Kategorier
2013 Nyhetsbrev 05/2013

Nordisk konferens på temat Living Local Economies hålls i Åre

Living Local Economies - nordisk konferensNär den globala ekonomin vacklar, är det många som vill se en återlokali-sering. Man söker nya lösningar för att utveckla lokalsamhället i en globaliserad värld. Vad för slags exempel kan vi då se på den nordiska arenan? Vilka instrument är tillgängliga för att stöda lokala aktörers arbete i utvecklingen av den lokala ekonomin? Vilken roll kan allmänheten spela för att stöda sådana här slags initiativ? Konferensen Living Local Economies – supportive financial tools and instruments, som hålls 25-26.6 i Åre, vill hjälpa till att sprida och diskutera existerande och nya lösningar. Den är ämnad för aktörer på alla nivåer i innovations-systemet. Konferensen ordnas av Sveriges lantbruksuniversitet i samband med Nordiska ministerrådets ministermöte.

Program och anmälningsförfarande finns som länkar (under fliken Living Local Economies) på webbplatsen lokalekonomerna.ning.com.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 05/2013

Landsbygdsnätverkets regionala innovationsläger ett nytt sätt att arbeta med regionutveckling

landsbygd.fi - logoInnovationslägren är ett regionalt verktyg för Landsbygdsnätverket och med hjälp av lägren kan man skapa, utmana och utveckla; idéer, människor, företagsverksamhet och nätverk. Lägren utgör en väsentlig del av Landsbygds-nätverkets verksamhet åren 2013 och 2014. Innovationslägren anpassas efter behoven i en region och landsbygdsnätverksenheten stöder i lägerarrangemangen. Innovationslägret, som alltid har samma utgångspunkt – behovet att utveckla och utvecklas, är ett nytt sätt att arbeta med regionutveckling, och det betjänar regionen oberoende av vilka utvecklingsbehov man har. På lägret diskuterar ens egna sakkunniga och utomstående experter frågor som är viktiga just för er. Allt börjar med en idé och utgångspunkten är den regionala strategin för utveckling av landsbygden. Med hjälp av den väljer man ett tema och gör upp en plan om vad man vill utveckla, när, och framför allt med vem. Främja innovationer på landsbygden, utveckla den egna regionala verksamheten och skapa nya verksamhetsmodeller är exempel på lägerteman. Vilken regional aktör som helst kan ansöka om att få ordna ett läger i sin region.

Mer info och ansökningsförfarande (genomförs i två faser: 1 ansökningsrundan slutar 22.2 – lägren 2013, 2 ansökningsrundan slutar 14.10 – lägren 2014) finns på webbplatsen landsbygd.fi.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 05/2013

Stifta lagar om byarnas rätt att påverka

Hindersby TeaterHindersby teater, som hade premiär 18.1 med föreställningen Fritt fram på 60-talet, engagerar så gott som hela byn. Man beskriver en tid när lokalsamhället var nästan hela världen. Under den här tiden hade byarna egen skola, butik, post och hälsovårdare, och man kunde cykla och promenera när ärenden skulle uträttas, och bussarna körde. Mycket var kanske bättre då, men världen och samhället, och lokalsamhället, har förändrats, och det finns ingen väg tillbaka till det som var. Det nya fullmäktige i Lovisa samlades 16.1, i Lappträsk hade man sitt första möte senaste vecka. En av de största frågorna under den kommande fyraårsperioden är hur kommunstrukturens förändringar kommer att påverka östnyländska kommunerna. Allt fler röster höjs för en stor östnyländsk kommun, inte så mycket i Lovisa som västerut, i Borgå och i Sibbo. I Lovisanejden finns en helt befogad rädsla att hamna i periferin i en storkommun med Borgå som centrum, en rädsla som fanns också inför Storlovisa. Många upplever att just så har det gått, för service försvinner från byarna när Lovisa måste spara och effektivera.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 05/2013

”Varför får den minst, som gör mest?” – producentorganisationernas kampanj belönades

Varför får den minst, som gör mest – producentorganisationernas kampanjCentralförbundet för lant- och skogsbruksproducenters (MTK:s) och Svenska lantbruksproducenternas centralförbunds (SLC:s) kampanj mot de låga producentpriserna i november i fjol har belönats med utmärkelsen Vuoden Markkinointiteko 2012. Här nere är SLC:s pressmeddelande (från 25.1):

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 05/2013

Aktionsgrupperna får hjälp i arbetet med sina kvalitets- och ledningssystem

landsbygd.fi - logoUnder detta år arbetas det systematiskt med kvalitet inom aktionsgruppsarbetet på hela aktionsgruppsfältet. Denna verksamhet bygger på de kvalitetspilotprojekt inom aktionsgrupps-arbetet som genomfördes åren 2011 och 2012, och utgående från de pilotprojekt som genomfördes tidigare utvidgas utvecklandet av aktionsgruppernas kvalitets- och ledningssystem, så att de omfattar hela landet. För att stöda aktionsgrupperna, utser landsbygdsnätverksenheten genom konkurrensutsättning en expert, vilken får i uppdrag att hjälpa aktionsgrupperna i arbetet med att utveckla sina kvalitets- och ledningssystem. Även NTM-centralerna medverkar i processen, och under arbetets gång genomgås aktionsgruppernas och NTM-centralernas gränsytor inom aktionsgruppsarbetet. Målet är att aktionsgrupperna efter kvalitetsarbetsprocessen har uppgjort en kvalitets- och ledningshandbok på basnivå, vilken identifierar och registrerar aktionsgruppens egen vision, identifierar och beskriver gruppens processer, definierar personalens befattningsbeskrivningar och behandlar NTM-gränssnittet. Arbetet fortgår fram till våren 2014.

Uppgifterna är från landsbygdsnätverksenhetens nyhetsbrev (25.1.2013) som inom kort kan läsas på nätverksenhetens hemsida. I nyhetsbrevet kan man också läsa om att Landsbygdsnätverket bjuder på ett stort antal evenemang i år, att det skett en kraftig tillväxt inom de internationella projekten och personalnyheter inom landsbygdsnätverksenheten.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 05/2013

Friskare nära naturen än inne i staden

Winter Snow on EvergreensSvensk forskning visar att den som också bor nära naturen, är friskare än den som bor inne i en stad. ”Vi har tittat på Skåne och där ser vi en skillnad i sjukdomar som ökar just nu, som stressrelaterad utmattning. De som bor nära naturen i mellersta Skåne mår bättre jämfört med dem som bor inne i Malmö”, säger professor vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp Patrik Grahn som medverkade på de Nationella dagarna i äventyrspedagogik i Åbo (24-25.1). Enligt Grahn finns det också en klar koppling mellan god hälsa och hur nära inpå skogen man lever, och fortsätter: ”Vi är känsligare för avstånd än vi tror. Om det är några kilometer till skogen, åker du dit på helgen, men har du skogen bak hörnet, är du där kanske varje dag. Enligt äventyrspedagogen Patrik Berghäll vid Folkhälsan i Åbo är det viktigt att även politiker nu skulle inse vikten av att alla rör sig utomhus och säger: ”Visst är det bra att vi bygger ishallar och bollhallar, men det blir betydligt billigare att göra i ordning friluftsstråk och skidspår utomhus”.

Uppgifterna (från 25.1) är från webbplatsen svenska.yle.fi.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 04/2013

Är du intresserad av att handla lokal mat? – diskussionstillfällen i Jakobstad och Vasa

Info- och diskussionstillfälle  om REKO avtalÄr du intresserad av att handla lokal mat eller kanske du själv är odlare, fiskare, köttproducent eller har någon småskalig matproduktion du vill sälja direkt till lokala konsumenter? Eko Nu! och Foodia bjuder in till info- och diskussionstillfälle om REKO avtal: direkt handel med lokal mat som baserar sig på en modell från Frankrike. Tillfället hålls 22.1 kl. 19 på After Eight i Jakobstad. Ett motsvarande tillfälle kommer även att arrangeras 29.1 i Gamla Vasa.

För anmälningsuppgifter (senast 21.1 för tillfället i Jakobstad) se webbplatsen foodia.fi som även har länk till en enkel beskrivning av REKO avtalsmodell.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 03/2013

Korpoborna håller möte om öns framtid

Fokus på Åbolands Byar - logoBehövs mera samarbete för att befrämja en positiv utveckling i Korpo (i Åbolands skärgård)? Behövs en sammanslutning som arbetar för en förbättrad informationsgång på ön, och för en förbättrad dialog mellan invånarna på Korpo och olika myndigheter? Skulle det vara bra med en förening som kan driva ärenden och projekt som gynnar alla korpobor – t.ex. i samarbete med närservicenämnden – och skapa ett ännu livskraftigare Korpo för invånare i alla åldrar? Kom med och fundera på dessa frågor. Mötet hålls på Hotell Nestor 22.1 kl. 18, och medverkar gör bl.a. ordförande Ann-Helen Saarinen från Pro Nagu och ordförande Roger Broo från Pro Houtskär, som berättar om varför respektive förening grundades och hur de arbetar idag. Medverkar gör även Nina Söderlund från Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi, som var involverad i projektet Korpo 2040.

Anmälningsuppgifter (anmälan senast 20.1) finns på webbplatsen efbyar.fi.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 03/2013

Seminariet ”Alla generationers ö” vill samla öbor från hela Finland

FÖSS- och Egentliga Finlands Byars logoDen 19-20 april arrangerar Finlands Öar rf – Suomen Saaret ry (FÖSS) i samarbete med Egentliga Finlands Byar rf ett seminarium om service för bosatta på öar utan fast förbindelse. Fokus ligger främst på barnomsorg och skolgång, samt äldrevård, och är en del av projektet Alla generationers ö som FÖSS sparkar igång under våren. Arrangörerna hoppas att seminariet kan bli en mötesplats för öbor från hela landet – framför allt under lördagens Ö-parlament kommer öborna själva att komma till tals. Vi strävar efter att så många skärgårdsområden i Finland som möjligt skulle vara representerade, för att öborna tillsammans kan fundera på vilka som är de viktigaste frågorna att arbeta vidare med under de närmaste åren.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 03/2013

Kampanjen Byar med livskraft – anmälan till österbottniska seminariet ännu denna vecka

Kampanjen Byar med livskraft - logoDet österbottniska seminariet av kampanjen Byar med livskraft går av stapeln 25-26.1, så att själva landsbygdsseminariet hålls 25.1 kl. 10-16 i Korsholms kulturhus. På kvällen ordnas en österbottnisk byamiddag kl. 19.30 på Restaurant Bernys i Replot, medan det arrangeras ett byaseminarium följande dag kl. 10-13 på Radisson Blu i Vasa. Bland talarna återfinns pro­fessor Eero Uusitalo, specialsakkunnig på Kommun­förbundet Christell Åström, kontraktsprosten i Korsholms prosteri Berndt Berg, projektledare Miia Mäntylä vid Vasa universitet, landsbygdsutveck­lare Peter Backa, Aktion Österbotten rf:s verk­samhetsledare Mathias Högbacka och projektledare Isabella Lund. Den nationella Byar med livskraft-kampanj­ens centrala mål är att genom utbildning och samarbete mellan olika aktörer öka dialogen och samarbetet mellan byarna och kommun­erna, bl.a. kring nya sätt att ordna service på glesbygden. Byar med livskraft i Österbotten arrangeras av Aktion.

Mer information, program och anmälningsuppgifter finns på Aktions hemsida i denna pdf.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 02/2013

Värdediskussion om den lilla skolans utveckling och framtid ordnas parallellt i Vasa och Umeå

Hur ser den lilla skolans utveckling och framtid ut? Reservera redan nu tid i almanackan för ByskolE-seminariet den 25 april 2013 och kom med och diskutera denna aktuella fråga. Seminariet hålls parallellt vid Pedagogiska fakulteten i Vasa och vid Umeå universitet. Seminariet riktar sig till lärare, rektorer, utbildningsdirektörer, politiker, lärarstuderande och andra intresserade. Möjligt att delta på distans!

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 02/2013

Erfarenheter från Leader-systemet i Ryssland tas upp på seminarium i S:t Michel

Ruralia-institutet-logoRuralia-institutet vid Helsingfors universitet ordnar ett slutseminarium för Ladoga Initiative-projektet 22.3 kl. 9.30-15 vid S:t Michels universitetscenter. Under seminariet presenteras de mål som förverkligats i projektet, och så utvärderar man dess resultat, samt bl.a. erfarenheter av Leader-metodens tillämpningar utanför EU. Praktiska erfarenheter och resultat från de 30 förverkligade miniprojekten inom pilotområdena, presenteras på seminariet av de lokala projektkoordinatorerna från Pitkäranta, Olonets och Lotinanpelto. Målet för Ladoga Initiative-projektet, som hör till Kaakkois-Suomi – Venäjä ENPI CBC-programmet, är att överföra de erfarenheter man har från Leader-systemet i S:t Michel-området till Olonets, Pitkäranta och Lotinanpelto för att utveckla byaverksamheten där. Projektet, som handhas av Ruralia-institutet, startade 2011 och avslutades i Ryssland i slutet av 2012, i Finland avslutas det 31.3.

Anmälningsuppgifter och program.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 01/2013

Forskningsseminarium om storstadsområdets landsbygd och förvaltning

Forsknings- och samarbetscentret FO-RUM vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet arrangerar ett forskningsseminarium om storstadsområdets landsbygd och förvaltning, Metropolitan Ruralities and Governance, i samarbete med Research Community TRANSRURBAN som en del av jubileumsprogrammet för Svenska social- och kommunalhögskolan.

sockom

Forskningsseminariet, som hålls 25-26.1 på högskolan, fokuserar på metropollandsbygd i urbaniserade regioner, på förvaltning av metropoler som expanderar och på delaktighet vid urban förvaltning.

Info, program och anmälningsuppgifter (senast 15.1) finns här.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 01/2013

Kampanjen Byar med livskraft – dags för anmälning till österbottniska seminariet

Byar med livskraftDet österbottniska seminariet av kampanjen Byar med livskraft går av stapeln 25-26.1, så att själva landsbygdsseminariet hålls 25.1 kl. 10-16 i Korsholms kulturhus. På kvällen ordnas en österbottnisk byamiddag kl. 19.30 på Restaurant Bernys i Replot, medan det arrangeras ett byaseminarium följande dag kl. 10-13 på Radisson Blu i Vasa. Bland talarna återfinns pro­fessor Eero Uusitalo, specialsakkunnig på Kommun­förbundet Christell Åström, kontraktsprosten i Korsholms prosteri Berndt Berg, projektledare Miia Mäntylä vid Vasa universitet, landsbygdsutveck­lare Peter Backa, Aktion Österbotten rf:s verk­samhetsledare Mathias Högbacka och projektledare Isabella Lund. Den nationella Byar med livskraft-kampanj­ens centrala mål är att genom utbildning och samarbete mellan olika aktörer öka dialogen och samarbetet mellan byarna och kommun­erna, bl.a. kring nya sätt att ordna service på glesbygden. Byar med livskraft i Österbotten arrangeras av Aktion.

Mer information, program och anmälning (senast 11.1, gäller även betalningar) finns på Aktions hemsida och i denna pdf.