Kategorier
2015 Nyhetsbrev 35/2015

Lokalt ledd utveckling i senaste nyhetsbrevet från svenska Landsbygdsnätverket

Svenska Landsbygdsnätverkets nyhetsbrev nr 9-2015I senaste nyhetsbrevet från svenska Landsbygdsnätverket fokuserar man på lokalt ledd utveckling. Att kunna arbeta med fyra av EU:s struktur- och investeringsfonder med hjälp av Leader-metoden erbjuder stora möjligheter. I nyhetsbrevet kan man bl.a. läsa om nya möjligheter med flerfondslösningen, om att landsbygden vinner terräng (ledaren), LUS som samlar Leader-Sverige, Subgroup som arbetar med lösningar på EU-nivå, samt om lokala utvecklingsstrategier som lyfter Sverige.

Nyhetsbrevet (nr 9/2015) finns som länk på Landsbygdsnätverkets webbplats landsbygdsnatverket.se.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 18/2015

Sveriges Leader-områden får 2 miljarder kronor

CLLD-skyltJordbruksverket i Sverige fördelar 2 miljarder kronor till sina Leader-områden för att utveckla attraktiva och konkurrenskraftiga områden som stimulerar ökad sysselsättning och nya företag. Pengarna ska användas till lokalt ledd utveckling (CLLD) genom Leader-metoden och hämtas från det nya landsbygdsprogrammet 2014-2020. Sverige är unikt inom EU genom att samordna CLLD i alla de fyra europeiska struktur- och investeringsfonderna. Chefen för Jordbruksverkets landsbygdsavdelning Niclas Purfürst säger att det runt om i landet har arbetats hårt med att ta fram nya utvecklingsstrategier. I de 48 Leader-områden som man nu ger klartecken till, ser de att det finns goda förutsättningar och tillräcklig kapacitet för att utveckla området och företagandet. I flertalet Leader-områden har man valt att arbeta med flera fonder.

Uppgifterna är från webbplatsen jordbruksverket.se. Här finns också länk till bl.a. mer info om CLLD.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 10/2014

Flerfondslösning finansierar CLLD i Sverige

CLLD-skyltDen svenska regeringen ger Jordbruksverket i uppdrag att hantera stöd för Lokalt ledd utveckling (CLLD) för samtliga fyra EU-fonder: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdens utveckling, Europeiska havs- och fiskerifonden, Europeiska socialfonden och Europeiska regionala utvecklingsfonden. Lokalt ledd utveckling går att jämföra med det som i landsbygdsprogrammets föregående period benämndes Leader. ”Lokala organisationer, oavsett om man verkar i landsbygd eller i städer, får nu bättre förutsättningar att utveckla sin hembygd. Det kan till exempel handla om nya företag, service, bredband eller besöksnäring. Verksamheter som lokalt skapar utveckling och nya jobb”, säger landets näringsminister Annie Lööf.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 06/2014

Byte på ELARD:s presidentpost – Finlands representant Petri Rinne träder tillbaka

ELARD - logoEfter en 3-årsperiod träder Finland tillbaka från ordförandeskapet för europeiska Leader-gruppernas takorganisation ELARD (European LEADER Association for Rural Development). Finlands representant Petri Rinne avlöstes av tjecken Mr. Radim Srsen, som tillträdde den 27 januari i ett möte i Bryssel. Petri Rinne, verksamhetsledare för utvecklingsföreningen Joutsenten reitti ry, fortsätter att aktivt påverka i rollen som ELARD:s  vicepresident. Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverksamhet i Finland rf har finansierat och varit med under Finlands presidentperiod 2011-2013, en period under vilken ELARD uppnådde många betydelsefulla milstolpar, bl.a. växte ELARD till att bli landsbygdsutvecklingens ledande organisation i Europa. Under Rinnes ledning deltog ELARD aktivt i förhandlingarna för programperioden 2014-2020 genom att stärka Leader-arbetets ställning och stöda CLLD:s flerfondsmodell. Under Rinnes tid utvidgades även ELARD framgångsrikt till nya medlemsstater.

Uppgifterna är från ett nyhetsinlägg (från 3.2) på SYTY:s hemsida. Se även ELARD:s hemsida.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 04/2014

Varför är organisationen Aktion Österbotten unik?

Aktion Österbotten - logoAktion Österbotten rf är en organisation som bedriver landsbygdsutveckling i Österbotten och fungerat som programvärd under tre programperioder för Leader-programmet i Österbotten, och som bäst skrivs föreningens strategier för den fjärde programperioden 2014-2020. Utöver att Aktion Österbotten förvaltar Leader-programmet, förvaltar man även Kustaktionsprogrammet och fungerar som takorganisation för byaverksamheten i Österbotten, samt som samlande organ för tredje sektorn i Österbotten.

I Österbotten finns två lokala aktionsgrupper, Aktion Österbotten som har ansvar för det s.k. svenska Österbotten och Yhyres kehittämisyhdistys ry som ansvarar för Kyrolandet. Föreningarna har under nuvarande programperiod genomfört en rad gemensamma åtgärder. Under åren 2007-2013 har Aktion Österbotten finansierat närmare 350 projekt i Österbotten, men också internationella projekt och gränsöverskridande projekt mellan de tvåspråkiga regionerna i Finland.