Kategorier
2013 Nyhetsbrev 42/2013

Seminarium i Dalsbruk om effekten av Leader-projekt och lokal utveckling

I samma båt - logoInom projektet Leader-effekt: Liten åtgärd – stor effekt vill aktionsgruppen I samma båt samassa veneessä rf ry utreda vad Leader-projekt för med sig. Genom detta kan aktionsgruppen och de som haft ett Leader-projekt under senaste åren bli bättre med sina projekt och lära sig av varandra. Under seminariet i Dalsbruk 9.12 får deltagarna ta del av Leader-projekt från tre områden – väldigt olika eller väldigt lika? Genom att delta kan man få bra tankar och idéer inför nya projekt och samarbetsidéer. Man kommer att få höra projekterfarenheter från Åbo skärgård, Åland och Småland i Sverige.

Uppgifterna är från I samma båts hemsida med länkar till program och anmälan (senast 5.12).

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 42/2013

Hilkka Vihinen MTT:s landsbygdspolitiska professor

MTT - logoDirektionen för Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (MTT) har utnämnt politices doktorn och docenten Hilkka Vihinen till MTT:s landsbygdspolitiska professor. Vihinen har tidigare innehaft den tidsbestämda landsbygdsprofessuren och bland annat varit specialforskare vid MTT:s ekonomiska forskning. Som forskningschef leder hon MTT:s forskningsområde för Den gröna ekonomins möjligheter. Vihinen är även biträdande generalsekreterare för Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen, vilken tillsatts av statsrådet.  Landsbygdspolitiska professorns forskningsområde är landsbygdspolitik, särskilt förhållandet jordbruk och landsbygd, landsbygdens företagsverksamhet, serviceutbud och boende, samt den politiska forskningen och utvecklingen som påverkar dem. Professorn leder MTT:s landsbygdsforskning och förverkligar den tillsammans med MTT:s forskningsenheter. Den landsbygdspolitiska professurens forskningsområde betraktar Vihinen som brett och intressant. Man behöver behärska alla politikområden, från näringsliv till att ordna infrastrukturen, och att hålla sig ajour med utvecklingen inom detta.

Uppgifterna är från MTT:s hemsida.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 42/2013

Landsbygdssverige prisades med Ullbaggar

Ullbaggen (4)
Foto: Landsbygdsnätverket

Sju Ullbaggar delades ut under Lands-bygdsgalan 26.11. De drygt 200 gästerna på Berns i Stockholm blev serverade en middag inspirerad av Årets Matlandet-huvudstad Gotland. ”Det här var den sista Landsbygdsgalan som det här Lands-bygdsnätverket arrangerar och det känns riktigt kul att så många av både vinnare och även övriga slutnominerade höll så hög klass”, sade Maria Gustafsson, verksamhetsledare för Landsbygdnät-verket. Bland prisutdelarna fanns landsbygdsminister Eskil Erlandsson. Landsbygdsgalan har årligen delat ut Ullbaggar sedan​ starten 2009 till de projekt och företag som fått stöd ur landsbygds-programmet och som bäst utvecklat landsbygden inom olika kategorier, vilka i år var: Årets landsbygdsföretagare, Årets landsbygdsinnovation, Årets landsbygdsprojekt, Årets integrationssatsning, Årets miljösatsning, Årets ungdomssatsning och Årets Leader-projekt.

Uppgifterna är från webbplatsen landsbygdsnatverket.se med länk till mer läsning om vinnarna och Landsbygdsgalan.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 42/2013

Ska hela Europa leva? – lyssna på reportage om utvecklingen på den europeiska landsbygden

Radioprogrammet Studio Ett (3)På landsbygden i nästan hela Europa pågår en avfolkning och människor har svårt att försörja sig. De möter en allt sämre service, och framtiden ser än mörkare ut om inget görs. Den bilden målades upp vid den första europeiska lands-bygdsriksdagen, European Rural Parliament, som hölls (13.11) i Bryssel. Journalisten Sven Börjesson från Studio Ett på Sveriges Radio var med på landsbygdsriksdagen i Bryssel och talade med delegater från en mängd länder. Lyssna på hans reportage om utvecklingen på den europeiska landsbygden.

Uppgifterna är bl.a. från Riksorganisationen Hela Sverige ska levas hemsida. Programmet kan höras på webbplatsen sverigesradio.se.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 42/2013

ERA och ERCA slogs ihop

ERCA - logoDen 12 november, dagen innan den europeiska landsbygdsriks-dagen i Bryssel, upplöstes formellt European Rural Alliance (ERA) på sitt årsmöte och gick upp i European Rural Community Alliance (ERCA). Till ordförande för den nya sammanslutningen av europeiska landsbygdsorganisationer valdes Staffan Nilsson, som är en av ordförandena för Riksorganisationen Hela Sverige ska leva (HSSL). ”Jag får tacka för förtroendet! ERCA blir den organisation som binder ihop landsbygdsutveckling på europeisk nivå. Det var ett bra steg framåt att slå ihop ERA och ERCA, splittring leder ingen vart – man blir starkare tillsammans. Nu gäller det att arbeta för att organisationen får fler medlemmar, sätter en hög ambitionsnivå, drivs av en aktiv styrelse och får tillräckligt med resurser för att utföra ett utåtriktat och effektivt arbete. De frågor som ERCA kommer att driva måste ner på regional och lokal nivå, om människor skall känna sig delaktiga”, säger Staffan Nilsson. Samarbete med Partnership for Rural Europe (PREPARE) finns också på agendan, eftersom de har ett gemensamt intresse, och att ta stora steg framåt när det gäller synlighet: ”Som ordförande skall jag se till att vår röst blir hörd och att vi blir kända av EU-institutionerna”, säger Nilsson.

Uppgifterna är från HSSL:s hemsida.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 42/2013

Finlands skärgårdspolitik behandlas på seminarium i Åbo

FÖSS - logoFredagen den 31 januari 2014 arrangerar Finlands öar rf – Suomen saaret ry (FÖSS), Egentliga Finlands Byar rf, Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi och Skärgårdshavets Biosfärsområde en seminariedag om landets skärgårdspolitik. Seminariet, som ordnas på Arken vid Åbo Akademi i Åbo, har rubriken Finlands skärgårdspolitik – vem, vad och hur? Förmiddagens program sätter fokus på de skärgårdsaktörer som finns: vem arbetar för en levande skärgård i Finland, på vilken nivå, med vilka metoder och med vilka tyngdpunktsområden? På eftermiddagen koncentrerar man sig på skärgårdslagen, samt skärgårdsprogrammet och dess mellanutvärdering – vad har gjorts och vad är ännu på hälft? Dagen avslutas med en valdebatt inför EU-valet; hur har olika partier tänkt jobba för skärgårdsfrågorna inom EU? Bland andra deltar Jorma Leppänen från Skärgårdsdelegationen, samt riksdagsman Stefan Wallin.

Uppgifterna ingår i nyhetsbrevet (3/2013) från FÖSS, i vilket man även kan läsa om bl.a. FÖSS på European Rural Parliament, projektet Alla generationers ö och årsmöte för European Small Islands Federation (ESIN) som hölls på Kökar 2-4.9.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 42/2013

Europeiska landsbygdsriksdagen – ett spännande koncept i stärkandet av landsbygdens röst

Utvärdering - Evaluation of the First European Rural Parliament
Källa: Utvärderingen Evaluation of the First European Rural Parliament

De flesta deltagare i den första europeiska landsbygdsriksdagen, European Rural Parliament (ERP), tyckte att det var ett spännande koncept i stärkandet av landsbygdsinvånarnas röst. Att debattera förslag i form av workshops, sågs som potentiellt användbart, men det skulle behövas mer tid och klarare ledning för att vara mer effektivt. Deltagarnas åsikter finns bl.a. under följande sex rubriker: Har ERP en viktig roll inom landsbygdsutveckling?, Jag är nöjd med vad jag personligen fick ut av ERP, Vilka var de mest framgångsrika aspekterna under ERP?, Vad kunde ha varit bättre?, Att sammankalla ERP regelbundet, samt allmänna kommentarer.

Utvärderingen, Evaluation of the First European Rural Parliament – According to the Participants, finns på webbplatsen media.europeanruralparliament.com.

Se även inspelningen från europeiska landsbygdsriksdagen på dess hemsida.