Kategorier
2013 Nyhetsbrev 19/2013

”Kommunreformen och social- och hälsovårdsreformen skall grunda sig på starka primärkommuner” – samordningsgruppen

two little girl's playing doctorSamordningsgruppen för kommunreformen och omstruktureringen av social- och hälsovården föreslår att kommunreformen och social- och hälsovårdsreformen skall grunda sig på starka primärkommuner som består av naturliga pendlings- och upptagningsområden. En kommunbaserad modell är genomskinlig, demokratisk och effektiv, där makten och ansvaret finns i händerna på samma kommunala beslutsfattare. I den kommunbaserade modellen är kommuninvånarnas egna demokratiska påverkningsmöjligheter naturliga. Samtidigt kan serviceanvändarna göra sin röst hörd när det fattas beslut om servicen. Tillgången till närservicen som behövs i kommuninvånarnas vardag, säkerställs i en lag som gäller ordnande av social- och hälsovården. Samordningsgruppen fastställde att ansvaret för att ordna social- och hälsovård bestäms enligt kommunens invånarantal. I enskilda fall kan man avvika från kriterierna gällande befolkningsunderlag, om det finns särskilda skäl till det, t.ex. språkliga rättigheter.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 19/2013

Rapport om projektet för landsbygdens serviceprogram offentliggörs på slutseminariet i Helsingfors

Slutseminarium för landsbygdens serviceprograms förutredningsprojekt 21.5.2013Rapporten om förutredningsprojektet för landsbygdens serviceprogram offentliggörs 21.5 på projektets slutseminarium på Hotel Arthur i Helsingfors. Med förutredningsprojektet har man velat samla den kunskap som berör landsbygdens service, en kunskap som finns men som är spridd på olika håll. Slutrapporten innehåller förslaget till landsbygdens serviceprogram. Under tillställningen talar bland andra riksdagsledamot Rakel Hiltunen, vice verkställande direktör på Kommunförbundet Timo Kietäväinen och professor Tuomas Ojanen.

Uppgifterna är från Landsbygdspolitiska samarbetsgruppens hemsida med länk till inbjudan och anmälan.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 19/2013

Glesbygdens vägnät behandlas på seminarium i Pudasjärvi

??????Vägnätets skick och resandet är grundfrågor för den glest bebodda landsbygdens liv och företagande. Under seminariet lyfter man fram både nuvarande och kommande utmaningar och möjligheter som hör till detta. Hur lyckas det med resandet? Vad för betydelse har transportstödet för regionens företag? Kommer mjölkbilen fram varje dag, och hur är det med skolskjutsarnas säkerhet? Kan man sätta i skick vägnätet med billigare metoder? De här och många andra frågor söker man svar på i seminariet som hålls 28.5 kl. 9-15.30 i Pikku-Syöte i Pudasjärvi, Norra Österbotten. Seminariet ordnas av Landsbygdspolitiska samarbetsgruppens (YTR:s) temagrupp för glest bebodda områden och Pudasjärvi stad.

Mer info med anmälningsuppgifter (anmälan senast 13.5) finns (på finska) på webbplatsen maaseutupolitiikka.fi.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 19/2013

Sverige vill bli världens bästa land att vistas, verka och växa i

Tree behind a farmDen svenska regeringen har fattat beslut om att landets län skall ta fram regionala serviceprogram för kommersiell service i gles- och landsbygder, där syftet är att öka tillgängligheten till service för medborgare och företag. ”Landsbygden har en fantastisk potential. Men för att hela landet ska växa krävs rätt förutsättningar. Tillgänglighet till kommersiell service är en viktig del i detta arbete. Serviceprogrammen handlar om att samla kloka huvuden för att tillsammans göra servicen mer tillgänglig i gles- och landsbygder. Konkreta resultat sedan tidigare är till exempel samlokalisering av mataffären och bibliotek, som i Ljungby, eller i Gafsele där bygdegården rymmer allt mellan medborgarkontor till kafé och turistinformation”, säger svenska näringsministern Annie Lööf. Inom Attraktionskraft Sverige arbetar den svenska regeringen med att tydliggöra och utveckla de frågor som är viktiga för lokal och regional utveckling. Visionen är att Sverige skall bli världens bästa land att vistas, verka och växa i.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 19/2013

Öbor diskuterade servicen i skärgården

FÖSS- och Egentliga Finlands Byars logoEn stor skara öbor och skärgårdsaktiva deltog i seminariet Alla generationers ö 19-20.4 i Nagu, Åbolands skärgård. Fredagens program hade fokus på servicen i skärgården, och exemplen på olika modeller av distansundervisning i grundskolan, samt lyckade försök med mobil service inom hälsovården nära östgränsen, bevisade att det ännu finns mycket att göra i skärgården då det gäller att utnyttja digitaliseringen och ny teknologi i allmänhet. De flesta av de över sextio deltagarna kom från Åboland, men här fanns även öbor från Karlö i norra Östersjön, Bergö i Österbotten, samt öbor från Åland och Nyland. Under lördagen diskuterade man aktuella frågor i de olika skärgårdsområdena. Vad gäller befolkningsutvecklingen, är läget stabilt på både Karlö och Bergö, medan situationen i söder, speciellt på Åland, upplevs som mer alarmerande. Med sjunkande invånarantal hotas ju servicen, så här väckte speciellt klinikbilen Mallu och projektet VIRTU stort intresse. Det finns alla skäl att jobba vidare med dessa teman. Vidare kan nämnas att under Finlands Öar rf – Suomen Saaret ry:s (FÖSS) årsmöte 19.4, i samband med seminariet, beslöts även att föreningen kommer att jobba vidare kring skolgång och äldreomsorg under 2013.

Uppgifterna är från FÖSS meddelande (från 29.4).

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 19/2013

LOKAALI hålls för första gången i Tavastland

Lokaali 14-15.9.2013LOKAALI – Paikallistoimijoiden valtakun­nalliseen juhlaseminaari (LOKAALI – De lokala aktörernas nationella festseminarium) hålls i år 14-15.9 i Tammela, sydvästra Tavastland. Den nationella tillställningen hålls nu för första gången i denna del av landet och programmet upptar bl.a. byautfärder, framtidsverkstäder och festen Valtakunnallinen Kylätoiminnan juhla, under vilken offentliggörs Årets by på riksplanet, byar som får hedersomnämnande, Vägvisare för bya­verksamheten, Årets landsbygdsaktör och Årets landsbygdsprofil. Hämeen Kylät ry ordnar tillställningen i samarbete med LounaPlussa ry, Tammelan Kylät ry, Tammelan kunta, HAMK, Byaverksamhet i Finland rf, samt lokala föreningar och byar. Över hundra deltagare väntas ta del i evenemanget. Mer info och länk till programmet finns på webbplatsen hameenkylat.net. Anmälningar börjar tas emot i juni.