Kategorier
2013 Nyhetsbrev 15/2013

Nyttan med nätverkande i Europa

Svenska Landsbygdsnätverkets nyhetsbrev nr 2-2013Vid det 17:e mötet för de nationella landsbygdsnätverken i Europa, som hölls vecka 11 i Åre, diskuterade man många av de lyckade nätverksaktiviteter som genomförts och som pågår ute i Europa. Edina Ocsko, som är expert inom landsbygdsutveckling och arbetar på det europeiska landsbygdsnätverket ENRD (European Network for Rural Development), presenterade under mötet hur ENRD har sammanställt olika exempel på lyckat nätverkande. Allt finns samlat på deras webbsida enrd.ec.europa.eu under fliken Networks and Networking. Som exempel kan nämnas landsbygdsbussen i Finland och nätverk för kvinnor i stad och på landsbygd i Spanien. Det här finns att läsas i svenska Landsbygdsnätverkets senaste nyhetsbrev, Nytt från Landsbygdsnätverket, vars tema denna gång handlar om strukturen i det nya landsbygdsprogrammet.

Nyhetsbrevet (nr 2/2013) finns på Landsbygdsnätverkets hemsida via länk. Se även text om den 17:e Europeiska nätverksträffen i Åre.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 15/2013

Kommuninvånare i Borgå blir påverkare – staden har nu två påverkarråd

OrdförandeklubbaBorgå stad har två påverkarråd, ett med inriktning på befolkningens välfärd och deltagande, ett annat med fokus på miljön och välfärden. Som en del av strategiarbetet skall råden förse beslutfattarna med åsikter om stadens tjänster och verksamhet. Det första rådet slog sig ner i fullmäktigesalen på onsdagen. Trettio stadsbor har själva anmält sitt intresse för att få sitta med i rådet, medan tio har valts att representera olika föreningar. Folke Rask är en rådsmedlem som själv anmält intresse.

Efter 36 år i stadens tjänst på räddningsverket och två år som pensionär vill Rask nu känna på hur han som medborgare och glesbygdsinvånare eventuellt kan påverka beslutsfattarna. Annette Lang är en annan rådsmedlem som även själv anmält sitt intresse. Hon vill själv vara aktiv och genom sitt exempel uppmuntra andra att ta del av allas gemensamma ärenden. Men varken Rask eller Lang tror att allt de säger går direkt fram till beslutsfattarna. Tiden får visa hur mycket de kan påverka, menar Lang. Hon vet i alla fall att hon har gjort så gott hon kan, och är glad att staden har gett henne den här möjligheten. Diskussionen kommer att fortsätta på nätet på webbplatsen dinasikt.fi, börjandes vecka 16.

Uppgifterna är från webbplatsen bbl.fi.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 15/2013

Byafolket samlas till nationella konferensdagar ombord på m/s Viking Grace

SYTY-logoByaverksamhetens nationella konferensdagar, Kylätoiminnan valtakunnalliset neuvottelupäivät, hålls i vår som båtkryssning till Stockholm med m/s Viking Grace 15-16.5. Tillställningen riktar sig till byaombuden (regionala, subregionala och kommunvisa), samt till motsvarande föreningars förtroendemän och andra tjänstemän. Man önskar att även de subregionala byaombuden deltar aktivt i konferensdagarna. Varje regional byaförening sänder in i förväg, dock senast 6.5, till arrangören Byaverksamhet i Finland rf (marianne.lemettinen@kvlatoiminta.fi) 1-2 sidor text om sin byaverksamhets nuläge vad gäller lyckanden och svårigheter, samt de närmaste framtidsutsikterna. En sammanfatt­ning av dessa delas sedan ut till alla deltagare under konferensdagarna.

Anmälan, vilken är bindande, skall göras senast 15.4 till e-mailadressen marianne.lemettinen@kvlatoiminta.fi. Tilläggsuppgifter fås av utvecklingschef Tuomas Perheentupa på mobil 050 592 2726, tuomas.perheentupa@kvlatoiminta.fi och av ekonomichef Raija Tuppurainen på mobil 045 133 5391, raiia.tuppurainen@kvlatoiminta.fi.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 15/2013

Stadsparker bidrar till välbefinnande

Boy Swinging from TreeI en ny forskningsrapport, Benefits of Urban Parks – A systematic review, dokumenteras för första gången på ett systematiskt vis de många bevisen för de många fördelarna med parker i städer. Rapporten, vilken skrivits av fyra forskare från Sverige, Danmark och Malaysia, visar att det finns starka vetenskapliga bevis för stadsparkers positiva påverkan på t.ex. biologisk mångfald (artrikedom), fastighetspriser, fysiska aktiviteter som minskar riskerna för fetma, och lokal nedkylning. För andra förtjänster, som stressminskning och ökad mental hälsa, är bevisbasen måttligare. Som ett sätt att öka den allmänna hälsan, är stadsparker en högst aktuell fråga i tider av global urbanisering. Rapporten sammanfattar forskningsrön utifrån en systematisk genomgång av aktuella expertgranskade forskningstidskrifter. Den kan användas till stöd för beslutsfattare, men även till att uppmuntra forskare att söka ytterligare bevis.

Uppgifterna är från webbplatsen slu.se med länk till rapporten.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 15/2013

Kommunreform mot alla odds

KommunreformenRegeringen beslöt 4.4 att förpassa förslaget till kommunstrukturlag vidare till riksdagen, så tåget rullar vidare, oberoende av att processen ifrågasätts i grunden av större delen av de berörda kommunerna. Kommunförbundets sammanställning av de kommunala utlåtandena till kommunstrukturlagen visar att 176 kommuner har ställt sig negativa till kriterierna för kommunindelning, alltså över hälften av landets kommuner ställer sig skeptiska till att ett givet befolkningsunderlag, pendling, självförsörjningsgrad i fråga om jobb, samhällsstruktur och kommunens ekonomiska situation skall avgöra en kommuns omfattning. Kommuner som inte har någon uttalad åsikt om kommunindelningskriterierna, är 72, medan 56 kommuner ställer sig positiva, och inte oväntat är de sist nämnda landskapscentra och andra större samhällen som förutspås ha fördel av reformen. Av de två- och svenskspråkiga kommunerna är över 70 procent negativa till befolkningsunderlagskriteriet.