Kategorier
2013 Nyhetsbrev 09/2013

Webbplatsen aitomakuja.fi blir ännu mer omfattande

aitojamakua.fi - logoWebbplatsen aitomakuja.fi som samlar lokala aktörer inom närproducerad och ekologisk mat kommer att bli än mer omfattande. Här nere följer ett meddelande från 13 februari: 

Fram med lokala småföretagare inom närproducerad och ekologisk mat

Den riksomfattande webbplatsen aitojamakuja.fi samlar ihop lokala aktörer inom närproducerad och ekologisk mat. I fortsättningen kommer webbplatsen att bli ännu mer omfattande, när man under detta och nästa år allt mer aktivt kommer att samla in information, även från tillverkare som säljer direkt till konsumenter, kök eller butiker.

En ständigt ökande mängd konsumenter hoppas på att kunna köpa livsmedel direkt från producenterna. Samtidigt har konsumenterna ett växande behov av att få information om livsmedlens tillverkning och historierna bakom produkterna. ”Förhoppningsvis underlättas mötet mellan konsumenten och tillverkaren av det faktum att man till webbplatsen nu även aktivt samlar in tillverkare som säljer sina produkter direkt från bondgården”, berättar Johanna Mattila, koordinator för producentsamarbete.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 09/2013

Fler ryms med på utbildning i landsbygdsturism

Axxell logoDen 1 mars inleds en ny utbildning med möjlighet att avlägga yrkesexamen i landsbygdsturism. Utbildningen är helt ny på svenska i Finland och sker på Axxell Kuggom, Lovisa. Utbildningen, som pågår i ett och ett halvt år och omfattar ungefär 40 studiepoäng, består av närundervisning, främst under veckoslut (1-2 veckoslut i månaden), samt självstudier med distansuppgifter. Utbildningen lämpar sig väl för personer som yrkesarbetar eller kanske sköter ett jordbruk eller annan företagsverksamhet. Delområdena är fyra: företagande, programtjänster, matservice och marknadsföring. Kursplanerare Henrik Jern på Axxell menar att säsongen för landsbygdsturism är så pass kort i vårt land, att den här verksamheten nog passar bäst som ett tillägg, inte som en heltidssysselsättning. Nio personer är anmälda till utbildningen, men fler ryms med. Mer om utbildningen finns på webbadressen www.axxell.fi/brusaby/vuxen.

Uppgifterna är från tidningen Landsbygdens Folk (22.2).

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 09/2013

Medborgarinitiativet fyller ett år – endast ett initiativ har avancerat till riksdagen

Medborgarinitiativ.fiDen 1 mars fyller lagen om medborgarini-tiativ ett år. Men under året har endast ett medborgarinitiativ avancerat ända fram till riksdagstrappan – pälsmotståndarnas medborgarinitiativ om ett totalförbud av pälsfarmningen samlade 60 000 namnunder-skrifter och kommer upp till behandling i riksdagen ännu under detta år. Ett medborgar-initiativ kan i bästa fall leda till en lagändring, ifall det får ett tillräckligt stort understöd, vilket är minst 50 000 namnunderskrifter. Livslängden på initiativet är sex månader. Det heter att medborgarinitiativet är ett nytt påverkningsmedel för finländska medborgare, och även om medborgarinitiativet inte når ända fram till riksdagen, väcker det – i bästa fall – debatt. Efter att ha läst igenom de 46 initiativen, blir dock Österbottens Tidnings chefredaktör Margareta Björklund tveksam. De ämnen som medborgarinitiativen kretsar kring är uttjatade som debattämnen, t.ex. EU, legaliseringen av cannabis, minskningen av rovdjursstammen och skolsvenskan. Initiativ framlagda på nätet finns på www.medborgarinitiativ.fi.

Uppgifterna är från en artikel, skriven alltså av chefredaktör Margareta Björklund, i Österbottens Tidning (25.2).

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 09/2013

I valet av Årets byavänligaste kommun ges erkänsla för samarbetet mellan kommunen och byarna

SYTY-logoFinlands Kommunförbund och Byaverksamhet i Finland rf söker Årets byavänligaste kommun 2013. I valet av den byavänligaste kommunen vill man lyfta fram kommunens och byarnas samarbete, ge det erkänsla och ta fram goda exempel på samarbete. Valet stöds även av målen för kampanjen Byar med livskraft. Valkriterierna är:

  • goda erfarenheter av samarbete mellan kommunen och byaföreningar/andra lokala föreningar
  • kommuninvånarnas hörande och deltagande
  • verksamhetsresurser för lokala utvecklare
  • exemplariskt ordnad närservice
  • nya lösningar i närserviceproduktionen tillsammans med lokala föreningar
  • tilläggskriterium: ur byarnas synvinkel en god genomförd kommunsammanslagning

Förslagen skall vara tillhanda de regionala byaföreningarna senast 31.5. Förslagsgivare kan vara en regional byaförening, enskild by, Leader-grupp eller kommun, gärna i samarbete.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 09/2013

Äkta tänkande, prestigepolitiskt tänkande och akademiskt tänkande

Tänkaren av Auguste Rodin  MicrosoftAkademiker Oiva Ketonen (1913-2002) var en framträdande finländsk filosof och högskolepolitisk påverkare. Hans livsverk utgör en förtätning av en äkta tänkares ideal i kombination med idén om tillämpad filosofi. Äkta tänkare är intresserade av fenomen och idéer och talar om dem på ett ”vanligt” språk. Äkta tänkare är seriösa, rediga och systematiska. Äkta tänkare frågar vad som är fundamentalt i ett fenomen. Äkta tänkare vill tänka suveränt och originellt och samtidigt bekanta sig med olika synvinklar. Professor Hannu Katajamäki tror att Ketonen skulle ha gillat nutida medborgarråd, där medborgare, sakkunniga, tjänstemän och politiker tillsammans funderar på viktiga samhällsfrågor. Prestigecentrerad politik försvagar äkta tänkande, och där denna politik råder tar institutioner och stelna tankesätt makt över individen. I beslutsprocesser som gäller samhället, kan prestigepolitik leda till dramatiskt felaktiga slutsatser och måste därför förkastas.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 09/2013

Långlivad stadsbo framtidens människa – landsbygdsbefolkningen störst år 2021

Skyscrapers in PhiladelphiaEnligt en FN-prognos kommer världens befolkning att öka med 2,3 miljarder fram till 2050 och utgöra sammanlagt 9,3 miljarder människor. I slutet av seklet skulle det finnas över 10 miljarder människor. Tillväxten koncentreras till städerna, där befolkningen ökar i snabbare takt än befolkningen överlag. Landsbygdens befolkning är som störst år 2021, ca 3,4 miljarder människor, men börjar sedan minska stadigt. Just nu bor aningen fler människor i städer än på landsbygden, men redan år 2050 bor redan 70 procent i städer, att jämföras med 29 procent 1950. Men stigande levnadsstandard bromsar upp befolkningstillväxten och ökar välfärden.

”Men kommer världen faktiskt att se ut så som prognoserna tror om 50 år?”

Ingen vet det med säkerhet, men trots det lönar det sig att göra upp prognoser, för de gör det lättare att skissera upp framtiden och anpassa sig till förändringar. Ultralånga prognoser spår framtiden utgående från saker man känner till och bygger på invecklade dynamiska modeller som ständigt justeras för att förutsägbarheten skall bli bättre.

Uppgifterna är från en notis i Vasabladet (23.2).

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 08/2013

Mavi öppnade register över landsbygdsutvecklingsprojekt

Mavis logoUppgifter om landsbygdsutvecklingsprojekt som finansierats över programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland åren 2007-2013 har publicerats på Landsbygdsverkets (Mavis) webbplats. I projektregistret kan man söka fram information om exempelvis projekten i ett bestämt område eller om projekt som finansierats via en viss programåtgärd. Registrets syfte är att informera om resultaten från programperioden 2007–2013, och med registrets hjälp får också projektsökande och projektgenomförare mer information om andra motsvarande projekt.

Uppgifterna är från Mavis hemsida.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 08/2013

Hur får man fler konkurrenskraftiga närproducerade matvaror i handelns sortiment? – svar ges i ny handbok för småföretag

Mikroföretag - broschyrMed vilka praktiska åtgärder kan man förbättra sin konkurrenskraft och möjligheten att få sin produkt i handelns sortiment? Det här är ofta en central fråga för mikroföretag som besvarades av ett tvåårigt utbildningsprojekt, vilket avslutas 28.2. I utbildningsprojektet Mikroyritysten valmentaminen päivittäistavarakaupan yhteistyökumppaneina (Coachning av mikroföretag som samarbetspartner till dagligvaruhandeln) utvecklades ett praktiskt verktyg för att stödja småföretagen i vardagen: ett nytt slags produktkort, med vars hjälp en småförädlare omsorgsfullt kan planera frågor förknippade med produkten och dess logistik, innan produkten bjuds ut till handeln.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 08/2013

Forskare lyckades framställa biobränsle från cyanobakterier

??????Solljus, koldioxid och bakterier är de tre komponenter som forskare vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH) i Sverige nu använder för att ta fram butanol, ett kolväte som i likhet med bensin kan användas som fordonsbränsle. Fördelen i jämförelse med bensin är emellertid att råvarorna finns i överflöd och att framställningen har potential att bli 20 gånger så effektiv, jämfört med etanol från majs och sockerrör. ”Vi har framgångsrikt visat att cyanobakterier kan producera butanol. Genom att relevanta gener integreras på rätt ställe i cyanobakteriens arvsmassa, har vi lurat cellerna att producera butanol istället för att de fyller sin normala funktion”, säger forskaren Paul Hudson på Skolan för bioteknologi vid KTH och den som leder forskningsarbetet. Framställningsprocessen skiljer sig dock markant från dagens biobränslen och man behöver förbättra framställningen hundrafaldigt innan den blir kommersiellt gångbar. Hudson uppskattar att det lär dröja ca 10 år innan man är där och säger att framställningen av biodiesel från alger har kommit längre. En demonstratoranläggning för detta finns redan i New Mexiko, USA.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 08/2013

Kursdag om kvinno- och mansperspektiv i program- och projektarbete hålls i Vasa

Business Colleagues Working with LaptopHur får man bättre kvalitet och resultat inom program- och projektarbete och samtidigt tänka på könsperspektivet? Vad innebär kvinno- och mansperspektiv i program och projekt, och hur slår man ett slag för jämställdheten i alla utvecklings-program och projekt? Arbets- och näringsministeriet arrangerar i samarbete med Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten och Österbotten en kursdag med nämnda tema 25.3 kl. 13-16 i Vasa. Kursen, som är tänkt för projektfolk och finansierande myndigheter, hålls på finska, men föreläsningsmaterialet finns även att tillgå på svenska.

För anmälan (senast 8.3) och frågor se webbplatsen enyhetsposten.wordpress.com.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 08/2013

Morgondagens matmarknader – diskussionstillfälle i Ekenäs kring olika matevenemang i Västnyland

Projektet Bra MatProjektet Bra Mat bjuder in evenemangs-arrangörer för diskussion med temat Morgondagens matmarknader – såsom kunden vill ha det! Tillfället ordnas 4.3 kl. 17-20 på Yrkeshögskolan Novia i Ekenäs. Under kvällen diskuteras aktuella frågor kring de olika matevenemangen i Västnyland med utgångspunkt från kundernas och producenternas önskemål. Projektet Bra Mat har tillsammans med studerande vid Novia under två års tid kartlagt kundernas och producenternas åsikter och önskemål gällande matmarknaderna i regionen och där såväl kunder som producenter uttrycker följande önskemål:

  • Trevligt med flera olika matevenemang där man kan köpa närproducerat, men förvillande med flera evenemang vid samma tidpunkt
  • Gemensam marknadsföring för alla olika evenemang önskas av producenterna – med betoning på att alla vinner på detta

Dessa fungerar som utgångspunkt för dialogen som förs i syfte att idag skapa en hållbar och utvecklingsvänlig grund för morgondagens matmarknader i Västnyland.

Mer info och anmälningsuppgifter (anmälan senast 27.2) finns på webbplatsen bramativastnyland.novia.fi.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 08/2013

Unga kommuninvånare visar allt mindre intresse för lokalpolitik – nätdemokrati alternativ

Nätdemokrati - bärbara datorerFinlands Kommunförbund oroas över den kommunala demokratins framtid, för unga kommuninvånare visar allt mindre intresse för lokalpolitik med långa kvällsmöten i fullmäktige och nämnder. ”Vi måste se över vårt sätt att fatta beslut i kommunerna”, säger chefsjuristen på Kommunförbundet Arto Sulonen. Inom förvaltningen pågår s.k. ICT-utredningar, alltså hur man bättre kunde använda sig av modern informationsteknik i beslutsfattandet. Det finns många rutinärenden som en förtroendevald kunde besluta om via sin hemdator, vilket skulle göra det lättare för t.ex. småbarnsföräldrar att delta i beslutsfattandet, medan förtroendemännen skulle sammanträda bara i sådana fall, då stora och viktiga politiska frågor finns på föredragningslistan. Enligt Sulonen är vår förvaltning konservativ och gammalmodig. Den har inte utvecklats i samma takt som den tekniska utvecklingen gjort. Pappersexercisen ser likadan ut i dag som för 20-30 år sedan, så det är dags att se över systemen.

Uppgifterna är från (19.2) webbplatsen svenska.yle.fi.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 08/2013

”Max 20 kommuner annars fungerar inte social- och hälsovården”

Sjukvårdspersonal”Det är dags att skära ned antalet kommuner ordentligt; 20 kommuner är maximum, annars får vi aldrig social- och hälsovården att fungera.” Det här något drastiska förslaget kommer inte från vilken debattglad pamflettist som helst, utan från social- och hälsovårdsministeriets förra kanslichef Kari Välimäki. Hans pamflett Kakkua jaettavaksi (på svenska ungefär Kaka att dela ut) utkom 18.2 på beställning av Kommunbranschens utvecklingsfond. Enligt Välimäki bör varje kommun självständigt kunna sköta bashälsovård, specialsjukvård och socialpolitik, och för att det skall vara möjligt, räcker det inte med en moderat nedskärning av antalet kommuner i stil med den som regeringen just nu strävar efter, utan det krävs stora enheter för att alla uppgifter skall kunna skötas ordentligt. Förslaget är inte alls radikalt, utan Välimäki ser det som det enda realistiska alternativet.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 08/2013

Hur ser Österbotten ut år 2040? – seminarium om landskapets framtidsbild

Nyhetsposten - Nyheter från Österbottens förbundÖsterbottens förbund ordnar ett seminarium på Silveria i Vasa 14.3 kl. 12-16 för att diskutera landskapets framtidsbild. Det tvåspråkiga och avgiftsfria seminariet är en del av beredandet av Österbottens lanskapsstrategi och det riktar sig till alla som är intresserade av regionutveckling. Programrubriker är bland annat: Det framtida Österbottens framgångsfaktorer och resultaten från framtidswork-shoparna, Smart specialisering i Österbotten, Beredningen av strukturfondsprogrammet för Fastlandsfinland 2014-2020, Resultaten från utvärderingen av landskapsprogrammet 2011-2014 och Beredningen av landskapsstrategin 2014-2017.

Hela programmet med länk till anmälan (senast 11.3) finns på webbplatsen obotnia.fi.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 08/2013

Ta ställning till framtidens landsbygd!

Otakantaa.fiJord- och skogsbruksministeriet bereder ett program för utveckling av landsbygden 2014-2020, där ett av målen i programmet är att skapa nya arbetstillfällen, en mångsidigare näringsstruktur på landsbygden och tillväxt. Företagande utgör grunden för utkomsten på landsbygden, särskilt till följd av att utbudet av andra sysselsättnings-möjligheter är mindre. Man hoppas att så många som möjligt deltar i nätdiskussionen och ger synpunkter på möjligheterna för företagande på landsbygden och vilka metoder som kan tillämpas för att förbättra möjligheterna.

Gå in på webbplatsen otakantaa.fi och rösta.