Kategorier
2015 Nyhetsbrev 15/2015

”Det går inte alltid som på Strömsö!” – Nils Torvalds hälsning på Landsbygdsriksdagen

Nils Torvalds
Bildkälla: sfp.fi

Europaparlamentariker Nils Torvalds kunde inte närvara vid öppningen av den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen i Pedersöre (28-29.3) p.g.a. förkylning. Men från sjukbädden sände han sin hälsning från Bryssel. I sin text tar Torvalds upp bl.a. klustren som lika väl finns, eller kunde finnas, när vi talar om vår landsbygd. Klustren skiljer sig lite från landsända till landsända, men alla är inriktade på kvalitet, hälsa och renhet. Men de olika klustren har samtidigt många gemensamma drag, då de drivs av strävanden att förbättra sin energianvändning och att komma uppåt i värdekedjan. Torvalds hälsning till Landsbygdsriksdagen finns i sin helhet här under:

Bästa Landsbygdsriksdag

Alltid går det inte riktigt som på Strömsö! Efter föregående veckas studiebesök på Åland hade det varit bättre än bra att komma till Landsbygdsriksdagen och med en viss entusiasm berätta om hur mycket det finns att göra – och hur mycket man kan göra för att skapa en mera levande landsbygd.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 15/2015

”Vi borde även satsa på den smarta landsbygdspolitiken” – Peter Backas landsbygdstestamente

Landsbygdsriksdagen i Pedersöre 28-29.3.2015 - tidningenUnder den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen i Pedersöre (28-29.3) gjorde Peter Backa ett slags försök till testamente över sin roll som ”virtuell landsbygdsutvecklare” i 30 år. Han utgick från sina erfarenheter, vad han sett och hört, men även vad han läst. Backa plockade några centrala trender och vågrörelser som är avgörande för landsbygden, landsbygdspolitiken och människorna på landet. Här nere följer slutsatserna av hans tankar. Hela texten kommer inom kort att finnas på webbplatserna bya.net och landsbygdsriksdagen.fi.

Slutsatser

Mitt testamente är skrivet i mörka färger, men det är inte negativt. En sak som jag också lärt mig, är att om det finns idéer, vilja och kampanda, så kan vilka trender som helst vändas, åtminstone lokalt. Men jag tror att vi radikalt måste tänka om våra strategier – inte bara taktiken. Vi måste tyvärr ändra oss på grundläggande punkter.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 15/2015

Peter Backa vill utveckla SYTY – lyftes fram på Landsbygdsriksdagen som kandidat till ordförandeposten

Peter BackaSom mångårig landsbygdsutvecklare och närdemokratiförespråkare på Svensk Byaservice och under senare år även som sekreterare, först i Svenska temagruppen och sedermera IDNET (Identitetsbaserat nätverk), ställer den nyligen pensionerade Peter Backa upp i valet som ordförande för Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverksamhet i Finland rf. Vid diskussioner under den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen i Pedersöre (28-29.3.2015) angående ordförandeposten i SYTY:s styrelse lyftes Backa fram som kandidat.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 15/2015

Kandidater till SYTY:s ordförandepost tas emot

Kylätoiminta ry-namnetSuomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverksamhet i Finland rf:s ordförandekandidater för perioden 2016-17 kan anmäla sig till SYTY:s kansli senast 30.6 på adressen marianne.lemettinen@kylatoiminta.fi. Under hösten ordnas i samband med möten diskussionstillfällen för att klargöra kandidaternas linjedragningar.

Mer info finns i SYTY:s senaste nyhetsbrev (mars 2015), i vilket man även bl.a. kan  läsa om att SYTY:s byautskott, Leader-utskott och internationella utskott omvaldes, en enkät för lokala utvecklares syn på byaverksamheten, en enkät för framtidens regionutveckling och en skrift för samlade minnen och historier från svenskbygderna, samt olika händelser.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 15/2015

Kulturen är en viktig del i landsbygdsutvecklingen – utredning över kulturprojekt

Utredningen Kulttuurin kehittäminen maaseudullaEuropeiska unionens Program för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007-2013 har haft en stor betydelse för den finländska kulturverksamheten. Programmet har möjliggjort över ettusen projekt, bidragit med drygt 70 miljoner euro i finansiering och skapat en oberäknelig mängd upplevelser och erfarenheter genom verksamheten. Utredningen Kulttuurin kehittäminen maaseudulla vittnar också om att föreningarna har en nyckelroll i utvecklingen av kulturverksamheten på landsbygden. Utredningen har gjorts för att man ska få en bättre helhetsbild av hurudana projekt som genomförts inom ramen för landsbygdsprogrammet och hurudan utveckling av kulturfrågor som aktörer på landsbygden anser vara viktiga och vilka frågor som fått mindre uppmärksamhet. Informationen hjälper politiker, tjänstemän, utvecklarinstanser och kulturaktörer att rikta sitt framtida stöd till utvecklingen av kulturen på landsbygden.  Utredningsarbetet har gjorts i samarbete mellan Landsbygdspolitiska samarbetsgruppens nätverk för livskvalitet och undervisnings- och kulturministeriet.

Uppgifterna är från utredningen, vilken kan läsas (på finska) på webbplatsen minedu.fi.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 15/2015

Slutrapport om Små skolor i utveckling

Slutrapporten Små skolor i utvecklingTretton skolor på olika håll i Sverige har deltagit i projektet Små skolor i utveckling, som har pågått i tre och ett halvt år och inneburit en kunskapsresa för alla inblandade. Under dessa år har Riksorganisationen Hela Sverige ska levas (HSSL:s) projekt samlat kunskap om små skolor och deras villkor. HSSL har också fått chansen att titta närmare på vilka mönster och strukturer som hämmar deras utveckling. Den del av projektet som gav möjlighet för skolorna att utveckla sin roll som nav för bygden, visade för HSSL hur olika de lokala förändringsprocesserna ser ut, både arbetsmetoderna och hur skolan kommunicerar med det omgivande lokalsamhället.

Slutrapporten Små skolor i utveckling finns på webbplatsen helasverige.se.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 15/2015

Hållbarhet och ekologi i fiskeripolitiken – färskt nyhetsbrevet från Aktion Österbotten

Aktion Österbottens nyhetsbrev 1-2015Den kommande målsättningen i fiskeripolitiken genomsyras av hållbarhet och ekologi och man kan tycka att fiskegrupperna kommer att ha en nyckelroll vid omställning till hållbarhetsfrågorna på det lokala planet. När man tolkar målsättningen för perioden fram till år 2020, är förväntningarna onekligen ambitiösa med stora förväntningar som vilar på de europeiska fiskegruppernas axlar och på ett utvecklingsarbete som stimulerar en hållbar ekonomisk och ekologisk utveckling inom fiskerinäringen. En av utmaningarna kommer att vara hur vi framgångsrikt kan integrera hållbarhetsfrågor i det dagliga arbetet i den lokala fiskegruppen. Jag vill hävda att det kustnära fisket i Österbotten redan nu är långt harmoniserad med den europeiska fiskestrategin.

För oss gäller det att ta avstamp från denna plattform som i grunden är sund. Det gäller att kunna motivera oss att finna nya lösningar som gör att vi har lönsamhet i näringen och att vi samtidigt i större utsträckning lyckas uppmärksamma konsumenten på den miljösmarta producenten av mat som yrkesfiskaren är och lyfta yrkesfiskarens viktiga roll som en matproducent som måste få utrymme och en ren miljö att verka i.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 15/2015

REKO Årets Närmatsgärning

REKO-broschyr
REKO-broschyr

Pedersörebon Thomas Snellman belönades med pris för Årets Närmatsgärning på mässan för närproducerad mat, Lähiruoka & Luomu-messut, i Helsingfors senaste vecka (26.3). Thomas Snellman introducerade marknadsföringskanalen REKO i Finland, och det är för den insatsen som han nu fått pris. REKO-ringarna sammanför, utan mellanhänder, närmatsproducenter och konsumenter via slutna grupper på Facebook. REKO-verksamheten startade år 2013 med två pilotringar, och har i dag 46 ringar med totalt 27 000 medlemmar. Priset på 2 000 euro för Årets Närmatsgärning delades nu ut för tredje gången.

Uppgifterna är från webbplatsen svenska.yle.fi. Se även text (på finska) på Landsbygdspolitiska samarbetsgruppens webbplats, samt info om REKO på webbplatsen ekonu.fi med länk till broschyr.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 15/2015

Omställning Sverige – inspirationsseminarium i Vasa med Jan Forsmark

Slutrapporten Hållbara bygderHållbarhetsfrågan har under flera år fått extra lokal uppmärksamhet genom den internationella folkrörelsen Transition Towns – omställningsrörelsen. Den finns representerad i ett drygt 40-tal länder över hela världen (dock inte i Finland). Det handlar om vanliga människor som bildar lokala grupper och gör konkret arbete för en hållbar livsstil och ett motståndskraftigt, levande lokalsamhälle. I Sverige heter den Omställning Sverige och har verkat sedan år 2009. Under ett inspirationsseminarium på Loftet i Vasa 14.4 kl. 15-18.30 berättar Jan Forsmark från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva och Omställning Sverige om rörelsens bakgrund, dess syfte, samt om de svenska erfarenheterna. Omställning Sverige samlar drygt 5 000 aktiva medlemmar som organiserar sig i lokala omställningsgrupper över hela landet. Några frågor som i ett lokalt perspektiv fått stort gehör är lokal odling och energi, samt de utmaningar inom energi, miljö – ekonomiskt och socialt – som vi står inför. Är detta ett nytt fräscht inslag för landsbygdsutveckling? Även lokala grupper inom en stadskärna har hittat nya nischer. Kom med och låt dig inspireras eller bedöm själv! Arrangörer är IDNET (Identitetsbaserat nätverk) och Svensk Byaservice i samarbete med landsbygdsnätverkstjänster.

Anmälan till seminariet görs (senast 10.4) på webbplatsen sfvbildning.fi. Mer info om omställningsrörelsen finns på transitiontowns.org och på transitionsweden.se med länk till bl.a. skriften Hållbara bygder.