Kategorier
2015 Nyhetsbrev 23/2015

Viktigt meddelande från YTR till den nya regeringen

Den offentliga makten har ansvar för att förverkliga grundrättigheterna, oberoende av boningsort. Det behövs ett samhällspolitiskt kompanjonskap. För att utveckla kompanjonskapet behövs alla: stat, kommuner, företag, tredje sektorn och medborgare.

Landsbygdsförbindelse - ett viktigt poltiskt meddelande

  • Den offentliga makten har ansvar för att de medborgarliga fri- och rättigheterna förverkligas jämlikt.
  • För att trygga välfärden och servicen behövs samspel mellan det offentliga, tredje sektorn och företagen.
  • Utvecklingen av kompanjonskapet hör till staten, kommunerna, privata sektorn som organisationerna.

De här tre cirklarna med samma text i punktlistan innehåller det politiska meddelandet som Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (YTR) godkände 21.5.2015.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 23/2015

Regeringsprogrammet innehåller såväl möjligheter som utmaningar – YTR:s generalsekreterare Christell Åström

Alexander Stubb
Blivande statsminister Alexander Stubb under regeringsförhandlingarna den 26 maj.
Foto: Sakari Piippo, Statsrådets kansli

Sett med landsbygdsglasögon finns i regeringsprogrammet såväl möjligheter som utmaningar. En kundorienterad service är ett spetsprogram i regeringsprogrammet. De linjedragningar som Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (YTR) gjorde upp i maj om kompanjonskap i samhällspolitiken och förslag för nationella projekt svarar direkt mot det här behovet. YTR vill vara med och ta fram lösningar för att befrämja kompanjonskapet mellan den offentliga, privata och tredje sektorn.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 23/2015

Svenska landsbygdsprogrammet godkänt av EU – drygt 36 miljarder kronor

Sveriges landsbygdsprogram 2014-2020 (1)EU-kommissionen har 26.5 godkänt det svenska landsbygdsprogrammet för perioden 2014-2020 med en total budget på 36,1 miljarder kronor. Pengarna i landsbygdsprogrammet ska bl.a. förbättra konkurrenskraften inom det svenska jordbruket. Av landsbygdsprogrammets 36 miljarder kronor går drygt 62 procent till miljö- och klimatåtgärder, 20 procent till jobb, utveckling och bredband på landsbygden, samt 8 procent till konkurrenskraftig jordbruks- trädgårds-, skogs- och rennäring.

Mer info finns på webbplatsen landsbygdsnatverket.fi.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 23/2015

Färskt nyhetsbrev från HSSL

HSSLs nyhetsbrev 2-2015I Riksorganisationen Hela Sverige ska levas (HSSL:s) andra nyhetsbrev för i år skriver HSSL:s ordförandena Staffan Nilsson och Åse Classon i ledaren om att man utmanar sina politiker. ”Vi befinner oss ganska exakt mitt emellan två landsbygdsriksdagar (nästa hålls den 27-29 maj 2016 på Gotland) – de evenemang som formulerar vår politik, visar oss hur vindarna blåser på landsbygden och som ger oss energi och inspiration.” Vidare tar man bl.a. upp organisationens jämställdhetssatsning #jämställtmöte, tre utredningar som angår byarörelsen, turism i Sverige, HSSL:s styrelse 2015, det nybildade byanätsforumet, veckans grupp Bissjön, samt mycket annat.

Nyhetsbrevet (2/2015) finns att läsas på HSSL:s hemsida.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 23/2015

Låt din röst bli hörd i den europeiska Landsbygdsriksdagen!

Europeiska landsbygsriksdagen 11.13.2013 - bildKim Smedslund och Peter Backa uppmanar oss i ett upprop att göra vår röst hörd i den europeiska Landsbygdsriksdagen. Frågorna har bl.a. diskuterats på Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverksamhet i Finland rf:s årsmöte 29.4. SYTY utreder även möjligheterna att sända en representant till Österrike bland alla svaranden. Här under följer texten (korrigerad) och längst ner länkar till svarsblanketten och deltagarlistan, vilka sänds in senast 15.6:

Bästa landsbygdsutvecklare!

Nu är det dags att göra vår röst hörd i den europeiska Landsbygdsriksdagen! Den går av stapeln 4-6 november i Österrike. Nästan alla europeiska länder är representerade, man utvecklar idéer, presenterar sina goda exempel, sina behov och allt sammanfattas till en rapport.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 23/2015

”Vi kan inte tuta och köra som vanligt – vi behöver ett mindre energiberoende samhälle”

Bok - Omställningens tidOmställning eller konflikt är vad vi har att välja på enligt den svenske forskaren och författaren Björn Forsberg, som 23.5 föreläste under hållbarhetsseminariet Bortom hybris på After Eight i Jakobstad. Forsberg anser att samhället står inför enorma förändringar som har med miljö- och klimathot att göra. Vi står inför brist på många viktiga naturresurser, inte minst fossil energi, vilket i förlängningen kommer att leda till stora samhällsförändringar. Hela vårt tillväxtsamhälle bygger på att vi har rik tillgång till billig olja, för utan det blir det inte heller någon tillväxt. Resursknappheten riskerar att leda till stridigheter, och att förnybar energi skulle förmå bära upp vår livsstil, ser Forsberg som rent önsketänkande. I dag diskuterar vi som om vi kan växla ut lite olja, kol och naturgas och växla in lika mycket förnyelsebar energi och fortsätta att tuta och köra som vanligt. Den förnybara energin saknar emellertid den fossila energins ”muskler”.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 23/2015

Gemenskapen håller ihop samhället

Figurer som pilUnder ett seminarium om lokal utveckling 27.5 i Helsingfors tog man upp den lokala utvecklingens möjligheter i städerna. Intresset och behovet är uppenbara då det gäller den medborgaraktörsinriktade utvecklingen i städerna. Det centrala meddelandet var att det nu är viktigt att få fart på den medborgaraktörsinriktade lokala utvecklingen i städerna för att få i gång nya försök. ”Utvecklingen som utgår ifrån medborgarna och samhället, grundar sig på invånarnas behov och idéer”, sammanfattade Sanna Sihvola från jord- och skogsbruksministeriet och fortsatte: ”Människorna tar själva tag i saken, samt planerar och förverkligar områdets egen utvecklingsstrategi. Arbetsformen samlar och aktiverar människorna i utvecklingen av områdena.”

Mer info finns (på finska) på webbplatsen maaseutupolitiikka.fi.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 23/2015

Framtida hot möts med lokala lösningar i Korsholmsbyar

Byaföreningen Älvbyarna i Östra Korsholm - ByabladetMed tanke på kommunens ekonomi är det onödigt att vänta sig ny service, i stället skapar Byaföreningen Älvbyarna i Östra Korsholm rf – Itäisen Mustasaaren Jokikylät ry den själva. Älvbyarna är ett exempel på en fungerande aktiv och vital förening, där medborgare från byarna Anixor, Martois, Miekka, Staversby, Veikars och Voitby förenat krafterna för att gemensamt sköta intressebevakningen och jobba för att öka sammanhållningen i den egna byn och mellan byarna. Geografiskt finns inget som heter Älvbyarna, men tillsammans har invånarna i området skapat en sådan gemenskap, och för barnen i byarna är skolan den gemensamma nämnaren. Ett av de viktigaste projekten föreningen som bäst jobbar med är därför att rädda verksamheten i Veikars skola, som är den första folkskolan i gamla Korsholm och grundad 1874. Men kommunens ansträngda ekonomi gör att denna skola, likt många andra lågstadier, hotas av stängning.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 23/2015

Byar öppnar sig den 6 juni

Öppna byar 2015 - logoÖppna Byarnas dag ordnas i år för första gången som riksomfattande och för arrangemanget står Byverksamhet i Finland rf och de regionala byaföreningarna. Öppna Byarnas dag har sitt ursprung i Satakunda, där dagen firas redan för tredje gången. Eftersom dagen varit populär hos både byar och besökare, har man velat göra temadagen till en nationell händelse, och byaombudet Hanna Ruohola från SataKylät ry säger att det är viktigt att lyfta upp byarna som goda boendeorter och gemenskaper, inom vilka det finns en storartad verksamhet. Ruohola, som är nationell koordinator, har varit med ända från första början  i arrangemanget av dagarna. Syftet med dagen är att föra fram tillvaron i byarna, samt byarnas aktiva verksamhet och utbud genom ett stort jippo runt om i landet. Dagen är även ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med byarnas tomterbjudanden och service för alla de som drömmer om att flytta till landet eller som vill äga ett fritidshus där. Öppna Byar, som förekommer ända från Hangö upp till Utsjoki , bjuder på ett mångsidigt program, allt från lopptorg och kaféer till teaterföreställningar och notdragning. Byborna tar varmt emot besökare, så välkomna till byn!

Mer info finns på webbplatsen avoimetkylat.fi. Här finns även en länk till en karta med de byar som deltar och uppgifter om deras respektive evenemang, kontaktperson för orten m.m.

Österbotten saknas på kartan, men de medverkande byarna är Öja, Jeppo, Replot, Södra Vallgrund, Sundom, Rangsby och Nämpnäs (Vasabladet 28.5).