Kategorier
2015 Nyhetsbrev 19/2015

Jordbruks- och trädgårdsbranschen en viktig sysselssättare på landsbygden

Rapporten Maatalous- ja puutarha-ala. Katsaus alan työvoimaan ja kehitysnäkymiin SuomessaJordbruks- och trädgårdsbranschen är en viktig sysselsättare för landsbygden, vari branschens produktion utgör grund för den inhemska livsmedelsekonomin. Landsbygdens näringsstruktur har blivit mer serviceinriktad och på samma gång har antalet arbetsplatser inom primärproduktionen minskat. Förutom att ta hand om utvecklingen av landsbygdens nya näringar, behöver man även sköta nuvarande näringars verksamhets- och utvecklingsmöjligheter. Den nu publicerade översikten, Maatalous- ja puutarha-ala. Katsaus alan työvoimaan ja kehitysnäkymiin Suomessa, ger information om hur jordbruks- och trädgårdsbranschens arbeten indelas enligt arbetstagare (gruppvist), produktionsinriktning och område. Dessutom behandlas avbytarsystemets och utländska arbetskraftens betydelse för branschen, samt  branschens sysselsättning och utbildningens framtidsutsikter.

Uppgifterna (på finska) är från (28.4) webbplatsen maaseutupolitiikka.fi.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 19/2015

Närproducerad energi kan även gynna landsbygden

Sitkagran - kvistMed närproducerad energi avses i allmänhet förnybar energi, vilken produceras i närheten av förbrukaren eller energisparprojekt. Energiforskaren Mari Martiskainens doktorsavhandling vid Sussex universitet åren 2010-2014 jämförde den närproducerade energin i Finland och i Storbritannien. Hon studerade närmare fyra projekt för närproducerad energi, samt experternas åsikter om de politiska åtgärderna för att i högre grad stöda den närproducerade energin. Ett av forskningsobjekten i doktorsavhandlingen var Lyndhurst Community Centre inom nationalparken The New Forest i södra England. Lyndhurst Community Centre är ett allaktivitetshus som grundades 1962 i byn Lyndhurst och som genomgick en totalrenovering åren 2009-2010. I samband med renoveringen byttes allaktivitetshusets uppvärmningssystem. Det gamla ersattes med ett system som använder biomassa som bränsle och är billigare än gas.

Projektet innebar att man genom nationalparken The New Forest fick möjlighet att närmare studera lösningar med närproducerad energi i en större skala. Inom området fanns det bl.a. många markägare som inte hade vårdat sina skogar på 50-60 år. Renoveringen av allaktivitetshuset gav således en möjlighet att utveckla produktions- och distributionsnätverk för biobränsle inom hela nationalparkens område.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 19/2015

Leader Subgroup har hållit sitt första möte

LEADER Gateway
Gå till LEADER Gateway genom klick på bilden

Rural Networks’ Assembly, som har som uppgift att strategiskt stöda genomförandet av landsbygdsprogrammen, beslutade vid sitt första möte i Brussel den 26 januari 2015 att tillsätta två permanenta undergrupper. En är undergruppen om innovation, och den andra är undergruppen om Leader/CLLD (Community-Led Local Development) Sub‐group, varav den sista höll sitt första möte den 21 april i Brussel. I Sub-group medverkar totalt 96 personer, samt 6 observatörer, fördelade så att 28 personer är från en förvaltande myndighet, 28 från nationella landsbygdsnätverk, 28 från LAG och 12 från EU‐organisationer, medan de 6 observatörerna kommer från de olika direktoraten (ERDF, ESF och EMFF). Målen med dagen var att:

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 19/2015

Högklassigt landsbygdsforskningsarbete gratis på Internet

Tidskriften Maaseudun uusi aika 1-2015Tidningen Maaseudun uusi aika kan nu läsas elektroniskt på adressen www.mua-lehti.fi. I fortsättningen är det lätt att läsa och länka vidare färska forskningsuppgifter som hör till landsbygden. Artiklar, översikter, inlägg, möten och recensioner hittas på adressen. Tidningen är den enda tidskriften för finländsk landsbygdsforskning och -politik. Tidningen är nu inne på sin 23:e årgång.

Mer info (på finska) finns på webbplatsen maaseutupolitiikka.fi.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 19/2015

Ska hela Sverige leva? – TV-program debatterar

TV-programmet Ett Sverige - debattenBör hela Sverige leva, eller är det en del av utvecklingen att stora delar av landet töms på sin befolkning? Var fjärde kommun i Sverige har färre än 10 000 invånare, samtidigt som storstadsregionerna har en enorm växtvärk. Vad innebär det här för framtiden? Det blir direktsänd debatt från Umeå på onsdag (6.5) i SVT1 genom programmet Ett Sverige – debatten.

Uppgifterna är från webbplatsen svtplay.se, varifrån länk kommer att finnas till programmet.

Urbaniseringen i Sverige är snabbast i Europa, och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht hoppas att den ska bromsas upp, men betonar att det kräver utbyggd infrastruktur, bredband, fler arbetsmarknadsanpassade utbildningar på regionala högskolor och en rad andra dyra saker som han lobbar för hos regeringskollegerna.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 19/2015

Ansökan om företags- och projektstöd för landsbygden öppnas den 11 maj

Broschyr om HyrräFöretags- och projektstöd för landsbygden kan nu för första gången sökas elektroniskt. Största delen av ansökningar om stöd öppnas den 11 maj, då man kan ansöka om företagsstöd för landsbygden, en del av de allmännyttiga investerings- och utvecklingsprojekten, informationsförmedlingsprojekt, riksomfattande samordningsprojekt och projekt som genomförs av innovationsgrupper för landsbygden (EIP). Utbildningsprojekten och projekt som är förenliga med samarbetsåtgärder öppnas för ansökan i juni, då  man också kan börja ansöka om stöd för investeringar i vattentjänster och byanätverk. Under hösten fattas de första stödbesluten.

Ansökan kan göras elektroniskt i tjänsten Hyrrä (www.mavi.fi/hyrra), och för den identifiering som tjänsten kräver, behövs nätbankskoder, mobilcertifikat eller ID-kort med chip.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 19/2015

Gör er röst hörd i den europeiska Landsbygdsriksdagen!

Europeiska landsbygsriksdagen 11.13.2013 - bildKim Smedslund och Peter Backa uppmanar oss i ett upprop att göra vår röst hörd i den europeiska Landsbygdsriksdagen. Frågorna har bl.a. diskuterats på Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverksamhet i Finland rf:s årsmöte 29.4. Här under följer texten och längst ner länkar till svarsblanketten och deltagarlistan:

Bästa landsbygdsutvecklare!

Nu är det dags att göra vår röst hörd i den europeiska Landsbygdsriksdagen! Den går av stapeln 4-6 november i Österrike. Nästan alla europeiska länder är representerade, man utvecklar idéer, presenterar sina goda exempel, sina behov och allt sammanfattas till en rapport.

Vi hoppas att ni funderar och svarar kort på frågorna i blanketten. Och att ni diskuterar saken på olika tillställningar och möten. Det är viktigt att alla som är med på diskussionerna, skriver sina namn på deltagarlistan! I mitten av juni måste vi ha svaren och namnlistorna tillbaka. På SYTY:s årsmöte 29.4 kommer frågorna också att diskuteras.

Svaren och namnlistorna kan lämpligen skannas och skickas till kim.smedslund@kylatoiminta.fi eller postas till SYTY:s kansli: Suomen Kylätoiminta ry, Lupajantie 1, 25500 Perniö.

I väntan på sommar…
Kim Smedslund, Peter Backa

Word-dokument för svarsblankett
Word-dokument för deltagarlista

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 19/2015

Posten tvingas tänka utanför boxen – utvecklar sitt serviceutbud åt äldre som får hemvård

BrevHur låter det med en postutdelare som inte bara levererar maten utan dessutom värmer upp den, dukar och håller den behövande sällskap under måltiden? Posten utvecklar sitt serviceutbud och testar den här modellen i ett pilotprojekt i Alberga och Fågelberga i Esbo. Posten kör redan ut måltider åt äldre som får hemvård, men nu ska de således utveckla konceptet ytterligare. Enligt chefen på Postens paket- och logistikservice Pekka Kuronen började de fundera om de kunde göra mera i hemmen. När deras utdelare ändå åker hem till den äldre för att leverera maten, kan de på samma gång värma måltiden, duka bordet, föra ut soporna och hålla de äldre sällskap under måltiden.

Läs mer på webbplatsen svenska.yle.fi.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 19/2015

Nordisk konferens om kompetensutveckling för hållbar turism hålls på Bornholm

Konferensen Vuxnas lärande – kompetens för hållbar turism 27-28.5.2015Nordiska ministerrådet har fokus på att ha kvar och utveckla nordiska ytterområden. NVL:s (Nordiskt nätverk för vuxnas lärande) nordiska ö-nätverk med Bornholm, Gotland och Åland, har med detta fokus arbetat med tre ö-områdens erfarenheter, behov och intressen för kompetensutveckling som kan främja och bevara öarnas utveckling. Utveckling av hållbar turism utgör en gemensam potential för de tre områdena. På konferensen Vuxnas lärande – kompetens för hållbar turism på Bornholm 27-28 maj diskuterar man och utvecklar förslag till konkreta åtgärder som kan främja en nödvändig och verksam kompetensutveckling när det gäller hållbar turism.

Program och anmälan (senast 6.5) finns som länkar på webbplatsen norden.org.