Kategorier
2013 Nyhetsbrev 33/2013

Innovationsläger, Leader- och helhetsprogram på agendan då landsbygdsaktörer samlades till ”Tammerfors-träff”

Ordet Tammerfors-träff 1De tvåspråkiga LAG:en och regionala byaföreningarna samlades till traditionell ”Tammerfors-träff” 24.9 för att diskutera Leader-programmen, byaverksamheten, ett innovationsläger för Svenskfinland, samt det landsbygdspolitiska helhets-programmet. Leader-programmen är inskickade och representanter för Leader-grupperna berättade om sina respektive programs konkreta prioriteringar. Man gav också sin syn på, bl.a. vilka frågor som man kan samarbeta finlandssvenskt kring, hur byarna kan utnyttja Leader i den kommande perioden och hur det går för Leader i stan. Nätverksombudsman Hans Bergström redogjorde för innovationslägren, och då särskilt förutsättningarna för ett finlandssvenskt sådant.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 31/2013

Projektträffar för närmat och turism

Kylätoiminta ry-namnetPå projektträffarna för närmat och turism kan man ta del av redan utfört utvecklingsarbete. Vidare förmedlas resultat och aktörer inom mat- och turismbranschen möts och nätverkar. Under träffarna får man ta del av resultat från programperioden 2007-2013, info om regeringens program för eko- och närmat, kommande programperioden 2014-2020, samt det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet 2014-2020. Även programmens koppling till varandra tas upp. Träffarna hålls i Tammerfors 1.10, i Lahtis 2.10, i Siilinjärvi 24.10 och i Kuusamo 30.10.

Uppgifterna är från Byaverksamhet i Finland rf:s senaste nyhetsbrev (augusti 2013), i vilket man även bl.a. kan läsa om att man kan söka reparationsbidrag för föreningslokaler, att utvecklingspengar för landsbygden finns att sökas, samt olika evenemang.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 30/2013

YTR:s verksamhet stadd i utveckling

YTR-logoStatsrådet beviljade i juli en fortsätt-ningsperiod för Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (YTR) till slutet av år 2015. Det första mötet för YTR:s nya sammansättning hölls 3.9.  Ännu har dock inte arbets- och näringsministeriet tillsatt en ny generalsekreterare för YTR, men Heikki Aurasmaa sköter tillsvidare sysslorna. På mötet tillsatte YTR ett sekretariat med tjugotal personer. Tre vice generalsekreterare skall utses. Mötespraxis skall utvecklas och möten med stora sammansättningar minskar jämfört med tidigare. Dessutom förbereds ärenden tematiskt. Verksamhetens koppling till lokalnivå och internationell nivå är viktig. Även för det politiska inflytandet och samarbetet med forskningsfältet söks nya former. Samarbetet med landsbygdsnätverket stärks. Diskussionen om metoderna gås igenom i samband med helhetsprogrammets beredning. Målet är att öka inflytandet och effektivt genomföra helhetsprogrammet.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 13/2013

Svenska temagruppen gör kommunrunda i Svenskfinland

ny logo svet LITEN svenskaSvenska temagruppen i samarbete med Leader-grupperna och lantbruksprodu-centerna (SLC) kommer att besöka alla finlandssvenska kommuner som är intresserade av landsbygdspolitik. Framförallt kommer aktuella programfrågor att diskuteras. Det nya landsbygdspolitiska helhetsprogrammet skrivs som bäst och kommunerna åsikt är viktig. Dessutom är Leader-programmen för nästa period på slutrakan. Landsbygdssäkring, d.v.s. hur man beaktar landsbygdens särfrågor, kommer också att diskuteras med kommunledningen. I samband med utredningarna inför eventuella kommunsammanslagningar är landsbygdssäkringen ett viktigt redskap. Närmat, d.v.s. hur kommunen bättre kunde göra upphandlingar av sina egna producenter, kommer också upp till diskussion. Kommunrundan inleds i Kimito, Åboland 9.4 (och fylls på efter hand).

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 12/2013

Det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet på gång – åsikter från nätverket efterlyses

YTR - logoEn strategigrupp, med uppgift att forumlera de stora linjerna, och en koordineringsgrupp, som skall föra samman strategierna med de åtgärdsförslag som kommer in från det heterogena och omfattande landsbygdspolitiska nätverket, sitter som bäst och funderar över hur landsbygden skall utvecklas fram till 2020. Både det långa tidsperspektivet och de många olika delarna av det nätverk som skall vara med och formulera programmet, gör uppgiften utmanande. En speciell utmaning utgör förnyandet av strukturen av den Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen. Det har bl.a. efterlysts större fokusering och bättre kontakter till de politiska beslutsfattarna. Men nu är det nätverket som skall komma med innehållet, d.v.s. byaföreningar, Leader-grupper, landsbygdstemagrupper, kommuner, förbund m.fl. bör föra fram sina åsikter, t.ex. till Svenska temagruppen (peter.backa/at/studiecentralen.fi).

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 10/2013

Diskussion om den platsbaserade politikens logik på projekt- och nätverksträffen i Lahtis

Place-based PolicyLandsbygdens projekt- och nätverksseminarium arrangeras 18-19.4 i lärocentret Fellmannia i Lahtis. Träffen samlar aktörer från olika håll, allt från förvaltning till förverkligare av nationella projekt, samt byaaktörer. Under dagarna får man bekanta sig med god praxis och resultat av nationell projektverksamhet, landsbygdspoli-tiska helhetsprogrammets beredande, diskutera lokal funktionalitet och landsbygdspolitikens internationella strategi. Man funderar även på hur man kunde utveckla nationella projekt, nätverksverksamhet och landsbygdspolitiska strategier för den kommande programperioden. Under första dagen (18.4) kan man på eftermiddagen kl. 15.30-17 välja mellan tre teman, där arbetsgruppen Place-based Policy (tvåspråkig) diskuterar den platsbaserade politikens logik och eventuella implementering i Finland för folk med intresse för utvecklingsstrategier.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 08/2013

Landsbygdens projekt- och nätverksträff hålls i år i Lahtis

Lärocentret FellmanniaDen 18-19 april arrangeras landsbygdens projekt- och nätverksseminarium i lärocentret Fellmannia i Lahtis. Träffen samlar aktörer från olika håll, allt från förvaltning till förverkligare av nationella projekt, samt byaaktörer. Under dagarna får man bekanta sig med god praxis och resultat av nationell projektverksamhet, landsbygdspolitiska helhetsprogrammets beredande, diskutera lokal funktionalitet och landsbygdspolitikens internationella strategi. Man funderar även på hur man kunde utveckla nationella projekt, nätverksverksamhet och landsbygdspolitiska strategier för den kommande programperioden. Tillställningen ordnas av Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (YTR), landsbygdsnätverksenheten och Tavastlands ELY-central.

Uppgifterna är från YTR:s hemsida och finns även i händelsekalendern på landsbygd.fi (program och anmälan inom kort).

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 03/2013

Varför behövs ett nytt landsbygdspolitiskt helhetsprogram? – läs YTR:s nätkolumn

YTR - logoI djungeln av olika program blir man onekligen tvungen att söka efter en motivering för att ett ytterligare program skall utarbetas. Skapar då helhetsprogrammet sådant äkta mervärde som inte redan finns? En utmaning för dem som skriver programmet, är att lyckas med konststycket att få de olika programmen att stöda varandra och att utnyttja sådant arbete som redan gjorts. Utgångspunkten och vägvisaren under arbetets gång är att olika program skall komplettera varandra. Arbets- och näringsministeriet godkände sommaren 2012 ett landsbygdspolitiskt åtgärdsprogram som innehåller målsatta linjedragningar och åtgärder som främjar dessa, och som helhetsprogrammet sammanlänkas till. När programmet skrivs utnyttjas även andra aktuella, ur landsbygdspolitisk synvinkel, viktiga strategier och program. Helhetsprogrammet skapar ramar för samarbetet och nätverksbildningen mellan olika parter, inte bara under beredningen utan även vid genomförandet. Det är ett viktigt verktyg som sammanlänkar de olika parterna och de olika nivåerna av verksamhet kring ett gemensamt tema. Programmet hjälper att skapa en helhetsbild av behoven att utveckla landsbygden och fastställer ansvariga parter för åtgärder, vilka har till uppgift är att föra saken vidare.

”Syftet med helhetsprogrammet, liksom också med andra program som styr landsbygdspolitiken, är att främja och utveckla livskraften och verksamhetsbetingelserna på landsbygdsområdena.”

Enligt de rekommendationer som lämnades i samband med den externa utvärderingen, finns det skäl att överväga hur omfattande det helhetsprogram som utarbetas borde vara i fortsättningen och om det finnas behov av prioritering.