Kategorier
2013 Nyhetsbrev 24/2013

2012 – ett år fyllt av förändringar för YTR

YTRs årsberättelse 2012För Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (YTR) var fjolåret fyllt av förändringar. Under året skedde förändringar såväl för ministeriet, personalen som för verksamhetsmodellerna. Förändringarna medförde ängslan inom nätverket angående landsbygdspolitikens läge och resurser. Betydande innehållsmässiga teman var linjedragningarna för närdemokratin och markanvändningen, samt uppgörandet av serviceprogrammet. Årsberättelsen, Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012, innehåller tema- och arbetsgruppernas årsberättelser, alltså även Svenska temagruppen (SveT), vars text är på svenska.

Uppgifterna är från YTR:s hemsida med länk till årsberättelsen.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 24/2013

Rapporterna från förhandsutredningen av landsbygdens serviceprogram klara

Rapporter från förhandsutredningsprojektet av landsbygdens serviceprogramFörhandsutredningsprojektet av landsbygdens serviceprogram har kommit med förslag till förverkligandet av det nationella Landsbygdens serviceprogram. Resultaten från projektet har presenterats i två nyss färdigställda rapporter. I del I, Ehdotus Maaseudun palveluohjelmaksi, presenteras det förslag man utarbetat för Landsbygdens serviceprogram, som skall förverkligas nationellt. Förslaget grundar sig på det material som man samlat in under utredningsprojektet och på de intervjuer som gjorts, samt Landsbygdens service politikdialog 2013-tillställningens konklusioner. I del II, Esiselvitys-hankkeen keskeiset havainnot, lyfter utredningsprojektet fram några centrala problemområden, vad gäller landsbygdens service. De har formats utifrån den materialöversikt, de intervjuer och den politikdialog som har genomförts inom projektets regi. Utredningsprojektet har realiserats på Kommunförbundet i samarbete med Landsbygdspolitikens samarbetsgrupp (YTR), fem av YTR:s temagrupper (de för glesbygden, välfärdstjänster, medborgaraktivism, kultur och landsbygdsboende), samt Kyrkostyrelsen.

Rapporterna Palveluaukkoja ja paikallisia ratkaisuja – Osa I. Ehdotus Maaseudun palveluohjelmaksi och Palveluaukkoja ja paikallisia ratkaisuja – Osa II. Esiselvitys-hankkeen keskeiset havainnot finns att läsas via länkar på webbplatsen shop.kunnat.net.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 24/2013

Forskarlag skall studera stadsnära landsbygd

Field of SunflowersEtt forskarlag vid Sveriges lantbruks-universitet, SLU i Uppsala, med ekonomiprofessor Yves Surry i spetsen, får nära fyra miljoner kronor under tre år för forskning om stadsnära landsbygds-utveckling. Enligt forskningsledare Surry skall man titta på hur bevarande av naturvärden kan samspela med ekonomisk utveckling i stadsnära landsbygd, liksom hur utveckling och bevarande kan stå i konflikt med varandra. Projektet är tvärvetenskapligt och både ekonomer, agronomer, ekologer och geografer engageras. Man arbetar tillsammans med 15 forskarlag i andra EU-länder och kallar projektet TRUSTEE (Towards RUral Synergies and Trade-offs between Economic development and Ecosystem services).

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 24/2013

Landsbygdsriksdagar i senaste nyhetsbrevet från HSSL

HSSLs nyhetsbrev 3-2013Inför sommaren ger Riksorganisationen Hela Sverige ska leva (HSSL) ut ett förkorta elektroniskt nyhetsbrev, i vilket man kan läsa om den europeiska Landsbygdsriksdagen i höst, och den svenska Landsbygdsriksdagen i Gävleborgs län nästa år. Vidare så har Byanätsgruppen inom Bredbandsforum lämnat sin slutrapport till Bredbandsforum och IT-ministern Anna-Karin Hatt.

Nyhetsbrevet (3/2013) kan läsas på HSSL:s hemsida via länk. Se även föregående nyhetsbrev (2/2013) med temat bredband. I detta nyhetsbrev presenteras även HSSL:s två nya ordföranden, Åse Blombäck och Staffan Nilson.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 24/2013

Bioenergi kunde gott och väl täcka den österbottniska landsbygdens behov av el och värme

?????????????????????????Hela Finlands behov av uppvärmning och el kan täckas med förnybar energi – en av teserna i Pekka Peuras doktorsavhandling. Idén börjar ingå i det allmänna tänkesättet, men inte i de stora energibolagens koncept, trots att de skulle ha större möjligheter att satsa än enskilda människor. ”I fråga om människans inverkan på miljön, hör energisektorn till de största bovarna. Jordbrukets belastning är rätt lokalt avgränsad till vissa vattendrag och, åtminstone tekniskt sett, hanterlig. Problemet med belastning från jordbruket kan minska om sväm och slam tas till vara som bioenergi”, säger Peura som hävdar att redan nu kunde förnybar bioenergi täcka behovet av värme och el ute på landsbygden i de tre österbottniska landskapen.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 24/2013

Utmärkelser i svenska Österbotten – Bergö Årets by, Ann-Sofi Backgren Byaverksamhetens vägvisare, Kaarlo Lepistö Årets landsbygdsaktör

Bergö - Årets by i svenska Österbotten 2013Det aktiva föreningslivet och en bra sammanhållning gör Bergö till Årets by i svenska Österbotten 2013, en utmärkelse som delas ut av Aktion Österbotten rf och Österbottens förbund. I motiveringen ingår bl.a. följande:

”Ett aktivt föreningsliv engagerar byborna i projekt som främjar trivseln och sammanhållningen. Byborna har lärt sig att ta hand om sin by och sina invånare.”

Byborna har bl.a. anlagt en vandringsled, byggt minigolfbana och ett skärgårdsgym, samt för även en aktiv dialog med kommunen. För att trygga äldrevården, har man även samlat in pengar för byggande av ett permanent äldreboende.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 24/2013

Professor Katajamäki vill grunda en grupp för ”smidig aktion” i Österbotten

Businessman Midair in a Business MeetingSmidighet och snabba åtgärder behövs i situationer som är överraskande. Traditionella administrationsstrukturer och förfaringssätt är alltför oelastiska och klumpiga, så det krävs smidighet för att hitta lösningar och åtgärder. Landskap lämpar sig bra för smidiga åtgärder, eller ”smidig aktion”, då de är brokiga samfund, ofta bestående av landsbygd och stad.

”Jag föreslår att en ny grupp för smidiga åtgärder, eller ”smidig aktion”, skall grundas i Österbotten. Det skulle vara en flexibel och snabbt reagerande grupp. Den skulle förbereda nya, oväntade och djärva åtgärder för Österbotten, så att idealen om ”smart specialisering” kunde förverkligas.”

Gruppen skulle bestå av representanter för företag, läroanstalter, expertorganisationer, medborgarorganisationer och förvaltning. Men man skulle även behöva duktiga politiker med vision och förmåga att samarbeta för det egna landskapet.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 24/2013

Passa på att diskutera byns framtid under byafesten

Aktion Österbottens nyhetsbrev 3-2013”Två och en halv miljoner finländare kan inte ha fel, det är bra att bo på landsbygden. Under sommaren ordnas många evenemang runt om i våra bygder, det bjuds på hembygdsfester, allsångskvällar, utställningar, marknader m.m. Ta tillfället i akt när ni går på någon tillställning och bekanta er med er by och människorna som bor i den, kanske ni upptäcker nya saker. Passa samtidigt på att diskutera er bys framtid när byborna är samlade. Samtalen kan leda till åtgärder som förbättrar den gemensamma livsmiljön. En diskussion som inleds med ”någon borde”…”kanske avslutas med”… ”OK, halv sju imorron kväll”.

Passa på att se er hembygd under sommaren, gör en lite längre utflykt och bekanta er med hur man gör i en annan by och ta intryck. Kanske något som gjorts där kunde göras i er by. Det kan finnas 2,5 miljoner goda idéer som väntar på att bli förverkligade. Trevlig sommar, träffas, ta intryck och låt fantasin flöda.” Det här skriver byaombudet och Leader-rådgivaren Karl-Gustav Byskata i Aktion Österbottens senaste nyhetsbrev. Övrigt som tas upp är bl.a. tävlingen för ungdomar, Idé 2013, som fortsätter ända till början av september, att påverka Aktion Österbottens kommande program genom att delta i diskussionen på dinasikt.fi, att söka om Leader-medel och en obligatorisk projektträff.

Aktions senaste nyhetsbrev (juni, 3/2013) finns att läsas på föreningens hemsida.