Kategorier
2013 Nyhetsbrev 44/2013

Lappland mera landsbygdspräglat än övriga Finland

Nättidningen Jo vain! töihin LappiinLapplands yta är en fjärdedel av hela landets yta. Landskapet består av sex regionkommuner, vilka är Kemi-Torneå, Tornedalen, Fjällappland, Norra Lappland, Östra Lappland och Rovaniemi. I Lappland bor ca 182 000 människor, vilka finns i landskaps-centrumen i Rovaniemi och Kemi-Torneå, i regioncentrumen i Kemijärvi, Sodankylä, Ivalo och Kittilä, samt i tätorter och byar längs landskapets huvudvägar, älvar och åar. Landskapet Lappland är mer landsbygdspräglat än övriga Finland, och enligt den nya stad-landsbygds klassificeringen 2012, utvecklad av Finlands miljöcentral och Uleåborgs universitet, bor 56 procent av lapplänningarna på landsbygden, medan 30 procent gäller för alla finländare. I Lappland finns det ca 300 byar, av vilka 222 är registrerade byaföreningar, och av Europas enda ursprungs-befolkning samerna, bor ca 3 600 i Lappland.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 44/2013

Radiolänk förbinder flera mindre orter med det kommunala fibernätet i Nybro kommun – snabb men tillfällig lösning menar ”datadoktorn” Husberg

Datorer bärbaraI Sverige har Nybro kommun och Nybro Energi gemensamt investerat i en infra-struktur bestående av radiolänkar för att snabbt kunna bygga ut nätet till flera orter. Enligt Nybro kommuns IT-chef Sirpa Koponen innebär även den gemensamma satsningen att de delar på kostnaderna, och modellen är nog rätt så unik, menar hon. Samarbetet har inneburit att man snabbt kunnat koppla ihop Nybros kommunala fibernät med Orrefors skola och skolverk-samheten i Alsterbro, samtidigt har man har kunnat placera mätinstrument i stationer, elverk och vattenverk, och koppla dessa via radiolänk till det kommunala fibernätet. Det här innebär att man snabbt och kontinuerligt kan samla data som rör verksamheterna inom energi och vatten. Eftersom man väljer radiolänk i stället för att gräva ner kablar, har projektet kunnat genomföras relativt snabbt – uppstartsmöte hölls i mitten på maj och redan i augusti fanns all infrastruktur på plats.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 43/2013

Finländarna vill se en livskraftig och välskött landsbygd visar undersökning

Undersökningen EUn maaseuturahoituksen ja Manner-Suomen kehittämisohjelman (maaseutuohjelman) 2007-2013 tunnettuusMajoriteten av finländarna anser att en välmående landsbygd är till nytta för hela landet. Man vill att landsbygden fortsätt-ningsvis skall vara livskraftig och livsduglig, och att landskapet bevaras i gott skick. Finländarna vill äta inhemskt även i fortsättningen, i synnerhet närproducerad och ekologisk mat, men ett bekymmer är vattendragen, i synnerhet Östersjön. Detta framgår av jord- och skogsbruksministeriets undersökning, EU:n maaseuturahoituksen ja Manner-Suomen kehittämisohjelman (maaseutuohjelman) 2007-2013 tunnettuus, i vilken deltog nästan 3 000 finländare. Åsikterna hos jordbruksproducenter och företagare på landsbygden undersöktes skilt bland de som deltog i undersökningen. I undersökningen, som utfördes av TNS Gallup, utreddes hur väl finländarna känner till möjligheterna och effekterna i samband med EU:s jordbruksfond och Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland som finansieras av fonden. I programmet ingår bland annat miljöstöd till jordbruket, kompensationsbidrag (LFA) och djurens välbefinnande, men programmet stöder även utveckling av livsvillkor och service på landsbygden.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 43/2013

Allfinlandssvenska innovationslägret ett av fem regionala innovationsläger 2014

Maaseutu.fi - logoBland landsbygdsnätverkets fem innovationsläger som kommer att ordnas nästa år, finns det allfinlands-svenska innovationslägret med rubriken Gränsen som möjlighet. Lägret sätter fokus på den potential som finns i all gränsöverskridande verksamhet, där temat utgår ifrån de klyftor och motsättningar som upplevs allt starkare i vårt samhälle. I huvudsak sätter lägret fokus på att hitta nya samarbets- och näringsinno-vationer som ökar kontaktytorna mellan olika grupperingar i Svenskfinland och i landet som helhet. Deltagarna representerar en bred bas av invånare: landsbygds- och stadsbor, utvecklare, företagare, forskare, studerande, samt unga och äldre. De fyra övriga regionala innovationslägren är: Södra Österbotten och Österbotten, Norra och Mellersta Österbotten, Norra Savolax, samt Egentliga Finland och Satakunda.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 43/2013

Helsingfors lokala utvecklingsstig håller öppningstillfälle och workshop

Orden Helsingin paikallinen kehittämispolkuDen 12 december kl. 16-19 håller Helsingfors lokala utvecklingsstig (Leader-liknande verk-samhet i stan) öppningstillfälle och workshop i Olympiastadions seminarieutrymme, Paavo Nurmis väg 1. De som deltar i workshopen kan nätverka med tanke på sammansättningen av de första lokala utvecklingsgrupperna. Stigens ”prototyp” skall även utvärderas och ge färdkost för fortsatt arbete. Till tillfället har Helsingfors stadsdelsföreningar rf (Helka) inbjudit en stor grupp lokala aktörer.

Mer info (på finska) finns på Helsingfors lokala utvecklingsstigs blogg. Anmälan (senast 9.12) görs på e-mailadress outi.rissanen@helka.net. Tilläggsuppgifter fås av Eeva Kuuluvainen från Helka, eeva@kuuluvainen.fi, mobil 0400 374 544.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 43/2013

Pilotprojekt spar hundratusentals euro åt kommuner i norr – ett av årets bästa projekt inom EU

Pilotprojektet Arjen turvaa kunnissaFör sex år sedan gav inrikesministeriet kommunerna i uppdrag att utarbeta ett säkerhetsprogram, vilket uppdaterats senare. När programmet gjordes upp, tog man i räddningsområdet i norra Finland med även andra aktörer än myndigheter. ”Vi konstaterade att trygghet och välfärd egentligen är samma sak”, säger projektchefen för Arjen turvaa kunnissa Marko Palmgren. Kommunerna inspirerades att gå vidare och Arjen turvaa kunnissa föddes. Nu har projektet vunnit pris i Maastricht. Europeiska institutet för offentlig administration (EIPA) utser vartannat år unionens bästa projekt på såväl lokal, regional som på nationell nivå. Bland 230 bidrag tog Arjen turvaa kunnissa hem spelet i den regionala kategorin med motiveringen att projektet är kreativt och nytänkande. EIPA är även imponerad av resultaten. Trots att pilotprojektet fortfarande pågår (januari 2012-december 2014), har man gjort konkreta besparingar i kommunerna.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 43/2013

Årets svenska kommun Arjeplog för en kontinuerlig dialog med kommuninvånarna

Karta - Arjeplog
Bildkälla: Wikimedia Commons

Svenska kommunen Arjeplog har sedan början på 2012 arbetat systematiskt med att få in ett underifrånperspektiv i kommunstyret, bl.a. har kommunen utvecklat strukturer för att kunna föra en kontinuerlig dialog med kommuninvån-arna. I kommunbygderådet samlas representanter för byarna och represen-tanter för kommunen. På glesbygdsmöten får alla bybor delta, och byaföreningarna kan själva kalla kommunens tjänstemän och folkvalda till möten. Enligt lands-bygdsutvecklare Bo Häggroth i Arjeplogs kommun blir demokratin riktigt påtaglig och de här plattformarna gör invånarna delaktiga på ett helt annat sätt. Att alla skall nås av kommunens information, är en viktig del i strategin för en levande lokal demokrati, och för att se till att alla invånare nås av information används en mängd olika kanaler: hemsida och Facebook, sms, och nyhetsbrev som delas ut med post eller elektroniskt, samt att man håller regelbundna informationsmöten.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 43/2013

”Har man kul på landsbygden som ung så kommer man tillbaka”

Multiple Players Holding Soccer Ball”Statliga utredningar har kommit fram till att har man kul på landsbygden som ung, så kommer man tillbaka. Vi har insett att fotbollen är en starkt bidragande orsak till att skapa en attraktiv gemenskap för unga och äldre. En av orsakerna till att jag är politiker, är att jag fann gemenskap i annat föreningsliv, eftersom jag var för dålig i fotboll. Föreningslivet är viktigt för alla”, sade landsbygdsminister Eskil Erlandsson som deltog i Svenska fotbollsförbundets seminarium i Almedalen i somras. Fotbollförbundets ordförande Karl-Erik Nilsson menade å sin sida att svensk fotboll kan och vill aktivt bidra till en positiv landsbygds-utveckling, och därmed stärkt attraktionskraft för de orter och de bygder som man verkar inom.

Det här kan man läsa om i det svenska Landsbygdsnätverkets senaste nyhetsbrev, Nytt från Landsbygdsnätverket, som denna gång bjuder på information om arbetet kring de gröna näringarna. Skogs- och lantbruken är viktiga för landsbygdsutvecklingen i landet och många projekt syftar till att stötta näringen. Man får även bl.a. en inblick i lands-bygdsprogrammets betydelse för det samiska samhället.

Nyhetsbrevet (nr 8/2013) finns som länk på Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 43/2013

Eero Uusitalo återvaldes till SYTY:s ordförande med betryggande majoritet

Kylätoiminta ry-namnetPå Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverk-samhet i Finland rf:s höstmöte 28.11 röstade medlemsorganisationerna och styrelsen med klar majoritet för återval av ordförande Eero Uusitalo för en ny tvåårsperiod. Uusitalo är en svuren lokal utvecklare i redan flera årtionden. I sitt arbete betonar han närdemokratins betydelse, spridning av Leader-arbetet till hela landet, samt att han står bakom det lokala utvecklingsprogrammet. Ordförandepaneler hölls under hösten i samband med workshop för lokala aktörer. I panelerna deltog den valda ordföranden, samt ordförandekandidaterna Juha Kuisma och Matti Mäkelä. Inga nya kandidater föreslogs under mötet.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 42/2013

Seminarium i Dalsbruk om effekten av Leader-projekt och lokal utveckling

I samma båt - logoInom projektet Leader-effekt: Liten åtgärd – stor effekt vill aktionsgruppen I samma båt samassa veneessä rf ry utreda vad Leader-projekt för med sig. Genom detta kan aktionsgruppen och de som haft ett Leader-projekt under senaste åren bli bättre med sina projekt och lära sig av varandra. Under seminariet i Dalsbruk 9.12 får deltagarna ta del av Leader-projekt från tre områden – väldigt olika eller väldigt lika? Genom att delta kan man få bra tankar och idéer inför nya projekt och samarbetsidéer. Man kommer att få höra projekterfarenheter från Åbo skärgård, Åland och Småland i Sverige.

Uppgifterna är från I samma båts hemsida med länkar till program och anmälan (senast 5.12).

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 42/2013

Hilkka Vihinen MTT:s landsbygdspolitiska professor

MTT - logoDirektionen för Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (MTT) har utnämnt politices doktorn och docenten Hilkka Vihinen till MTT:s landsbygdspolitiska professor. Vihinen har tidigare innehaft den tidsbestämda landsbygdsprofessuren och bland annat varit specialforskare vid MTT:s ekonomiska forskning. Som forskningschef leder hon MTT:s forskningsområde för Den gröna ekonomins möjligheter. Vihinen är även biträdande generalsekreterare för Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen, vilken tillsatts av statsrådet.  Landsbygdspolitiska professorns forskningsområde är landsbygdspolitik, särskilt förhållandet jordbruk och landsbygd, landsbygdens företagsverksamhet, serviceutbud och boende, samt den politiska forskningen och utvecklingen som påverkar dem. Professorn leder MTT:s landsbygdsforskning och förverkligar den tillsammans med MTT:s forskningsenheter. Den landsbygdspolitiska professurens forskningsområde betraktar Vihinen som brett och intressant. Man behöver behärska alla politikområden, från näringsliv till att ordna infrastrukturen, och att hålla sig ajour med utvecklingen inom detta.

Uppgifterna är från MTT:s hemsida.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 42/2013

Landsbygdssverige prisades med Ullbaggar

Ullbaggen (4)
Foto: Landsbygdsnätverket

Sju Ullbaggar delades ut under Lands-bygdsgalan 26.11. De drygt 200 gästerna på Berns i Stockholm blev serverade en middag inspirerad av Årets Matlandet-huvudstad Gotland. ”Det här var den sista Landsbygdsgalan som det här Lands-bygdsnätverket arrangerar och det känns riktigt kul att så många av både vinnare och även övriga slutnominerade höll så hög klass”, sade Maria Gustafsson, verksamhetsledare för Landsbygdnät-verket. Bland prisutdelarna fanns landsbygdsminister Eskil Erlandsson. Landsbygdsgalan har årligen delat ut Ullbaggar sedan​ starten 2009 till de projekt och företag som fått stöd ur landsbygds-programmet och som bäst utvecklat landsbygden inom olika kategorier, vilka i år var: Årets landsbygdsföretagare, Årets landsbygdsinnovation, Årets landsbygdsprojekt, Årets integrationssatsning, Årets miljösatsning, Årets ungdomssatsning och Årets Leader-projekt.

Uppgifterna är från webbplatsen landsbygdsnatverket.se med länk till mer läsning om vinnarna och Landsbygdsgalan.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 42/2013

Ska hela Europa leva? – lyssna på reportage om utvecklingen på den europeiska landsbygden

Radioprogrammet Studio Ett (3)På landsbygden i nästan hela Europa pågår en avfolkning och människor har svårt att försörja sig. De möter en allt sämre service, och framtiden ser än mörkare ut om inget görs. Den bilden målades upp vid den första europeiska lands-bygdsriksdagen, European Rural Parliament, som hölls (13.11) i Bryssel. Journalisten Sven Börjesson från Studio Ett på Sveriges Radio var med på landsbygdsriksdagen i Bryssel och talade med delegater från en mängd länder. Lyssna på hans reportage om utvecklingen på den europeiska landsbygden.

Uppgifterna är bl.a. från Riksorganisationen Hela Sverige ska levas hemsida. Programmet kan höras på webbplatsen sverigesradio.se.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 42/2013

ERA och ERCA slogs ihop

ERCA - logoDen 12 november, dagen innan den europeiska landsbygdsriks-dagen i Bryssel, upplöstes formellt European Rural Alliance (ERA) på sitt årsmöte och gick upp i European Rural Community Alliance (ERCA). Till ordförande för den nya sammanslutningen av europeiska landsbygdsorganisationer valdes Staffan Nilsson, som är en av ordförandena för Riksorganisationen Hela Sverige ska leva (HSSL). ”Jag får tacka för förtroendet! ERCA blir den organisation som binder ihop landsbygdsutveckling på europeisk nivå. Det var ett bra steg framåt att slå ihop ERA och ERCA, splittring leder ingen vart – man blir starkare tillsammans. Nu gäller det att arbeta för att organisationen får fler medlemmar, sätter en hög ambitionsnivå, drivs av en aktiv styrelse och får tillräckligt med resurser för att utföra ett utåtriktat och effektivt arbete. De frågor som ERCA kommer att driva måste ner på regional och lokal nivå, om människor skall känna sig delaktiga”, säger Staffan Nilsson. Samarbete med Partnership for Rural Europe (PREPARE) finns också på agendan, eftersom de har ett gemensamt intresse, och att ta stora steg framåt när det gäller synlighet: ”Som ordförande skall jag se till att vår röst blir hörd och att vi blir kända av EU-institutionerna”, säger Nilsson.

Uppgifterna är från HSSL:s hemsida.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 42/2013

Finlands skärgårdspolitik behandlas på seminarium i Åbo

FÖSS - logoFredagen den 31 januari 2014 arrangerar Finlands öar rf – Suomen saaret ry (FÖSS), Egentliga Finlands Byar rf, Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi och Skärgårdshavets Biosfärsområde en seminariedag om landets skärgårdspolitik. Seminariet, som ordnas på Arken vid Åbo Akademi i Åbo, har rubriken Finlands skärgårdspolitik – vem, vad och hur? Förmiddagens program sätter fokus på de skärgårdsaktörer som finns: vem arbetar för en levande skärgård i Finland, på vilken nivå, med vilka metoder och med vilka tyngdpunktsområden? På eftermiddagen koncentrerar man sig på skärgårdslagen, samt skärgårdsprogrammet och dess mellanutvärdering – vad har gjorts och vad är ännu på hälft? Dagen avslutas med en valdebatt inför EU-valet; hur har olika partier tänkt jobba för skärgårdsfrågorna inom EU? Bland andra deltar Jorma Leppänen från Skärgårdsdelegationen, samt riksdagsman Stefan Wallin.

Uppgifterna ingår i nyhetsbrevet (3/2013) från FÖSS, i vilket man även kan läsa om bl.a. FÖSS på European Rural Parliament, projektet Alla generationers ö och årsmöte för European Small Islands Federation (ESIN) som hölls på Kökar 2-4.9.