Kategorier
2014 Nyhetsbrev 44/2014

Workshop om spridd energiproduktion som motor för hållbar tillväxt hålls i Vasa

Workshopen Distribuerad energiproduktion som motor för hållbar tillväxt – från valtal till handling 19.1.2015I Finland vill man öka den spridda produktionen av förnybar energi som ett led i hållbar energipolitik och grön ekonomisk tillväxt. Vad ska vi göra för att komma från ord till handling? Vilka politikinstrument, innovationer och resurser behövs det, och hur säkerställs den spridda energiproduktionens ekologiska och ekonomiska hållbarhet? Vem bör agera för att den menliga regleringen kan avskaffas, investeringar kan riktas rätt och den spridda produktionen av förnybar energi förmås att tjäna den hållbara utvecklingen av landsbygden och av hela samhällsekonomin? Du kan berätta om dina tankar och synpunkter på en workshop på Vasa universitet 19.1.2015.

Landsbygdens resurser står i centrum då man försöker minska användningen av fossila bränslen för att stävja klimatförändringen och minska beroendet av importerad energi. Samtidigt kan de nya innovationerna och affärsverksamhetskoncepten inom den spridda energiproduktionen skapa hållbara näringar och välfärd på landsbygden.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 43/2014

Mer av natur- och trädgårdsmiljöer vid behandling av stressrelaterad psykisk ohälsa – slutsats i doktorsavhandling

fall color at the gardenNatur- och trädgårdsmiljöer bör utnyttjas mer än vad som görs i dag vid behandling av människor med stressrelaterad psykisk ohälsa. Den slutsatsen drar Eva Sahlin från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i en avhandling om naturunderstödd (”grön”) rehabilitering, To stress the importance of nature – Nature-based therapy for the rehabilitation and prevention of stress-related disorders. Sedan början av 2000-talet har det blivit vanligare med naturunderstödd rehabilitering av människor med utmattningssyndrom eller stressrelaterad psykisk ohälsa, där man varvar traditionella metoder såsom sjukgymnastik, arbetsterapi och terapeutiska samtal med aktiviteter och vistelse i natur och trädgård. I Sverige har ett pionjärarbete inom ”grön rehabilitering” gjorts vid SLU:s rehabiliteringsträdgård i Alnarp. I dag finns uppföljare på flera andra orter.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 43/2014

Mångfald, nya människor och inflyttning för att Hela Sverige ska LEVA – uttalande från HSSL:s föreningsmöte

HSSL - logoPå Riksorganisationen Hela Sverige ska levas föreningsmöte, torsdagen den 4 december, antogs ett uttalande enhälligt. Med stöd i organisationens värdegrund och målen för verksamhetsplanen 2015 skrevs och bifölls följande text om mångfald:

”Riksorganisationen, folkrörelsen, föreningen, byalaget, den lokala utvecklingsgruppen eller nätverket som gemensamt arbetar för att hela Sverige ska leva är alla överens om att mångfald stärker arbetet, att nya människor behövs och att inflyttning är nödvändig, för att klara av det övergripande målet: Hela Sverige ska LEVA”.

Uppgifterna är från HSSL:s hemsida med länk till uttalandet och det aktuella utdraget ur verksamhetsplanen 2015.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 43/2014

HSSL i ett kvarts sekel

HSSL 25 år - bild från Skansen 1988
I augusti 1988 samlades över 30 000 personer på Skansen i Stockholm och lade fram 6 000 förslag till politikerna, insamlade från människor från 23 län och 197 kommuner. Bilden är från Skansen. Bildkälla: Hela Sverige ska leva

År 1989 bildades Folkrörelserådet hela Sverige ska leva, numera är namnet Riksorganisationen Hela Sverige ska leva (HSSL), i spåren av den europeiska kampanjen för landsbygdens utveckling. Hela Sverige ska leva-kampanjen var bl.a. en budkavle som färdades från by till by och som avslutades med en manifestation på Skansen i Stockholm, där 6 000 politiska krav och förslag presenterades. ”Det gick ju väldigt knackigt för glesbygden då i mitten av 1980-talet och vi kände att nu måste vi göra en kraftsamling”, säger Staffan Bond, verksamhetsansvarig på HSSL. Bond minns den tiden som fylld med känslan av jävlar anamma och att nu skulle verkligen landsbygdsfrågorna upp på dagordningen.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 43/2014

Ge förslag till landsbygdsnätverkets verksamhet 2015-2016

landsbygd.fi - logo (2)I och med år 2015 tar landsbygdsnätverket ytterligare ett steg mot den nya programperioden 2014-2020. Enheten för landsbygdsnätverkstjänster som samordnar landsbygdsnätverket och möjliggör nätverkande, inleder verksamheten i början av 2015. Utkastet till landsbygdsnätverkets verksamhetsplan för programperioden 2014-2020 finns på sajten landsbygd.fi. Man vill gärna ta del av dina förslag till landsbygdsnätverkets verksamhet 2015-2016, utifrån landsbygdsnätverkets verksamhetsplan för programperioden 2014-2020. Nu har du som medlem av landsbygdsnätverket en bra chans att påverka genom att fylla i enkäten.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 43/2014

Regionroadshowen i Tammerfors sista evenemanget av sittande landsbygdsnätverksenhet

landsbygd.fi - logo (3)Seminariet, Framgång för landsbygden genom samarbete – en dialog inför den nya programperioden, i Tammerfors 20.11 var det sista evenemanget som ordnades av den sittande landsbygdsnätverksenheten. Representanter för de finlandssvenska Leader-grupperna, NTM-centralerna, läroanstalterna och kommunerna samlades för att diskutera de möjligheter till regional utveckling som det nya landsbygdsprogrammet och det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet medför. Aktörerna hoppades naturligtvis på att genomförandet av det nya programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland skulle börja så snabbt som möjligt från början av nästa år. I diskussionen tog man särskilt fasta på skärgårdens särdrag, utmaningarna med att göra e-tjänster tillgängliga i skärgårdsområden på grund av begränsningarna hos den allmänna infrastrukturen, såsom bristfälliga bredbandsförbindelser.

Uppgifterna är från landsbygdsnätverksenhetens nyhetsbrev (4.12.2014) som kommer upp på dess hemsida inom kort. I nyhetsbrevet kan man även läsa om det nationella lägret för landsbygdsutvecklare, om råd till förvaltningen på sparrningsdagen för Leader-kvalitetsarbete och att landsbygdsnätverkstjänsterna lanseras i början av nästa år, samt länkas till stämningsfulla bilder från Landsbygdsgalan.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 43/2014

Priset Foodia Awards 2014 till Thomas Snellman för sitt engagemang i REKO

Foodia Awards 2014 - Thomas Snellman
Thomas Snellman
Foto: Jonas Harald

Thomas Snellman, jordbrukare i Pedersöre, fick utmärkelsen Foodia Awards 2014 för sitt engagemang i REKO-modellen för direkthandel med lokal mat. Thomas hämtade idén till handelsmodellen från Frankrike och har under åren 2013 och 2014 fungerat som primus motor i uppbyggnaden och spridningen av REKO-handeln i Finland. I Österbotten finns det idag sju REKO-ringar och antalet medlemmar i de närmare 30 ringarna runtom i Finland överstiger idag 10 000 konsumenter. Priset överräcktes av jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio i samband med seminariet Till EU-matens rötter som hölls i Vasa 1.12.

Läs mer om utmärkelsen i Foodia info (nr 14, 2014).

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 43/2014

Det populära projektet Kylien Bisneskeissit är i slutfasen

Kylätoiminta ry-namnetSuomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverksamhet i Finland rf:s projekt Kylien Bisneskeissit, som pågått flera år och som fått stor popularitet på fältet, är redan i slutrapporteringsskedet. Projektet har samlat och delat med sig av goda affärsverksamhetsidéer, modeller och praxis på områdena. Man har samlat mycket material om erfarenheterna, av vilka man har sammanställt handböcker för byarna och landsbygdsutvecklarna. I senaste Landsbygd Plus ingick även projektchef Juha Kuismas konklusioner och iakttaggelser under projektet. Material kan beställas från SYTY:s kansli på adressen marianne.lemettinen@kylatoiminta.fi.

Uppgifterna är SYTY:s senaste nyhetsbrev (november-december 2014), i vilket man även bl.a. kan läsa om aktuellt från SYTY med sammansättningen på dess valda styrelse, om att behandlingsläget för avloppsvatten (projektet Jässi-jätevesi) finns regionvis på nätet och landsbygdsprogrammets nyheter ”Maanantain MAKEat”.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 43/2014

Energiby-projektet håller slutseminarium i Ylihärmä

Slutseminarium för Energiby-projektet 13.12.2014Alla med intresse för Energiby-projektet bjuds in till projektets slutseminarium på Härmän Kuntokeskus, Vaasantie 22, i Ylihärmä den 13 december för att ta del av och diskutera resultaten av projektet, samt möjligheterna att utveckla energisjälvförsörjning. Seminariet behandlar olika ämnen inom förnyelsebar energi, både för byggnader och för transporter. Energiby-projektets målsättning var att inrätta 10-15 energibyar i landskapen Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Norra Österbotten. Syftet var att kartlägga varje bys potential för förnyelsebar energi och för att utarbeta en plan för att öka energisjälvförsörjningsgraden. Projektet utförs inom Vasa energiinstitut, övriga projektparter är Kustens skogscentral och Södra Österbottens skogscentral.

Anmälningsuppgifter (anmälan senast 9.12) och länkar till anmälningsblanketten och programmet finns på webbplatsen energiakyla.fi.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 42/2014

Innovationer, Green Care-verksamhet och turism i tidningen Lande

Informationstidningen Lande 2014I tidningen Lande, som utkommit för fjärde gången, har man samlat exempel på goda projekt i Österbotten och Mellersta-Österbotten som finansierats genom Europeiska landsbygdsfonden. Det här årets Lande har tre ämnen: innovationer, turism och Green Care-verksamhet, där artiklarna ger konkreta exempel på hur föreningar och företag har utnyttjat finansieringen och ökat livskraften i sina områden. Projektet Landsbygdens skörd har förverkligat tidningen, som är gemensam för NTM-centralen i Österbotten och de tre Leader-grupperna: Aktion Österbotten rf, Pirityiset ry och YHYRES-kehittämisyhdistys ry. Tidningens upplaga är 15 000 stycken, men man kan även läsa tidningen elektroniskt.

Uppgifterna är från nyhetsbrevet (december 2014) för Landsbygds- och energienheten vid ELY-centralen i Österbotten.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 42/2014

Innovationspolitiken bör även vara landsbygdsorienterad!

YTR - nya hemsidorLandsbygdspolitiska samarbetsgruppen (YTR) håller som bäst på och förnyar sina hemsidor. Under bloggsidan finns en text av specialsakkunnig Ann-Sofi Backgren på IDNET och innovationer på landsbygden. Här skriver Backgren bl.a. om att landsbygden har en potential som ännu långt är outnyttjad. Genom nya grepp och piloteringar kan olika aktörer på landsbygden genom sin verksamhet bidra till att testa nya koncept, vilket kan göras inom ramen för den platsbaserade politiken med fokus på innovationer, entreprenörskap och entreprenöriellt tänkande. Hela blogginlägget finns här under:

Innovationer på landsbygden?!

EU 2020-strategin har satt som mål att göra Europa mer konkurrenskraftig. Detta skall ske i form av bland annat smart specialisering, innovationer och kunnande. Även Nordiska Ministerrådet har i sin strategi lyft fram ”det innovativa Norden” som fokusområde.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 42/2014

Projektet Bredband 2015 tar stora steg framåt

Fibertrådar 2Landskapsförbunden har anmält till Kommunikationsverket över 80 nya områden, inom vilka man håller på att starta bredbandsprojekt. Nät som byggs med hjälp av statligt stöd möjliggör mycket snabba förbindelser till invånare i glesbygdsområden, och om alla de nya projekten genomförs, får över 50 000 nya hushåll tillgång till det snabba bredbandet. Stöd beviljas för de områden där stödprojektet inte snedvrider konkurrensen eller det nuvarande marknadsläget. Kommunikationsverkets utredningar om läget i projektområdena blir färdiga före utgången av år 2014. Staten stöder projektet med 64 miljoner euro, varav över 70 procent är beviljade hittills.

Uppgifterna är från webbplatsen viestintavirasto.fi.

Målet för projektet Bredband 2015 är att före utgången av år 2015 ska över 99 procent av användarna ha tillgång till bredbandsförbindelser på 100 mega på högst två kilometers avstånd från sina permanenta bostäder eller företagens verksamhetsställen. Som användare räknas permanenta bostäder, samt företagens och de offentliga organisationernas fasta verksamhetsställen.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 42/2014

Tätortsnära skog erbjuder urban livskvalité

Yellow Autumn Leaves On TreesOlof Olsson vid Umeå universitet har i en avhandling studerat efterfrågan och utbud av sociala värden, framförallt rekreation, i tätortsnära skog. Det är en komplicerad uppgift att planera, identifiera, beakta och utveckla den tätortsnära skogens mångsidiga värden, när skogen ställs mot starka exploateringsintressen inom den urbana miljön. ”Medan urbaniseringen inte nödvändigtvis utgör ett hot mot utbudet av skog över tid, så kan den ändå påverka de faktorer som influerar människor att besöka skogen – primärt dess tillgänglighet och attraktivitet.  Skogens betydelse för människor ser dessutom olika ut beroende på bland annat socioekonomiska, kulturella och åldersrelaterade faktorer”, säger Olsson. För det personliga välbefinnandet är skogens betydelse särskilt viktig hos kvinnor, samt hos äldre och högutbildade, medan god tillgänglighet till skogen anses viktig främst bland äldre och lågutbildade.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 42/2014

Årets by Vuolenkoski ger tips om hur en aktiv by fungerar och hur de unga fås med

Årets by 2014 Vuolenkoski - text
Bildkälla: Byaverksamhet i Finland rf:s hemsida

Det är entusiasm i salen då Årets by 2014 Vuolenkoskis representanter berättar om vardagen i Vuolenkoski under byaverksamhetens utbildnings- och rådplägningsdagar 26-27.11 i Helsingfors. De är alla ca trettioåriga, yrkeskunniga byautvecklare och det är anmärkningsvärda resultat. De ger konkreta svar på alla aktuella frågor, t.ex. hur man får unga med i verksamheten. Representanterna från Vuolenkoski konstaterar, att de har varit med i byns verksamhet med föräldrarna ända sedan de varit små. Men en viktigare sak är, att byn inte håller fast vid gamla byggnader och försöker truga på ungdomarna färdiga byggnader, inom vilka ramar man ska verka. De unga ska ges fria händer att agera och ta ansvar. Genom detta uppstår en bindning till verksamheten. Vuolenkoski är även ett bra exempel hur man redan har inlett inkörning av barnen i den gemensamma verksamheten. Barnen lockas nämligen att under tillställningar sälja karameller och chips. Med de förtjänade pengarna får de sedan själva besluta vad de införskaffar. Alltså då man tar del i ett gemensamt åtagande, får man mera till stånd än då man är ensam, och så utlovas även belöning. Dessutom är det roligt!

Läs mer (på finska) på webbplatsen kylatoiminta.fi.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 42/2014

Engelskspråkig långfilm om Skärgårdens ringväg

Skärgårdens ringväg - Nagu färjan
Bildkälla: Wikimedia Commons

Skärgårdens ringväg marknadsförs i en ny engelskspråkig film, The Archipelago Trail, i vilken Alistair Logan cyklar från Åbo mot skärgården. Äventyret publicerades på nättjänsten Youtube 25.11. I den 40 minuter långa filmen besöker Logan platser längs hela Skärgårdens ringväg. Filmen finns även i en version på 11 minuter och en trailer på två minuter. Pargas turismchef Niclas Gestranius konstaterar i ett pressmeddelande att ingen långfilm om Skärgårdens ringväg har tidigare gjorts, och eftersom språket är engelska, lämpar den sig även för internationell marknadsföring. De som beställt och bekostat filmen är Egentliga Finlands förbund, Turku Touring och Pargas stad.

Uppgifterna är från (26.11) webbplatsen svenska.yle.fi med länk till filmen.