Kategorier
2014 Nyhetsbrev 42/2014

Innovationer, Green Care-verksamhet och turism i tidningen Lande

Informationstidningen Lande 2014I tidningen Lande, som utkommit för fjärde gången, har man samlat exempel på goda projekt i Österbotten och Mellersta-Österbotten som finansierats genom Europeiska landsbygdsfonden. Det här årets Lande har tre ämnen: innovationer, turism och Green Care-verksamhet, där artiklarna ger konkreta exempel på hur föreningar och företag har utnyttjat finansieringen och ökat livskraften i sina områden. Projektet Landsbygdens skörd har förverkligat tidningen, som är gemensam för NTM-centralen i Österbotten och de tre Leader-grupperna: Aktion Österbotten rf, Pirityiset ry och YHYRES-kehittämisyhdistys ry. Tidningens upplaga är 15 000 stycken, men man kan även läsa tidningen elektroniskt.

Uppgifterna är från nyhetsbrevet (december 2014) för Landsbygds- och energienheten vid ELY-centralen i Österbotten.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 42/2014

Innovationspolitiken bör även vara landsbygdsorienterad!

YTR - nya hemsidorLandsbygdspolitiska samarbetsgruppen (YTR) håller som bäst på och förnyar sina hemsidor. Under bloggsidan finns en text av specialsakkunnig Ann-Sofi Backgren på IDNET och innovationer på landsbygden. Här skriver Backgren bl.a. om att landsbygden har en potential som ännu långt är outnyttjad. Genom nya grepp och piloteringar kan olika aktörer på landsbygden genom sin verksamhet bidra till att testa nya koncept, vilket kan göras inom ramen för den platsbaserade politiken med fokus på innovationer, entreprenörskap och entreprenöriellt tänkande. Hela blogginlägget finns här under:

Innovationer på landsbygden?!

EU 2020-strategin har satt som mål att göra Europa mer konkurrenskraftig. Detta skall ske i form av bland annat smart specialisering, innovationer och kunnande. Även Nordiska Ministerrådet har i sin strategi lyft fram ”det innovativa Norden” som fokusområde.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 42/2014

Projektet Bredband 2015 tar stora steg framåt

Fibertrådar 2Landskapsförbunden har anmält till Kommunikationsverket över 80 nya områden, inom vilka man håller på att starta bredbandsprojekt. Nät som byggs med hjälp av statligt stöd möjliggör mycket snabba förbindelser till invånare i glesbygdsområden, och om alla de nya projekten genomförs, får över 50 000 nya hushåll tillgång till det snabba bredbandet. Stöd beviljas för de områden där stödprojektet inte snedvrider konkurrensen eller det nuvarande marknadsläget. Kommunikationsverkets utredningar om läget i projektområdena blir färdiga före utgången av år 2014. Staten stöder projektet med 64 miljoner euro, varav över 70 procent är beviljade hittills.

Uppgifterna är från webbplatsen viestintavirasto.fi.

Målet för projektet Bredband 2015 är att före utgången av år 2015 ska över 99 procent av användarna ha tillgång till bredbandsförbindelser på 100 mega på högst två kilometers avstånd från sina permanenta bostäder eller företagens verksamhetsställen. Som användare räknas permanenta bostäder, samt företagens och de offentliga organisationernas fasta verksamhetsställen.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 42/2014

Tätortsnära skog erbjuder urban livskvalité

Yellow Autumn Leaves On TreesOlof Olsson vid Umeå universitet har i en avhandling studerat efterfrågan och utbud av sociala värden, framförallt rekreation, i tätortsnära skog. Det är en komplicerad uppgift att planera, identifiera, beakta och utveckla den tätortsnära skogens mångsidiga värden, när skogen ställs mot starka exploateringsintressen inom den urbana miljön. ”Medan urbaniseringen inte nödvändigtvis utgör ett hot mot utbudet av skog över tid, så kan den ändå påverka de faktorer som influerar människor att besöka skogen – primärt dess tillgänglighet och attraktivitet.  Skogens betydelse för människor ser dessutom olika ut beroende på bland annat socioekonomiska, kulturella och åldersrelaterade faktorer”, säger Olsson. För det personliga välbefinnandet är skogens betydelse särskilt viktig hos kvinnor, samt hos äldre och högutbildade, medan god tillgänglighet till skogen anses viktig främst bland äldre och lågutbildade.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 42/2014

Årets by Vuolenkoski ger tips om hur en aktiv by fungerar och hur de unga fås med

Årets by 2014 Vuolenkoski - text
Bildkälla: Byaverksamhet i Finland rf:s hemsida

Det är entusiasm i salen då Årets by 2014 Vuolenkoskis representanter berättar om vardagen i Vuolenkoski under byaverksamhetens utbildnings- och rådplägningsdagar 26-27.11 i Helsingfors. De är alla ca trettioåriga, yrkeskunniga byautvecklare och det är anmärkningsvärda resultat. De ger konkreta svar på alla aktuella frågor, t.ex. hur man får unga med i verksamheten. Representanterna från Vuolenkoski konstaterar, att de har varit med i byns verksamhet med föräldrarna ända sedan de varit små. Men en viktigare sak är, att byn inte håller fast vid gamla byggnader och försöker truga på ungdomarna färdiga byggnader, inom vilka ramar man ska verka. De unga ska ges fria händer att agera och ta ansvar. Genom detta uppstår en bindning till verksamheten. Vuolenkoski är även ett bra exempel hur man redan har inlett inkörning av barnen i den gemensamma verksamheten. Barnen lockas nämligen att under tillställningar sälja karameller och chips. Med de förtjänade pengarna får de sedan själva besluta vad de införskaffar. Alltså då man tar del i ett gemensamt åtagande, får man mera till stånd än då man är ensam, och så utlovas även belöning. Dessutom är det roligt!

Läs mer (på finska) på webbplatsen kylatoiminta.fi.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 42/2014

Engelskspråkig långfilm om Skärgårdens ringväg

Skärgårdens ringväg - Nagu färjan
Bildkälla: Wikimedia Commons

Skärgårdens ringväg marknadsförs i en ny engelskspråkig film, The Archipelago Trail, i vilken Alistair Logan cyklar från Åbo mot skärgården. Äventyret publicerades på nättjänsten Youtube 25.11. I den 40 minuter långa filmen besöker Logan platser längs hela Skärgårdens ringväg. Filmen finns även i en version på 11 minuter och en trailer på två minuter. Pargas turismchef Niclas Gestranius konstaterar i ett pressmeddelande att ingen långfilm om Skärgårdens ringväg har tidigare gjorts, och eftersom språket är engelska, lämpar den sig även för internationell marknadsföring. De som beställt och bekostat filmen är Egentliga Finlands förbund, Turku Touring och Pargas stad.

Uppgifterna är från (26.11) webbplatsen svenska.yle.fi med länk till filmen.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 42/2014

Matevenemang i Närpes samlar proffs inom matbranschen

Evenemanget Österbottnisk mat och nätverk 2.12.2014I det nya huset Mittistan i centrala Närpes arrangeras 2.12 kl. 12 ett evenemang, Österbottnisk mat och nätverk med minimässa, seminarier, matchmaking och inspiration, för proffs inom matbranschen. Där träffar producenter och förädlare uppköpare från restauranger och storkök från landskapet. Presentationer om aktualiteter inom branschen hålls under dagen. Tillställningen ordnas i samarbete mellan Företagshuset Dynamo, Kristinestads näringslivscentral, Korsnäs kommun, Österbottens svenska producentförbund, Österbottens svenska Lantbrukssällskap

Program och anmälningsuppgifter (anmälan senast 1.12) finns på webbplatsen dynamohouse.fi.