Kategorier
2013 Nyhetsbrev 13/2013

Representanter från HNSL diskuterade med svenska riksdagsledamöter om nordiskt samarbete

Hela Norden ska levas logoEtt tjugotal riksdagsledamöter i Sverige samlades idag 27.3 för att tillsammans med representanter från Hela Norden ska leva (HNSL) samtala om nordiskt samarbete på temat: Vad kan vi lära av varandra? Inledningsvis berättade specialsakkunnig på Svensk Byaservice Peter Backa om den finländska landsbygdsrörelsen, om hur de organiserats och hur de samverkar med regering och riksdag. En skillnad är att alla Leader-grupperna är organiserade i Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverksamhet i Finland rf, Hela Sverige ska levas (HSSL:s) systerorganisation, och att Finland har ett systematiserat samarbete med regeringens Landsbygdspolitiska samarbetsgrupp.

Läs HSSL-ordförandens, Inez Abrahamzons, sammanfattning av mötet på webbplatsen helasverige.se.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 13/2013

Stjärnsund i Sverige införde egen valuta

Lokala valutan DalerDe boende i samhället Stjärnsund i Dalarna, Sverige har infört en egen valuta att handla med. Tanken är att valutan Dalern, som den kallas, skall få igång närhandeln och stärka gemenskapen. Man blir medlem i Dalern genom att betala 100 Skr och får då 50 Daler att använda. Dalern används mest till att betala olika tjänster. Man bygger upp en ”community feeling” och ekonomin växer. Om ekonomin rasar i Sverige, så har man en stabil ekonomi med Dalern.

Se klippet om den lokala valutan på dn.se.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 13/2013

”Aktivitetsdemokrati” – professor Eero Uusitalo i ledaren för Landsbygd Plus

Landsbygd Plus nr 2-2013I kommunalpolitiken har man fört mycket lite diskussion om närdemokratin. Men nu då strukturerna rämnar, är tiden kommen att bygga upp närdemokrati. Kopplar man ihop den representativa och direkta demokratin, får man ”aktivitetsdemokrati”, vilket är till fördel för både kommunen och lokala aktörer. Representativ och direkt demokrati är inte motsatser, utan kompletterar varandra. Beslutsfattare som valts i val, förlorar inte sin makt, utan får mer och gör bättre beslut genom närdemokratiorganisationernas beredning. Berörda organisationer samlar lokala aktörer, vilka har att göra med byaplaner och lokalt utvecklingsarbete. Den offentliga makten klarar inte själv av sina uppgifter enligt gammalt mönster.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 13/2013

Regeringen utnyttjar inte lantbrukets tillväxtpotential

SLC-logotypSvenska lantbruksproducenterna (SLC) är oroad över att regeringen inte utnyttjar lantbrukets tillväxt-potential och efterlyser konkreta åtgärder som leder till tillväxt inom lantbruket. Här nere finns SLC:s pressmeddelande (från 22.3) att läsas:

SLC: Lantbrukets tillväxt uteblir

Svenska lantbruksproducenternas centralförbunds styrelse konstaterar att regeringen via rambudgetsbesluten inte utnyttjar lantbrukets tillväxtpotential. Regeringen har i tidigare beslut beskurit jordbrukets stöd, vilket direkt och synligt har påverkat näringens lönsamhet. Här hade SLC önskat en tydlig förändring för att förverkliga regeringsprogrammets målsättningar om livsmedelsnäringarna som en framtida tillväxtbransch.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 13/2013

Innovationsläger för att utveckla och utvecklas – landsbygdsnätverket har valt årets orter

landsbygd.fi - logoPrincipen för innovationsläger, som prövades redan i fjol i landsbygdsnätverkets verksamhet, införs nu i den regionala utvecklingen för att stöda respektive regionorganisations egna strategiska tyngdpunkter. Tio intentionsansökningar om regionala innovationsläger lämnades in. I ansökan bad man de sökande fästa särskild uppmärksamhet vid tyngdpunkter som hänför sig till den regionala utvecklingsstrategin och de teman genom vilka verksamheten på innovationslägren utvecklas. De innovationsläger som skall genomföras 2013 är:

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 13/2013

Regioner och lokala samhällen lika viktiga – professor Hannu Katajamäki

Autobahn Passing FarmsFinlands konkurrensförmåga och framgång har rest sig nerifrån, från lokala samhällen. Det här fundamentet har inte förändrats, och Finland blomstrar även i framtiden om vi kan ta hand om alla lokala samhällens och alla invånares möjligheter till framgång och lycka. Det är alltför vågat och grundlöst att anta att framgången bara kan födas i vissa miljöer, och ännu oskäligare är det att tro att Finland kan bli ett storstadssamhälle. Principen för Finlands äkta regionalpolitik är att skapa förutsättningar, och alla regioner och lokala samhällen är lika viktiga. I regional utveckling gäller ett slags evolution: man måste erbjuda den gynnsamma slumpmässigheten maximala möjligheter, och man måste ge rum till oväntade kombinationer.

”Om man tryggar mångfaldiga möjligheter kan det fantastiska hända: de riktiga människorna och de riktiga sakerna möts på de riktiga platserna. Genom att skapa likvärdiga möjligheter för alla regioner och lokalsamhällen, skapar man nya uppfattningar, nya arbetsplatser, nya hjältesagor.”

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 13/2013

Frivilligsentralerna i Norge sammanför de hjälpbehövande med de hjälpvilliga

Nurse Holding Elderly Patient's HandI Løten kommun med 7300 invånare motsvarar de frivilligas insatser mer än åtta årsarbeten. Samhället är en av de många småkommuner som bildar Hedmark fylke norr om Oslo. Ah Yimaa, som kommer från Thailand och bor i Løten med sin norske man, är en av de invandrare som tagit chansen att lära känna norrmän genom Frivilligsentralens arbete. Nästan varje kväll är det någon aktivitet i huset och på dagarna är det navet i de 90-talet frivilligas största åtagande – matleveranser till de äldre. Torild J. Edvardsen samordnar alla de frivilliga insatserna och är som daglig ledare den enda personen som har lön. Hon är anställd av kulturdepartementet som står bakom frivilligsentralerna, vilka finns i de flesta av Norges 428 kommuner och skall fungera som en mötesplats för människor i lokalsamhället – både för den som behöver hjälp och den som vill hjälpa till.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 13/2013

Öbor från hela Finland önskas till seminariet ”Alla generationers ö” i Nagu

FÖSS- och Egentliga Finlands Byars logoDen 19-20 april arrangerar Finlands Öar rf – Suomen Saaret ry (FÖSS) i samarbete med Egentliga Finlands Byar rf ett seminarium i Nagu om service för bosatta på öar utan fast förbindelse. Fokus ligger främst på barnomsorg och skolgång, samt äldrevård, och är en del av projektet Alla generationers ö som FÖSS sparkar igång under våren. Arrangörerna hoppas att seminariet kan bli en mötesplats för öbor från hela landet – framför allt lördagens (20.4) program är riktat till öborna själva, med Ö-parlament på dagen och fest på kvällen. Man strävar efter att så många skärgårdsområden i Finland som möjligt skulle vara representerade, för att öborna tillsammans skall kunna fundera på vilka som är de viktigaste frågorna att arbeta vidare med under de närmaste åren.

Program och anmälningsuppgifter finns på webbplatsen foss.fi.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 13/2013

Vad är platsbaserad politik? – diskussion om dess logik på projekt- och nätverksträffen i Lahtis

heikki_aurasmaa_MMM_LL1web
Heikki Aurasmaa
Peter Backa (1)
Peter Backa

I samband landsbygdens projekt- och nätverksseminarium 18-19.4 i lärocentret Fellmannia i Lahtis ordnar Svenska temagruppen ett tvåspråkigt seminarium om platsbaserad politik. Man har YTR:s generalsekreterare Heikki Aurasmaa som föreläsare, kompletterad av special-sakkunnig Peter Backa på Svensk Byaservice. Seminariet handlar långt om att definiera begreppet och fundera över vad platsbaserad politik kunde vara i Finland. Ta del och diskutera denna modell för framtida politik och mycket annat under två dagars tillställningen.

För program och anmälan se händelsekalendern på landsbygd.fi.ny logo svet LITEN svenska

 

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 13/2013

Svenska temagruppen gör kommunrunda i Svenskfinland

ny logo svet LITEN svenskaSvenska temagruppen i samarbete med Leader-grupperna och lantbruksprodu-centerna (SLC) kommer att besöka alla finlandssvenska kommuner som är intresserade av landsbygdspolitik. Framförallt kommer aktuella programfrågor att diskuteras. Det nya landsbygdspolitiska helhetsprogrammet skrivs som bäst och kommunerna åsikt är viktig. Dessutom är Leader-programmen för nästa period på slutrakan. Landsbygdssäkring, d.v.s. hur man beaktar landsbygdens särfrågor, kommer också att diskuteras med kommunledningen. I samband med utredningarna inför eventuella kommunsammanslagningar är landsbygdssäkringen ett viktigt redskap. Närmat, d.v.s. hur kommunen bättre kunde göra upphandlingar av sina egna producenter, kommer också upp till diskussion. Kommunrundan inleds i Kimito, Åboland 9.4 (och fylls på efter hand).