Kategorier
2017 Nyhetsbrev 09/2017

Samordning, målgruppsidentifiering och marknadsföring behövs för en väl fungerande kollektivtrafik på landsbygden

För att lyckas med en god mobilitet på landsbygden, krävs att ansvariga noga kartlägger målgrupperna och deras behov, samordnar färdtjänster, allmän kollektivtrafik och skolskjuts, samt marknadsför nya projekt på ett tydligt sätt. Det här visar en ny studie, Mobilitet och transportlösningar på landsbygd: en internationell litteraturstudie, från svenska VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, som sammanställt erfarenheter kring transportlösningar på landsbygden i olika länder.

Problematiken med kollektiva transporter på landsbygden förklaras i flera studier av en minskande befolkning på landsbygden och demografiska förändringar. Sällan är efterfrågan tillräckligt stor för att kollektivtrafiken ska vara lönsam, vilket hänger ihop med att bilen är det dominerande transportmedlet. Barn, äldre, personer med låga inkomster och människor med funktionshinder riskerar särskilt att få en låg mobilitet om det inte finns kollektivtrafik, ofta p.g.a. att de inte har tillgång till bil.

Läs mer på webbplatsen forskning.se.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 09/2017

Mer anslag för landsbygds- och skärgårdspolitiken

Inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde föreslås för momentet landsbygdens utveckling 2 miljoner euro i anslag. Det är drygt 700 000 euro mer än för anslaget år 2017. Största delen av ökningen riktas till Byaverksamhet i Finland rf:s statsbidrag. Finansministeriets förslag är att statsbidraget för byaverksamheten skulle vara 1,1 miljoner euro för år 2018. Skärgårdsdelegationens anslag höjs till den nivå som det har varit före år 2015.

Mer info (på finska) finns på maaseutupolitiikka.fi och kylatoiminta.fi.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 09/2017

Framgångsrik distriktspolitik håller Norges bygder levande

Typiskt västnorskt jordbrukslandskap
Bildkälla: Wikipedia

Ett kraftfullt verktyg i norsk distriktspolitik är de geografiskt differentierade arbetsgivaravgifterna, vilka medverkar till att ge alla delar av landet likvärdiga konkurrensförutsättningar. Det blir lättare att även i glesbygd bygga företag och skapa sysselsättning. Systemet, som omfattar såväl privat näringsliv som offentlig sektor, har godkänts av EU.

Ett kraftfullt redskap som man i Norge också använder, är att en del av vattenkraftens värden stannar i de kommuner och fylken där produktionen sker. Stortinget ser detta som en kompensation för de ingrepp i miljön som utbyggnaden har inneburit, vilket försämrar förutsättningarna för näringar som fiske, jord- och skogsbruk, renskötsel och turism.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 09/2017

SYTY:s Leader-informatör har inlett arbetet

Som ny Leader-informatör på Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverksamhet i Finland rf har Sofia Tuisku inlett sitt arbete från början av augusti. Tuisku är 25 år och filosofie magister, utexaminerad från Åbo universitet. Tyngdpunkterna i informatörens uppgifter ligger på Leader-information och stärkandet av Leader-varumärket. Man kan ta kontakt med Leader-informatören i ärenden som berör information och idéer om Leader.

Uppgifterna är från SYTY:s nyhetsbrev (5/2017), i vilket man även bl.a. kan läsa om: Hur ska barn- och familjetjänsterna förnyas på landsbygden?, Kungsvägens föreläsningsserie och utfärder hösten 2017, estniska landsbygdens starka tro på det egna kunnandet och framtiden, samt gränslöst nätverk – utveckling av digitalt kunnande i Kajanaland och Norra Österbotten. Nyhetsbrevet kommer inom kort upp på SYTY:s hemsida.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 09/2017

SILMU-byar efterlyser mer byar till sitt ”trygga byar”-projekt

Vet du hur du skall agera under ett långvarigt elavbrott? Vem skall du ringa om du behöver hjälp med t. ex. vindfällen? Hur kan du själv inverka på tryggheten i ditt hem och din by? Trygga och aktiva byar-projektets mål är att öka trygghetskänslan och välmågan bland invånarna i byarna på SILMU:s verksamhetsområde på ett mångsidigt sätt. Projektet genomförs i nio kommuner (Askola, Borgnäs, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mäntsälä, Mörskom, Pukkila och Sibbo). Projektet förverkligas i samarbete med byarna, kommunerna och myndigheter, samt organisationer som arbetar med trygghets- och säkerhetsfrågor (bl. a. FBK, polisen och SPEK).

Inom projektet förverkligas det bl.a. trygghetsenkäter och görs upp säkerhetsplaner tillsammans med invånarna och det arrangeras evenemang och skolningar med trygghet som tema, bl.a. under Vår trygga by-skolningen kan man öva sig på släckning och få information om beredskap och cybersäkerhet. Planer som görs upp tillsammans och de gemensamma evenemangen ger en känsla av samhörighet och inverkar positivt på trivseln, hälsan och tryggheten i byn.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 09/2017

Följ med webbinariet From Migrants to Workers!

Ta del av webbinariet From Migrants to Workers framför er egen dator den 30 augusti kl. 13-14. Det är en genomgång av studien med samma namn, som gjorts av Nordregio. Webbinariet är en del av projektet Welcoming Refugees and Migrants to Rural Areas och drivs av den europeiska Landsbygdsriksdagen 2017.

För mer info och anmälan se länkar på webbplatsen helasverige.se.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 09/2017

Landsbygdskonferensen Höga Kusten i Sollefteå närmar sig

Den 28-29 september ordnas Landsbygdskonferens Höga Kusten på Hotell Hallstaberget i Sollefteå. Här kan man ta del av skillnader, likheter och möjligheter mellan Sverige, Norge, Finland, Malin Rönnbloms diskussion om ”Landsbygdens annorlundahet” och det urbana tolkningsföreträdet, landsbygdskommitténs förslag om en sammanhållen landsbygdspolitik m.m. Det kommer att finnas många inspirerande föreläsare, bl.a. från Österbotten (Närpes), Leader Höga Kusten, Hela Sverige ska leva och Swedish Countryside Ånge. Torsdagen (28.9) innehåller även ett antal miniseminarier. Fredagen inleds kl. 8.30 och avslutas med lunch. Jacke Sjödin är konferencier, så räkna med underfundiga kommentarer och sammanfattningar på rim.

Uppgifterna är från webbadressen helasverige.se med länk till programmet.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 09/2017

Öppna finländska mästerskap i Mathantverk hålls i Raseborg

De öppna finländska mästerskapen i Mathantverk arrangeras den 4-6 oktober på Yrkeshögskolan Novia i Ekenäs, Raseborg. I tävlingen följer man i huvudsak de regler som Eldrimner, som är ett nationellt resurscenter för Mathantverk, skapat under åren. Organisationen Eldrimner, som grundades 1995 i Jämtlands län och blev nationellt resurscentrum 2005, förmedlar kunskap, ger stöd och inspiration till mathantverkare i hela Sverige och i Norden, i starten såväl som i utvecklingen av yrket.

Tävlingsklasser finns inom kategorierna mejeriprodukter, charkuteriprodukter, fiskprodukter, bageriprodukter, bär- och fruktprodukter, grönsaks- och svampprodukter, kalla krydd- och matsåser, snacks, nordiska drycker, samt innovativt mathantverk. Det hålls även en förpackningstävling.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 09/2017

Lokalekonomisk analys och mikrofonder tas upp på Lokalekonomidagar i Lysekil

Den 12-13 oktober arrangeras Lokalekonomidagarna i Lysekil. Man får veta mer om Lokalekonomisk analys, ett redskap för att få mer kunskap om hur pengaflödet ser ut i en bygd. Mikrofonden, som bland annat kan ge kreditgarantier, berättar om sin verksamhet, och så kommer representanter för Sparbanken Tanum, Utvecklingsbolaget Röstånga och Leader Bohuskust och Gränsbygd. Lokalekonomidagarna är en arena och mötesplats för kunskap och nätverkande kring hur man kan stärka lokala ekonomier i vårt västra grannland. Med goda exempel och forskning visar Lokalekonomidagarna hur hållbar, lokal utveckling kan organiseras och finansieras. Konferenserna syftar till att lösa problem genom att tillgängliggöra information och inspirera till handling.

Mer info, program och anmälan (senast 15.9) finns på webbplatsen lokalekonomi.helasverige.se.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 09/2017

Välfärd och trygghet under kompanjonskapsdagen i Helsingfors

Årets kompanjonskapsdag, Kumppanuuspäivä, ordnas 18 oktober i Kommunhuset i Helsingfors. Evenemanget samlar deltagare från medborgarorganisationer, företag, kommuner och statsförvaltningen, samt från politikens, forskningens och utvecklingens områden, för att diskutera kompanjonskap och dess möjligheter. Huvudtemat är välfärd och trygghet.

För mer info och länkar till program och anmälan (görs senast 10.10) se maaseutupolitiikka.fi.