Kategorier
2013 Nyhetsbrev 08/2013

Mavi öppnade register över landsbygdsutvecklingsprojekt

Mavis logoUppgifter om landsbygdsutvecklingsprojekt som finansierats över programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland åren 2007-2013 har publicerats på Landsbygdsverkets (Mavis) webbplats. I projektregistret kan man söka fram information om exempelvis projekten i ett bestämt område eller om projekt som finansierats via en viss programåtgärd. Registrets syfte är att informera om resultaten från programperioden 2007–2013, och med registrets hjälp får också projektsökande och projektgenomförare mer information om andra motsvarande projekt.

Uppgifterna är från Mavis hemsida.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 08/2013

Hur får man fler konkurrenskraftiga närproducerade matvaror i handelns sortiment? – svar ges i ny handbok för småföretag

Mikroföretag - broschyrMed vilka praktiska åtgärder kan man förbättra sin konkurrenskraft och möjligheten att få sin produkt i handelns sortiment? Det här är ofta en central fråga för mikroföretag som besvarades av ett tvåårigt utbildningsprojekt, vilket avslutas 28.2. I utbildningsprojektet Mikroyritysten valmentaminen päivittäistavarakaupan yhteistyökumppaneina (Coachning av mikroföretag som samarbetspartner till dagligvaruhandeln) utvecklades ett praktiskt verktyg för att stödja småföretagen i vardagen: ett nytt slags produktkort, med vars hjälp en småförädlare omsorgsfullt kan planera frågor förknippade med produkten och dess logistik, innan produkten bjuds ut till handeln.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 08/2013

Forskare lyckades framställa biobränsle från cyanobakterier

??????Solljus, koldioxid och bakterier är de tre komponenter som forskare vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH) i Sverige nu använder för att ta fram butanol, ett kolväte som i likhet med bensin kan användas som fordonsbränsle. Fördelen i jämförelse med bensin är emellertid att råvarorna finns i överflöd och att framställningen har potential att bli 20 gånger så effektiv, jämfört med etanol från majs och sockerrör. ”Vi har framgångsrikt visat att cyanobakterier kan producera butanol. Genom att relevanta gener integreras på rätt ställe i cyanobakteriens arvsmassa, har vi lurat cellerna att producera butanol istället för att de fyller sin normala funktion”, säger forskaren Paul Hudson på Skolan för bioteknologi vid KTH och den som leder forskningsarbetet. Framställningsprocessen skiljer sig dock markant från dagens biobränslen och man behöver förbättra framställningen hundrafaldigt innan den blir kommersiellt gångbar. Hudson uppskattar att det lär dröja ca 10 år innan man är där och säger att framställningen av biodiesel från alger har kommit längre. En demonstratoranläggning för detta finns redan i New Mexiko, USA.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 08/2013

Kursdag om kvinno- och mansperspektiv i program- och projektarbete hålls i Vasa

Business Colleagues Working with LaptopHur får man bättre kvalitet och resultat inom program- och projektarbete och samtidigt tänka på könsperspektivet? Vad innebär kvinno- och mansperspektiv i program och projekt, och hur slår man ett slag för jämställdheten i alla utvecklings-program och projekt? Arbets- och näringsministeriet arrangerar i samarbete med Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten och Österbotten en kursdag med nämnda tema 25.3 kl. 13-16 i Vasa. Kursen, som är tänkt för projektfolk och finansierande myndigheter, hålls på finska, men föreläsningsmaterialet finns även att tillgå på svenska.

För anmälan (senast 8.3) och frågor se webbplatsen enyhetsposten.wordpress.com.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 08/2013

Morgondagens matmarknader – diskussionstillfälle i Ekenäs kring olika matevenemang i Västnyland

Projektet Bra MatProjektet Bra Mat bjuder in evenemangs-arrangörer för diskussion med temat Morgondagens matmarknader – såsom kunden vill ha det! Tillfället ordnas 4.3 kl. 17-20 på Yrkeshögskolan Novia i Ekenäs. Under kvällen diskuteras aktuella frågor kring de olika matevenemangen i Västnyland med utgångspunkt från kundernas och producenternas önskemål. Projektet Bra Mat har tillsammans med studerande vid Novia under två års tid kartlagt kundernas och producenternas åsikter och önskemål gällande matmarknaderna i regionen och där såväl kunder som producenter uttrycker följande önskemål:

  • Trevligt med flera olika matevenemang där man kan köpa närproducerat, men förvillande med flera evenemang vid samma tidpunkt
  • Gemensam marknadsföring för alla olika evenemang önskas av producenterna – med betoning på att alla vinner på detta

Dessa fungerar som utgångspunkt för dialogen som förs i syfte att idag skapa en hållbar och utvecklingsvänlig grund för morgondagens matmarknader i Västnyland.

Mer info och anmälningsuppgifter (anmälan senast 27.2) finns på webbplatsen bramativastnyland.novia.fi.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 08/2013

Unga kommuninvånare visar allt mindre intresse för lokalpolitik – nätdemokrati alternativ

Nätdemokrati - bärbara datorerFinlands Kommunförbund oroas över den kommunala demokratins framtid, för unga kommuninvånare visar allt mindre intresse för lokalpolitik med långa kvällsmöten i fullmäktige och nämnder. ”Vi måste se över vårt sätt att fatta beslut i kommunerna”, säger chefsjuristen på Kommunförbundet Arto Sulonen. Inom förvaltningen pågår s.k. ICT-utredningar, alltså hur man bättre kunde använda sig av modern informationsteknik i beslutsfattandet. Det finns många rutinärenden som en förtroendevald kunde besluta om via sin hemdator, vilket skulle göra det lättare för t.ex. småbarnsföräldrar att delta i beslutsfattandet, medan förtroendemännen skulle sammanträda bara i sådana fall, då stora och viktiga politiska frågor finns på föredragningslistan. Enligt Sulonen är vår förvaltning konservativ och gammalmodig. Den har inte utvecklats i samma takt som den tekniska utvecklingen gjort. Pappersexercisen ser likadan ut i dag som för 20-30 år sedan, så det är dags att se över systemen.

Uppgifterna är från (19.2) webbplatsen svenska.yle.fi.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 08/2013

”Max 20 kommuner annars fungerar inte social- och hälsovården”

Sjukvårdspersonal”Det är dags att skära ned antalet kommuner ordentligt; 20 kommuner är maximum, annars får vi aldrig social- och hälsovården att fungera.” Det här något drastiska förslaget kommer inte från vilken debattglad pamflettist som helst, utan från social- och hälsovårdsministeriets förra kanslichef Kari Välimäki. Hans pamflett Kakkua jaettavaksi (på svenska ungefär Kaka att dela ut) utkom 18.2 på beställning av Kommunbranschens utvecklingsfond. Enligt Välimäki bör varje kommun självständigt kunna sköta bashälsovård, specialsjukvård och socialpolitik, och för att det skall vara möjligt, räcker det inte med en moderat nedskärning av antalet kommuner i stil med den som regeringen just nu strävar efter, utan det krävs stora enheter för att alla uppgifter skall kunna skötas ordentligt. Förslaget är inte alls radikalt, utan Välimäki ser det som det enda realistiska alternativet.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 08/2013

Hur ser Österbotten ut år 2040? – seminarium om landskapets framtidsbild

Nyhetsposten - Nyheter från Österbottens förbundÖsterbottens förbund ordnar ett seminarium på Silveria i Vasa 14.3 kl. 12-16 för att diskutera landskapets framtidsbild. Det tvåspråkiga och avgiftsfria seminariet är en del av beredandet av Österbottens lanskapsstrategi och det riktar sig till alla som är intresserade av regionutveckling. Programrubriker är bland annat: Det framtida Österbottens framgångsfaktorer och resultaten från framtidswork-shoparna, Smart specialisering i Österbotten, Beredningen av strukturfondsprogrammet för Fastlandsfinland 2014-2020, Resultaten från utvärderingen av landskapsprogrammet 2011-2014 och Beredningen av landskapsstrategin 2014-2017.

Hela programmet med länk till anmälan (senast 11.3) finns på webbplatsen obotnia.fi.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 08/2013

Ta ställning till framtidens landsbygd!

Otakantaa.fiJord- och skogsbruksministeriet bereder ett program för utveckling av landsbygden 2014-2020, där ett av målen i programmet är att skapa nya arbetstillfällen, en mångsidigare näringsstruktur på landsbygden och tillväxt. Företagande utgör grunden för utkomsten på landsbygden, särskilt till följd av att utbudet av andra sysselsättnings-möjligheter är mindre. Man hoppas att så många som möjligt deltar i nätdiskussionen och ger synpunkter på möjligheterna för företagande på landsbygden och vilka metoder som kan tillämpas för att förbättra möjligheterna.

Gå in på webbplatsen otakantaa.fi och rösta.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 08/2013

Landsbygdens projekt- och nätverksträff hålls i år i Lahtis

Lärocentret FellmanniaDen 18-19 april arrangeras landsbygdens projekt- och nätverksseminarium i lärocentret Fellmannia i Lahtis. Träffen samlar aktörer från olika håll, allt från förvaltning till förverkligare av nationella projekt, samt byaaktörer. Under dagarna får man bekanta sig med god praxis och resultat av nationell projektverksamhet, landsbygdspolitiska helhetsprogrammets beredande, diskutera lokal funktionalitet och landsbygdspolitikens internationella strategi. Man funderar även på hur man kunde utveckla nationella projekt, nätverksverksamhet och landsbygdspolitiska strategier för den kommande programperioden. Tillställningen ordnas av Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (YTR), landsbygdsnätverksenheten och Tavastlands ELY-central.

Uppgifterna är från YTR:s hemsida och finns även i händelsekalendern på landsbygd.fi (program och anmälan inom kort).

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 08/2013

Ny broschyr om landsbygdssäkring

Landsbygdssäkring - broschyrEn ny broschyr, både i en finsk och i en svensk version, har utkommit om landsbygdssäkring. I den nya broschyren får man reda på vad landsbygdssäkring är, när en utvärdering skall göras, hur den fungerar som arbetsredskap, samt exempel på beslutens inverkan på lokal nivå.

Uppgifterna är från Landsbygdspolitiska samarbetsgruppens hemsida med länk till mer info om landsbygdssäkring, broschyr, samt uppgifter om broschyrbeställningar.