Kategorier
2013 Nyhetsbrev 44/2013

Förenhetligande planering kan stärka kyrkbyarnas ställning visar forskning

Forskningsrapporten Kirkonkylien mahdollisuudet ja eheyttävä yhdyskuntasuunnitteluI forskningsrapporten Kirkonkylien mahdollisuudet ja eheyttävä yhdyskuntasuunnittelu (Kyrkbyarnas möjligheter och förenhetligande samhällsplanering) studeras förenhetligande samhällsplanering och de möjligheter den erbjuder i planeringen av kyrkbyar i samband med att kommunernas situation förändras. De centrala frågorna i undersökningen är: 1) Vad innebär förenhetligande samhällsplanering i kyrkbyar, och mer allmänt på landsbygden?, 2) Med vilka mål och medel kan förenhetligande samhällsplanering genomföras i kyrkbyar och i större byar på landsbygden?, samt 3) Vilka är förutsättningarna för förenhetligande om man ser till de varierande förhållandena i kyrkbyarna?

Förenhetligande samhällsplanering har traditionellt varit ett redskap som använts i stadsplaneringen, men det finns knappt några erfarenheter alls av att tillämpa sådan planering i landsbygdssammanhang, så dess betydelse är därför oklar.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 44/2013

Kommun budgeterar pengar för spel på Lotto

Namnet LottoPukkila kommun i Nyland vill förbättra sin ekonomi genom att satsa 1 872 euro ur kommunbudgeten på Lotto. Beslutet fattades av fullmäktige 9.12, skriver Ilta-Sanomat. Kommunens invånare, omkring 2 000, bidrar sålunda med ungefär 90 cent till kommunens Lottospel. Kommunen skall spela Lotto varje lördag under nästa år, och det är kommunstyrelsen som väljer siffrorna. Pukkilas ekonomiska utsikter för nästa år är dystra för man är 800 000 euro på minus och man har tvingats höja skattesatsen från 20 till 21 procent.

Uppgifterna är från en notis i Hufvudstadsbladet (11.12). Se även webbadressen svenska.yle.fi.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 44/2013

Det lokala utvecklingsprogrammet på utlåtanderunda – ännu kan man påverka!

Kylätoiminta ry-namnetDet lokala utvecklingsprogrammet på riksnivå 2014-2020, Voimistuvat kylät – vahvistuvat lähiyhteisöt. Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014-2020, är nu i hamn. Efter Byaverksamhet i Finland rf:s höstmöte (28.11) har det sänts på utlåtanderunda till landskap och medlemsorganisationer. Beredningsgruppen beredde klarläggande frågor och utlåtandena begärs nu tillställas gruppen 21.1.2014. Man kan således ännu påverka via det egna landskapet, egna Leader-gruppen eller via beredningsgruppens sekreterare – Tuomas Perheentupa, tuomas.perheentupa@kylatoiminta.fi.

Uppgifterna är från Byaverksamhet i Finlands hemsida med länkar till programmets beredning och det program som sänts på beredningsrunda.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 44/2013

Byaupptäckare och -innovatör nya hederstitlar i Sundom – byn intressant som forskningsobjekt för stadsnära landsbygd

Karl-Erik Mitts och Matts Andersén
Karl-Erik Mitts och Matts Andersén
Foto: Bjarne Blomfeldt

År 1993 utnämnde Sundom bygdeföre-ning rf hederstiteln byaåldersman till Börje Backholm och hederstiteln byaskrivare till Bertel Sund. Nästa utnämning kom 2007, då utnämndes Ulla Höglund till byaforskare och Henrik Söderholm till byalots. Den tredje utnämningen skedde i höstas på bygdeföreningens höstmöte 24.11, då utnämndes Karl-Erik Mitts till byaupptäckare och Matts Andersén till byainnovatör. Till Mitts utnämning bidrog bl.a. en upptäckt av en hyddbotten på en ås intill Västersvägen där människor bott och eldat för över 2 000 år sedan, samt stenåldersplatsen på Öjberget som är ca 4 000 år gammal med de äldsta spåren av mänsklig aktivitet i Vasaområdet. Mitts har varit aktiv i bygdeföreningens styrelse i 25 år, deltagit i flera olika kommittéer och sektioner som berört hembygds- och museiverk-samhet, arkeologi, Storsandens bevarande och ”En levande skärgård”, skrivit i Sundom Historia, ansvarat för Södersunds väderkvarn och lokaliserat platser för arkeologiska utgrävningar.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 44/2013

Lappland mera landsbygdspräglat än övriga Finland

Nättidningen Jo vain! töihin LappiinLapplands yta är en fjärdedel av hela landets yta. Landskapet består av sex regionkommuner, vilka är Kemi-Torneå, Tornedalen, Fjällappland, Norra Lappland, Östra Lappland och Rovaniemi. I Lappland bor ca 182 000 människor, vilka finns i landskaps-centrumen i Rovaniemi och Kemi-Torneå, i regioncentrumen i Kemijärvi, Sodankylä, Ivalo och Kittilä, samt i tätorter och byar längs landskapets huvudvägar, älvar och åar. Landskapet Lappland är mer landsbygdspräglat än övriga Finland, och enligt den nya stad-landsbygds klassificeringen 2012, utvecklad av Finlands miljöcentral och Uleåborgs universitet, bor 56 procent av lapplänningarna på landsbygden, medan 30 procent gäller för alla finländare. I Lappland finns det ca 300 byar, av vilka 222 är registrerade byaföreningar, och av Europas enda ursprungs-befolkning samerna, bor ca 3 600 i Lappland.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 44/2013

Radiolänk förbinder flera mindre orter med det kommunala fibernätet i Nybro kommun – snabb men tillfällig lösning menar ”datadoktorn” Husberg

Datorer bärbaraI Sverige har Nybro kommun och Nybro Energi gemensamt investerat i en infra-struktur bestående av radiolänkar för att snabbt kunna bygga ut nätet till flera orter. Enligt Nybro kommuns IT-chef Sirpa Koponen innebär även den gemensamma satsningen att de delar på kostnaderna, och modellen är nog rätt så unik, menar hon. Samarbetet har inneburit att man snabbt kunnat koppla ihop Nybros kommunala fibernät med Orrefors skola och skolverk-samheten i Alsterbro, samtidigt har man har kunnat placera mätinstrument i stationer, elverk och vattenverk, och koppla dessa via radiolänk till det kommunala fibernätet. Det här innebär att man snabbt och kontinuerligt kan samla data som rör verksamheterna inom energi och vatten. Eftersom man väljer radiolänk i stället för att gräva ner kablar, har projektet kunnat genomföras relativt snabbt – uppstartsmöte hölls i mitten på maj och redan i augusti fanns all infrastruktur på plats.