Kategorier
2017 Nyhetsbrev 14/2017

God Jul från Byaservice och IDNET

Svensk Byaservice
och IDNET
(Identitets-
baserat nätverk)
önskar en Fridfull Jul och ett
Framgångsrikt
Gott Nytt År 2018!

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 14/2017

SYTY-ordföranden blickar mot framtiden i föreningens senaste nyhetsbrev

Efter yran med Finland 100 år är blicken nu mot framtiden. Hur ser vårt land ut år 2117? Finns det mera, om den globala uppvärmningen med höjning av havsvattennivån som följd är utom vår kontroll? Eller har den geopolitiska förändringen gjort oss till den västligaste provinsen i Kina?

Organisationsaktörer stipulerade 2020-talets centralaste frågor i Ständerhuset 8.12 under statsminister Juha Sipiläs ledning. Dagens ord var disruption, en kraft som utmanar rådande verksamhetsformer och ersätter dem med nya, effektivare sätt att fungera, t.ex. drönare som flyger med färsk mat åt oss.

Förutom SYTY-ordförande Petri Rinnes hälsningar (här i förkortad form) i föreningens nyhetsbrev (9/2017) kan man även läsa om Leader-gruppernas riksomfattande julkalender, byanyheter från Mellersta Finland, förnyandet av Leadersuomi.fi-sidorna och Aseman Lapset ry:s Walkers-auto. SYTY:s hemsida finns på webbplatsen kylatoiminta.fi.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 14/2017

Rurban Planning Talks

Genom Rurban Planning Talks, som tidigare i år gick av stapeln i Mariestad, har en dialog inletts mellan akademi och planeringspraktik, för att klargöra de problem som pågående urbana och regionala omvandlingar medför. Arrangörerna vill utveckla och diskutera de samhällsutmaningar, konflikter och möjligheter som uppstår i skärningspunkten mellan landsbygd och stad med fokus på att stärka arbetet för hållbar utveckling bortom ett ensidigt urbant fokus.

Den kommunala och regionala utvecklingen fokuserar ofta på staden och dess koncentration av människor, tjänsteföretag och konsumtion,

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 14/2017

En skildring från integrationen i Dalsbruk

Kimitoön och Dalsbruk gav hem åt nödställda människor. Man har hjälpt dem till en ny start i livet, erbjudit välvilligt stöd i många former och tagit hand om dem. Jag har själv lärt mig mycket. Rädslan har bytts mot hopp. Det är tid att se framåt. Man kan inte hålla fast människor med näbbar och klor. Många far, någon lämnar kvar, någon kommer tillbaka. Så har det alltid varit. Dalsbruk och dess invånare kommer man alltid att minnas. Byn som lyckades anpassa sig. Människorna som gav det dyrbaraste – den egna tiden. Tack Dalsbruk, du lämnade ett outplånligt avtryck. Det här skriver projektkoordinatorn för projektet Koko kylä kotouttaa Marjut Haapanen i projektets sista nyhetsbrev.

Det åttonde och sista nyhetsbrevet finns att läsas (på finska) på webbplatsen kylatoiminta.fi. (Märk att projektägaren Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverksamhet i Finland rf har bytt namn till Suomen Kylät ry – Finlands Byar rf, vilket framgår av sidhuvud och -fötter.)

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 14/2017

Idéer till landsomfattande landsbygdsprojekt välkomnas

Har du en idé om hur landsbygden borde utvecklas och kan idén leda till ett projekt och resultat som kan användas i hela landet? NTM-centralen i Tavastland har påbörjat en efterlysning av idéer som hör samman med landsbygdsutveckling och som lämpar sig för landsomfattande projektfinansiering. Om idén rör digitalisering, upphandlingslagens möjligheter eller landsbygdsutveckling kan du eventuellt ha nytta av projektstöd som ingår i Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland. Under denna ansökningsomgång söker man landsomfattande projekt inom programmet som ska få finansiering under år 2018. Ansökningstiden pågår fram till 31.1.2018. Idésökningen av landsomfattande projekt gäller denna gång utvecklandet av det internationella kunnandet inom näringsverksamheten, samt utvecklandet av tillväxtbranscher och nya näringsbranscher.

Mer info finns på webbplatsen maaseutu.fi.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 14/2017

Inspirerande resor under svenska Landsbygdsriksdagen

Den 18-20 maj 2018 är det dags för svenska Landsbygdsriksdagen i Västernorrland. Hundratals intresserade av landsbygd, lokal utveckling och omställning träffas under tre dagar för att sätta dessa frågor högt upp på den politiska agendan, varav fredagen den 18 maj kommer att vigas åt inspirationsresor till de bästa exemplen på lokal utveckling som Västernorrlands län har att erbjuda. Hela 20 stycken fantastiska, lärorika, inspirerande och energigivande resor finns förberedda, och de kommer gå till lokala företag, ideella föreningar, skogar och andra vackra naturmiljöer och mysiga små fik och restauranger – ni kommer att få en riktig boost inför helgens debatter och diskussioner.

Uppgifterna är från webbplatsen helasverige.se.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 14/2017

Kollektivtrafiken och framtiden

En nödvändighet för alla, var helst man bor, är att kunna ta sig till arbetsplatsen, sjukvården och samhällelig service. Att åka kollektivt är inte bara bra för klimatet utan också en förutsättning för att människor utan körkort, eller om man inte har bil, att kunna bo på landet. Svenska Landsbygdsnätverkets podcast Landet tittar på vad som fungerar och hur man övervinner de hinder som kan uppstå med kollektivtrafiken ute på Sveriges landsbygder. Man ser även in i framtiden. Medverkande är Maja Söderberg, initiativtagare samåkningsprojekt i Tolg, Carl Wiking, samåkningsprojekt för nyanlända, Jan Runfors, landsbygdsnätverkets integrationsgrupp, samt Fredrik Pettersson, kollektivtrafiksforskare Lunds tekniska högskola.

Fyrtiosjätte avsnittet, En kollektiv resa i framtiden – om kollektivtrafik i landsbygder, finns att lyssnas på webbplatsen soundcloud.com.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 14/2017

Bredbandsinfrastruktur ger sämre betyg för gymnasieelever i Sverige

Forskning visar att bredband kan öka sysselsättning och tillväxt, men vi vet fortfarande relativt lite om effekten på utbildning, men nu visar en ny studie att ny bredbandsinfrastruktur ger sämre betyg för svenska gymnasieelever. Då det gäller landsbygdsprogrammet så ska ju bredbandsstöd underlätta för landsbygden att delta i det digitala samhället.

Vad effekten beror på är inte klarlagt. Dock visar resultat från PISA-studien att andelen elever som tillbringar många timmar online har ökat mer i områden med större bredbandsutbyggnad under senare år. Föräldrar kan ha rätt i att oroa sig för att tiden på nätet konkurrerar med skolarbetet.

Mer info finns på webbplatsen ehl.lu.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 14/2017

Landsbygdstrafiken har mer potential – projektkoordinator Heli Siirilä i Landsbygdspolitikens blogg

Det är nu liv och rörelse i trafiken och transporterna, både på nationell nivån i Finland som globalt är stora förändringsprocesser på gång. I ett nötskal är förändringsprocesserna dessa:

  • En ny lag om transportservice minskar myndighetsreglering, underlättar för nya företag att komma in på transportmarknaden, styr utnyttjandet av öppna data mot utbudet av flexibla resekedjor, inriktar på mer tjänster i förändringarna inom trafiken, samt minskar på bilägandet. Lagen träder i kraft 1.7.2018.
  • Nya bränslen kommer ut på marknaden vid sidan av bensin och diesel. Dessa är producerade biologiskt eller traditionellt, bl.a. gas, el och väte. I laboratorium utvecklas många andra bränslen.
  • Trafikens infra förnyas då nya tankningsställen planeras och byggs för nya bränslen inom kommunerna och i rikstäckande nätverk. Även självstyrda bilars intåg på marknaden utmanar väginfra. Det behövs bland annat sensorer och vägytor som är i bra skick.
Kategorier
2017 Nyhetsbrev 14/2017

Tävlingen Den smartaste byn uppmuntrar byarna att skåda in i framtiden

Bildkälla: https://enrd.ec.europa.eu/news-events/news/eu-action-smart-villages_en

Hur kan man förbättra servicen på landsbygden samtidigt som man ökar innovationsförmågan och samarbetet? Hur göra det på ett hållbart sätt och så att servicen är tillgänglig för alla? Hur får man människor i olika åldrar och med olika bakgrund att delta i verksamheten? I tävlingen Den smartaste byn uppmuntras byarna att skåda in i framtiden och utveckla servicen.

I tävlingen Den smartaste byn letas det nu efter byar som utvecklar servicen allra mest, t.ex. inom sektorerna hälso- och sjukvård, utbildning, energi, transporter och rörlighet, detaljförsäljning, hobbyverksamhet och kultur. Byar som vill och behöver öka sin livskraft, aktivitet och innovationsförmåga utmanas att delta.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 14/2017

Använd ordet landsbygder i plural obestämd form – svenskt landsbygdslexikon

Språket är fullt av ord och begrepp som utgår från den urbana normen, men ett svenskt landsbygdslexikon ger tips på andra ord och begrepp att använda istället, som t.ex. städer kontra landsbygden. Av Sveriges yta består 98 procent av landsbygder med olika förutsättningar, utseenden och karaktär, så när land och stad jämförs, är det problematiskt att använda olika form på orden, till exempel i den här meningen från SCB: ”… urbaniseringen kan också beskriva hur befolkningens storlek i städerna och på landsbygden förhåller sig till varandra”. Städerna skrivs i plural bestämd form, medan landsbygden skrivs i singular, en åtskillnad som signalerar att landsbygden är på ett sätt, medan städer kan vara på flera sätt.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 14/2017

Senaste nyhetsbrevet från SILMU

Utvecklingsföreningen SILMU rf har utkommit med ett nytt nyhetsbrev som tar upp följande ämnen: SILMU rf:s styrelse år 2018, Projektfinansiering år 2018, SILMU rf:s Temaprojekt 2, Seminarium om cirkulär ekonomi i Borgå, Öppna Byar 2018, FYRKKA till ungdomar och Den smartaste byn 2020, var finns den? (Se inlägget om Tävlingen Den smartaste byn uppmuntrar byarna att skåda in i framtiden, red. anm.)

SILMU rf:s Infobrev December 2017 finns att läsas på webbplatsen silmu.creamailer.fi.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 14/2017

Öppna finländska mästerskap i Mathantverk hålls i Ekenäs

De öppna finländska mästerskapen i Mathantverk arrangeras den 21-23 mars 2018 i Ekenäs. Tävlingen är öppen för mathantverksprodukter från Finland, samt från nordiska och baltiska länder.

Tävlingsklasser finns inom kategorierna mejeriprodukter, charkuteriprodukter, fiskprodukter, bageriprodukter, bär- och fruktprodukter, grönsaks- och svampprodukter, kalla krydd- och matsåser, snacks, nordiska drycker, samt innovativt mathantverk.

För mer information om tävlingen och anmälan (görs senast 18.2), se webbplatsen novia.fi.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 13/2017

Mikroföretagssamverkan på landsbygden i Kvarkenregionen

Malakta är ett gammalt mejeri som förvandlats till kulturverkstad för konstnärer.
Foto: Kenneth Sundman

Verksamhetsledare Annika Nordenstam på Föreningen Norden-Nordiskt informationskontor i Umeå tycker att vi har mycket att lära av varandra och att vinna genom samarbete på båda sidor om Kvarken. Under hösten 2017 genomför föreningen en förstudie om gränslöst innovativt företagande på landsbygden i Västerbottens län och i Österbotten med IDNET/SFV som samarbetspart. Syftet är att förstudien ska resultera i en projektansökan till Interreg Botnia-Atlantica programmet våren 2018. Målet med projektet är att öka konkurrenskraften och kapaciteten till gränsöverskridande affärssamarbeten hos mikroföretagare på landsbygden i Kvarken. Tänkbara fokusområden är gårdsbutiker, kreativa och kulturella näringar, samt kultur- och naturturism.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 13/2017

En resa till landsbygden med Po Tidholm

Bildkälla: Wikimedia Commons

I den populärvetenskapliga podcasten Allt du velat veta tar oss författaren och journalisten Po Tidholm oss med på en resa till landsbygden. Det pratas om naturtillgångar, service, skattesystem, turism, nedlagda postkontor och mycket mer.

Avsnittet Om landsbygden med Po Tidholm finns att lyssnas på webbplatsen acast.com.

 

Allt du velat veta

Din populärvetenskapliga podcast. Den snabbaste och roligaste vägen till kunskap och allmänbildning. Ett ämne, en expert, en knapp timme.