Kategorier
2017 Nyhetsbrev 05/2017

Riksdagen inrättade nätverk för byaverksamhet

Riksdagen inrättade igår ett nätverk för byaverksamhet på initiativ av Katja Hänninen (Vf). Nätverket för byaverksamheten ger röst åt Finlands 4 200 byar genom informationsutbytet mellan riksdagen och de lokala utvecklarna, samt genom en livligare dialog. Ungefär en halv miljon människor som är med i byaverksamhet på bya-, kommun-, region-, landskaps-, riks- och EU-nivå, samt ännu mer internationellt.  För byarnas gemensammas bästa görs ca 4,5 miljoner talkotimmar per år.

Mer info finns i pressmeddelandet från Byaverksamhet i Finland rf.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 05/2017

IDNET bjuder in till Landsbygdsparlamentet 2017

Det finlandssvenska landsbygdspolitiska nätverket, IDNET – Svenskfinland som brobyggare och pilotområde, bjuder in och möjliggör för alla finlandssvenska organisationer med verksamhet på landsbygden, att visa upp sitt engagemang och sin verksamhet på det första nationella Landsbygdsparlamentet 2017. Välkommen med att förverkliga det finlandssvenska rummet Nyfiken på Svenskfinland, att visa upp er verksamhet och bygga broar till det finska.

Landsbygdsparlamentet 2017 arrangeras för första gången i Finland den 1-3 september i Leppävirta, Norra Savolax. Till evenemanget väntas tusen deltagare från hela landet. Temat är Omöjligheter blir möjligheter och under det tre dagar långa programmet erbjuds deltagarna temaexkursioner, workshopar och seminarier, debatter, mingel och nätverkande, samt mycket mer! Pricka in Landsbygdsparlamentet 2017 i kalendern redan idag. Välkommen med! #landetalar #landsbygdsparlamentet

Förfrågningar och anmälan: Ann-Sofi Backgren (SFV), ann-sofi.backgren@sfv.fi, 050-5222 642 och Antonia Husberg (JSM), antonia.husberg@mmm.fi.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 05/2017

IDNET blir nätverksprojektet Svenskfinland som brobyggare och pilotområde

Med landsbygdspolitikens projektmedel finansieras i år fem nya landsbygdspolitiska nätverksprojekt och sex nya forsknings- och utvecklingsprojekt för landsbygden. Projekten finansieras från anslaget för utveckling av landsbygden (mom. 30.10.63) och från Gårdsbrukets utvecklingsfond (Makera). För år 2017 hade reserverats sammanlagt ca 900 000 euro. Det belopp som söktes från moment 30.10.63 uppgick till ca 612 000 euro, medan det reserverade anslaget är ca 400 00 euro. Från Makera söktes ca 2 375 000 euro, där det tillgängliga beloppet är 510 000 euro. Inom utsatt tid togs det emot åtta (8) ansökningar om finansiering av nätverksprojekt och 21 ansökningar om finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt.

De landsbygdspolitiska projekten bidrar till att genomföra det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet 2014-2020, samt till att uppnå det landsbygdspolitiska rådets mål. Vid val av projekt underströks projektens lämplighet för de sökta temaområdena, effekter för hela landet, samt kommunikation och typ.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 05/2017

Hur kan glesbygden beaktas bättre? – publikation lyfter fram frågan

Beslutsfattare behöver mer exakt och uppdaterad information om förhållandena på glesbygden. Frågan om hur dessa områden kan beaktas bättre, lyfts fram i den utvecklingsstrategi för glesbygden 2017-2020 som Landsbygdspolitiska rådet godkänt. Enligt Tytti Määttä, ordförande för det landsbygdspolitiska glesbygdsnätverket och kommundirektör i Vaala, sammanställs i utvecklingsstrategin de mest centrala åtgärder som bör vidtas för att glesbygdens potential ska utnyttjas fullt ut.

Määttä menar att Finland inte har råd att bli på efterkälken i förhållande till de andra nordiska länderna när det gäller utvecklingen av glesbefolkade områden. I Norge finns redan en modell och Sverige planerar en likadan, men även Finland måste ha en riksomfattande strategisk intention för att glesbygden ska utvecklas. Vårt nätverk förespråkar varmt att det inrättas en parlamentarisk arbetsgrupp som ska utforma politiska åtgärder för bättre konkurrenskraft i området.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 05/2017

Hur mår de finlandssvenska förbunden och centralorganisationerna?

Svenska studieförbundet rf har gjort en omfattande kartläggning av sina 58 medlemsorganisationer genom en besöksrunda. I Förbundsbarometern, som publicerades 5.4, presenteras de gemensamma trender och teman som kommit upp. Svenska studieförbundets alla 58 medlemsförbund presenteras också. Det är finlandssvenska förbund och centralorganisationer som tillsammans representerar över 400 000 personmedlemmar och 1 200 andra medlemmar (föreningar, organisationer, kommuner, församlingar o.s.v.).

Förbundsbarometern finns att läsas på webbplatsen studieforbundet.fi.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 05/2017

Vårens utbildnings- och rådplägningsdagar för byaverksamheten hålls i Helsingfors

Byaverksamhet i Finland rf ordnar vårens nationella utbildnings- och rådplägningsdagar för byaverksamheten, Kylätoiminnan valtakunnalliset koulutus- ja neuvottelupäivät, 17-18.5 på Hotel Arthur i Helsingfors. I programmet ingår exempelvis grupparbeten om aktuella ämnen.

Uppgifterna är från SYTY:s senaste nyhetsbrev (2/2017), i vilket man bl.a. även kan läsa om SYTY-ordförandens hälsningar, utbildning för byaföreningsmänniskor, Dalsbruk som pilotby för integrering, invånare i Satakunta som snart är byafilmsstjärnor, evenemang vid Kungsvägen, att testa sig för hurudan byamänniska man är, europeiska Landsbygdsriksdagen, Kylät 2030 – framtidsverkstaden, samt Landsbygdsparlamentet 2017.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 05/2017

Medborgardiskussion kring frågor om Finlands framtid

Kom och slå dig ner vid kaffebordet i Folkhälsanhuset Wasa den 10 maj kl. 14-16.30 för att tillsammans med andra diskutera och skapa goda lösningar för ett välmående framtida Finland! År 2117 är Finland, liksom resten av världen, annorlunda och de beslut vi fattar idag har betydelse för hur framtiden blir. Under medborgardiskussionerna Finlands steg samlas en varierande grupp av människor för att samtala om frågor kring Finlands framtid som kommer att beröra kommande generationer. Som diskussionsmetod används World Café, en metod med fokus på öppen demokrati. Medborgardiskussionen börjar med en inledning som inspirerar till gemensamma samtal om och funderingar över framtiden. Medborgardiskussionen öppnas av Malax kommundirektör Mats Brandt.

Länk till anmälan (som görs senast 7.5) finns på webbplatsen sfv.fi. Se även övriga evenemang som: Kurs i datasäkerhet, Tid för engagemang?, Barnkultursamling, Föreningar och sociala medier, Word och Excel fortsättningskurs, samt Att använda pekplattan.