Kategorier
2014 Nyhetsbrev 14/2014

Förening gjorde säkerhetsplan för fyra östnyländska byar

Föreningen Fyra Byar NOAK
Bildkälla: Föreningen Fyra Byar NOAK:s hemsida

Föreningen Fyra Byar NOAK har gjort en säkerhetsplan för byarna Tavastby, Skinnarby, Andersby och Hommansby, vilket sammanlagt berör omkring 400 personer. Enligt Fyra Byar NOAK:s sekreterare Viola Malmberg är tanken att deras säkerhetsplan ska nå alla hushåll kring påskhelgen. Föreningen är den första representanten för tredje sektorn i östra Nyland som gjort en dylik plan i enlighet med statsrådets program för inre säkerhet. Avsikten med programmet är att engagera den lokala gemenskapen för att förhindra brott och störningar i vardagen. I september ordnade föreningen ett möte för byborna, i vilket omkring 40 personer deltog för att diskutera säkerhetsfrågor. Sedan skickade styrelsen ut en enkät som gav invånarna möjlighet att komma med förslag på vad som borde tas i beaktande. På önskelistan fanns bl.a. en byagårdskarl.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 12/2014

Borgå satsar på sex byar – byaföreningar viktiga för dem som hamnar utanför

Illby, Borgå
Postbacken i Illby, Borgå
Bildkälla: Wikimedia Commons

Eftersom Borgås ekonomi inte klarar av att fortsätta satsa på alla sina 86 byar, lyder förslaget att satsa på sex stycken av dem: Kullo, Hindhår, Kerko, Illby, Ebbo och pärlbandet Fagersta-Vålax-Gäddrag. Förslaget tas upp den 18 mars i stadsutvecklingsnämnden. Enligt Borgås biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz är det en stor linjedragning om vi ger möjlighet för vissa byar att växa kraftigt. Det är genom planläggning som byarna kan växa, men Borgå har också möjlighet att sälja ut egen mark i vissa byar. Borgå satsar på sex byar för att de är kompakta helheter, och i kompakta byar är det lättare att upprätthålla service. Inom en radie på fem kilometer bor 70 procent av invånarna i byzonen.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 11/2014

”Innovationsupphandling kan rädda Sveriges landsbygd”

Ordet innovationsupphandlingDen offentliga sektorn upphandlar årligen varor och tjänster motsvarande drygt 15 procent av Sveriges BNP eller för ca 600 miljarder kronor per år. Lagen om offentlig upphandling (LOU) är en mycket viktig reglering hur inköp från det offentliga ska gå till, bl.a. ska lagen förhindra inköp där inte alla kan vara med och lägga ett anbud. Inte allt för sällan ställer dock lagstiftningen till det för mindre och avlägset belägna orter. Nu pågår i Gävleborgs län med Inköp Gävleborg som huvudman ett spännande projekt, Innovationsupphandling ”X”, med syftet att skapa en plattform där innovativa upphandlingsmodeller kan utvecklas och testas såväl praktiskt som teoretiskt, innan de genomförs i ordinarie linjedrift. Ett annat mål är att skapa en arena för möten mellan olika professioner/aktörer som inte alltid träffas naturligt utanför sina yrken och branscher. För de som vill ha utveckling och möjliggöra förändring är det ett mycket spännande projekt, och för de som bor på landsbygd eller i glesbygd kan det rent av vara en överlevnadsfråga, att framöver tillåta upphandling på nya sätt.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 04/2014

Mer samarbete och självförtroende – professor Eero Uusitalo i ledaren för Landsbygd Plus

Landsbygd Plus nr 1-2014Finlands Leader-grupper finslipar nu sina strategier för programperioden 2014-2020. Då regionens Leader-grupper sedan drar i samma rep och då den regionala byaföreningen och det regionala byaombudet på många ställen är i samma gäng, så stärks landsbygdens röst. Leader-föreningarna genomför inte bara små projekt, utan de är en väsentlig del av sitt områdes verksamhetsstrategi och praxis. Byar med livskraft-processen visade att det finns en ofullständig dialog mellan det offentliga och privata. För att genomföra allt fler ärenden, förutsätts parallellt och jämbördigt samarbete mellan den offentliga och privata aktören. Men de här arbetsformerna är ändå inte tillräckliga. Kommuner och medborgaraktörer arbetar nämligen var för sig, fastän de flesta mål, och till och med konkreta saker är gemensamma. Till detta behövs äkta närdemokrati, som skulle garantera aktivitetsdemokrati (kopplar man ihop den representativa och direkta demokratin, får man ”aktivitetsdemokrati”) i stället för ett bräckligt ”hörande”. Bland annat det här skriver professor Eero Uusitalo i ledaren för Landsbygd Plus. Övrigt som tas upp i tidningens finskspråkiga artiklar är bl.a. följande:

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 04/2014

”Närdemokratin är som en hemlös katt – vi kelar med den men ingen vågar ta hand om den”

Ordet närdemokratiEnligt lagen har var och en finländare rätt att vara med och påverka samhällsutvecklingen. Men faktum är att valdeltagandet avtar, misstroendet gentemot det kommunala beslutsfattandet tilltar och finländarna i gemen fjärmar sig från beslutsfattandet. Trots detta görs ingenting för att förstärka närdemokratin, eller demokratin överhuvudtaget. Numera ålägger kommunallagen stads- och kommunalfullmäktige att se till att invånarna kan delta i skötseln av kommunen. Det blir dock ingenting av detta förrän invånarna får veta att det är önskvärt att de lägger sig i; att de kan och ska ta egna initiativ, att de förväntas ta ansvar för sig själva och sin omgivning. Området – byn eller stadsdelen – som bildar ram för närdemokratin ska ha sin givna plats i den kommunala förvaltningsapparaten.

”Verklig närdemokrati förutsätter verkligt inflytande: budgetmakt och budgetansvar. Samarbetet med tjänstemän och övriga beslutsfattare ska vara planmässigt, målmedvetet och välorganiserat. Besluten ska fattas så nära som möjligt dem de berör.”

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 45/2013

”Vi vill inte vara med om det här!” – svenska organisationer upprörda över att landsbygdsprogrammet stoppas

BloggEtt antal organisationer i Sverige har med stor oro tagit del landets regering att stoppa den del av landsbygdsprogrammet som direkt berör den ideella sektorn. De tar därför initiativ till ett landsbygdsupprop för att tydligt påvisa att de är upprörda över att landsbygdsprogrammet stoppas. Uppropet finns i sin helhet här under:

Nedanstående upprop för landsbygden och den lokala utvecklingen har skickats till statsministern och landsbygdsministern.

Fredrik Reinfeldt, Statsminister
Eskil Erlandsson, Landsbygdsminister

Stockholm 17 december 2013

Upprop för landsbygden och den lokala utvecklingen

Det är med stor oro som vi, representanter för undertecknande organisationer, tagit del av beslutet om att stoppa den del av landsbygdsprogrammet som direkt berör den ideella sektorn.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 44/2013

Byaupptäckare och -innovatör nya hederstitlar i Sundom – byn intressant som forskningsobjekt för stadsnära landsbygd

Karl-Erik Mitts och Matts Andersén
Karl-Erik Mitts och Matts Andersén
Foto: Bjarne Blomfeldt

År 1993 utnämnde Sundom bygdeföre-ning rf hederstiteln byaåldersman till Börje Backholm och hederstiteln byaskrivare till Bertel Sund. Nästa utnämning kom 2007, då utnämndes Ulla Höglund till byaforskare och Henrik Söderholm till byalots. Den tredje utnämningen skedde i höstas på bygdeföreningens höstmöte 24.11, då utnämndes Karl-Erik Mitts till byaupptäckare och Matts Andersén till byainnovatör. Till Mitts utnämning bidrog bl.a. en upptäckt av en hyddbotten på en ås intill Västersvägen där människor bott och eldat för över 2 000 år sedan, samt stenåldersplatsen på Öjberget som är ca 4 000 år gammal med de äldsta spåren av mänsklig aktivitet i Vasaområdet. Mitts har varit aktiv i bygdeföreningens styrelse i 25 år, deltagit i flera olika kommittéer och sektioner som berört hembygds- och museiverk-samhet, arkeologi, Storsandens bevarande och ”En levande skärgård”, skrivit i Sundom Historia, ansvarat för Södersunds väderkvarn och lokaliserat platser för arkeologiska utgrävningar.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 44/2013

Lappland mera landsbygdspräglat än övriga Finland

Nättidningen Jo vain! töihin LappiinLapplands yta är en fjärdedel av hela landets yta. Landskapet består av sex regionkommuner, vilka är Kemi-Torneå, Tornedalen, Fjällappland, Norra Lappland, Östra Lappland och Rovaniemi. I Lappland bor ca 182 000 människor, vilka finns i landskaps-centrumen i Rovaniemi och Kemi-Torneå, i regioncentrumen i Kemijärvi, Sodankylä, Ivalo och Kittilä, samt i tätorter och byar längs landskapets huvudvägar, älvar och åar. Landskapet Lappland är mer landsbygdspräglat än övriga Finland, och enligt den nya stad-landsbygds klassificeringen 2012, utvecklad av Finlands miljöcentral och Uleåborgs universitet, bor 56 procent av lapplänningarna på landsbygden, medan 30 procent gäller för alla finländare. I Lappland finns det ca 300 byar, av vilka 222 är registrerade byaföreningar, och av Europas enda ursprungs-befolkning samerna, bor ca 3 600 i Lappland.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 43/2013

Årets svenska kommun Arjeplog för en kontinuerlig dialog med kommuninvånarna

Karta - Arjeplog
Bildkälla: Wikimedia Commons

Svenska kommunen Arjeplog har sedan början på 2012 arbetat systematiskt med att få in ett underifrånperspektiv i kommunstyret, bl.a. har kommunen utvecklat strukturer för att kunna föra en kontinuerlig dialog med kommuninvån-arna. I kommunbygderådet samlas representanter för byarna och represen-tanter för kommunen. På glesbygdsmöten får alla bybor delta, och byaföreningarna kan själva kalla kommunens tjänstemän och folkvalda till möten. Enligt lands-bygdsutvecklare Bo Häggroth i Arjeplogs kommun blir demokratin riktigt påtaglig och de här plattformarna gör invånarna delaktiga på ett helt annat sätt. Att alla skall nås av kommunens information, är en viktig del i strategin för en levande lokal demokrati, och för att se till att alla invånare nås av information används en mängd olika kanaler: hemsida och Facebook, sms, och nyhetsbrev som delas ut med post eller elektroniskt, samt att man håller regelbundna informationsmöten.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 43/2013

Eero Uusitalo återvaldes till SYTY:s ordförande med betryggande majoritet

Kylätoiminta ry-namnetPå Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverk-samhet i Finland rf:s höstmöte 28.11 röstade medlemsorganisationerna och styrelsen med klar majoritet för återval av ordförande Eero Uusitalo för en ny tvåårsperiod. Uusitalo är en svuren lokal utvecklare i redan flera årtionden. I sitt arbete betonar han närdemokratins betydelse, spridning av Leader-arbetet till hela landet, samt att han står bakom det lokala utvecklingsprogrammet. Ordförandepaneler hölls under hösten i samband med workshop för lokala aktörer. I panelerna deltog den valda ordföranden, samt ordförandekandidaterna Juha Kuisma och Matti Mäkelä. Inga nya kandidater föreslogs under mötet.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 39/2013

Byaverksamhetens utbildnings- och rådplägningsdagar hålls i Helsingfors

SYTY-logoSuomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverksamhet i Finland rf ordnar höstens utbildnings- och rådplägningsdagar för bya-verksamheten, Kylätoiminnan koulutus- ja neuvottelupäivät, 10-11.12 på Hotell Arthur i Helsingfors. Dagarna är ämnade för alla bya-ombud, oberoende av verksamhetsområdets storlek och lönegivare (regionala, subregionala och kommunvisa), samt för motsvarande föreningars förtroendemän och andra tjänstemän. De regionala byaföreningarna bedes före konferensdagarna, dock senast 2.12, sända en kort skriftlig översikt (1-2 sidor) till SYTY (på e-mailadressen marianne.lemettinen@kylatoiminta.fi) om den egna regionens nuläge för byaverk-samheten, vad gäller lyckanden och svårigheter, samt de närmaste framtidsutsikterna.