Kategorier
2017 Nyhetsbrev 10/2017

Food Hub ska ta REKO-modellen ett steg vidare

En ny modell för insamling, marknadsföring och distribution av närmat startar inom kort med ett pilotprojekt i östra Helsingfors. Projektet, som går under namnet Food Hub, har fått finansiering av Sitra och drivs gemensamt av Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC), Svenska Lantbrukssällskapens förbund (SLF) och Hertonäs matandelslag.

Enligt Rikard Korkman, jordbrukare och ombudsman på SLC, ska pilotskedet pågå i omkring ett och ett halvt år. Grundtanken med Food Hub är att skapa en fungerande närmatsmarknad, varav den första utdelningen kommer att ske den 4 oktober vid Hertonäs bibliotek. Avsikten är att i framtiden grunda ett gemensamt företag där både producenter och konsumenter finns med som ägare. Nu under höstens och vårens lopp kör vi pilotprojektet där vi i den första fasen siktar på att få med omkring 50 konsumenter från Hertonäsområdet.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 10/2017

Nordiskt forskningsprojekt ska undersöka framgångssagor bland glesbygdsregioner

Varför lyckas vissa glesbygdsregioner bättre än andra med att skapa tillväxt, trots klyftor i samhället. Forskare från fyra nordiska universitet har nu fått 13 miljoner kronor till ett stort nordiskt forskningsprojekt för att undersöka vissa framgångssagor. Ekonomgeografen och projektledaren Markus Grillitsch menar att vi har förvånansvärt lite systematisk kunskap om varför dessa regioner lyckas, trots att det borde vara en avgörande fråga för politiker och andra policyaktörer. Vi vill nu veta i vilken utsträckning och hur policyaktörer kan påverka regionernas framtid.

Därför ska ett tiotal forskare genom såväl kvantitativa som kvalitativa metoder studera olika regioner med exceptionellt hög eller låg tillväxt, varefter resultaten sedan ska spridas för att kunna användas som policyunderlag av regionala och kommunala politiker. Förutom Lunds universitet, som leder projektet, medverkar forskare från universiteten i Tammerfors, Stavanger och Bergen.

Mer info finns på webbplatsen statskoll.se.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 10/2017

Landsbygdsöversikten 2017 – från hundraåriga Finlands landsbygd till politik

Landsbygdsöversikten 2017 fortsätter den serie landsbygdsöversikter som Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen publicerat åren 2011 och 2014. Syftet med den är att beskriva läget på landsbygden, förutspå landsbygdens framtida utveckling och beskriva landsbygdspolitiken som helhet. Översikten bygger på statistiska uppgifter och forskningslitteratur. Sakområden som behandlas i översikten är:

  • Det hundraåriga Finlands landsbygd
  • Boende och befolkning
  • Tjänster och en fungerande vardag
  • Frivilligverksamhet och delaktighet
  • Arbete, kompetens och näringar
  • Landsbygdspolitik

Översikten är avsedd att användas av alla som är intresserade av landsbygden och landsbygdens utveckling som bas för beslutsfattande och utvecklingsarbete. Landsbygdsöversikten 2017, som har tagits fram av Landsbygdspolitiska rådet, offentliggjordes 2.9 under Landsbygdsparlamentet i Leppävirta.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 10/2017

Guld till Risto Matti Niemi

Risto Matti Niemi
Källa: http://www.kylatoiminta.fi

Under Landsbygdsparlamentets galakväll 2.9.2017 fick Byaverksamhet i Finland rf:s generalsekreterare Risto Matti Niemi förtjänsttecknet i guld som erkänsla för det arbete han gjort för byaverksamheten och landsbygdspolitiken. Som långvarig arbetskamrat sade Tuomas Perheentupa bl.a. att Risto Matti under nästan hela sin yrkeskarriär starkt har präglat landsbygdspolitiken, och som driftig aktör sett den finländska landsbygdspolitikens olika skeden, ända från första början till denna dag.

Risto Mattis yrkeskarriär kan indelas i två betydande delar:

  • tjänsteman på JSM och landsbygdspolitiska samarbetsgruppen, samt
  • generalsekreterare för Byaverksamhet i Finland rf, åren 1999-2000 och på nytt från sommaren 2006 och framåt, sammanlagt drygt 13 år.

Som generalsekreterare har Risto Matti på ett sunt sätt haft bondförnuft, sporrat och varit för sina arbetskamrater en pålitlig chef, som har kommit ihåg att tacka för ett gott arbete. Som dragare av arbetsteamet har han strävat efter att omhulda ett gott arbetssätt, men även vid sidan av detta gett ansvar att arbeta fritt. Under tiden som generalsekreterare har byaverksamhetens samhälleliga betydelse ökat betydligt.

Läs mer (på finska) på webbplatsen kylatoiminta.fi.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 10/2017

”Landsbygden töms inte fastän befolkningen minskar” – MTK:s verksamhetsledare Antti Sahi under Landsbygdsparlamentet

Meningar, kommentarer och åsikter – vad blev sagt på Landsbygdsparlamentet i Leppävirta som ordnades 1-3.9.2017? Här följer några citat, lösryckta ur sitt sammanhang.

”Flexibel, kvalitativ service möjliggör välfärden och boendet överallt i Finland.”
”Enbart sympati och vackra tal utvecklar inte landsbygden.”
Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä

”Vi kommer inte att nå den ultimata sanningen, ehuru det är landsbygden eller staden som är viktigare.”
”Om tio år kommer man att i stort sett att diskutera de här samma ärendena.”
Forskningsdirektör Torsti Hyyryläinen

”I Finland finns rum för blomstrande städer och livskraftig landsbygd”.
”Det lönar sig att fundera på hur man kan uppmuntra det egna lokala samhället för att uppnå ett allt bättre resultat.”
Tytti Määttä

Mer citat finns (på finska) på Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverksamhet i Finland rf:s webbplats.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 10/2017

Svenskt KaffeSnack under Landsbygdsparlamentet

Thomas Snellman var även efterfrågad under Landsbygdsparlamentet.
Foto: Ann-Sofi Backgren

I samband med Landsbygdsparlamentet den 1-3 september 2017 i Leppävirta, Norra Savolax hölls under den andra dagen ett svenskspråkigt drop-in temakafé med aktörer och inspiratörer från Svenskfinland. Ämnena som togs upp var integration och företagsamhet, samhälleligt företagande, samt REKO.

Nyfiken på integration och företagsamhet

Närpes stad står som ett gott exempel på en lyckad integration av arbetskraftinvandring. Sedan 1980-talet har man arbetat framgångsrikt med att integrera invandringen av arbetskraft, vilken till största delen utgörs av vietnameser och bosnier. Enligt stadsdirektören Hans-Erik Lindqvist är hela samhället med i integreringen, allt från dagis till skolor och företag. Flexibiliteten är a och o.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 10/2017

Årets by – fantastiska Eskola

Årets by Eskola
Källa: https://www.kylatoiminta.fi/

I Mellersta Österbotten ligger byn Eskola (närmaste kommuncentra är Kannus, Toholampi och Sievi) som är känd för att vara en modern och driftig by. ”Byn tar alltid öppet emot nya idéer och aldrig säger man nej. Byn sköter om dess 450 invånare: Barnen tas om hand och undervisas, ungdomarna sysselsätts, äldre människor ges service och bybornas behov hörs”, berömde styrelseordföranden för Byaverksamhet i Finland rf Petri Rinne i sitt tal under galakvällen 2.9 på Landsbygdsparlamentet.

Byarna Dalsbruk och Louhioja fick hedersomnämnanden. Genom hedersomnämnandet stoltserar Dalsbruk (finns på Kimitoön, Egentliga Finland) med att vara bästa byn i Svenskfinland och bästa byn söder om linjen Vasa-Kuopio. Louhioja (Eno, Norra Karelen) är ett utmärkt exempel på en god andlig och barnrik by med aktiv verksamhet i en föränderlig värld. Övriga utnämningar under galakvällen följer här nedan:

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 10/2017

SYTY söker en projektchef

Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverksamhet i Finland rf anställer en projektchef för projektet, Toimintakyky kuntoon maaseudun miesten vertaisryhmätyöllä, i Egentliga Finland och Nyland. Det är frågan om självhjälpsgrupper för män på landsbygden med syftet att få funktionsförmågan i skick.

Mer info om tjänsten (ansökan ska vara framme senast 10.10.2017) finns (på finska) på SYTY:s webbplats kylatoiminta.fi.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 10/2017

Workshop för mikroföretagare på landsbygden

Vill du bidra med dina idéer och tankar om entreprenörskap och hjälpa till att ta fram ett spännande projekt för mikroföretag inom kreativa och kulturella näringar/gårdsbutik/natur-och kulturturism på landsbygden i Österbotten och i Västerbottens län? Är du nyfiken på att längre fram ingå i ett projekt för att hitta nya kunder, nya affärssamarbeten och nätverk för dina produkter och tjänster på andra sidan Kvarken och i Österbotten?

Då är du välkommen att delta i en workshop i Umeå den 29-30 september för att dela med dig av dina behov och utvecklingsidéer! Under en och en halv dag får du träffa företagare från Västerbotten och Österbotten, där Föreningen Norden-informationskontoret står för konferenskostnad och boende under konferensen och du står för expertkunskapen och delger oss dina erfarenheter som mikroföretagare på landsbygden! En uppföljningsworkshop ordnas i Vasa den 10-11 november.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 10/2017

Hur når man fram med informationen? – temadag om info hålls i Lovisa

Att informera är varken svårt eller dyrt. Men hur hittar man rätt kanal? Tycker du alla pratar om sociala medier, men att ditt budskap drunknar där? Experter på information ger tips på hur du får mer nytta av olika kanaler. Vår Nylandsbygd-Meidän Uusimaaseutu, Lovisa föreningar rf och Traditionscentrum Kuggom ordnar en tvåspråkig temadag om information för projektaktörer, föreningar och små landsbygdsföretagare. Tillställningen hålls 30.9 kl. 9.30-15.30 på Traditionscentrum Kuggom i Lovisa. Program och länk till anmälan finns på webbplatsen silmu.creamailer.fi.

Uppgifterna ingår bl.a. i SILMU:s Infobrev September 2017 som har dessa rubriker: Hyrrä är igen i bruk, Hallo! Lyssnar du på mig? 30.9 i Kuggom, Nu är det dags för första gången att ansöka om SILMU FYRKKA!, samt Föreslå årets nyländska by 2018. Infobrevet kommer upp SILMU:s webbplats inom kort.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 10/2017

Växjö värd för årets stora Omställningskonferens

Den 6-8 oktober är det dags för årets stora Omställningskonferens i Sverige med syftet att hitta former för Omställningen att ta ett steg till, komma vidare. FN:s nya hållbarhetsmål säger att vi ska ha ställt om hela världen till 2030, vilket är en oerhört stor omställning och vi måste fråga oss vilken folkrörelse som krävs för att uppnå de målen? Behovet av omställning för att möta globala kriser blir allt tydligare. Omställningsrörelsen erbjuder lokala lösningar på dessa globala problem, och kan Agenda 2030 då vara det sammanhang som kan förena alla samhällets hållbarhetskrafter?

För att lyckas med hållbar omställning behövs alla, för den är endast möjlig genom ett gemensamt sammanhang som förenar alla krafter som tror på och kämpar för en bättre värld. Alla stora förändringar i världen har börjat med små grupper av engagerade människor, vilka tagit ställning för en ny framtid.

Mer info, program och länk att boka finns på webbplatsen studieframjandet.se.