Kategorier
2015 Nyhetsbrev 10/2015

Kan hälsoproduktion bli en betydande näring på landsbygden?

Rapporten Luonto lähelle ja terveydeksiPå landsbygden kan man producera också annat än livsmedel och råvaror, t.ex. hälsoproduktion som kan bli en betydande näring, åtminstone om vi tror på forskare som publicerade förslaget till ett nationellt natur- och välbefinnandeprogram i Finlandiahuset den 25 februari. Förslagets bakgrund utgörs av exakta forskningsdata, samt ett omfattande sammandrag av sambandet mellan människans hälsa och ekosystemtjänster. Syftet med det nya nationella programmet är att förbättra folkhälsan och minska de kostnader som föranleds av sjukdomar, och här naturen har en centrall roll i förslaget. Det är ett intressant förslag, eftersom naturen på landsbygden kan bringa hälsa och välbefinnande på många olika sätt, som bärplockning, jakt och fiske, vilket förbättrar hälsan i och med att de inbegriper både friluftsliv och hälsosam kost, samt skogsvård i liten skala och exempelvis vedhuggning som är lika bra motion som träning i en konditionssal.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 10/2015

Med små steg mot en hållbarare ekonomi

Seminariet Omställningsrörelsen i Skandinavien 24.2.2015 - Jan Forsmarks föreläsningBudskapet från omställningsseminariet (Transition Town-seminariet) i Helsingfors 24.2 var: med små steg mot en hållbarare ekonomi. Förändringar på världens energimarknader och ett osäkert ekonomiskt läge, får en att fundera på egna personliga och på lokal nivå hållbara lösningar. Erfarenheter från svenska omställningsförsök för hållbara lösningar är redan långt hunna. Under projektchef Jan Forsmarks ledning funderade nu de regionala byaombuden i Finland om vad som kunde göras på lokal nivå här. Allt börjar från små handlingar: kunde man kanske i byagårdens gemensamma kök tillreda mat för åldringar eller bjuda ut det till användning för cateringföretag, starta samåkningssidor för byborna på Facebook, utreda den lokala energins produktionsmöjligheter, satsa på energieffektiva byggnader och grunda närmatsringar?

Läs mer (på finska) på webbadressen kylatoiminta.fi där även länkar till förläsningsmaterialet finns.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 10/2015

Landet behöver mer landsbygd – SLC i valkampanj

Ord och bild - Vi älskar Landsbygden (1)Landet behöver mer landsbygd, framhåller Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC) i sin riksdagsvalskampanj och uppmanar: Så din röst i valet! I kampanjen lyfter SLC fram fem teman som är kopplade till ett lönsamt lantbruk och därigenom en livskraftig landsbygd, teman som är helt nödvändiga för Finlands bioekonomi, framhåller SLC-basen Holger Falck. I början av nästa regeringsperiod måste nödvändiga beslut tas för att bl.a. minska byråkratin för lantbruket och övrig företagsverksamhet. Till SLC:s målsättningar hör, utöver minskad byråkrati, att trygga finansieringen av jordbruket i Finland och skapa goda villkor för producentsamarbete inom handelskedjan. SLC vill vidare försnabba utvecklingen av decentraliserad bioenergiproduktion, trygga och utveckla kommunikationerna till och från landsbygden och skärgården, förverkliga åtgärder för att öka användningen av närmat i offentliga restauranger och inom matservice, samt möjliggöra en utveckling av service som utgår från människan.

Läs hela pressmeddelandet från SLC.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 10/2015

Rådplägningsrundan för det lokala utvecklingsprogrammet i gång

Programmet Voimistuvat kylät – vahvistuvat lähiyhteisötRådplägningsrundan för förverkligandet av det lokala utvecklingsprogrammet på riksnivå 2014-2020, Voimistuvat kylät – vahvistuvat lähiyhteisöt. Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014-2020, har startat med tillfällen i Egentliga Finland och Satakunda, medan fyra andra tillställningar redan är överenskomna. Utvecklingschef Tuomas Perheentupa (tuomas.perheentupa@kylatoiminta.fi) tar emot förslag på datum för kommande tillfällen. Rundan förverkligas under år 2015.

Uppgifterna är från SYTY:s senaste nyhetsbrev (februari 2015), i vilket man även kan läsa om aktuellt och ansökningar under våren 2015, Transition Town-seminariet i Helsingfors 24.2, jord- och skogsbruksministeriets godkännande av 54 Leader-grupper, den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen i Pedersöre 28-29.3, Kommunförbundet som söker nya modeller för närservice genom tävling, samt olika händelser.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 10/2015

Över 2 000 företag med i nätverket Äkta smak

BärPå aktasmak.fi-platsen presenterar sig de lokala när- och ekomatföretagen, samt producenterna i landet. Söktjänsten ger även hjälp med att hitta inköpsplatser för lokal mat. Äktasmak.fi-platsen öppnades på hösten 2008 och där presenterar sig nu över 2 000 små och medelstora livsmedelsföretag. Platsen är en täckande kunskapskälla, då man vill hitta närområdets lokala företag som producerar och tillverkar närmat, men där finns också samlat platser, var närmat kan köpas, t.ex. specialaffärer och restauranger som profilerat sig inom när- och ekologisk mat. ”Det är verkligen fint att, som resultat av ett mångårigt riksomfattande samarbete, så många när- och ekomatföretag nu presenterar sig på webbplatsen. Både konsumenterna och professionella, som söker samarbetsparter, har lätt att på webbplatsen se vilket utbudet i närområdet är”, gläder sig Päivi Töyli, projektledare för Äkta smaker II.

Uppgifterna är från Äkta smak.fi senaste nyhetsbrev (februari 2015) som även innehåller info om REKO-närmatringen, samt om lokal karaktär och innovationer som landsbygdsföretagandets möjligheter.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 10/2015

Byavänligaste kommunen sökes

SYTY-logoFinlands Kommunförbund och Byaverksamhet i Finland rf söker Årets byavänligaste kommun 2015. I valet av den byavänligaste kommunen vill man lyfta fram kommunens och byarnas samarbete, ge det erkänsla och ta fram goda exempel på samarbete. Valkriterierna är:

  • goda erfarenheter av samarbete mellan kommunen och byaföreningar/andra lokala föreningar
  • kommuninvånarnas hörande och deltagande
  • verksamhetsresurser för lokala utvecklare
  • exemplariskt ordnad närservice
  • nya lösningar i närserviceproduktionen tillsammans med lokala föreningar
  • tilläggskriterium: ur byarnas synvinkel en god genomförd kommunsammanslagning

Förslagen skall vara tillhanda de regionala byaföreningarna senast 31.5. Förslagsgivare kan vara en regional byaförening, enskild by, Leader-grupp eller kommun, gärna i samarbete. Förslagen görs genom en fritt formulerad ansökan (högst 2 sidor, inga bilagor) och elektroniskt.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 10/2015

Hur blir landskapet energisjälvförsörjande? – exkursion till Norra Karelen

Exkursion till Norra Karelen om lanskapet som energisjälvförsörjande 12.3.2015Landsbygdspolitiska samarbetsgruppens (YTR:s) temanätverk för Ekosystemtjänster och Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus PIKES Oy:n Teolliset Symbioosit-projektet inbjuder dig till Joensuu 12.3 för att ta del av erfarenheter vid ökad energisjälvförsörjning. Under exkursionen presenteras Norra Karelens vision om ett oljefritt landskap. Deltagandet är begränsat och platserna fylls enligt den ordning anmälningarna kommer in.

Mer info, program och anmälningsuppgifter (anmälan senast 3.3) finns (på finska) på webbplatsen lahienergia.org.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 10/2015

Vaasa EnergyWeek med fokus på naturgas och småskalig energiproduktion

Vaasa EnergyWeek - logo 2015Startskottet för EnergyWeek 2015 går måndagen den 16 mars, när energi- och miljöseminariet slår upp dörrarna. Den här gången fokuserar man på användningen av flytande naturgas och möjligheterna till småskalig energiproduktion. Eftermiddagen är indelad i två identiska pass där huvudtalarens anförande följs av en paneldiskussion, och de som yttrar sig står för den bästa expertisen inom energisektorn: miljöminister Sanni Grahn-Laasonen, Europaparlamentariker Sirpa Pietikäinen, Ab Stormossen Oy:s verkställande direktör Leif Åkers, ABB Oy:s försäljningschef Matti Vaahtovaara m.fl. Seminariet och paneldiskussionerna hålls på engelska. Energi- och miljöseminariet, som hålls i Vasa stadshus (Senatsgatan 1) kl. 12-16, är avgiftsfritt, men anmälan är önskvärd. Kolla även in vad annat som händer under EnergyWeek. Det ordnas en massa dagligen fram till torsdagen den 19 mars – förutom Energy and Environment Seminar, även Vaasa Wind Exchange, Renewable Efficient Energy V, Sales Café, EnergySpin och Energy and Buildings.

Uppgifterna är bl.a. från Österbottens förbunds Nyhetsposten – Uutisposti nr 2-2015. För mer info, program och anmälan se även webbplatsen energyweek.fi.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 10/2015

Hur bör landsbygdsnätverket fungera under den nya programperioden? – Landsbygdsnätverksdag i Helsingfors

Landsbygdsnätverkstjänster - personalen
Personalen på enheten för landsbygdsnätverks-tjänster är från vänster Teemu Hauhia, Hanna Lilja, Sinikka Torssonen, Lauri Hyttinen, Pirjo Onikki, Juha-Matti Markkola och Joel Karlsson.

Vad är viktigt, aktuellt och nyttigt? Vilka möjligheter erbjuder de temalagda arbetsgrupperna? Nu finns det tid och möjlighet att påverka eller om man så bara vill höra på andra och lära. De här sakerna och mycket annat behandlas under Landsbygdsnätverksdagen i Helsingfors 26.3, till vilken alla med anknytning till landsbygdsutveckling är välkomna. Landsbygdsnätverksdagen är på samma gång startskottet för de regionala landsbygdsnätverksdagarna, vilka än mer fördjupar nätverkandet. ”Under nationella tilldragelser börjar man vanligtvis med nätverkande, skapar en stomme som vid uppbyggandet fortsätter med regionala tillställningar”, berättar direktören för landsbygdsnätverkstjänster Teemu Hauhia.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 10/2015

Stora nordiska mattillställningar i Danmark

The North and Nordic Food - idékatalog om mattillställningar i Danmark 2015Under danska ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet hålls två stora mathändelser – New Nordic Ultra i Köpenhamn 28-30.5 och Nordic Food Festival i Århus 4-6.9. Till evenemangen trängtar man efter deltagare, företag, produkter, presentationer o.s.v. från alla medlemsländer. Vid tillställningen i Köpenhamn har man möjlighet att uppleva mat, produkter och berättelser från norr, följaktligen i kombination med konst, design och turism. Dessutom kommer det att hållas en VIP-middag med politiker och representanter från mat- och turismbranschen i olika regioner. Det andra evenemanget är ett nordiskt område på Nordic Food Festival i Århus, som redan presenterar några av de mest utsökta matprodukterna i Danmark och som besöks av 30 000 gäster varje år. Genom att etablera ett nordiskt område 2015, kan publiken, konsumenterna och yrkeskunniga få kunskap om inspirerande och exotisk produktion, traditioner och erfarenheter, vilket kan påträffas i de nordiska länderna.

Uppgifterna är bl.a. från en idékatalog om evenemangen, vilken finns på danska och engelska.