Kategorier
2013 Nyhetsbrev 33/2013

Innovationsläger, Leader- och helhetsprogram på agendan då landsbygdsaktörer samlades till ”Tammerfors-träff”

Ordet Tammerfors-träff 1De tvåspråkiga LAG:en och regionala byaföreningarna samlades till traditionell ”Tammerfors-träff” 24.9 för att diskutera Leader-programmen, byaverksamheten, ett innovationsläger för Svenskfinland, samt det landsbygdspolitiska helhets-programmet. Leader-programmen är inskickade och representanter för Leader-grupperna berättade om sina respektive programs konkreta prioriteringar. Man gav också sin syn på, bl.a. vilka frågor som man kan samarbeta finlandssvenskt kring, hur byarna kan utnyttja Leader i den kommande perioden och hur det går för Leader i stan. Nätverksombudsman Hans Bergström redogjorde för innovationslägren, och då särskilt förutsättningarna för ett finlandssvenskt sådant.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 32/2013

EU-strukturstöden koncentreras till fyra olika NTM-centraler

SpargrisMinisterarbetsgruppen för förvaltning och regional utveckling (HALKE) beslutade den 18 september att fyra närings-, trafik- och miljöcentraler skall specialisera sig på förvaltningen av strukturfonderna under den strukturfondsperiod som inleds vid årsskiftet. Varje storregion skall ha en egen närings-, trafik- och miljöcentral som specialiserar sig på strukturfondsförvaltning: Uleåborg, S:t Michel, Jyväskylä och Lahtis. I praktiken bereds projekten fortsättningsvis i regionerna och kunderna betjänas av sin egen närings-, trafik- och miljöcentral, men storregionens strukturfondsförvaltning skall dock alltid vara underställd en enda centraliserad ledning, d.v.s. föredragandena och beslutsfattarna för projektet skall vara anställda hos den central som har specialiserat sig på strukturfondsärenden. Kundservicen på svenska tryggas under hela strukturfondsprocessen, och för att trygga de mest tvåspråkiga regionerna inrättas under Närings-, trafik- och miljöcentralen i Jyväskylä en svenskspråkig enhet, som förläggs till Närings- trafik- och miljöcentralen i Österbotten.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 29/2013

För första gången i vårt lands historia utgår man inte från lokalt anpassade lösningar som drivkraft i samhällspolitiska reformer – professor Stefan Sjöblom

Two wooden mannequins pushing puzzle pieces togetherProblemen som finns i kommunreformen, gör det angeläget att fundera på färdvägar som kunde leda framåt, där en av de viktigaste frågorna gäller lokalsamhällets framtida roll. Ännu in på 1990-talet var Finland utpräglat lokalt, och i ett längre historiskt perspektiv märker man snabbt att lokalsamhället spelat en viktig roll i alla skeden av den finländska samhällsutvecklingen. Men för första gången i vårt lands historia är det nu helt åsidosatt som drivkraft i samhällspolitiska reformer, i den meningen att man inte mera utgår från lokalt anpassade lösningar.

”Det leder till ett perspektivfel i politiken som betyder att man nervärderar den lokala variationens och de lokala drivkrafternas betydelse för att lösa samhällsproblemen. Det är av många orsaker en farlig väg.”

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 27/2013

EU:s landsbygdspolitiska kronjuvel Leader fortsättningsvis administrativt tyngrott – likadana tillämpningsproblem i olika länder visar undersökning

Rapporten Euroopan unionin LEADER-toimintatavan hallinnoinnin haasteet ja kehittämisen vaihtoehdotVasa universitets forskargrupp, ledd av doktorn i administrativa vetenskaper Olli-Pekka Viinamäki, publicerade för en kort tid sedan en undersökning där man jämför tillämpningen av Leader-programmet i sju EU-länder. Leader, som sägs vara EU:s landsbygdspolitiska kronjuvel, är avsett för lokalbaserade utvecklingsprojekt på landsbygden. I hela Finland har vi 56 Leader-grupper. I undersökningen jämförs Finland, Sverige, Holland, Irland, Österrike, Danmark och Estland, i en rapport som baserar sig på omfattande enkät-, intervju- och dokumentmaterial. Förhandshypotesen var att Leaders administrativa tillämpning varierar mellan länderna, därför att omständigheterna och de administrativa traditionerna är olika. Särskilt Finlands klumpiga praxis antogs vara vårt eget påfund som inte kommer från EU. Undersökningens resultat är överraskande, då problemen med Leaders administrativa tillämpning är mer eller mindre likadana i olika länder, en lista som toppas av kontinuerliga förändringar i regelverket, alltför noggrann och detaljerad övervakning, samt dröjsmål med betalningar.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 22/2013

Två viktiga skeenden på EU-nivå för byarörelsen och landsbygden i Sverige debatteras i artikel

BloggDet pågår nu två betydelsefulla skeenden på EU-nivå, vilka är viktiga för svenska byarörelsen och landbygden. Det ena är kommissionens förslag att samordna EU-programmen så att de passar de lokala behoven och det andra att EU:s finansiering av Sveriges landsbygdsprogram skall minska med 20 procent, vilket motsvarar 500 miljoner per år. Läs vad man tycker i debattartikeln här under:

Behåll finansieringen av lokal utveckling/Hur tänker regeringen? Mer pengar till lokal utveckling!

Just nu pågår på EU-nivå två stora processer (skeenden) som kan påverka den svenska landsbygden och Byarörelsen stort. Det ena är kommissionens förslag att samordna EU-programmen så att de passar de lokala behoven. Det är utmärkt. Det andra är att EU:s finansiering av Sveriges landsbygdsprogram skall minska med 20 procent vilket motsvarar 500 miljoner per år. Om inte Sverige kompenserar genom att öka sin medfinansiering blir det sammantaget en minskning med 7 miljarder under programperioden 2014-20. Det är dåligt.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 12/2013

Programreformer och omorganisering av lokal landsbygdsutveckling – ministeriet söker aktionsgrupper och fiskegrupper

Tree behind a farmProgrammet för utveckling av landsbygden samt havs- och fiskeriprogrammet genomgår en reform under den kommande EU-programperioden 2014-2020. I samband med dessa program skall man se över hur utvecklingsarbetet på gräsrotsnivå går att omorganisera på det lokala planet, och därför söker jord- och skogsbruks-ministeriet aktionsgrupper och fiskegrupper för fastlandet. Aktionsgrupperna, vilka är lokala utvecklingsföreningar som finansierar allmännyttiga och näringsfrämjande projekt samt beviljar företagsstöd, består av såväl privatpersoner som representanter för lokalförvaltningen och föreningar.