Kategorier
2013 Nyhetsbrev 28/2013

Innovationslägren som främjar de regionala utvecklingsbehoven

landsbygd.fi - logoUnder hösten ordnar landsbygdsnätverket de fem innovationslägren som främjar de regionala utvecklingsbehoven runt om i Finland. På lägren utvecklar deltagarna strategiskt viktiga kärnområden enligt de regionala utvecklingsplanerna, samt löser utmaningar som har identifierats inom dessa områden. Man utvecklar idéer och bildar nätverk tillsammans med regionens egna och externa sakkunniga. Lägren, vilka är en viktig del av landsbygdsnätverkets verksamhet 2013 och 2014. Det första av de fem innovationslägren genomfördes i Kajana (15-17.8). Landsbygdsaktörer från Norra Österbotten och Kajanaland var samlade till ett gemensamt innovationsläger för att leta efter nya verksamhetssätt och -modeller, samt utvecklingsmetoder för landsbygden med tanke på framtida behov.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 26/2013

EU söker tillväxt, Quadruple Helix, smarta servicelösningar i små kommuner, könsrollen och den nordiska modellen – läs Botnia-Atlanticas nyhetsbrev

Botnia-Atlantica-institutets logoBotnia-Atlantica-institutet är ett transnationellt institut som bedriver forskning inom regional utveckling och främjar utvecklingen i Botnia-Atlantica-regionen. I Finland bedrivs forskningen vid Vasa universitet och Åbo Akademi, i Sverige vid Umeå universitet och i Norge vid Universitetet i Nordland. Sekretariatet och ledningen för institutet finns vid Vasa universitet. Botnia-Atlantica-institutet är en del av LUBAT (Lärande om utveckling i Botnia-Atlantica)-projektet som samordnas av Umeå universitet. Finansiering kommer från universiteten, regionerna och det gränsöverskridande EU-finansierade samarbetsprogrammet Botnia-Atlantica. Nu har Botnia-Atlantica-institutet utkommit med sitt femte nyhetsbrev av sex för åren 2011-2013. Det är för att sprida information om god praxis i regional utveckling i Österbotten, Västerbotten och Nordland som institutet ger ut nyhetsbreven.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 21/2013

Utkastet till program för utveckling av landsbygden publicerades – målet ett enklare genomförande

Barn and SiloJord- och skogsbruksministeriet arbetar som bäst med ett nytt program för utveckling av landsbygden för nästa period. Utkastet till Program för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014-2020 har nu publicerats och skall på utlåtande. Det breda programmet är ett viktigt verktyg i arbetet för jordbruksmiljön och en livskraftigare landsbygd, där målet har varit ett enklare sätt att genomföra programmet, vilket också underlättas av det utvidgade systemet för elektronisk stödansökan. Enligt det nya programmet hör ekologisk produktion inte längre till miljöersättningssystemet. Det är en separat åtgärd, medan insatserna för djurens välbefinnande utvidgas och satsningen på jordbrukarnas rådgivning växer. En ny åtgärd är även samarbete som stöder bl.a. bioekonomin och försök kring den. Programmets tio viktigaste mål är dessa:

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 20/2013

Regionerna i Europa måste specialisera sig – Österbotten har kommit en bit på vägen

Botnia-Atlantica-institutets logoEuropa har förlorat konkurrenskraft och mycket av industriverksamheten har flyttat bort, t.ex. till Kina. Jerker Johnson, utvecklingsplanerare på Österbottens förbund, menar att Europas svar på problematiken är en politik som strävar efter smart specialisering. Det handlar om att regionerna skall specialisera sig på det som de är bra på, för det räcker inte med att kunna lite av allt. Man måste bli bättre på att utnyttja växande industrier och nya innovationer för att skapa hållbar tillväxt. Konkurrenskraften skall ökas genom t.ex. bättre dialoger mellan näringsliv, universitet och den offentliga sektorn. Det finns även en annan morot – regioner måste specialisera sig för att ta del av de strukturfondspengar som EU delar ut under 2014-2020. Österbotten har varit med i det europeiska nätverket för smart specialisering, S3, sedan år 2012, och därför har en grupp med representanter för S3-nätverket samlats på ett seminarium i Vasa denna vecka.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 20/2013

Anmälan till nordiska konferensen i Åre om lokalekonomin ännu nästa vecka

Konferensen Living Local EconomiesNär den globala ekonomin vacklar, är det många som vill se en åter-lokalisering. Man söker nya lösningar för att utveckla lokalsamhället i en globaliserad värld. Vad för slags exempel kan vi då se på den nordiska arenan? Vilka instrument är tillgängliga för att stöda lokala aktörers arbete i utvecklingen av den lokala ekonomin? Vilken roll kan allmänheten spela för att stöda sådana här slags initiativ? Konferensen Living Local Economies – supportive financial tools and instruments, som hålls 25-26.6 i Åre, vill hjälpa till att sprida och diskutera existerande och nya lösningar. Den är ämnad för aktörer på alla nivåer i innovationssystemet. Konferensen ordnas av Sveriges lantbruksuniversitet i samband med Nordiska ministerrådets ministermöte.

Program, anmälningsförfarande (anmälan senast 24.5) och annan info finns som länkar på webbplatsen lokalekonomerna.ning.com.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 14/2013

Generation Y stiger fram men är man intresserad av en framtid på landsbygden?

Aktion Österbottens nyhetsbrev 1-2013Den generation som är i tur att stiga fram nu då 40-talisterna går i pension, kallas allmänt för generation Y, och vars föräldrar är 60-talister. De tror att de alltid har haft Internet och de ser helt oförstående ut då man talar om ”fallna murar” i Europa. Man kan inte imponera på dem med att säga att man besökt Kina. De är relativt högutbildade och kan utan problem skriva sin CV. Liksom alla tidigare generationer som stigit fram, har de inte heller hunnit lära sig av historien. Men de är vana att multitaska (ha flera bollar i luften på samma gång, t.ex. lyssna på musik, läsa och surfa på samma gång) och de utsätts för mängder av val hela tiden. De skall inte bara välja vilken kanal de tittar på, utan också vilken distributör eller operatör de vill ha, vilken el-leverantör, vilket försäkringsbolag, vilken slags mat de föredrar, vart och hur de vill resa – val i det oändliga som inte tidigare generation behövt bråka sina hjärnor med.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 13/2013

Innovationsläger för att utveckla och utvecklas – landsbygdsnätverket har valt årets orter

landsbygd.fi - logoPrincipen för innovationsläger, som prövades redan i fjol i landsbygdsnätverkets verksamhet, införs nu i den regionala utvecklingen för att stöda respektive regionorganisations egna strategiska tyngdpunkter. Tio intentionsansökningar om regionala innovationsläger lämnades in. I ansökan bad man de sökande fästa särskild uppmärksamhet vid tyngdpunkter som hänför sig till den regionala utvecklingsstrategin och de teman genom vilka verksamheten på innovationslägren utvecklas. De innovationsläger som skall genomföras 2013 är:

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 09/2013

Nordisk konferens i Åre diskuterar lösningar för den lokala ekonomin

Konferensen Living Local EconomiesNär den globala ekonomin vacklar, är det många som vill se en åter-lokalisering. Man söker nya lösningar för att utveckla lokalsamhället i en globaliserad värld. Vad för slags exempel kan vi då se på den nordiska arenan? Vilka instrument är tillgängliga för att stöda lokala aktörers arbete i utvecklingen av den lokala ekonomin? Vilken roll kan allmänheten spela för att stöda sådana här slags initiativ? Konferensen Living Local Economies – supportive financial tools and instruments, som hålls 25-26.6 i Åre, vill hjälpa till att sprida och diskutera existerande och nya lösningar. Den är ämnad för aktörer på alla nivåer i innovationssystemet. Konferensen ordnas av Sveriges lantbruksuniversitet i samband med Nordiska ministerrådets ministermöte.

Program och anmälningsförfarande finns som länkar på webbplatsen lokalekonomerna.ning.com.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 05/2013

Nordisk konferens på temat Living Local Economies hålls i Åre

Living Local Economies - nordisk konferensNär den globala ekonomin vacklar, är det många som vill se en återlokali-sering. Man söker nya lösningar för att utveckla lokalsamhället i en globaliserad värld. Vad för slags exempel kan vi då se på den nordiska arenan? Vilka instrument är tillgängliga för att stöda lokala aktörers arbete i utvecklingen av den lokala ekonomin? Vilken roll kan allmänheten spela för att stöda sådana här slags initiativ? Konferensen Living Local Economies – supportive financial tools and instruments, som hålls 25-26.6 i Åre, vill hjälpa till att sprida och diskutera existerande och nya lösningar. Den är ämnad för aktörer på alla nivåer i innovations-systemet. Konferensen ordnas av Sveriges lantbruksuniversitet i samband med Nordiska ministerrådets ministermöte.

Program och anmälningsförfarande finns som länkar (under fliken Living Local Economies) på webbplatsen lokalekonomerna.ning.com.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 05/2013

Landsbygdsnätverkets regionala innovationsläger ett nytt sätt att arbeta med regionutveckling

landsbygd.fi - logoInnovationslägren är ett regionalt verktyg för Landsbygdsnätverket och med hjälp av lägren kan man skapa, utmana och utveckla; idéer, människor, företagsverksamhet och nätverk. Lägren utgör en väsentlig del av Landsbygds-nätverkets verksamhet åren 2013 och 2014. Innovationslägren anpassas efter behoven i en region och landsbygdsnätverksenheten stöder i lägerarrangemangen. Innovationslägret, som alltid har samma utgångspunkt – behovet att utveckla och utvecklas, är ett nytt sätt att arbeta med regionutveckling, och det betjänar regionen oberoende av vilka utvecklingsbehov man har. På lägret diskuterar ens egna sakkunniga och utomstående experter frågor som är viktiga just för er. Allt börjar med en idé och utgångspunkten är den regionala strategin för utveckling av landsbygden. Med hjälp av den väljer man ett tema och gör upp en plan om vad man vill utveckla, när, och framför allt med vem. Främja innovationer på landsbygden, utveckla den egna regionala verksamheten och skapa nya verksamhetsmodeller är exempel på lägerteman. Vilken regional aktör som helst kan ansöka om att få ordna ett läger i sin region.

Mer info och ansökningsförfarande (genomförs i två faser: 1 ansökningsrundan slutar 22.2 – lägren 2013, 2 ansökningsrundan slutar 14.10 – lägren 2014) finns på webbplatsen landsbygd.fi.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 02/2013

Samspel mellan stad och landsbygd ger ett långsiktigt och uthålligt samhälle

Sheds in Hay FieldPå förhållandevis kort tid har landsbygden allt mer förlorat sin status i takt med och till förmån för växande städer. Men genom denna process har landsbygden också tvingats till anpassning, nytänk och omvandling. Den moderna landsbygden utvecklas dels i symbios med staden, men även på egen hand, som innovations- och samverkansmiljö. För vid hållbar regional utveckling måste även utvecklingen av den moderna landsbygden främjas, och landsbygden utvecklas i allt större utsträckning från att vara en perifer arena till att bli s.k. intersektioner – det vill säga knytpunkter för utbyte av idéer och samverkan mellan invånare, förenings- och näringsliv. Ett tecken på detta är den ökande mängden tvärsektoriella samarbeten som i allt större utsträckning sker runtom på Sveriges landsbygd, där tätt sammansvetsade och välfungerande lokalsamhällen bidrar till en gemensam problemformulering och där innovationer uppstår till följd av en utmaningsdriven process. Ett sådant exempel är i Röstånga i Skåne, där invånare och föreningsliv tillsammans startade ett aktiebolag, Röstånga Utveckling AB (RUAB), som i ett första projekt mobiliserar Röstångas befolkning och erbjuder alla att bli aktieägare i syfte att bevara och utveckla restaurangen och mötesplatsen Stationen. RUAB kommer att drivas som ett kommersiellt bolag med de risker och möjligheter som en marknadsekonomi erbjuder. I vissa fall kan andra värden prioriteras än att maximera vinsten.