beredning, att en ny geodatabaserad stad-landsbygdsklassificering offentliggörs 10.6 och att Business Arena Oy sköter om förberedelserna för genomförandet av landsbygdsakademin.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 14/2013

Oro för landsbygdsinvånarnas service i YTR:s nätkolumn

YTR - logoI YTR:s nätkolumn för april månad (1.4) skriver Antonia Husberg, projektledare för förutredningsprojektet för landsbygdens serviceprogram vid Kommunförbundet/en-heten regioner och samhällen, om den negativa trenden i servicen för landsbygdens invånare. Här under följer texten, som finns på Landsbygdspolitiska samarbetsgruppens hemsida, i sin helhet:

Ett genuint invånarorienterat välfärdssamhälle 3.0

Vardagliga iakttagelser

Gården har funnits i sekler. Huvudbyggnaden är min mans barndomshem. Trädgården som omger det gula stockhuset inbjuder med sin färgprakt till gemensamma kaffestunder sommartid.  Under sensommaren går vi till växthuset efter tomater, gurkor, paprikor och vindruvor.  Vår egen småtting älskar skördandet.  Hon älskar också ”Fafa aktor”, alltså farfars traktor.